ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อธิบาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อธิบาย, -อธิบาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
metadata[สาน ระ ลัก] (n) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
โรคประจำตัว(n) ต้องไม่ใช่ underlying disease อยากอธิบายเพิ่ม แต่หากอธิบายแล้ว ใช้เวลาแล้ว ไม่ได้รับรู้ว่าได้ส่งต่อถึงการพิจารณา ก็ไม่อยากเขียนเพิ่มเติม. เคยเขียนแล้ว.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
ภาพอธิบาย(n) illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: พจนานุกรมเล่มนี้มีภาพอธิบายคำศัพท์เยอะกว่าเล่มอื่นๆ, Count Unit: ภสพ, รูป, Thai Definition: รูปภาพหรือภาพวาดที่นำมาแสดงเพื่อประกอบการอธิบายเรื่องให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
คำอธิบายศัพท์(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบายเพิ่มเติม(n) footnote, See also: note of reference, note of page, afterthought, Example: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิบาย(อะทิบาย) ก. ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง.
กถา(กะ-) น. ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว.
กระทู้ ๒น. หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
กระโหนด(-โหฺนด) น. ตาล เช่น ย่านป่าขายพัดกระโหนดคันกลมคันแบนใหญ่น้อย (อธิบายแผนที่กรุงศรีอยุธยา).
แก้ ๒เฉลย, อธิบายให้เข้าใจ, เช่น แก้ปัญหา แก้กระทู้
ขยาย(ขะหฺยาย) ก. อธิบาย, ชี้แจง, เช่น ขยายความ, แผ่กว้างออกไป เช่น ขยายตัว, เปิดเผย เช่น ขยายความลับ, คลายให้หายแน่น เช่น ขยายเข็มขัดให้หลวม, คลี่, แย้ม, เช่น ดอกไม้ขยายกลีบ, ทำให้กว้างใหญ่ออกไป เช่น ขยายห้อง ขยายรูป, ทำให้มากขึ้น เช่น ขยายพันธุ์.
ข้อไขน. ข้อเฉลย, ข้ออธิบายขยายความ.
โขมด ๑(ขะโหฺมด) น. ชื่อผีชนิดหนึ่งในพวกผีกระสือหรือผีโพง เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ทำให้หลงผิดนึกว่ามีคนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ข้างหน้า พอเข้าไปใกล้ก็หายไป ทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ได้แก่แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด.
ไข ๒บอก, อธิบาย, ขยาย, เช่น ไขความ ไขข่าว ไขปัญหา.
ความเรียงน. ข้อความที่เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว, วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วอธิบายความ ซึ่งให้ความรู้หรือแสดงทัศนะอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาอธิบาย.
คำนำน. คำอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นขึ้น.
แจกแจงก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.
แจงสี่เบี้ยก. อธิบายละเอียดชัดแจ้ง.
เฉลย(ฉะเหฺลย) ก. อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจ เช่น เฉลยปัญหา เฉลยความ.
ชั้นนี้น. ขณะนี้, ตอนนี้, ในความว่า ในชั้นนี้ เช่น ในชั้นนี้ขออธิบายเพียงคร่าว ๆ ก่อน.
เชิงอรรถน. คำอธิบายเพื่อขยายคำหรือข้อความที่อยู่ในเนื้อหา หรือข้ออ้างอิง ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้าหนังสือหรือตอนท้ายของเรื่อง.
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ติดใจข้องใจ, สงสัย, เช่น อธิบายเท่าไรก็ยังติดใจอยู่.
ตีความให้ความหมายหรืออธิบาย
ตุ๊กตาตัวอย่างที่สมมุติขึ้นมาประกอบคำอธิบายหรือวินิจฉัยเป็นต้น เช่น ตั้งตุ๊กตามาดู.
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.
แถลง(ถะแหฺลง) ก. บอก เล่า อธิบาย หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น ส่วนรายละเอียดรองประธานจะแถลงให้ทราบต่อไป.
เทศน์แจงน. เทศน์สังคายนา ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำสังคายนาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการสังคายนาครั้งแรก.
ธงข้อความที่อธิบายนำไว้เป็นตัวอย่าง, ประเด็นหลัก.
ธรรมปฏิสัมภิทาน. ปัญญาอันแตกฉานในธรรม คือ ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, ความเข้าใจถือเอาใจความแห่งอธิบายนั้น ๆ ตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อขึ้นได้, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ธรรมา-ธิษฐาน(ทำมาทิดถาน, ทำมาทิดสะถาน) ว. มีธรรมเป็นที่ตั้ง ที่ยกหลักธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วน ๆ ขึ้นมาอ้างหรืออธิบาย, คู่กับ บุคลาธิษฐาน.
นิรุตติปฏิสัมภิทาน. ปัญญาอันแตกฉานในนิรุตติ คือ ความเข้าใจในภาษา รู้จักใช้ถ้อยคำพูดอธิบายให้คนเข้าใจ ตลอดจนรู้ภาษาต่าง ๆ อาจชักนำคนให้เชื่อถือหรือนิยมตามคำพูด, กล่าวสั้น ๆ ว่า เข้าใจพูด, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติ-ปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
บรรยาย(บันยาย, บันระยาย) ก. อธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้น, เล่าเรื่อง เช่น ภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกำกับไว้.
บรรยายโวหารน. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการชี้แจงหรืออธิบาย.
บุคลาธิษฐาน(บุกคะลาทิดถาน) ว. มีบุคคลเป็นที่ตั้ง, ที่ยกคนหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ขึ้นมาเป็นหลักในการอธิบาย เช่น เปรียบกิเลสเหมือนพญามาร, คู่กับ ธรรมาธิษฐาน.
ประกอบเสริม, เพิ่มเติม, เช่น อธิบายประกอบ.
แผนภาพน. ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว.
ฝอยคำอธิบายวิธีใช้ยาหรือเวทมนตร์ต่าง ๆ
เพราะว่าสัน. คำสำหรับนำหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ.
ละเอียดที่ต้องชี้แจงหรือแจกแจงโดยไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง เช่น เรื่องนี้ต้องอธิบายโดยละเอียด
วงเล็บน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( ) สําหรับใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่น และข้อความในระหว่างวงเล็บนั้นจะอ่านหรือเว้นเสียก็ได้ ไม่ทำให้เนื้อความนอกจากนั้นเสียไป เช่น จึงสรุปได้ว่ามนุษย์หรือขันธ์ ๕ นั้น ได้สร้างโลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตัวเองทั้งสิ้น, ใช้กันข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความ เช่น สิลา น. หิน, ก้อนหิน.
วงเล็บเหลี่ยมน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ] สำหรับใช้กันคำหรือข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นในอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อข้อความนั้นได้มีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นด้วย เช่น กตัญญู.
วัณนา(วันนะ–) น. คำชี้แจง, คำอธิบาย.
วิกัติการก(วิกัดติ-) น. คำที่อธิบายตำแหน่งของบทการกข้างหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เด็ก<u>นักเรียน</u>นอน เขาเดินมากับนายมี<u>คนใช้</u>, คำที่เป็นบทช่วยวิกตรรถกริยาและเรียงไว้หลังวิกตรรถกริยา “เป็น” หรือ “คือ” เช่น เขาเป็น<u>นักกีฬา</u> เขาคือ<u>นักกีฬา</u>.
วิภัชพยากรณ์น. การพยากรณ์หรืออธิบาย โดยจำแนกธรรมแต่ละหัวข้อตามเหตุและผลแห่งธรรมนั้น ซึ่งคำนึงถึงนิสัยของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง.
สนองไขก. กล่าวตอบ, อธิบาย.
เส้นผมผ่าแปดเล็กมาก, ละเอียดมาก, เช่น เรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายถี่ถ้วนอย่างเส้นผมผ่าแปด, เส้นยาแดงผ่าแปด ก็ว่า.
เส้นยาแดงผ่าแปดเล็กมาก, ละเอียดมาก, เช่น เรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายถี่ถ้วนอย่างเส้นยาแดงผ่าแปด, เส้นผมผ่าแปด ก็ว่า.
แสดง(สะแดง) ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทำให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน
หมดเปลือกว. แจ่มแจ้ง, ไม่มีอะไรเคลือบแฝง, เช่น เขาอธิบายจนหมดเปลือก เขาพรรณนาเรื่องราวอย่างละเอียดจนหมดเปลือก.
หมายเหตุน. คำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม.
อภิธานน. หนังสืออธิบายศัพท์เฉพาะเรื่อง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย.
อรรถกถา(อัดถะกะถา) น. คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก.
อรรถปฏิสัมภิทา(อัดถะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในอรรถ คือ ความเข้าใจที่สามารถคาดหมายผลข้างหน้าอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ, ความเข้าใจอธิบายอรรถแห่งภาษิตย่อให้พิสดาร, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nomographyคำอธิบายกฎหมาย, ตำรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]
Cerenkov radiationการแผ่รังสีเซเรนโกฟ, ปรากฏการณ์เรืองแสงเมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนผ่านวัสดุโปร่งใส ด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของแสงในวัสดุนั้น เช่น ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเครื่องฉายรังสีแกมมาแบบสระน้ำ จะเห็นการแผ่รังสีนี้เป็นแสงเรืองสีฟ้า พาเวล อเล็กเซวิช เซเรนโกฟ (Pavel Alexsejevich Cerenkov) เป็นคนแรกที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ [นิวเคลียร์]
On-line helpคำอธิบายแบบทันที [คอมพิวเตอร์]
Markushคำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ, คำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ, Example: โดยแสดงโครงสร้างสารประกอบเคมีแบบเบื้องต้นพร้อมด้วยรายชื่อตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจเข้าแทนที่ได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ <br>E = mc<sup>2</sup></br> <br>เมื่อ E คือ พลังงาน</br> <br>m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน</br> <br>c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ</br> <br>สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation</br> [นิวเคลียร์]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
หมายเหตุคำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ หมายเหต [คำที่มักเขียนผิด]
Soil Legentคำอธิบายสัญญลักษณ์ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Consular office Declared ?Non grata?เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะถูกประกาศว่าไม่พึงปรารถนา หรือไม่พึงโปรดได้ ดังข้อ 23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความดังนี้?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ว่าพนักงานฝ่ายกงสุลเป็น บุคคลที่ไม่พึงโปรด หรือบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีนั้นรัฐผู้ส่งจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นต่อสถานที่ทำการทางกงสุล แล้วแต่กรณี2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่นำพาภายในเวลาอันสมควรที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของ ตนตามวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับอาจเพิกถอนอนุมัติบัตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น หรือเลิกถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลก็ได้ แล้วแต่กรณี3. รัฐผู้รับอาจประกาศว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล เป็นผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้ ก่อนที่บุคคลนั้นจะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับ หรืออยู่ในรัฐผู้รับแล้ว แต่ก่อนเข้ารับหน้าของตนต่อสถานที่ทำการทางกงสุลก็ได้ ในกรณีใด ๆ เช่นว่านั้น รัฐผู้ส่งจะเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลนั้น4. ในกรณีที่ได้บ่งไว้ในวรรค 1 และ 3 ของข้อนี้ รัฐผู้รับไม่มีพันธะที่จะต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัยของตนแก่รัฐผู้ส่ง?การ ที่รัฐผู้รับปฏิเสธที่จะออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตรหลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วนั้น เป็นสิทธิของรัฐผู้รับอันจะถูกโต้แย้งมิได้ ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือ รัฐผู้รับมีพันธะที่จะต้องอธิบายเหตุผลอย่างใดหรือไม่ ในการที่ปฏิเสธไม่ยอมออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตร หลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วข้อนี้ น้ำหนักของผู้ทรงอำนาจหน้าที่ดูแลจะเห็นคล้อยตามทรรศนะที่ว่า รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้นในการกระทำดังกล่าวเหตุผลของการไม่ยอมออกอนุมัติบัตรให้นั้นคือว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือไปแสดงสุนทรพจน์อันมีข้อความเป็นที่เสื่อมเสียแก่รัฐผู้รับ หรือเคยมีส่วนร่วมในการก่อการกบฏต่อรัฐผู้รับหรือเข้าไปแทรกแซงกิจการการ เมืองภายในของรัฐผู้รับ เป็นต้น [การทูต]
Declarationคำประกาศ หรือ ปฏิญญา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า คำนี้มีความหมายต่างกันอยู่สามประการ คือประการแรก ใช้เป็นชื่อเรียกข้อกำหนดต่าง ๆ ของสนธิสัญญา กล่าวคือ ตามสนธิสัญญานี้ ภาคีคู่สัญญารับที่จะปฏิบัติตามแนวทางบางประการในอนาคตประการที่สอง เป็นคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่รัฐอื่นๆ เช่น คำประกาศสงครามประการสุดท้าย หมายถึง การกระทำซึ่งรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐได้ติดต่อแจ้งไปยังรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของฝ่ายตนในอดีต หรืออธิบายทรรศนะและเจตจำนงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง คำประกาศสำหรับความหมายสองประการหลังไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอนึ่ง ในกรณีคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) นั้น บางทีรัฐหนึ่งต้องการเสนอนโยบายหรือหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของตน โดยประกาศนโยบายหรือหนทางปฏิบัตินั้นไปให้รัฐอื่นๆ ทราบกันไว้ อาทิเช่น ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกไปในรูปคำประกาศถ่ายเดียว เป็นต้น [การทูต]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูคำอธิบายที่ NMD : National Missile Defence) [การทูต]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Describesอธิบาย [การแพทย์]
Metadataข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล หรืออธิบายข้อมูลหลัก [การจัดการความรู้]
law of use and disuseกฎการใช้และไม่ใช้, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น คือ อวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อย ๆ หดหายไป และอวัยวะใดที่ยังใช้อยู่ก็จะคงอยู่หรือวิวัฒนาการให้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
law of inheritance of acquired characteristicกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
column headหัวสดมภ์, หัวเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแต่ละสดมภ์  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bronsted-Lowry theoryทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด- ลาวรี, ทฤษฎีกรด-เบสที่นักวิทยาศาสตร์  ชาวอังกฤษชื่อ T.M. Lowry (1874 - 1936) และนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ชื่อ J. N. Bronsted (1879 -1944) ต่างคนต่างได้เสนอเมื่อปี ค.ศ. 1923 โดยอธิบายความหมายของกรด-เบส ในเรื่องของการให้หรือรับโปรตอนดังนี้ กรดคือสารที่ให้โปรตอนแล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantum mechanicsกลศาสตร์ควอนตัม, ระบบของวิชากลศาสตร์ซึ่งได้รับการพัฒนาจากทฤษฎีควอนตัม และใช้อธิบายสมบัติต่าง ๆ ของอะตอมและโมเลกุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantum theoryทฤษฎีควอนตัม, ทฤษฎีของพลังค์ที่อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุร้อนในลักษณะเดียวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ  ตามทฤษฎีนี้ พลังงานจะถูกปล่อยออกมาเป็นควอนตัม แต่ละควอนตัมมีค่าเท่ากับผลคูณของความถี่ของรังสีที่แผ่ออกมากับค่าคงตัวของพลังค์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mechanism of a reactionกลไกของปฏิกิริยา, วิธีการแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งอาจอธิบายได้โดยใช้สมการเคมีหลาย ๆ สมการ เช่น ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจน(H) กับโบรมีน(Br) เกิดเป็นไฮโดรเจนโบรไมด์(HBr) อาจอธิบายกลไกของปฏิกิริยาโดยใช้สมการเคมีต่ง ๆ ดังนี้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dataข้อมูล, สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น บันทึกไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [ axiom ]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scienceวิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต มีทฤษฎีและกฏเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทฤษฎีและกฎต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ด้วยการทดลอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์, วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flowchartผังงาน,  ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pseudocodeรหัสลำลอง, การจำลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา โดยการอธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจได้ง่ายเป็นขั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา, องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
qualitative dataข้อมูลเชิงคุณภาพ, ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้โดยตรง แต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conclusionการสรุปผลจากการทดลอง, คำตอบของปัญหา คำอธิบาย หรือความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำเสนอแก่สาธารณะ โดยต้องจัดทำข้อมูล และรูปแบบนำเสนอ เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในแนวคิด กระบวนการและผลของงานนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
communication of resultการถ่ายทอดความคิด, การอธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงาน และการถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Rebecca (1940)
I imagine that's about the solution now, don't you think so, Crawley?ผมว่านี่คงเป็นคําอธิบายได้ว่ามั้ย ครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน Night and Fog (1956)
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน The Old Man and the Sea (1958)
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง? Help! (1965)
Come here, boy!มาที่นี่เด็ก ฉันขออธิบาย Help! (1965)
That would explain a few things.ที่จะอธิบายบางสิ่งที่ใช่? Yellow Submarine (1968)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let me make a last appeal to your reason, before we inflict more of this on you.เราจะอธิบายเหตุผลครั้งสุดท้าย ก่อนเราจะสอบถามข่าวต่อ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Two...สอง ถ้าเธออธิบายถึง ดาวของเธอให้ฉันฟังได้ The Little Prince (1974)
I want to learn. Well...- อธิบายให้ผมฟัง ผมอยากเรียนรู้ The Little Prince (1974)
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร Oh, God! (1977)
You could just let me in and I'll explain.ฝนมันตกหนักจริงๆ ให้ฉันเข้าไปก่อน จะอธิบายให้ฟัง Suspiria (1977)
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง Suspiria (1977)
All right, I'll level with you all.เอาละ ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ Airplane! (1980)
And he showed her how to kick the gong aroundและเขาอธิบายเธอวิธีการเตะฆ้องรอบๆ The Blues Brothers (1980)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ Gandhi (1982)
Explain it.อธิบายมัน. Idemo dalje (1982)
- I'll explain it.ฉันจะอธิบาย Idemo dalje (1982)
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง Idemo dalje (1982)
I'll go explain, everything will be fine.ข้าจะไปอธิบายต่อพวกเขา, ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย. Return of the Condor Heroes (1983)
He will explain it all to you.เขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll explain everything later.ฉันจะอธิบายทุกอย่างใน ภายหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I can't explain.ฉันไม่สามารถอธิบาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't have time to explain everything to you, Hal.ฉันไม่ได้มีเวลา จะอธิบายทุกอย่างให้คุณฮาล 2010: The Year We Make Contact (1984)
The great hawks.เหยี่ยวที่ดี ฉันก็อธิบาย ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน Clue (1985)
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)
I think you'd better explain.ฉันคิดว่าคุณอธิบายมาซะจะดีกว่า Clue (1985)
So, everything's explained.งั้น ทุกอย่างอธิบายแจ่มแจ้งแล้วนะ Clue (1985)
I think you'd better explain yourself, Wadsworth.ผมคิดว่าคุณน่าจะอธิบายมามากกว่านะ วัดส์เวิร์ท Clue (1985)
I can explain everything.ผมจะอธิบายทุกอย่างเอง Clue (1985)
So I explained that I was Mr. Boddy's butler and I'd invited you here.ผมอธิบายว่าผมเป็นพ่อบ้านคุณบ๊อดดี้ และผมจะเชิญคุณมาที่นี่ Clue (1985)
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง Return to Oz (1985)
Mr. Lacey, this building burned last night.ตึกนี้เพิ่งถูกเผาเมื่อคืน - อธิบายอะไรหน่อยได้มั้ยครับ *batteries not included (1987)
-I always find it best not to explain.-ไม่ต้องฝืนอธิบายอะไรเลย จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดย่ะ Mannequin (1987)
I'm explaining to you because you look nervous.ปู่อธิบายให้หลานฟัง เพราะหลานดูเครียดๆไป The Princess Bride (1987)
Let me explain.ให้ฉันอธิบายก่อน The Princess Bride (1987)
There's nothing to explain.ไม่มีอะไรต้องอธิบายนี่ The Princess Bride (1987)
Then he explained the name was the important thing for inspiring the necessary fear.และเขาก็อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการบันดาลความกลัว The Princess Bride (1987)
Let me explain.ขออธิบายหน่อยนะ The Princess Bride (1987)
I'll explain.ข้าจะอธิบาย ... The Princess Bride (1987)
It's hard to explainมันยากที่จะอธิบาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Explain yourself!อธิบายมาซิ! Akira (1988)
Well, that explains it!นั่นอธิบายทุกอย่าง Big (1988)
- It's your round. Did you issue them? - No, I write in pencil.- คุณต้องอธิบายแล้วนะ คุณตีพิมพ์มันหรือเปล่า A Short Film About Love (1988)
Too hard to explain.ยากที่จะอธิบายนะ. Cinema Paradiso (1988)
With feelings, there's nothing to understand... and no way to explain.ด้วยความรู้สึก, ไม่มีอะไรให้เข้าใจหรอก... และไม่มีทางที่จะอธิบายด้วย. Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบายได้[athibāi dāi] (adj) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[athibāi mai dāi] (adj) FR: inexplicable
อธิบายประกอบ[athibāi prakøp] (v, exp) FR: annoter
อธิบายศัพท์[athibāisap] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [ m ]
การอธิบาย[kān athibāi] (n) EN: explanation  FR: explication [ f ]
การอธิบายด้วยหลักเหตุผล[kān athibāi dūay lak hētphon] (n, exp) EN: rationalization
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
ไม่สามารถอธิบายได้[mai samāt athibāi dāi] (adj) EN: inexplicable
ต้องอธิบายได้[tǿng athibāi dāi] (x) EN: accountable ; expected to give an explanation  FR: supposé fournir des explications

English-Thai: Longdo Dictionary
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, Syn. commentator
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Talmud, Mikra, Masorah, Syn. Exegesis
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Aggadah, Syn. exegesis
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/
schmooze(vi) การพูดคุยกับผู้อื่นในลักษณะคุยเก่ง, ร่าเริง, หรือเป็นมิตรมากๆ เช่น ในงานเลี้ยง เดิมคำนี้มักจะมีความหมายในเชิงลบ สื่อถึงคนที่คุยเก่ง แต่อาจเพื่อหาประโยชน์บางอย่างให้ตัวเอง แต่ในปัจจุบันก็มีความหมายในทางกลางๆ ไม่ได้เชิงลบเสมอไป ดูบทความอธิบายคำว่า schmooze ที่ https://dict-blog.longdo.com/whats-all-this-schmoozing-about-in-english/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
accountable(adj) ที่สามารถอธิบายได้, Syn. explainable
annotate(vt) ทำหมายเหตุประกอบ, See also: ทำคำอธิบายประกอบ, Syn. comment, gloss, expound
account for(phrv) อธิบาย, See also: ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
account for preferences(idm) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account for tastes(idm) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
bill(vt) อธิบายหรือให้รายละเอียด
be with(phrv) เข้าใจสิ่งที่อธิบาย, See also: ตามทันการสนทนา, ความคิด
cicerone(n) คนนำเที่ยวที่อธิบายถึงประวัติของสถานที่
call to(phrv) ขอให้อธิบาย, See also: ช่วยให้รายละเอียด, ขอคำอธิบาย
define as(phrv) ให้นิยามว่า, See also: อธิบายความหมายว่า, ให้คำจำกัดความว่า
describe as(phrv) เรียกว่าเป็น, See also: อธิบายว่าเป็น
describe to(phrv) อธิบายต่อ, See also: บอกกับ
direct to(phrv) บอกทางไปยัง, See also: อธิบายเส้นทางไป
enlarge on(phrv) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlarge upon(phrv) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
expound to(phrv) อธิบายให้กับ
definition(n) คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense
delineate(vt) อธิบาย (คำทางการ), See also: พรรณนา, บรรยาย, ทำให้เข้าใจ, Syn. depict, describe, Ant. confuse, obfuscate
delineation(n) การอธิบาย, See also: การพรรณนา, การบรรยาย
demonstrate(vt) อธิบาย, See also: ให้เหตุผล, Syn. explain, describe, express
demonstration(n) การอธิบาย, See also: การให้เหตุผล
description(n) การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record
designate(vt) กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
detail(vt) อธิบายโดยละเอียด, See also: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด, Syn. elaborate, amplify, Ant. abbreviate, condense
elaborate(vi) อธิบายเพิ่มเติม, See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
elucidation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย
enigmatic(adj) ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะอธิบาย, Syn. mysterious, obscure, unfathomable
enigmatically(adv) อย่างยากที่จะเข้าใจ, See also: อย่างยากที่จะอธิบาย, Syn. cryptically, mysteriously
epexegesis(n) การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
epexegesis(n) การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
exegesis(n) การอธิบายหรือการตีความข้อเขียน, See also: การอธิบายและการตีความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. analysis, explanation, interpretation
expand(vi) อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
expand(vt) อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
explain(vi) อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explain(vt) อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explainer(n) ผู้อธิบาย, See also: ผู้ชี้แจง
explanation(n) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explanation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explicate(vt) อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด, See also: แจกแจง, ขยายความ, Syn. clarify, explain, illustrate
explication(n) การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation
exponent(n) ผู้อธิบาย, See also: ผู้ตีความ, Syn. explainer, interpreter
exposition(n) คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication
expository(adj) ซึ่งเป็นการอธิบาย, See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง, Syn. explanatory, explicatory
expound(vt) อธิบายอย่างละเอียด, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. delineate, describe, express
follow(vt) เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย), Syn. understand, catch on, appreciate
footnote(n) เชิงอรรถ, See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
footnote(vt) ให้คำอธิบายเพิ่มเติม, Syn. annotate
go into(phrv) อธิบายรายละเอียด
gloss(n) คำอธิบาย, Syn. explanation, commentary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt., vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
bat(แบท) 1. { batted, batting, bats } n. กระบองสั้น, ไม้ตีลูกบอล, การตี, แผ่นอิฐ, ก้อนดินเหนียว, ความเร็ว, ก้าว, ค้างคาว, โสเภณี vt. ตีด้วยไม้, ได้คะแนนตีถูกลูก, พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้, ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
boot(บูท) { booted, booting, boots } n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า, รองเท้าบู๊ท, เครื่องหุ้มคล้ายปลอก, ฝาครอบป้องกัน, ปลอกหุ้มเบาะ, โครงรถ, เครื่องรัดทรมานข้อเท้า, การเตะ, การถีบ, การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท, เตะ, ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
caption(แคพ'เชิน) { captioned, captioning, captions } n. หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า, คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ, จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน, เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน, อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
comment(คอม'เมินทฺ) { commented, commenting, comments } n., vi., vt. (ให้) ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ข้อสังเกต, คำอธิบาย, คำวิจารณ์, See also: commenter n.
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น, สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์, บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์, ผู้ออกความเห็น, ผู้อธิบาย, ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
cr/lf<คำย่อ>เป็นคำอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ CR ย่อมาจาก Carriage Return หมายถึงการสิ้นสุดบรรทัด เครื่องพิมพ์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ส่วน LF ย่อมาจาก Line Feed หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะเลื่อนกระดาษให้ด้วย (เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ, อธิบาย, บัญญัติศัพท์, ทำให้ชัดเจน, กำหนด, จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด, สมบูรณ์ที่สุด, เป็นการอธิบาย, เป็นการจำกัดความ, ตกลงแล้ว, กำหนดแล้ว, เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
diagram(ได'อะแกรม) n. แผนภาพ, แผนผัง, แปลน, ภาพอธิบาย, โครงการ. -vt. ใช้แผนภาพแสดง, See also: digrammatic adj. ดูdiagram digrammatical adj. ดูdiagram
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน, อธิบาย, ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก, ว่องไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
elusory(อิลู'ซะรี) adj. ยากที่จะเข้าใจ, ยากที่จะอธิบาย, ยากที่จะคลำถูก, Syn. elusive
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) { exemplified, exemplifying, exemplifies } vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย, ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify, depict
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง, แสดงนิทรรศการ, ออกแสดง, อธิบาย, แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ, สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor, exhibiter n., Syn. display
explain(เอคซฺ'เพลน) { explained, explaining, explains } v. อธิบาย, ชี้แจง
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย, การชี้แจง, สิ่งที่อธิบาย, สิ่งที่ชี้แจง, ความหมาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี, -ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี, -ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, ซึ่งเป็นการชี้แจง
explicable(เอคซฺ'พละคะเบิล) adj. ซึ่งพออธิบายได้
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา, อธิบาย, ชี้แจง, สร้างทฤษฎี, สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain
explicationn. การอธิบาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง, คำแปล
explicative(เอคซฺ'พละเคทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย, ผู้ชี้แจง, สิ่งที่อธิบาย, ตัวแทน, แบบฉบับ, สัญลักษณ์, ผู้สนับสนุน, เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
expository(adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, Syn. expositive
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย, ชี้แจง, สาธก, แก้ตัว., See also: expounder n.
glossary(กลอส'ซะรี) n. ภาคคำศัพท์อธิบายที่แทรกอยู่ในหนังสือ., See also: glossarial adj. glossarist n., Syn. lexicon, wordbook
gloze(โกลซ) v., n. อำพราง, ปิดบัง, พูดกลบเกลื่อน, สอพลอ, อธิบาย, ให้ข้อคิดเห็น.
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
how-to(เฮา'ทู) adj. ซึ่งสอนหรืออธิบายวิธีการทำ
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
illuminatevt. ให้ความสว่าง, ประดับด้วยดวงไฟ, ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ, อธิบาย, ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว, เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี, ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ, ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) , อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict, picture
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ, มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ, การยกตัวอย่าง, ความชัดเจน., Syn. picture
illustrativeadj. มีภาพประกอบ, มีตัวอย่างประกอบ, เป็นการอธิบาย
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ, ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
inexplicable(อินเอคซฺ'พลิคะเบิล) adj. ซึ่งอธิบายไม่ได้., See also: inexplicability n. inexplicableness n. inexplicably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ, ทำหมายเหตุประกอบ, อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ, คำอธิบายประกอบ
caption(n) คำอธิบายภาพ, คำบรรยายภาพ, หัวข้อ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย, การอธิบายลักษณะ, การวางนิสัยตัวละคร
clarification(n) การทำให้กระจ่าง, การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง, อธิบาย, ทำให้ชัดเจน
comment(n) คำวิจารณ์, คำอธิบาย, ความเห็น, ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์, อธิบาย, ให้ข้อสังเกต, เสนอความเห็น
commentary(n) คำวิจารณ์, คำอธิบาย, ความเห็น, คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์, ผู้ออกความเห็น, ผู้อธิบาย, ผู้บรรยาย
connotation(n) การอธิบาย, การแสดงความหมาย
connote(vt) อธิบาย, แสดงความหมาย, มีความหมายว่า
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
declarative(adj) ซึ่งบอกเล่า, ที่เปิดเผย, ที่ประกาศ, ที่อธิบาย
definition(n) คำนิยาม, คำจำกัดความ, คำอธิบาย, การบัญญัติศัพท์, ความชัดเจน
depict(vt) พรรณนา, อธิบาย, บรรยาย, วาดให้เห็น
describe(vt) พรรณนา, แถลง, บอก, วาด, บรรยาย, อธิบาย
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง, อธิบาย, ชี้แจง, ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง, การอธิบาย, การชี้แจง, การชี้ให้เห็น
elusive(adj) หลบหลีกไป, ยากจะอธิบาย, ไวเหมือนปรอท, ลื่นเหมือนปลาไหล
exhibit(vt) ประกวด, แสดงนิทรรศนการ, อธิบาย
explain(vt) อธิบาย, ชี้แจง, บรรยาย
explanation(n) การชี้แจง, การอธิบาย, การบรรยาย, คำชี้แจง, คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย, เป็นการชี้แจง
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้, ซึ่งชี้แจงได้, สามารถสร้างหลักการได้
exponent(n) ผู้ชี้แจง, ผู้อธิบาย, ตัวแทน, แบบอย่าง, แบบฉบับ, สัญลักษณ์
expose(vt) เผย, เปิดเผย, เปิดโปง, อธิบาย, แสดง
exposition(n) การเปิดเผย, การอธิบาย, การประกวด, นิทรรศการ, การแสดงออก, การผึ่งแดด
expositor(n) ผู้ชี้แจง, ผู้อธิบาย
expository(adj) เกี่ยวกับการชี้แจง, เกี่ยวกับการอธิบาย
expound(vt) อธิบาย, ชี้แจง, แจ้ง, แก้ตัว
illumination(n) การตามไฟ, การส่องแสง, การอธิบาย
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ, เป็นการอธิบาย
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, ผู้แสดง, ผู้วาดภาพประกอบ
inexplicable(adj) ลึกลับ, อธิบายไม่ได้
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้, อธิบายไม่ได้
interpret(vt) อธิบาย, แปลความ, แสดง, ชี้แจง
interpretation(n) การอธิบาย, การแปลความหมาย, การตีความ, การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย, เป็นการแปลความ, เป็นการตีความ
interpreter(n) คนอธิบาย, นักเขียน, นักดนตรี, ตัวละคร, ผู้แปล, ล่าม
notation(n) หมายเหตุ, คำอธิบาย, เครื่องหมาย, การบันทึก, เอกสาร, จดหมาย
note(n) หมายเหตุ, เครื่องหมาย, คำอธิบาย, จดหมาย, สาร, โน้ตเพลง
show(vt) อวด, แสดง, เผย, ชี้, อธิบาย, ปรากฏ, แห่
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้, ไม่รับผิดชอบ, แปลก, พิกล
undo(vt) แก้ออก, ทำลาย, ลบล้าง, ปลดเปลื้อง, ยกเลิก, อธิบาย
unfold(vt) แก้ออก, คลี่, ตีแผ่, แฉ, อธิบาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apemเป็นโหลดหรือ ฟังก์ชั่นในวงการ DotA ย่อมาจาก "All Pick Easy Mode" คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นโหลดที่พวก noob, grean, kak ชอบใช้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า โหมดอื่นจะไม่มีนะ
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
mansplainingการกระทำที่ผู้พูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม
metadata(n) ข้อมูลของข้อมูล ซึ่งจะใช้ข้อมูลอธิบายถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามต้องการ, See also: metatable
metatable(n) ตารางของตาราง ซึ่งใช้ตารางสำหรับอธิบายตารางเช่น เช่นเดียวกับคำว่า Metadata ซึ่งใช้ข้อมูลอธิบายข้อมูล, See also: metadata
Microischemiaโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเป็นคําที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง.การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายบริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลังเป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก - เนื้อเยื่อสมองที่มีเส้นใยประสาทและทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ ของสมอง
quaternion(n) สมการคำนวณการหมุนในระบบ 3 มิติ เมื่อมีการหมุนด้วยมุม t ใดๆรอบแกนที่อธิบายด้วยเวคเตอร์หนึ่งหน่วย(x1, y1, z1) ซึ่งการหมุนนี้สามารถอธิบายด้วยสมการดังต่อไปนี้ q = cos(t/2) + i ( x1 * sin(t/2)) + j (y1 * sin(t/2)) + k ( z1 * sin(t/2))
state of the art(adj) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น, Syn. lastest

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
曰く[いわく, iwaku] (vt) พูด อธิบาย
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
釈義[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, Syn. 訢詁

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis), See also: S. 釈義
補足[ほそく, hosoku] (n, vt) การเสริม, เสริม Supplemantation eg. (อธิบาย)เสริม
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] ความลึกลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้,
なんちゃって[なんちゃって, nanchatte] (phrase) อธิบาย: เป็นคำใช้ล้อเลียน หรือเวลาต้องการพูดล้อเล่น ติดตลก แปลได้หลายอย่าง เช่น ไม่ใช่ซะกะหน่อย ซะอย่างงั้น กลายเป็นงั้นไป ฯลฯ ตัวอย่างการใช้ ใช้ต่อท้ายประโยคหรือบทพูด เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดโม้ หรือโกหก
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth, fiction, fable

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
説明[せつめい, setsumei] TH: การอธิบาย  EN: explanation (vs)
説く[とく, toku] TH: อธิบาย  EN: to explain

German-Thai: Longdo Dictionary
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
beschreiben(vt) |beschrieb, hat beschrieben| อธิบาย, บรรยาย เช่น Können Sie mir ausführlich beschreiben, wie er aussieht?
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
verraten(vi, vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง, ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem, Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: die Sache aufklären, A. verheimlichen, still sein, Syn. das Geheimnis sagen
gefallen(vi, vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
éxgèse(n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top