ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องหมาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องหมาย, -เครื่องหมาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมาย(n) mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, สัญญาณ, Example: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้
เครื่องหมายจราจร(n) road sign, See also: traffic sign, Syn. สัญลักษณ์จราจร
เครื่องหมายการค้า(n) trademark, See also: brand, logo, logotype, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, ยี่ห้อ, Example: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
เครื่องหมายดอกจัน(n) asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
เครื่องหมายวรรคตอน(n) punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ(n) hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องหมายน. สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้ เช่น เครื่องหมายดอกจัน.
เครื่องหมายการค้าน. เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น.
เครื่องหมายครุฑพ่าห์น. เครื่องหมายที่เป็นรูปครุฑ พระครุฑพาห หรือพระครุฑพ่าห์ ในอิริยาบถต่าง ๆ.
เครื่องหมายคำถามน. ปรัศนี.
เครื่องหมายวรรคตอนน. เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความ เช่น จุลภาค (, ) มหัพภาค (.) ปรัศนี (?).
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺฑ ว่า <br><center><img src="picture/26_bor_ben-ja-rach-kud-thun.jpg"></center><br> ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กรณฑ์ ๒(กฺรน) น. เรียกเครื่องหมาย <img src="picture/236.png"> ว่า เครื่องหมายกรณฑ์.
กรรตุสัญญา(กัดตุ-, กันตุ-) คำนำหน้านามหรือสรรพนามเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นอาลปนะ เช่น ดูก่อนอานนท์ ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย, บางทีอาจเป็นคำร้องเรียกลอย ๆ โดยละเครื่องหมายนั้นไว้ก็ได้ เช่น อานนท์ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย.
กรุย ๑(กฺรุย) น. หลักที่ปักรายไว้เป็นเครื่องหมาย เช่น ปักกรุย.
กะ ๑น. เครื่องหมายบอกทำนองสวด เช่น กะมหาชาติคำหลวง, ทำนองสวด เช่น สวดกะ
กา ๕ก. ทำเครื่องหมายเป็นรูปกากบาท, ทำเครื่องหมายไว้ให้สังเกตได้ เช่น ดูเฉพาะที่กาไว้.
กาชาดน. เครื่องหมายรูปกากบาท (+) สีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายกาชาดสากล.
กากบาท(กากะบาด) น. ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากบาทใช้ + เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกเสียงจัตวา.
กิมตึ๋งน. ชื่อเครื่องหมายถ้วยปั้นชนิดหนึ่งที่สั่งมาจากประเทศจีน.
กุญแจ ๒น. เครื่องหมายกำหนดระดับเสียงตัวโน้ตตามหลักดนตรีสากล ปรกติเขียนไว้ซ้ายสุดของบรรทัด ๕ เส้น.
กุนน. ชื่อปีที่ ๑๒ ของรอบปีนักษัตร มีหมูเป็นเครื่องหมาย.
ขาล(ขาน) น. ชื่อปีที่ ๓ ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ขีดเรียกเครื่องหมายแสดงระดับชั้นของข้าราชการพลเรือน เช่น ข้าราชการชั้นตรีที่บ่ามีขีดใหญ่ ๑ ขีด
ขีดคั่นก. ขีดกั้นไว้, กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายขีดคั่นไว้.
ขีดเส้นใต้น. ชื่อหนึ่งของเครื่องหมายสัญประกาศ. <i> (ดู สัญประกาศ)</i>.
เขบ็ต(ขะเบ็ด) น. เครื่องหมายกำหนดความสั้นยาวของตัวโน้ตและตัวหยุดชนิดหนึ่งในระบบดนตรีสากล เช่น เขบ็ตหนึ่งชั้น เขบ็ตสองชั้น เขบ็ตสามชั้น ตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้น ตัวหยุดเขบ็ตสองชั้น และตัวหยุดเขบ็ตสามชั้น.
เข็ม ๑เครื่องประดับสำหรับกลัดเป็นเครื่องหมาย เช่น เข็มข้าหลวงเดิม
ครุ ๒(คะรุ) ว. หนัก, ใช้ในตำราฉันทลักษณ์ หมายถึง พยางค์ที่มีเสียงหนัก ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวและสระเกินทั้ง ๔ คือ สระอำ ใอ ไอ เอา เช่น ตา ดำ (สระอำถือเป็น ครุ ก็ได้ ลหุ ก็ได้) และพยางค์ที่มีตัวสะกดทั้งสิ้น เช่น หัด เรียน ใช้เครื่องหมาย ั แทน, คู่กับ ลหุ ซึ่งใช้เครื่องหมาย ุ แทน.
ครุฑ(คฺรุด) น. พญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์, ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการ.
ครุฑพาห, ครุฑพ่าห์ ๑<i>ดูเครื่องหมายครุฑพ่าห์</i>.
ควงรวมหรือโยงเข้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น เครื่องหมายปีกกาใช้ควงคำหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกัน
คะแนนน. เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้กำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขันเป็นต้น.
ค่าสัมบูรณ์น. ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย เช่น ค่าสัมบูรณ์ของ −๓ หรือ +๓ คือ ๓.
คำโทน. คำที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์โทกำกับอยู่ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด เป็นคำบังคับในการแต่งโคลง เช่น ข้า คว้า แล้ว.
คุณลักษณะ(คุนนะ-) น. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ.
คูณน. เรียกเครื่องหมายดังนี้ x ว่า เครื่องหมายคูณ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
โคมูตร(-มูด) น. เครื่องหมายสุดเรื่องในหนังสือรุ่นเก่า มีรูปดังนี้ ๛
งาสานน. เรียกพัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี ว่า พัดงาสาน, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
จอ ๑น. ชื่อปีที่ ๑๑ ของรอบปีนักษัตร มีหมาเป็นเครื่องหมาย.
จัตวาเรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้  ว่า ไม้จัตวา, ตีนกา ก็เรียก.
จำนวนเต็มน. จํานวนที่เป็นจํานวนนับ, จํานวนนับติดเครื่องหมายลบหรือศูนย์.
จุดก. ทำเครื่องหมายเช่นนั้น เช่น เอาปลายดินสอจุดไว้
จุดลูกน้ำน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ , สำหรับคั่นวรรคตอนของข้อความ, จุลภาค ก็เรียก.
จุลภาคน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ , สำหรับคั่นวรรคตอนของข้อความ, จุดลูกนํ้า ก็เรียก
ฉมบ ๒(ฉะมบ) น. ไม้ปักเป็นเครื่องหมายกำหนดแนวหรือตำแหน่งสำหรับขุดหลุมจะปลูกเรือน, ชะมบ ก็ว่า.
ฉลาก(ฉะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น
ฉลากรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า เช่น ฉลากยา ฉลากเครื่องสำอาง.
ฉลู(ฉะหฺลู) น. ชื่อปีที่ ๒ ของรอบปีนักษัตร มีวัวเป็นเครื่องหมาย.
เฉลว(ฉะเหฺลว) น. เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำด้วยตอกหักขัดกันเป็นมุม ๆ ตั้งแต่ ๕ มุมขึ้นไป สำหรับปักหม้อยา ปักเป็นเครื่องหมายที่สิ่งของซึ่งจะขาย ปักบอกเขต หรือปักบอกเขตด่านเสียค่าขนอน, ฉลิว หรือ ตาเหลว ก็ว่า.
ชวด ๑น. ชื่อปีที่ ๑ ของรอบปีนักษัตร มีหนูเป็นเครื่องหมาย.
ชะมบน. ไม้ปักเป็นเครื่องหมายกำหนดแนวหรือตำแหน่งสำหรับขุดหลุมจะปลูกเรือน, ฉมบ ก็ว่า.
ชักเย่อ(ชักกะ-) น. ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะมีจำนวนเท่า ๆ กันหรือกำลังพอ ๆ กัน มักใช้เชือกขนาดพอกำรอบ ยาวพอที่จะให้ผู้เล่นทั้ง ๒ ฝ่ายเรียงแถวจับได้ โดยมีที่ว่างระหว่างกลางเหลือไว้ประมาณ ๒ เมตร กลางเชือกคาดด้วยผ้าหรือใช้สีป้ายเป็นเครื่องหมายไว้ วางกึ่งกลางเชือกไว้บนพื้นที่ที่มีเส้นขีดกลางเป็นเส้นแบ่งเขตแดน เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้เล่นทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็จะพยายามดึงเชือกให้กึ่งกลางของเชือกเข้ามาในแดนของตน ถ้าฝ่ายใดสามารถดึงกึ่งกลางเชือกเข้ามาในแดนของตนได้ ถือว่าชนะ ตามปรกติจะแข่งกัน ๓ ครั้ง ฝ่ายที่ชนะ ๒ ใน ๓ ครั้งถือว่าชนะเด็ดขาด.
ดวงตราน. เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ เช่น ดวงตราแผ่นดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rule of signsหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recipe๑. เครื่องหมายนำการสั่งยา (ในใบสั่งยา) [ เขียนแทนด้วย Px ] [ มีความหมายเหมือนกับ superscription ]๒. ตำรับ, สูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign๑. ลงลายมือชื่อ๒. เครื่องหมาย, เครื่องแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign bitบิตเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sign conventionสัญนิยมเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign digitเลขโดดระบุเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sign testการทดสอบโดยเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
signed fieldเขตมีเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
superscriptionเครื่องหมายนำการสั่งยา (ในใบสั่งยา) [ เขียนแทนด้วย Px ] [ มีความหมายเหมือนกับ recipe ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
summation signเครื่องหมายรวมยอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block markเครื่องหมายสิ้นสุดบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
boundary markเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark signatureแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ ดู cross ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, boundaryเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, tradeเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misbrandingการปลอมเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
markเครื่องหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conventional signเครื่องหมายสัญนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crossแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ ดู mark signature ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diacriticเครื่องหมายเสริมสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flywheel markingsเครื่องหมายที่ล้อตุนกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
file markเครื่องหมายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of field markerเครื่องหมายสิ้นสุดเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of file indicator; end of file markerเครื่องหมายสิ้นสุดแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of tape markerเครื่องหมายสิ้นสุดแถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of data markerเครื่องหมายสิ้นสุดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trade markเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing markเครื่องหมายตั้งจังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsignedไม่ระบุเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic markersเครื่องหมายพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
รั้วราชวัติเป็นเครื่องหมายกำหนดขอบเขตปริมณฑลพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
PC Cardเครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี, Example: [นิวเคลียร์]
Headpointerเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)&nbsp; แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ&nbsp;โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Headstickเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)&nbsp; แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ&nbsp;โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์, Example: ความหมายเดียวกับ Headpointer [Assistive Technology]
Notice Receivedเครื่องหมายเอ็นอาร์, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ที่เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน หรือคำชี้แจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียงและได้ทำการเผยแพร่เพื่อให้ทราบทั่วกันแล้ว [ตลาดทุน]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว, Example: ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
X D , X R , X W , X S , X T , XI, XP, XAเครื่องหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ, Example: เครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แสดงไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารทุน และล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายประเภทดังกล่าวไว้บนหลักทรัพย์ใด หมายความว่า ราคาที่ เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น เป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้ออก หลักทรัพย์ให้หรือจะให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น และ ผู้ซื้อหลักทรัพย์นี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทที่ระบุจากการ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนี้ • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น ทั้งนี้ หากผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันที่จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทีละรายการ (gross settlement) และกำหนดวันที่จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เร็วกว่าวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามปกติ ผู้ซื้อหลักทรัพย์อาจยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น หากการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เสร็จสิ้นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น [ตลาดทุน]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
กากบาทชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กากะบาด [คำที่มักเขียนผิด]
XML (Document markup languageเอกซ์เอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
XHTML (Document markup language)เอ๊กซ์เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Body markingการทำเครื่องหมายบนร่างกาย [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
DHTML (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Document markup languagesภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร [TU Subject Heading]
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]
HTML (Document markup language)เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Insigniaเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1981)การจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริด (ค.ศ.1891) [TU Subject Heading]
Marks of originเครื่องหมายแสดงแหล่งกำเนิด [TU Subject Heading]
Municiple emblemsเครื่องหมายประจำเทศบาล [TU Subject Heading]
Surface Markersการแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์, Example: การใช้แอนติบอดีส์ (Antibodies) หรือวิธีการตรวจพบอื่นๆ ในการจำแนกเซลล์แต่ละชนิด โดยอาศัยหลักการที่ผิวนอกของเซลล์แต่ละชนิดจะมีโปรตีนชนิดจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดจะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีส์แล้วให้ผลลัพธ์ที่ทำให้มองเห็นแตกต่างกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Punctuationเครื่องหมายวรรคตอน [TU Subject Heading]
Signs and signboardsเครื่องหมายและป้าย [TU Subject Heading]
Signs and symbolsเครื่องหมายและสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
SVG (Document markup language)เอสวีจี (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Trademark infringementการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Trademarksเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Trademarks (International law)เครื่องหมายการค้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Traffic signs and signalsเครื่องหมายและสัญญาณจราจร [TU Subject Heading]
Trade Markเครื่องหมายการค้า, Example: สัญลักษณ์ คำขวัญ ชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป เป็นเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือ บริการ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ดู IPRs) ประเภทหนึ่ง ซึ่งประเทศต่างๆ มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลอกเลียนแบบ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2534 บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน [สิ่งแวดล้อม]
demarcationการปักปันเขตแดน " การทำเครื่องหมายแสดงเส้นเขตแดนลงในภูมิประเทศโดยวิธีทาง กายภาพ " [การทูต]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rightsหมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า เช่น เครื่องหมายการค้า (trademark) ลิขสิทธิ์ (copyrights) และสิทธิบัตร (patent) เป็นต้น [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Enzymes, Markerเอนซัยม์ที่เป็นเครื่องหมาย [การแพทย์]
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tattooed.ถูกทำเครื่องหมาย Night and Fog (1956)
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า? 12 Angry Men (1957)
In easy to handle denominational nuggets.ในง่ายต่อการจัดการนักเก็ตนิกาย ไม่มีเครื่องหมาย Help! (1965)
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ Help! (1965)
Throw it, George. That was good.นั่นคือที่ดีอย่างหนึ่ง โดยเครื่องหมาย ตรง Help! (1965)
Mark.เครื่องหมาย. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mark.เครื่องหมาย. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Someone has been changing my marks.มีใครมาเปลี่ยนเครื่องหมายของฉัน Labyrinth (1986)
We do not follow maps to buried treasure, and "X" never, ever, marks the spot.เราจะไม่ติดตามแผนที่ ไปสู่ขุมทรัพย์ที่ฝั่งเอาไว้ และ "X" ไม่เคย, สักครั้งที่จะเป็นเครื่องหมาย ของตำแหน่ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"X" marks the spot."X" ทำเครื่องหมายตรงจุด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The shield is the second marker.โล่นี่ เป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่ง อันที่สอง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- You can still see... the marks of the machine-gun fire in the old buildings in the outskirts.- คุณยังสามารถมองเห็น ... เครื่องหมายของเครื่องดับเพลิงปืนในอาคารเก่าในพื้นที่รอบนอก The Russia House (1990)
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ Mannequin: On the Move (1991)
This marks the start of the colored people's beach.เครื่องหมายนี่ เป็นหาดของพวกสีผิว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I've marked every day. Hmm. Very foolish.ฉันทำเครื่องหมายทุกวัน โง่เง่ามาก Wuthering Heights (1992)
So put your finger on here... and move that shape to the question mark, all right?กดนิ้วลงไปแบบนั้น แล้วลากรูปทรงนั้น ไปวางที่เครื่องหมายคำถาม The Lawnmower Man (1992)
No marks!เครื่องหมาย No! In the Name of the Father (1993)
Don't mark him! Don't mark him!อย่าทำเครื่องหมายพระองค์ อย่าทำเครื่อ? In the Name of the Father (1993)
- All right, what I need is a big, fat magic marker.- ขวาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นใหญ่เครื่องหมายมายากลไขมัน Pulp Fiction (1994)
A magic marker. A felt pen!เครื่องหมายมายากล รู้สึกว่าปากกา! Pulp Fiction (1994)
A fuckin' black magic marker!fuckin 'เครื่องหมายมายากลสีดำ! Pulp Fiction (1994)
My normal mark-up's 20 per cent.ปกติเครื่องหมายขึ้นของฉัน 20 ร้อยละ The Shawshank Redemption (1994)
Mark 13:35.เครื่องหมาย 13: 35 The Shawshank Redemption (1994)
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ Contact (1997)
We found a series of markers on the top of each frame. - Are you ready?เราพบชุดของเครื่องหมาย ที่ด้านบนของแต่ละเฟรม Contact (1997)
Alignment symbols, registration marks, but they don't line up.สัญลักษณ์การจัดเครื่องหมายการลง ทะเบียน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าแถว Contact (1997)
Test initiation, on my mark.การเริ่มต้นการทดสอบ เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
Mark.1 เครื่องหมาย Contact (1997)
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
On my mark.ไอพีวี ลำดับลดลง เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
On my mark.เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
The mark is getting darker.เครื่องหมายจะได้รับเข้ม Princess Mononoke (1997)
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
exclamation point. Comma. close parentheses.เครื่องหมายตกใจ จุลภาค วงเล็บปิด The Story of Us (1999)
colon. "I want to...เครื่องหมาย คอลอน "พ่อ อยากจะ... The Story of Us (1999)
Wait. That's a comma, not a decimal.เดี๋ยวก่อน นั่นมันเครื่องหมายคอมม่า ไม่ไช่จุดทศนิยมนะพ่อ Death Has a Shadow (1999)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
Crop signs first emerged in the late '70s with renewed interest in extraterrestrial life.เครื่องหมายนี้พบครั้งแรกเมื่อปลายยุค 70 ทำให้เรากลับมาสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวอีกครั้ง Signs (2002)
I did some research after I saw your crops.ฉันทำรีเสิร์ชหลังเจอเครื่องหมายในไร่คุณ Signs (2002)
Two or three guys can make a design the size of the one in your field overnight using just boards and ropes.เครื่องหมายนี่ทำได้ด้วยแรงงาน 2-3 คน อาจใช้ใม้กระดานหรือเชือก Signs (2002)
It's the 18th reported crop sign found in that country in the last 72 hours.เมืองทางตอนใต้ของอินเดีย นี่เป็นเครื่องหมายอันที่ 18 ที่พบในอินเดียเมื่อ 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา Signs (2002)
They are signs intended to be seen from the sky... No radio either. Just for a while.เครื่องหมายนี้ตั้งใจจะให้เห็นทางท้องฟ้า ปิดวิทยุด้วยเถอะ สักพักก็ยังดี ซื้อหนังสือหน่อยครับ Signs (2002)
They could be some kind of... some kind of landmark, visual mapping system so they could navigate, coordinate... makes sense.ว่ามันเป็นรูปแบบของ เครื่องหมายบางอย่าง คล้ายแผนที่ นำทางพวกมัน Signs (2002)
The way I see it... these places marked in crops and such... none of them are really near water.ที่นึกออกตอนนี้ บริเวณที่มีเครื่องหมาย ไม่มีที่ไหนใกล้น้ำเลย Signs (2002)
This, sir? It is a mark of the house-elf's enslavement.นี่หรือครับ เครื่องหมายการเป็นทาส ของเอลฟ์ประจำบ้าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
it's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า The Corporation (2003)
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
เครื่องหมายอัญประกาศ[khreūangmāi anyaprakāt] (n, exp) EN: « “ “ » ; « » ; quotation marks ; double quotation marks  FR: « “ “ » ; « » ; guillemets [ mpl ]
เครื่องหมายอัศเจรีย์[khreūangmāi atsajērī] (n, exp) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point  FR: « ! »; point d'exclamation [ m ]
เครื่องหมายบวก[khreūangmāi būak] (n, exp) EN: « + » ; plus  FR: « + » ; signe plus [ m ]
เครื่องหมายบุพสัญญา[khreūangmāi buppha sanyā] (n, exp) EN: « “ »  FR: « “ » ; idem ; id. (abrév.)
เครื่องหมายดอกจัน[khreūangmāi døkjan] (n, exp) EN: « * » ; asterisk  FR: « * » ; astérisque [ m ]
เครื่องหมายจราจร[khreūangmāi jarājøn] (n, exp) EN: road sign ; traffic sign  FR: signal routier [ m ]
เครื่องหมายจุลภาค[khreūangmāi junlaphāk] (n, exp) EN: « , » ; comma  FR: « , » ; virgule [ f ]
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [ m ]
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[khreūangmāi kānkhā jotthabīen] (n, exp) EN: registered trademark
เครื่องหมายมหัพภาค[khreūangmāi mahapphak] (n, exp) EN: « . » ; full stop ; period  FR: « . » ; point [ m ]
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[khreūangmāi māiyamok] (n, exp) EN: [ repetition symbol ]  FR: เครื่องหมายบุพสัญญา
เครื่องหมายนขลิขิต[khreūangmāi nakhalikhit] (n, exp) EN: « ( ) » ; parentheses  FR: « ( ) » ; parenthèse [ f ]
เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)[khreūangmāi paiyān nøi] (n, exp) FR: [ symbole de troncature ]
เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[khreūangmāi paiyān yai] (n, exp) EN: and so on ; et cetera  FR: etc.
เครื่องหมายประจำชาติ[khreūangmāi prajamchāt] (n, exp) FR: emblème national [ m ]
เครื่องหมายปรัศนี[khreūangmāi pratsanī] (n, exp) EN: « ? » ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark  FR: « ? » ; point d'interrogation [ m ]
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[khreūangmāi raprøng khunnaphāp] (n, exp) EN: hallmark
เครื่องหมายสัญประกาศ[khreūangmāi sanyaprakāt] (n, exp) EN: « _ » ; underscore  FR: « _ » ; soulignement [ m ]
เครื่องหมายเส้นไข่ปลา[khreūangmāi sen khaiplā] (n, exp) EN: « ... »  FR: « ... » ; points de suspension [ mpl ]
เครื่องหมายเส้นปรุ[khreūangmāi sen pru] (n, exp) EN: « ... »; dashed line  FR: « ... » ; points de suspension [ mpl ]
เครื่องหมายทับ[khreūangmāi thap] (n, exp) EN: « » ; backslash  FR: « » ; antislash [ m ] ; barre oblique inverse [ f ]
เครื่องหมายวรรคตอน[khreūangmāi wak tøn] (n, exp) EN: punctuation mark  FR: signe de ponctuation [ m ]
เครื่องหมายยัติภังค์[khreūangmāi yattiphang] (n, exp) EN: « - »; hyphen  FR: « - » ; tiret [ m ]
ทำเครื่องหมาย[tham khreūang māi] (v, exp) EN: mark ; make a sign  FR: cocher ; indiquer au moyen d'une croix

English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent(n) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent mark(n) เครื่องหมายเน้น
allegory(n) เครื่องหมายสัญลักษณ์
apostrophe(n) เครื่องหมายวรรคตอน ( ' )
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk(vt) ใส่เครื่องหมายดอกจัน
backslash(n) เครื่องหมาย (มักใช้ทางคอมพิวเตอร์)
badge(n) เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
badge(vt) ติดเข็ม, See also: ติดเครื่องหมาย
brand(vt) ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand(n) เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
cairn(n) กองหินที่ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย
calibrate(vt) แสดงเครื่องหมายการวัด
check off(vt) ทำเครื่องหมายไว้, Syn. check, mark, tick off
checker(vt) ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
chevron(n) เครื่องหมายรูปตัววี (V)
circumflex(n) เครื่องหมายที่อยู่บนสระเพื่อแสดงการออกเสียงในบางภาษา
code(n) รหัส, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์, Syn. cipher, cryptogram
colon(n) เครื่องหมาย (:)
comma(n) เครื่องหมายคอมม่า, See also: เครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกส่วนของประโยค
comma(n) เครื่องหมายจุลภาค ใช้คั่นประโยคหรือคำ, See also: เครื่องหมายลูกน้ำ
commas(n) เครื่องหมายคอมมา
crisscross(n) เครื่องหมายกากบาท
crisscross(adj) ซึ่งเขียนเครื่องหมายกากบาท
check off(phrv) ทำเครื่องหมายแสดงว่าตรวจสอบแล้ว, Syn. tick off
cone off(phrv) ทำให้มีรูปกรวย, See also: ทำเครื่องหมายรูปกรวย
cross oneself(idm) ทำเครื่องหมายกากบาทบนร่างกายโดยใช้มือ (ศาสนาคริสต์)
dash(n) เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
decoration(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon
define(vt) เป็นเครื่องหมายแสดง, See also: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน, Syn. restrict, limit, delimit
diacritic(n) เครื่องหมายแสดงการออกเสียงบนหรือล่างตัวอักษร
dieresis(n) เครื่องหมาย ที่ใส่เหนือสระตัวที่สอง เพื่อแสดงว่า ออกเสียงแยกจากสระตัวแรก
ditto(n) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก, Syn. an identical item, an identity
eagle(n) ตรานกอินทรี, See also: เครื่องหมายนกอินทรี
eagle(n) นกอินทรี, See also: ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี
emblem(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol
escutcheon(n) โล่ที่แสดงเครื่องหมายประจำตระกูล, Syn. blazondry, heraldry, insignia
Ethernet(n) เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล
exclamation mark(n) เครื่องหมายอัศเจรีย์, See also: เครื่องหมายตกใจ, Syn. exclamation point
flag(vt) ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ, Syn. mark, indicate, note
flyspeck(vt) ทำเครื่องหมายจุดเล็กๆ
frank(n) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
hallmark(n) ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง, See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง, Syn. mark, trademark
hyphen(n) เครื่องหมายยัติภังค์
interrogation mark(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี
interrogation point(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี
know by(phrv) จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย), See also: รู้ได้จาก
lay off(phrv) ทำเครื่องหมาย, See also: กะ, วัด
lead in(phrv) ทำเครื่องหมายเพื่อเข้าเทียบท่า (การแล่นเรือ)
label(vt) ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น, เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น, อ่านซ้ำ, ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น, ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
amperesand(แอม' เพอแซนดฺ) n. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทน and: &
apostrophe(อะพอส' ทระฟี) n. เครื่องหมายย่อ (ซ) , การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
badge(แบดจฺ) { badged, badging, badges } n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield, emblem
blazon(เบล'เซิน) { blazoned, blazoning, blazons } n. ตรา, เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย, ทำตรา, แสดง, ประกาศ, เผยแพร่, โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด, วิธีการทำเครื่องหมาย, เครื่องตรา, ตรา
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ, ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
bracket(แบรค'คิท) { bracketed, bracketing, brackets } n. ที่ค้ำ, ที่เท้าแขน, ที่แขวนโคม, แท่นรองรับ, เครื่องหมายวงเล็บ, ระดับ, ประเภท, ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ, ใส่วงเล็บ, แบ่งประเภท, จัดเป็นประเภท, Syn. support
brand(แบรนดฺ) { branded, branding, brands } n. ตราประทับ, เหล็กตีตรา, ตราไฟนาบ, ชนิด, ตรา, เครื่องหมายผิดกฎหมาย, มลทิน, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ดาบ vt. ประทับตรา, นาบ, จารึก, ฝัง, ตราตรึง, ใส่ร้าย, ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น, พระราชโองการแรกเริ่ม, เครื่องหมายเน้นเสียง
bullet(บูล'ลิท) { bulletted, bulletting, bullets } n. กระสุนปืน, กระสุน, หัวกระสุน, ลูกตะกั่ว, ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
c:หน่วยบันทึกซีหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกแข็งที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะมีหน่วยบันทึกอย่างน้อยสองหน่วย คือ หน่วยบันทึกA: และหน่วยบันทึก C: หน่วยบันทึก C: มักนิยมใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะมีความจุมากกว่าหน่วยบันทึก A: มาก จึงมักใช้ C: เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่โปรแกรมระบบจนถึงโปรแกรมสำเร็จ (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังตัว C เสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
checker { checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers }n. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
chevron(เชฟ'เริน) n. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รูปตัว V., บั้งนายสิบหรือนายจ่า
cipher(ไซ'เฟอะ) { ciphered, ciphering, ciphers } n. เลขศูนย์, คนที่ไม่สำคัญ, สิ่งที่ไม่สำคัญ, สิ่งที่ไม่มีค่า, รหัสลับ, เครื่องหมายลับ, สัญลักษณ์ลับ, อักษรไขว้, ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข, เขียนเป็นระหัส, คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
clef(เคลฟ) n. เครื่องหมายโน๊ตดนตรี
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่, ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
cockade(คอค'เคด) n. โบหรือริบบิ้นประดับหมวก, ตราหรือเครื่องหมายประดับหมวก
code(โคด) { coded, coding, codes } n. ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, รหัส, เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส, จัดเป็นรหัส, Syn. rules
colon(โค'เลิน) n. ลำไส้ใหญ่, เครื่องหมาย (:), See also: colonic adj. ดูcolon

English-Thai: Nontri Dictionary
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
blazon(n) เครื่องหมาย, ตรา, ธง
blazon(vt) ประกาศ, ทำเครื่องหมาย, ประดับ, แสดง
bode(vt) เป็นลาง, เป็นนิมิต, เป็นเครื่องหมาย
brace(n) เครื่องค้ำจุน, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, ที่รั้ง, เครื่องหมายปีกกา
brand(n) เหล็กไฟ, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ชนิด, ดาบ
caret(n) เครื่องหมายตก
character(n) ความประพฤติ, ลักษณะ, อุปนิสัย, ตัวอักษร, เครื่องหมาย, ตัวละคร
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
check(n) การตรวจสอบ, เครื่องหมายถูก, เช็ค, ใบเบิกเงิน, ใบสั่งจ่าย
colon(n) เครื่องหมาย(:), ลำไส้ใหญ่
comma(n) จุลภาค, เครื่องหมายลูกน้ำ
dash(n) การรีบไป, การสาดน้ำ, เครื่องหมายขีดยาว, ความหรูหรา, ความห้าวหาญ
diacritic(n) เครื่องแสดง, เครื่องหมายการออกเสียง
ditto(n) เครื่องหมายละ, สิ่งที่เหมือนกัน, สิ่งที่กล่าวมาแล้ว
earmark(n) เครื่องหมาย, ตำหนิ, รอยแผลเป็น
expression(n) เครื่องหมาย, การแสดง, การแสดงความคิด, ลักษณะท่าทาง, น้ำเสียง
figure(n) ตัวเลข, สถิติ, ภาพ, วิธีพูด, เครื่องหมาย, จำนวน, รูปร่าง, รูปสลัก, รูปหล่อ
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี), ตรา
hyphen(n) ยติภังค์, เครื่องหมายขีดสั้น
image(vt) ทำให้มีเงา, วาดภาพ, เป็นรูป, แสดงเครื่องหมาย
imprint(n) สิ่งพิมพ์, การตีพิมพ์, ลายมือ, เครื่องหมาย, ตรา, รอยกด
indication(n) การแสดง, การบอกเล่า, การบ่งบอก, เครื่องหมายแสดง
insignia(n) เหรียญตรา, เครื่องหมาย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ตราประจำตำแหน่ง
label(n) ป้าย, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, ฉลาก, ฉายา, คำนิยาม
mark(n) เครื่องหมาย, จุดหมาย, คะแนน, มาตราเงินของเยอรมัน
mark(vt) ทำเครื่องหมาย, สังเกต, เพ่งเล็ง, บันทึก
marker(n) คนจดคะแนน, เครื่องบ่งชี้, ผู้ทำเครื่องหมาย
mute(n) คนใบ้, เครื่องหมายหยุด, การไม่ออกเสียง
negative(n) คำปฏิเสธ, การคัดค้าน, ฟิล์มถ่ายรูป, ทางลบ, เครื่องหมายลบ
notation(n) หมายเหตุ, คำอธิบาย, เครื่องหมาย, การบันทึก, เอกสาร, จดหมาย
note(n) หมายเหตุ, เครื่องหมาย, คำอธิบาย, จดหมาย, สาร, โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก, สังเกต, จด, ใส่เครื่องหมาย, ทำหมายเหตุ
number(n) จำนวน, ตัวเลข, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เลขที่, เลขประจำตัว
patent(n) สิทธิบัตร, เครื่องหมาย, เอกสารสิทธิ
period(n) สมัย, ยุค, ชั่วโมงเรียน, คาบ, เครื่องหมายมหัพภาค, ระยะเวลา
query(n) เครื่องหมายคำถาม, คำถาม, การสอบถาม, การตั้งกระทู้ถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี, เครื่องหมายคำถาม
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
semicolon(n) เครื่องหมายอัฒภาค(;)
sign(n) เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, สัญญาณ, พยาน, การบอกใบ้
sign(vi, vt) เขียนเครื่องหมาย, ลงนาม, ทำสัญญา, บุ้ยใบ้
signal(n) เครื่องหมาย, สัญญาณ, การบอกใบ้, ลาง, สัญญาณวิทยุ
signal(vt) เป็นตัวอย่าง, ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ทำเครื่องหมาย
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ, บอกใบ้
stamp(n) การประทับตรา, การตอก, เครื่องหมาย, ดวงตราไปรษณีย์
star(n) ดารา, ดาว, เครื่องหมายดอกจัน, ตัวเอก, โชควาสนา
swastika(n) เครื่องหมายสวัสดิกะของเยอรมัน, เครื่องหมายโชคดี
symbol(n) สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, นัย, ลาง
symbolic(adj) เป็นนัย, เป็นเครื่องหมาย, เป็นสัญลักษณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
acoustic trademark(n) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
community trademark(n) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
hashtag(n, uniq) ดัชนีถ้อยคำ, เครื่องหมาย # นำหน้าอักษร, keywords
Pemphigusโรคภูมิต้านตนเองที่ทําเครื่องหมายโดยแผลพุพองบนผิวหนังและเยื่อเมือกและบ่อยครั้งโดยอาการคันหรือการเผาไหม้
pyrexเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับวัสดุ หรือ แก้วที่สามารถทนความร้อนได้
signs(n) เครื่องหมาย สัญายลักษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
符号[ふごう, fugou] (n) สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
標識[ひょうしき, hyoushiki] (n) สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย
商標[しょうひょう, shouhyou] เครื่องหมายการค้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top