ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*admin*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: admin, -admin-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administrationการบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badminton(n) แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
administer(vi) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer(vt) จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
administer(vt) ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
administrate(vt) บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
administer to(phrv) ให้ (บางสิ่ง) กับ
administrator(n) ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
administration(n) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration(n) การบริหาร, See also: การจัดการ, Syn. management
administration(n) การบริหารรัฐกิจ
administration(n) คณะบริหาร, See also: คณะจัดการ
administration(n) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
administration(n) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
administrative(adj) เกี่ยวกับการบริหาร, See also: ดำเนินการ, จัดการ, Syn. executive, managerial
maladministration(n) การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์, See also: การปรับตัวไม่ดี, การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ, Syn. mismanagement, misrule
business administration(n) การบริหารธุรกิจ
Bangkok Metropolitan Administration(n) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน, ลูกขนไก่

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmacy administrationการบริหารเภสัชกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personnel administrationการบริหารงานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. รัฐประศาสนศาสตร์๒. การบริหารรัฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local administrationราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, administrativeกฎหมายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, administrativeบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, administrativeการจัดระเบียบทางการปกครอง, การจัดระเบียบราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences relating to public administrationความผิดเกี่ยวกับการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, administrativeคำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative lawกฎหมายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative lawกฎหมายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative leaveการให้ไปปฏิบัติงานอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative orderคำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative organizationการจัดระเบียบทางการปกครอง, การจัดระเบียบราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative organizationการจัดระเบียบราชการบริหาร, การจัดระเบียบทางการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative practiceระเบียบแบบแผนการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative reorganizationการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative resourcesทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, financialการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, localราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, penalการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, personnelการบริหารงานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, provincialราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, public๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Administration, Theฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative adjudicationการวินิจฉัยสั่งการในทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative agencyหน่วยงานของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative areaพื้นที่ปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative areaพื้นที่การปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative assistantผู้ช่วยผู้บริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative behaviourพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative departmentทบวงการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [ ดู executive discretion ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative districtเขตการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative districtเขตการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative scienceบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative secrecyความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
web-based administrationการบริหารจัดการผ่านเว็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Customs administrationการบริหารศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Development administrationการบริหารการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Network administratorผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative agenciesส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrative courtsศาลปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative lawกฎหมายปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative procedureวิธีพิจารณาคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative remediesการอุทธรณ์ทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative responsibilityความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [TU Subject Heading]
Agricultural administrationการบริหารเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Communication in library administrationการสื่อสารในการบริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Communication in police administrationการสื่อสารในการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Communication in public administrationการสื่อสารในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Criminal justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]
Customs administrationศุลกากร [TU Subject Heading]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียม [TU Subject Heading]
Foreign exchange administrationการบริหารการปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Foreign relations administrationการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Harvard University. Graduate School of Business Administrationมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ [TU Subject Heading]
Health services administrationการบริหารบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Hospital administratorsผู้บริหารโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Internet in public administrationอินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]
Juvenile justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน [TU Subject Heading]
Library administrationการบริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library administratorsผู้บริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to-(org)
administration[administration] administration
Administrative Organization of the State(uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
letter of administration(n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
No administration.ไม่มีฝ่ายบริหาร Gandhi (1982)
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
I'm in business administration, my father's idea.ฉันเรียน บริหารธุรกิจ, เพราะตามใจพ่อ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
Try and pull some strings with the administration, I guess.อาจต้องพยายามใช้เส้นสายกับธุรการ Rushmore (1998)
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ Rushmore (1998)
Administered 80 milligrams Promozine HCI and six milligrams Sumattrapan orally, as well as one milligram Dihydroric-atamine-mezilayte by subcutaneous injection.ใช้ยาฉีด Promozine HCI 80 มิลลิกรัม ยาเม็ด Sumattrapan 6 มิลลิกรัม รวมทั้ง Di-hydroric-atamine mezilayteas อีก 1 มิลลิกรัม Pi (1998)
Wow. Someone got in the administration's collective face.ว้าว, ดูเหมือนจะมีบางคนแอบเก็บสะสมรูปถ่ายหน้าคนไว้นะเนี่ย X-Ray (2001)
Before we begin the feast let us have a round of applause for Professor Sprout, Madam Pomfrey whose Mandrake juice has been so successfully administered to all who had been Petrified.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลี้ยง ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับศจ.สเปราต์ มาดามพอมฟรีย์ ที่ได้รับความสำเร็จ ในการใช้น้ำแมนแดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The last administration made it perfectly clear.การจัดการครั้งที่แล้ว ผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะ Love Actually (2003)
But this decision comes from the administration and if I don't follow through with it, they're gonna fuck me too.แต่การตัดสินใจมากจากเบื้องบน. และถ้าฉันม่ทำตาม ฉันก็จะซวยไปด้วย 21 Grams (2003)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย The Corporation (2003)
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า The Corporation (2003)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
What are you gonna tell the Administration?คุณจะบอกรัฐบาลว่าไง The Day After Tomorrow (2004)
You have to explain your results to the Administration.รายงานสถานการณ์ให้ผู้ใหญ่รับรู้ The Day After Tomorrow (2004)
The administration offices.ออฟฟิสบริหาร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม, อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Your transfer came in. They want you in administration.ของส่งมาแล้ว พวกนั้นต้องการตัวนายที่ฝ่ายบริหาร Cell Test (2005)
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์ Cute Poison (2005)
The only way you're getting that insulin is if I'm administering it.ทางเดียวที่เธอจะได้อินซูลิน คือฉันเป็นคนฉีดให้เอง Pilot (2005)
Last thing I want is to be administering insulin to a man who doesn't need it.สิ่งสุดท้ายทีี่ฉันต้องการคือการให้อินซูลินกับคนที่ไม่ได้ต้องการมัน ได้สิครับ เอาเลย Pilot (2005)
This is our administrative hall.นี่คือโุถงบริหารจัดการ Loving Annabelle (2006)
to the administering of the sacraments, and of course..พิธี รับศาสนิกชนและแน่นอน The Da Vinci Code (2006)
Fill this out. Take it down to admin. Just follow the red line on the floor.กรอกฟอร์มนี่ เอาไปส่งที่แอดมิน เดินตามเส้นสีแดงไป Eight Below (2006)
Now, Arnold, I'm going to administer Farmer's spanking in private.อาร์โนลด์ ฉันมีเรื่องจะตีก้น ฟาร์มเมอร์เป็นการส่วนตัวหน่อย The Astronaut Farmer (2006)
Militray Manpower Administration*กระทรวงกลาโหม* Dasepo Naughty Girls (2006)
The teacher went on to become science advisor in the current administration.ครูคนนั้นต่อมากลายเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน An Inconvenient Truth (2006)
I was trying to convince the previous administration, the first Bush administration, to go to the Earth Summit.ผมได้พยายามหว่านล้อมรัฐบาลชุดก่อน รัฐบาลบุช 1 ให้ไปประชุมเอิร์ธ ซัมมิท An Inconvenient Truth (2006)
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Sources near the administration would neither confirm nor deny the allegations.แหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสิ้น American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It was grandfathered in under the previous administration.เป็นของคุณทวดท่านสร้างไว้นานแล้ว Art Isn't Easy (2007)
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง It's Alive! (2007)
Type a statement that sergeant Doakes is on administrative leave, pending an internal affairs investigation.พิมพ์รายงานว่าจ่าโดคส์ถูกพักราชการ เพื่อรอการสอบสวนเป็นการภายใน That Night, a Forest Grew (2007)
sergeant doakes is on administrative leave pending an internal affairs investigation.จ่าโดคส์ ถูกพักราชการ เพื่อรอการสืบสวนเป็นการภายใน Morning Comes (2007)
Sergeant james doakes is on administrative leaveจ่า เจมส์ โดคส์ ถูกพักราชการ Resistance Is Futile (2007)
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Food and drug administration.จากอาหารเเละยา Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
That guy casey from the food and drug administration came to see me, explained that you are an informant.เคซี่ย์จาก อย. มาหาฉัน... บอกว่าคุณเป็นสาย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Then you're gonna have to sit next to me at the administrative hearing.จากนั้น คุณก็จะนั่งติดกับผมตอนที่โดนคณะกรรมการสอบสวน The Right Stuff (2007)
We are now going through Boston University... which includes a School of Law, a School of Political Science... a School of Philosophy, a School of Accounting... a School of Nursing, a School of Business Administration... a School of Fine Arts, and many others.ตอนนี้เรากำลังจะผ่านมหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนรัฐศาสตร์ โรงเรียนปรัชญาโรงเรียนบัญชี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Would you please clear it with administration?Would you please clear it with administration? Awake (2007)
The only system I can find using that kind of security, is the Social Security Administration, OK.ระบบเดียวที่ฉันเจอว่าใช้การรักษาความปลอดภัยแบบนี้ก็คือ ที่ตึกการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับสังคม Live Free or Die Hard (2007)
Administrative leave with pay is not acceptable.ต้องมีการลาพักงาน (ไม่) นอกจาก... Saw IV (2007)
Doris administers some very special first aid... and Happy's little soldier swells to battalion size.ดอริสจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบพิเศษสุดให้ และไอ้นั่นของแฮปปี้ก็เริ่มบวมเป่ง Ending Happy (2007)
The old administration used it to travel between cellblocks a and b.ทีมบริหารเก่าใช้เดินทาง ระหว่างตึกเอกับบี Bang and Burn (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adminHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
adminDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
adminThey would arm administrators with so much detailed and up to date information.
adminThe ministry administers the internal affairs.
adminThe courts administer the law.
adminThe appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.
adminWe administered a drubbing to the enemy.
adminHi, Fred, how about badminton on Thursday?
adminThe prime minister proposed administrative reforms.
adminThe Administration cannot but look for alternative sources of revenue.
adminOur school administration decided to do away with that school rule.
adminA new principal is administering the school.
adminThe heat is on the administration to come up with a new policy.
adminThere were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.
adminThe doctor administered medicine to the patient.
adminOwing to a change of administrations, he lost his job.
adminYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.
adminThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
adminWe need someone who has some experience in administration.
adminI made it so only root could access the administrative screen.
adminHis father administers some companies.
adminI used to play badminton, but I do not any more.
adminWith Windows OS systems 'administrator account' corresponds to 'root'.
adminThe mayor administers the affairs of the city.
adminThe Secretary of State administers foreign affairs.
adminThe data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.
adminHe's in charge of administration at the hospital.
adminPlease forward the document to the administrative office for review.
adminThe University Administration decided to set up a branch campus in New York.
adminThe new government is expected to bring about a good number of administrative reforms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารประเทศ(n) government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
นาซา(n) NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
ร.บ.(n) bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
อย.(n) The Food and Drug Administration, Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ด้านการบริหาร(adj) administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
การบริหาร(n) administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง(n) administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
งานบริหาร(n) administrative work, Example: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ศาลปกครอง(n) administrative court, Thai Definition: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
เขตการปกครอง(n) administrative district, See also: administrative district, Example: ในแผ่นดินจีนก่อนสมัยใหม่จะมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งในระดับมณฑลและอำเภออย่างชัดเจน, Count Unit: เขต
ผู้อำนวยการ(n) director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count Unit: คน
การปกครอง(n) administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
วางยาพิษ(v) poison, See also: give/administer poison to, Syn. วางยา, Example: เขาคิดตลอดเวลาว่า มีผู้คอยจับจ้องสะกดรอยตามล่าหรือหาทางวางยาพิษตน, Thai Definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
ว่าราชการ(v) administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
อำนวยการ(v) direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
อำนาจบริหาร(n) executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
วางยา(v) apply a remedy, See also: give medicine, administer a remedy, Syn. ให้ยา, Example: หลังจากหมอวางยาให้แค่สองหม้อ อาการเขาก็ดีขึ้น, Thai Definition: จัดยาให้กิน
ครองเมือง(v) govern a country, See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power, Syn. ครองบ้านครองเมือง, Example: บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤติอีกครั้งในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง
ปลัด(n) deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง
ผู้บริหาร(n) executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ผู้ว่า(n) governor, See also: leader, ruler, chief, administrator, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ผู้ว่าการ(n) governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ(n) academic section, See also: technical side, academic administration, technical office, Example: ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วินิต(v) govern, See also: administrate, Syn. ปกครอง, Notes: (บาลี)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(n) Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count Unit: หลัง, Thai Definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(n) National Institute of Development Administration, Syn. นิด้า, Thai Definition: ชื่อสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(n) the Food and Drug Administration, Syn. อย., Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำข้อมูลกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาลงเว็บไซต์
บริหารงาน(v) administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท
บริหารธุรกิจ(n) business administration, Example: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน, Thai Definition: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ
แบดมินตัน(n) badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)
รัฐประศาสนศาสตร์(n) political and administrative science, See also: science of administration, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการบริหารและการปกครองประเทศเพื่อให้สัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
รัฐประศาสน์(n) public administration, See also: governmental administration, Thai Definition: การปกครองบ้านเมือง
ปกครอง(v) govern, See also: rule, administer, administrate, Syn. ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน, Example: กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
มนเทียรบาล(n) administration of the royal household, See also: royal prescript, royal family law, Example: การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467, Thai Definition: การปกครองภายในพระราชฐาน
กรมการ(n) governmental administrative staff, See also: administrative staff, officials, Example: กรมการจังหวัดได้ร่างระเบียบการจัดเก็บขยะขึ้นมาใหม่, Count Unit: คณะ, ชุด, Thai Definition: เจ้าพนักงานคณะหนึ่ง มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเป็นกรมการจังหวัดก็ประกอบด้วยข้าหลวงประจำจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายพลเรือนต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำจังหวัด
กรมการปกครอง(n) Department of Local Administration, See also: Department of the Interior, Example: กรมการปกครองขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย, Count Unit: กรม
กระจายอำนาจ(v) decentralize, See also: distribute (administrative power), Example: รัฐบาลไทยตัดสินใจจะกระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
กินเมือง(v) govern a town, See also: capture a town, rule the town, administer a country, Syn. ครองเมือง, Example: พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร, Thai Definition: ปกครองเมือง
การบริหารการศึกษา(n) education administration, Syn. การจัดการการศึกษา, Example: ปัจจุบันยังไม่มีการมอบอำนาจการบริหารการศึกษาส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น หรือส่วนภูมิภาคเท่าที่ควร
การบริหารธุรกิจ(n) business administration, Example: เขาได้รับเกียรตินิยมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ครอง(v) rule, See also: govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state, Syn. ปกครอง, Example: เจ้าเมืองครองเมืองด้วยความสงบสุขนานถึง 10 ปี, Thai Definition: ดูแลและบริหารในฐานะที่เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
กองอำนวยการ(n) administration, Example: ทางศูนย์ปฏิบัติการมีแผนงานที่จะจัดตั้งกองอำนวยการขึ้นมา, Count Unit: กอง, Thai Definition: ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(n) Faculty of Social Administration, Count Unit: คณะ
ความปกครอง(n) control, See also: governing, rule, administration, guardianship, Syn. การปกครอง, Example: นายอำเภอมีหน้าที่ดูแลอำเภอที่อยู่ในความปกครอง
ดำเนินงาน(v) operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม
ที่ว่าการ(n) government office, See also: administrative office, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ปฏิบัติราชการ
เทศบาลเมือง(n) municipality, See also: local administration
ธุรการ(n) administration, See also: management, supervision, superintendence, Example: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ, Thai Definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [ m ] ; arrondissement [ m ] ; sous-préfecture [ f ]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
แบด[baēt] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
แบดมินตัน[baētmintan] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารศาสตร์[børihānsāt] (n, exp) EN: administrative science  FR: sciences administratives [ fpl ]
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: business administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[børihān thurakit dutsadībandit] (n, exp) EN: Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration
บุ๋น[bun] (adj) EN: civil ; administratif
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการ[damnoēnkān] (adj) EN: administrative ; executive
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เอกสารราชการ[ēkkasān rātchakān] (n, exp) EN: government document ; official government papers  FR: document administratif [ m ] ; document officiel [ m ]
ฝ่ายปกครอง[fāi pokkhrøng] (n, exp) EN: administration
ให้ความยุติธรรม[hai khwām yuttitham] (v, exp) EN: administer justice
ห้องประชุมคณะกรรมการ[hǿng prachum khanakammakān] (n, exp) EN: boardroom  FR: salle de conférence du conseil d'administration [ f ]
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
การ[kān ...] (n) EN: authority (government agency)  FR: autorité (administrative)
การบริหาร[kān børihān] (n) EN: administration ; management  FR: administration [ f ] ; gestion [ f ]
การบริหารการคลัง[kān børihān kānkhlang] (n, exp) EN: financial administration
การบริหารการศึกษา[kān børihān kān seuksā] (n, exp) EN: education administration
การบริหารงานบุคคล[kān børihān ngān bukkhon] (n, exp) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration  FR: gestion des ressources humaines [ f ]
การบริหารธุรกิจ[kān børihān thurakit] (n, exp) EN: business administration
การดำเนินการ[kān damnoēnkān] (n) EN: administration ; execution ; action  FR: action [ f ]
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[kān damnoēnkhadī nai dān kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative court
การจัดการ[kān jatkān] (n) EN: management ; administration ; arrangement ; handling  FR: management [ m ] ; administration [ f ]
การปกครอง[kān pokkhrøng] (n) EN: administration ; rule ; government  FR: administration [ f ] ; gouvernance [ f ]
การปกครองบ้านเมือง[kān pokkhrøng bānmeūang] (n, exp) FR: administration [ f ]
การราชทัณฑ์[kān rātchathan] (n, exp) EN: penal administration
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[khāchaijāi nai kān børihān] (n, exp) EN: administrative expenses
คณะกรรมการ[khanakammakān] (n) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council  FR: comité [ m ] ; commission [ f ] ; conseil [ m ] ; conseil de direction [ m ]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [ f ] ; division administrative de Bangkok [ m ] ; arrondissement de Bangkok [ m ]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน[Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn] (n, prop) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China
เขตการปกครอง[khēt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative district
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
แขวง[khwaēng] (n) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict  FR: district [ m ] ; circonscription administrative [ f ] ; sous-district de Bangkok [ m ]
ความลับทางการบริหาร[khwāmlap thāng kān børihān] (n, exp) EN: administrative secrecy
เกี่ยวกับการบริหาร[kīokap kān børihān] (adj) EN: administrative  FR: administratif
เกี่ยวกับการจัดการ[kīokap kān jatkān] (adj) EN: administrative  FR: administratif
เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง[kīokap kān pokkhrøng bānmeūang] (adj) FR: administratif
กฎหมายปกครอง[kotmāi pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative law ; public laws  FR: loi administrative [ f ]
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ[kotmāi pokkhrøng prīepthīep] (n, exp) EN: comparative administrative law
กระบวนการยุติธรรม[krabūankān yutitham] (n, exp) EN: judicial administration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
admin
admins
admins
badminton
administer
badmintons
administers
administered
administrate
administering
administrator
administrating
administration
administrative
administrators
administrations
administrator's
administrators'
administration's
administrations'
administratively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badminton
administer
administers
administered
administering
administrator
administration
administrative
administrators
administrations
administratively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration #83 [Add to Longdo]
管理[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ,  ] to supervise; to manage; to administer; management; administration #143 [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ,  ] region; regional (away from the central administration) #330 [Add to Longdo]
制度[zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ,  ] (political or administrative) system or institution #491 [Add to Longdo]
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ,  ] administration; administrative #949 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区 #993 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb #1,083 [Add to Longdo]
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision #1,752 [Add to Longdo]
治理[zhì lǐ, ㄓˋ ㄌㄧˇ,  ] to govern; to administer; to manage; to control #2,466 [Add to Longdo]
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ,  ] judicial; (administration of) justice #2,789 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county #2,886 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ,   /  ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase #3,599 [Add to Longdo]
过渡[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ,   /  ] to cross over (by ferry); transition; interim; caretaker (administration) #5,572 [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ,   /  ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general #5,694 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ,   /  ] party policy; (Communist) Party and government administration #6,031 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ,  ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money #6,123 [Add to Longdo]
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ,   /  ] administrative region #7,001 [Add to Longdo]
特区[tè qū, ㄊㄜˋ ㄑㄩ,   /  ] Special administrative region; abbr. for 特別行政區|特别行政区 #8,377 [Add to Longdo]
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ,  ] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced #8,674 [Add to Longdo]
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ,   ] shuttlecock; badminton #9,115 [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ,    /   ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city #10,080 [Add to Longdo]
管辖[guǎn xiá, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ,   /  ] to administer; to have jurisdiction (over) #10,264 [Add to Longdo]
点滴[diǎn dī, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧ,   /  ] a drip; a little bit; intravenous drip (used to administer drugs) #10,750 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ,    /   ] manager; administrator #12,201 [Add to Longdo]
金门[Jīn mén, ㄐㄧㄣ ㄇㄣˊ,   /  ] Kinmen or Quemoy islands off the Fujian coast, administered by Taiwan #15,676 [Add to Longdo]
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ,   /  ] rescue; administer first-aid #15,950 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙,   /  ] administrative secretary (in charge of sth) #16,194 [Add to Longdo]
药监局[yào jiān jú, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢ ㄐㄩˊ,    /   ] PRC State food and drug administration; abbr. for 國家食品藥品監督管理局|国家食品药品监督管理局 #17,061 [Add to Longdo]
节制[jié zhì, ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ,   /  ] to control; to restrict; to moderate; to temper; to administer #17,273 [Add to Longdo]
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ,    /   ] teaching and administrative staff #20,981 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] put in order; arrange; administer; execute; take action on #21,089 [Add to Longdo]
海关总署[hǎi guān zǒng shǔ, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ,     /    ] General Administration of Customs (GAC) #24,862 [Add to Longdo]
省事[shěng shì, ㄕㄥˇ ㄕˋ,  ] to handle administrative work; to simplify matters; to save trouble #25,020 [Add to Longdo]
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ,  ] administration #25,465 [Add to Longdo]
钓鱼台[Diào yú tái, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ,    /   ] Diaoyu or Senkaku Islands between Taiwan and Okinawa (administered by Japan), also known as the Pinnacle Islands #27,433 [Add to Longdo]
划归[huà guī, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ,   /  ] to incorporate; to put under (external administration) #28,180 [Add to Longdo]
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ,    /   ] administrative district #30,484 [Add to Longdo]
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ,   ] administrative law #30,492 [Add to Longdo]
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ㄨˋ,   /  ] educational administration #34,174 [Add to Longdo]
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ,   /  ] civilian post (as opposed to military); civil service; administration #35,619 [Add to Longdo]
马祖[Mǎ zǔ, ㄇㄚˇ ㄗㄨˇ,   /  ] Matsu Islands off Fujian, administered by Taiwan #37,810 [Add to Longdo]
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ,  ] administrative office #38,744 [Add to Longdo]
直隶[Zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ,   /  ] Ming and Qing dynasty province directly administered by Beijing, including Beijing, Tianjin, most of Hebei and Henan and part of Shandong #40,246 [Add to Longdo]
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ,     /    ] teaching and administrative staff #40,376 [Add to Longdo]
住持[zhù chí, ㄓㄨˋ ㄔˊ,  ] to administer a monastery Buddhist or Daoist; abbott; head monk #45,101 [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] unified administration #47,622 [Add to Longdo]
杨维[Yáng Wéi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˊ,   /  ] Yang Wei (badminton) #47,843 [Add to Longdo]
特别行政区[tè bié xíng zhèng qū, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ,      /     ] Special Administrative Region, namely Hong Kong 香港 and Macau 澳門|澳门; refers to many different areas during late Qing, foreign occupation, warlord period and Nationalist government; refers to special zones in North Korea and Indonesia #49,138 [Add to Longdo]
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ,   /  ] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow) #54,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経営[けいえい, keiei] TH: การบริหาร  EN: administration
運営[うんえい, un'ei] TH: การบริหาร  EN: administration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahl { n } [ relig. ] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [ Am. ] [Add to Longdo]
Administrationsbefehl { m }administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm { n }administrative program [Add to Longdo]
Administrator { m }administrator [Add to Longdo]
Amt { n } (Dienststelle) | Ämter { pl } | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Amtsbezirk { m }administrative district [Add to Longdo]
Amtsführung { f }; Verwaltung { f }administration [Add to Longdo]
Amtshilfe { f }administrative cooperation [Add to Longdo]
Beeidigung { f }administration of oath [Add to Longdo]
Behörde { f }; Behörden { pl } | nächsthöhere Behörde { f } | zuständige Behörde { f }authority; authorities; administrative bodies | superior authority | responsible authority; appropriate authority [Add to Longdo]
Beschwerde { f }administrative appeal [Add to Longdo]
Beurlaubung { f }; Suspendierung { f } | zeitweise Beurlaubung { f }suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Dokumentenprüfung { f }administrative checking [Add to Longdo]
Durchführungsverzögerung { f }administrative lag [Add to Longdo]
Eid { m }; Schwur { m } | Eide { pl }; Schwüre { pl } | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Ermessensspielraum { m }scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Federball { m }; Federballspiel { n }; Badminton { n } [ sport ]badminton [Add to Longdo]
Finanzbuchhaltung { f }; Geschäftsbuchhaltung { f }administrative accounting [Add to Longdo]
Gemeindeverwaltung { f }municipal administration [Add to Longdo]
Geschäftsführung { f } | mit der Geschäftsführung beauftragt (m.d.G.b.)management; executives | in charge of administration [Add to Longdo]
Geschäftsstelle { f }offices; administrative office [Add to Longdo]
Konkursbeschluss { m }administration order [Add to Longdo]
Konto { n } bei einer Bank | Konten { pl }; Konti { pl } | ausgeglichenes Konto | etw. von seinem Konto abheben | etw. auf sein Konto einzahlen | ein Konto belasten; ein Konto debitieren | ein Konto auflösen; ein Konto schließen | Konten führenaccount with a bank; account at a bank | accounts | account in balance | to draw sth. out of one's account | to pay sth. into one's account | to debit an account | to close an account | to administer accounts [Add to Longdo]
Lagerwirtschaft { f }administration of inventory [Add to Longdo]
Landkreis { m }; Kreis { m } [ pol. ]administrative district [Add to Longdo]
Landrat { m }; Landrätin { f }county commissioner; head of the administration of a Landkreis (Germany) [Add to Longdo]
Materialwirtschaft { f }materials administration; materials logistics [Add to Longdo]
Misswirtschaft { f }maladministration [Add to Longdo]
Nachlassverwalter anstelle eines Testamentsvollstreckersadministrator cum testamento annexo [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Einziehung von Auslandsvermögenadministrator ad colligendum [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Fortführung eines Rechtsstreitsadministrator ad litem [Add to Longdo]
Nachlassverwalterin { f }administratrix [Add to Longdo]
Nachlassverwaltung { f }administration of estates [Add to Longdo]
Personalverwaltung { f }personnel administration [Add to Longdo]
Recht sprechento administer justice [Add to Longdo]
Rechtspflege { f }; Rechtsprechung { f }judicature; administration of justice [Add to Longdo]
Regie { f } (Verwaltung)administration [Add to Longdo]
Schulverwaltung { f }school administration [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte { m, f }; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator [Add to Longdo]
Staatsverwaltung { f }public administration [Add to Longdo]
Systembetreuer { m }; Systemadministrator { m }system administrator; sysadmin [Add to Longdo]
Theorie { f } | Theorien { pl } | Theorie der administrierten Preisetheory | theories | administered price therory [Add to Longdo]
Überwacher { m }administrator [Add to Longdo]
Vermögensverwalter { m }property administrator [Add to Longdo]
Verwalter { m }; Verwaltungsbeamteradministrator [Add to Longdo]
Verwalteramt { n }administratorship [Add to Longdo]
Verwaltung { f }administration department [Add to Longdo]
Verwaltung { f }administration; admin [Add to Longdo]
Verwaltungs...; Amts...; Regierungs...administrative [Add to Longdo]
Verwaltungsangelegenheiten regelnto administer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
政府[せいふ, seifu] (n) government; administration; (P) #734 [Add to Longdo]
行政[ぎょうせい, gyousei] (n, adj-no) administration; (P) #761 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
運営[うんえい, un'ei] (n, vs) management; administration; operation; (P) #914 [Add to Longdo]
経営[けいえい, keiei] (n, vs) management; administration; (P) #1,002 [Add to Longdo]
都道府県[とどうふけん, todoufuken] (n) administrative divisions of Japan #1,381 [Add to Longdo]
料理[りょうり, ryouri] (n, vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P) #1,438 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code #1,718 [Add to Longdo]
直;費;費直[あたい;あたえ(直;費);あたいえ(直)(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造, 姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) #1,785 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n, adj-no) (arch) (See 四等官) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief #1,886 [Add to Longdo]
政権[せいけん, seiken] (n) (political) administration; political power; (P) #1,955 [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] (n, adj-no) administration of justice; (P) #4,343 [Add to Longdo]
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n, vs) magistrate; shogunate administrator; (P) #5,607 [Add to Longdo]
執政[しっせい, shissei] (n, adj-no) administration; government; administrator; governor #6,918 [Add to Longdo]
バドミントン[badominton] (n) badminton; (P) #8,536 [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n, vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) #8,594 [Add to Longdo]
文政[ぶんせい, bunsei] (n) (1) educational policies or administration; (2) Bunsei era (1818.4.22-1830.12.10) #9,232 [Add to Longdo]
町制;町政[ちょうせい, chousei] (n) town organization; town organisation; town administration #9,439 [Add to Longdo]
次官[すけ, suke] (n) (arch) (See 四等官) assistant director (second highest of the four administrative positions of the ritsuryo period) #10,735 [Add to Longdo]
国造[くにのみやつこ;くにつこ;こくぞう, kuninomiyatsuko ; kunitsuko ; kokuzou] (n) regional administrator (pre-Taika hereditary title) #13,497 [Add to Longdo]
小字[こあざ, koaza] (n) small administrative unit (of a village) #13,973 [Add to Longdo]
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n, vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P) #14,207 [Add to Longdo]
司る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r, vt) to rule; to govern; to administer; (P) #16,303 [Add to Longdo]
文治[ぶんち;ぶんじ, bunchi ; bunji] (n) (1) civil administration; (2) (ぶんじ only) Bunji era (1185.8.14-1190.4.11) #17,132 [Add to Longdo]
律令[りつりょう;りつれい, ritsuryou ; ritsurei] (n) (See 律, 令・りょう) criminal, administrative and civil codes (forming the basis of ancient East Asian law; orig. Chinese); legal codes of the Nara and Heian eras based on Chinese models #17,807 [Add to Longdo]
内政[ないせい, naisei] (n, adj-no) municipal; internal administration; domestic affairs; (P) #18,570 [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n, vs) superintendence; supervision; administration; (P) #18,906 [Add to Longdo]
官公庁[かんこうちょう, kankouchou] (n) government administration office; (P) #19,954 [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
アドミニストレーション[adominisutore-shon] (n) { comp } administration [Add to Longdo]
アドミニストレータ;アドミニストレーター[adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator [Add to Longdo]
アドミン[adomin] (n) admin [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) { comp } address administration [Add to Longdo]
シスアド[shisuado] (n) (abbr) { comp } (computer) systems administrator [Add to Longdo]
システムアドミニストレータ[shisutemuadominisutore-ta] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) { comp } Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) { comp } data administrator [Add to Longdo]
トマスカップ[tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[nettowa-kuadominisutore-ta] (n) { comp } network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[nettowa-kuadomin] (n) { comp } network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) { comp } network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) { comp } network administrator [Add to Longdo]
バド[bado] (n, vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
リモート管理[リモートかんり, rimo-to kanri] (n) { comp } remote administration [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing [Add to Longdo]
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator [Add to Longdo]
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator [Add to Longdo]
アドミン[あどみん, adomin] admin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行政[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top