ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อัตโนมัติ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อัตโนมัติ, -อัตโนมัติ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตโนมัติ(adj) automatic, See also: auto, Example: เด็กวัยรุ่นสหรัฐได้กราดปืนอัตโนมัติเข้าใส่เพื่อนนักเรียนในโรงอาหาร ทำให้มีนักเรียนตาย 2 คน บาดเจ็บ 22 คน, Thai Definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
อัตโนมัติ(adv) automatically, Example: ถ้านอนหลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรติดสวิตช์ตั้งเวลา เพื่อช่วยให้ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ, Thai Definition: เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
โดยอัตโนมัติ(adv) automatically, Syn. อัตโนมัติ, Example: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ, Thai Definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง
ระบบประสาทอัตโนมัติ(n) autonomic nervous system, Example: ถ้ามารดามีอารมณ์ตึงเครียดแล้ว การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงไป
เครื่องจักรอัตโนมัติ(n) automatic machine, See also: automatic machinery, Thai Definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ(n) automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(n) automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตโนมัติ(อัดตะ-) น. ความเห็นส่วนตัว, ความเห็นโดยลำพังตน, เช่นในคำว่า อัตโนมัตยาธิบาย คือ อธิบายตามความเห็นของตน. (ป. อตฺตโน ว่า ของตน + มติ ว่า ความเห็น).
อัตโนมัติ(อัดตะ-) ว. เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, เช่น นาฬิกาอัตโนมัติ.
กถามรรค(-มัก) น. ลาดเลาแห่งกถา ได้แก่เรื่องที่แต่งตามอัตโนมัติของผู้แต่งว่าด้วยธรรมนั้น ๆ.
คอมพิวเตอร์น. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์.
ตู้เพลงน. เครื่องเล่นแผ่นเสียงอัตโนมัติสำหรับหยอดเหรียญเลือกเพลงตามต้องการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft hyphenยัติภังค์อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft returnขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semi-automatic defrostการละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-automatic weldingการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office automation systemระบบการอัตโนมัติสำนักงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU) ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU) ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic codingการเข้ารหัสอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic coverความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic cover clauseข้อกำหนดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic cut-outสะพานไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic damperชุดแผ่นปรับลมอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic data captureการยึดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic data processing (ADP)การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เอดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic decimal adjustmentการปรับทศนิยมอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic defrostการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ACU (automatic calling unit)เอซียู (หน่วยเรียกอัตโนมัติ) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ACU (automatic calling unit)เอซียู (หน่วยเรียกอัตโนมัติ) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic abstractบทคัดย่ออัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advanceการปรับไฟแก่อัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard coupling; automatic advance and retard unitชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard unit; automatic advance and retard couplingชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic calling unit (ACU)หน่วยเรียกอัตโนมัติ (เอซียู) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic calling unit (ACU)หน่วยเรียกอัตโนมัติ (เอซียู) [ มีความหมายเหมือนกับ auto-call ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic checkการตรวจสอบอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ built-in check และ hardware check ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic chokeโช้กอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatismภาวะอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ telergy ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatismภาวะอัตโนมัติ, การกระทำโดยอัตโนมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatismภาวะอัตโนมัติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic dictionaryพจนานุกรมอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic error correctionการแก้ความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic error detectionการตรวจหาความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic exchangeชุมสายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic exchangeชุมสายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library automationห้องสมุดอัตโนมัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine controlโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automatic blood cell analyzerเครื่องวิเคราะหฺ์เม็ดเลือดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ftค่าไฟฟ้าผันแปร, ค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ, Example: ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน อันเนื่องมาจากต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าควบคุมไม่ได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน (ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศ ซึ่งแยกตามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยค่าไฟฟ้าฐานสะท้อนถึงต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าระบบสายส่งไฟฟ้า ค่าระบบสายจำหน่ายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า อัตราแลกเปลี่ยน ราคาเชื้อเพลิงระดับหนึ่ง) [ปิโตรเลี่ยม]
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Office Automationการสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Automatic timerเครื่องบอกเวลาอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Flexible automatic redemption fundกองทุนรวมที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, Example: กองทุนรวมประเภท auto redemption เป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ระหว่างทางก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทุนลักษณะนี้จะมีการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นงวด ๆ เพียงแต่เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับกลับมานั้นจะไม่ใช่เงินปันผล แต่เป็นเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม โดยเงินจำนวนนี้ผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเหมือนกับเงินปันผล ทำให้ได้รับเงินจากการขายคืนแบบอัตโนมัตินี้เต็มจำนวน [ตลาดทุน]
Automated order matchingการจัดคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ, Example: วิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัตินี้เป็นการประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดเข้าในระบบ และจัดเรียงลำดับตามราคาและเวลาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยคำสั่งซื้อที่ส่งมาในราคาที่สูงกว่า และคำสั่งขายที่ส่งมาในราคาต่ำกว่าจะได้รับการเรียงลำดับและจับคู่ซื้อขายก่อน แต่หากมีคำสั่งที่ส่งเข้ามามากกว่า 1 คำสั่งในราคาเดียวกัน ระบบการซื้อขายจะจัดเรียงตามเวลาที่คำสั่งนั้นส่งเข้ามาในระบบซื้อ หากยังไม่มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่จะจับคู่กันได้ ระบบการซื้อขายจะยังเก็บรวบรวมคำสั่งซื้อขายทั้งหมดไว้ เพื่อรอคำสั่งซื้อขายที่จะเข้ามาใหม่เพื่อจับคู่ซื้อขายต่อไป การซื้อขายวิธีนี้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) [ตลาดทุน]
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automated tellersเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic abstractingการทำสาระสังเขปอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic classificationการวิเคราะห์หนังสืออัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic data collection systemsระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic indexingการทำดัชนีอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic trackingการติดตามอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Car washesเครื่องล้างรถอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Office practice--Automationสำนักงานอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Transmission devices, Automaticอุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Vending machinesตู้ขายของอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Autoignition Temperatureอุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ, Example: อุณหภูมิที่สารประเภทติดไฟได้ จะเกิดการลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศาฟาเรนไฮด์ หรือที่ 4100 องศาเซลเซียส เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Amino Acid Analysers, Automaticกรดอะมิโนอัตโนมัติ [การแพทย์]
Analyzers, Continuous Flowเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติชนิดที่วัตถุวิเคราะ [การแพทย์]
Audiometers, Automaticเครื่องตรวจการได้ยินเสียงแบบอัตโนมัติ [การแพทย์]
Auto-Immunityภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autoanalyzersเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ [การแพทย์]
Autoimmune Etiologyโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automated Methodเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]
Automates, Multi-Channelเครื่องมืออัตโนมัติที่วัดระดับสารเคมีได้พร้อม [การแพทย์]
Automaticอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automatic Actionกระทำโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automaticityทำงานได้โดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automation, Fullเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Centerศูนย์ประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Centreระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Disordersความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Drugsยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Fibersเส้นใยประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Hyperactivityระบบประสาทเสรีทำงานมากขึ้น, เพิ่มการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autonomic Motorเส้นประสาทที่ควบคุมการบีบตัวแบบอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he would say them so fast, they would come automatically.จากนั้นเขาก็จะบอกว่ามันอย่าง รวดเร็ว มันจะมาโดยอัตโนมัติ The Old Man and the Sea (1958)
- Do you know what this is?มันคือ เวบเล่ย์ อัตโนมัติ Help! (1965)
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ, \ Nhe ความต้องการบทเรียน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I believe by masturbation of the requisite body areasฉันเชื่อโดยการกระทำกามอัตโนมัติของพื้นที่ร่างกาย the requisite Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Put it on... automatic pilot.ให้มันบินด้วย นักบินอัตโนมัติ Airplane! (1980)
Automatic pilot, automatic pilot...นักบินอัตโนมัติ นักบินอัตโนมัติ... Airplane! (1980)
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ Airplane! (1980)
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
There's nothing in the ship's logs or the recording systems after that.ไม่มีอะไรในบันทึกของเรือ หรือเป็น ระบบบันทึกอัตโนมัติหลังจาก นั้น สิ่งที่ลับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, they're robots, right? They're autogiros or smart bombs.มันเป็นเครื่องอัตโนมัติ, สมาร์ทบอมบ์, ยานขนาดเล็ก *batteries not included (1987)
A problem with the automatic lock?ระบบล๊อคอัตโนมัติมีปัญหารึ? Akira (1988)
Automatic system shutdown.ระบบปิดตัวอัตโนมัติ The Lawnmower Man (1992)
Automatic shutdown inoperative.ระบบปีดตัวอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งาน The Lawnmower Man (1992)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
So Lamont, tell me how to set this thing automatically.- ลามอนท์ แบบนี้จะเล็งเป้าอัตโนมัติได้ยังไง The Jackal (1997)
I guess the automatic siding works.- การเล็งแบบอัตโนมัติได้ผลนะ The Jackal (1997)
God knows what they charged.ซึ่งเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ Fight Club (1999)
The lights are automated. Nothing to worry about.ไฟ้อัตโนมัติ อย่ากังวนไป Resident Evil (2002)
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน Showtime (2002)
So ta-ta, and watch out, the gate closes automatically.ลาล่ะ ระวังด้วย ประตูปิดเองอัตโนมัติ Bringing Down the House (2003)
Just an employees' lounge with a few vending machines.มีห้องส่วนรวมที่ตู้ขายขนมอัตโนมัติ The Day After Tomorrow (2004)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)
- An automatic vacuum cleaner.- อ่า เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติ ครับ. My Little Bride (2004)
Auto, it does everything by itself...อัตโนมัติ, ว้าวมันทำความสะอาดได้เอง... . My Little Bride (2004)
You called your own answering machine and recorded her dying words.คุณโทรเข้าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของคุณเอง และบันทึกเสียงคำพูดของเธอก่อนเสียชีวิต Mr. Monk and the Game Show (2004)
The bank puts an automatic hold on checks like this.ธนาคารมีระบบอัตโนมัติกับเช็คแบบนี้ Walk the Line (2005)
Just reflexes. Don't worry.ปฏิกิริยาตอบกลับอัตโนมัติ ไม่ต้องห่วง The Cave (2005)
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน Zathura: A Space Adventure (2005)
They can tack two years onto your bid, automatic.พวกนั้นจะเพิ่มโทษให้แกอีก2ปี อัตโนมัติ Cell Test (2005)
Set this on P Then it's automaticตั้งนี่ก่อน มันเป็นแบบอัตโนมัติ Ing (2006)
And, okay, Crazy Horse going towards Hut B with his submachine gun.แล้วก็ ม้าบ้ากำลังไปที่กระท่อมบี พร้อมกับปืนกึ่งอัตโนมัติของเขา Rescue Dawn (2006)
Submachine gun in Hut B and another rifle in Hut C.ปืนกึ่งอัตโนมัติในกระท่อมบี อีกกระบอกในกระท่อมซี Rescue Dawn (2006)
(answering machine beeping)(เครื่องตอบ - รับ อัตโนมัติ) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
They are carrying automatic weapons and they have hostages.พวกมันใช้อาวุธอัตโนมัติและจับตัวประกันไว้ด้วย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
If I die, the tapes will automatically go public.ถ้าชั้นตายมันจะถูกแพร่ไปยังสาธารณชนโดยอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
I couldn't save your life If my heart stops... this sensor will automatically alert Mr. Yagami.ผมไม่สามารถช่วยชีวิตคุณไว้ได้... ถ้าหัวใจผมหยุดเต้น เซ็นเซอร์นี้จะส่งสัญญาณไปยังคุณยากามิอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
you were taken as pawns by the brain interactive construct, the being you know as milton fine.เธอเป็นเหมือนตัวประกัน ที่โครงสร้างระบบตอบโต้อัตโนมัติบ่งบอกไว้ สิ่งมีชีวิตที่คุณรู้จักในชื่อของ ไฟน์ Zod (2006)
I WAS NAIVE TO THINK THAT THE PRESS WOULD AUTOMATICALLY CARE.ฉันดันคิดไปว่า พวกนักข่าวคงจะสนใจอัตโนมัติ Betty's Wait Problem (2007)
it was just -- it was reflex.มันเป็นปฎิกริยาอัตโนมัติน่ะ Morning Comes (2007)
Is that an automatic law, something like gravity?คือกฎหมายอัตโนมัติบางอย่างเช่นแรงโน้มถ่วง? Sex Trek: Charly XXX (2007)
It came out automatically!มันออกมาเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่เหรอ! Unstoppable Marriage (2007)
Then somebody smoked him with a 9 mm automatic.แล้วใครอีกคนก็เป่าเขาด้วยปืน อัตโนมัติ 9 มม. The Brave One (2007)
Looks like a 9 mm automatic.ดูเหมือนจะเป็นปืนอัตโนมัติ 9 มม. The Brave One (2007)
Just going through the motions, on automatic.มันทำให้ผมเคลื่อนไหวไปเอง โดยอัตโนมัติ Numb (2007)
Now, is insulting me really going to help me learn how to do that?อัตโนมัติ, เหมือนการกลืน นั่นคือเรื่องของหมา Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Commencing feedback.เริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติ Resident Evil: Degeneration (2008)
Commencing feedback.เริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติ Resident Evil: Degeneration (2008)
You're under arrest for the murder of Derrick James, Lauren Salinas, the kidnapping andattempted murder of a crime scene investigator, armed robbery, grand theft auto, assault and battery but most of all...คุณถูกจับกุมข้อหาฆ่าเดอริค เจมส์, ลูเลน ซะลีนัส จับเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีอาชญากรรมเป็นตัวประกัน พกอาวุธปล้นธนาคาร เป็นการขโมยครั้งใหญ่ไปโดยอัตโนมัติ Veritas (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
โดยอัตโนมัติ[dōi attanōmat] (adv) EN: automatically  FR: automatiquement
ฟิวส์อัตโนมัติ[fiu attanōmat] (n, exp) EN: circuit breaker
การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ[kān baeng klum khømūn attanōmat] (n, exp) EN: automatic classification
กึ่งอัตโนมัติ[keung-attanōmat] (adj) EN: semi-automatic  FR: semi-automatique
เครื่องขายของอัตโนมัติ[khreūang khāikhøng attanōmat] (n, exp) EN: vending machine  FR: distributeur autmatique [ m ]
ระบบอัตโนมัติ[rabop attanōmat] (n, exp) EN: auto mode  FR: mode automatique [ m ]
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[rabop thōrasap attanōmat] (n, exp) EN: automatic telephone system
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[rotyon kīa attanōmat] (n, exp) EN: automatic transmission car  FR: voiture automatique [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answering machine(n) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ, Syn. answerphone
answerphone(n) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ, Syn. answering machine
automatic(adj) อัตโนมัติ, See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ, Syn. self-operating, automated, self-acting
automatically(adv) โดยอัตโนมัติ, See also: โดยอัตโนมัติ, Syn. mechanically, unconsciously
autonomic(adj) ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ, Syn. automatic
default(n) ค่าที่เลือก หรือตัวเลือกอัตโนมัติ (ทางคอมพิวเตอร์)
feedback(n) การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
magnetic clutch(n) คลัตซ์อัตโนมัติของรถ
auto(prf) โดยตัวเอง, See also: ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ
pom-pom(n) ปืนยิงเร็วอัตโนมัติชนิดหนึ่ง
reflex(adj) ซึ่งกระทำโดยอัตโนมัติ, See also: ซึ่งกระทำโดยประสาทที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจจิตใจ, Syn. automatic, involuntary
reflex(adj) ีปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติ, Syn. involuntariness, reaction
regulator(n) เครื่องควบคุมอัตโนมัติ (เช่น ควบคุมความเร็ว อุณหภูมิ)
knee-jerk(sl) อัตโนมัติ, See also: เร็วอย่างไม่ทันคิด
self-(prf) ตนเอง, See also: ตัวเอง, อัตโนมัติ
self-acting(adj) อัตโนมัติ, See also: ซึ่งทำได้เอง, Syn. automated, automatic, self-propellent, mechanical
self-destruction(n) การทำลายตัวเอง, See also: การฆ่าตัวตาย, ระบบที่ทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ, Syn. masochism, suicide, self-abuse, self-slaughter
self-loading(adj) เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนที่บรรจุกระสุนใหม่เองโดยอัตโนมัติ, See also: ซึ่งบรรจุอัตโนมัติ
self-recording(adj) บันทึกโดยอัตโนมัติ, See also: ทำงานเอง
self-winding(adj) ไขลานอัตโนมัติ
semiautomatic(adj) กึ่งอัตโนมัติ, See also: บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ
semiautomatic(n) ปืนกึ่งอัตโนมัติ
slot machine(n) เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
submachine gun(n) ปืนอัตโนมัติ
thermostat(n) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เช่น ที่ใช้ในเตาอบ, See also: เครื่องอัตโนมัติสำหรับควบคุมความร้อน
tracing(n) การบันทึกอัตโนมัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
autoignition(ออโทอิกนิช'เชิน) n. การติดไฟโดยอัตโนมัติ, การสันดาปเอง
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ, เกิดขึ้นอย่างอิสระ, เป็นกลไก, ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ, ภาวะอัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ลักษณะอัตโน
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)
automobile(ออโทโมบีล', ออโทโม'บีล) adj. รถยนต์. -n. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ.
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ, เป็นอิสระ, เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. autonomical, autonomous, self-reliant
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
dde(ดีดีอี) ย่อมาจาก dynamic data exchange คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
hot linkการโยงข้อมูลแบบร้อนหมายถึง การที่โปรแกรมสองโปรแกรมใช้ข้อมูลร่วมกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรแกรมหนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการเปลี่ยนข้อมูลในอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การโอนข้อมูลจากโปรแกรมตารางจัดการเข้าไปในโปรแกรมประมวลผลคำ เมื่อใดที่มีการแก้ตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำก็จะเปลี่ยนไปด้วย
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้บังคับ, โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.
locomobile(โลคะโม'บิล) n. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของมันเอง, รถเครื่องอัตโนมัติ. adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกหรืออำนาจของมันเอง
m-16(เอม'ซิคซฺ'ทีน) n. ปืนไรเฟิลอัตโนมัติขนาดเบาชนิดหนึ่งที่สามารถยิงกระสุนขนาดเล็กได้ด้วยความเร็วที่สูงมาก pl. M-16's
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร, ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ , กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ, กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป, ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2, 400 ฟุต 1, 200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1, 600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ
masturbation(แมสเทอเบ'เชิน) n. การกระทำกามอัตโนมัติ, การกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด., See also: masturbational adj. masturbatory adj.
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล, เกิดจากการเสียดสี, ไม่มีจิตใจ, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, อัตโนมัติ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร, ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
meter(มี'เทอะ) n. =metre (ดู) , เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ, Syn. cadence, measure, rhythm
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
ole(โอเล') n. การตะโกน, เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
onanism(โอ'นะนิสซึม) n. การกระทำกามอัตโนมัติ., See also: onanist n. onanistic adj. -S., n. masturbation
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน, ทะเบียน, สมุดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, บันทึก, เครื่องบันทึก, เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) , การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
self-loading(เซลฟโล'ดิง) adj. เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนอัตโนมัติ, เกี่ยวกับอาวุธ หรือปืนกึ่งอัตโนมัติ
self-timer(เซลฟฺ'ไทเมอะ) n. อุปกรณ์ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติของกล้องถ่ายรูป
self-winding(เซลฟฺ'ไว'ดิง) adj. ไขลานเอง, ไขลานโดยอัตโนมัติ, ไม่ต้องไขลาน
semiautomatic(เซมมิออโทแมท'ทิค) adj. กึ่งอัตโนมัติ, (ปืน) บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ n. ปืนกึ่งอัตโนมัติ.
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ, เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ

English-Thai: Nontri Dictionary
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ, เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ, เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ, มนุษย์กล, หุ่นยนต์
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ, อย่างไม่รู้ตัว, โดยอัตโนมัติ
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, อัตโนมัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automated Meteorological Data Acquisition System(jargon) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
autopilot(n) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
firewireFireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
Hypersensitivityแพ้ (หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาแพ้หรือแพ้) หมายถึงปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่ผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันปกติรวมถึงโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ ปฏิกิริยาแพ้ต้องมีสถานะก่อนไวต่อความรู้สึก (ภูมิคุ้มกัน) ของโฮสต์ (สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต)
non-voting depository right(n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
self-correction(jargon) การตรวจแก้อัตโนมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
自律神経系[じりつしんけいけい, jiritsushinkeikei] ระบบประสาทอัตโนมัติ, See also: R. autonomic nervous system

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] TH: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ  EN: autoload

German-Thai: Longdo Dictionary
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top