ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ส่วนบุคคล*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนบุคคล, -ส่วนบุคคล-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนบุคคล(adj) personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
ส่วนบุคคล(n) individual, See also: person, Syn. เฉพาะบุคคล, Example: ราคาโมเด็มที่ขายอยู่ในท้องตลาดคอมพิวเตอร์ เป็นราคาที่ธุรกิจหรือส่วนบุคคลสามารถซื้อได้
ส่วนบุคคล(adj) individual, See also: personal, peculiar, characteristic, idiosyncratic, particular, own, unique, distinctive, Syn. เฉพาะบุคคล, Example: ทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่เริ่มจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว
สิทธิส่วนบุคคล(n) personality, See also: personal identity, individuality
สิทธิส่วนบุคคล(n) private right, Example: การที่บิดามารดาไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ย่อมเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
รถยนต์ส่วนบุคคล(n) private car, See also: private vehicle, private automobile, Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, Ant. รถยนต์โดยสาร, Example: รถยนต์ส่วนบุคคลในตลาดนัดจตุจักรมีที่จอดรถในตัวด้วย แต่คงต้องดวงดีจริงๆ ถึงจะเจอที่จอด, Count Unit: คัน
รถยนต์ส่วนบุคคล(n) private car, See also: private vehicle, private automobile, Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, Ant. รถยนต์โดยสาร, Example: รถยนต์ส่วนบุคคลในตลาดนัดจตุจักรมีที่จอดรถในตัวด้วย แต่คงต้องดวงดีจริงๆ ถึงจะเจอที่จอด, Count Unit: คัน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(n) personal computer, Syn. เครื่องพีซี, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีหลายแบบนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงคอมพิวเตอร์ในระดับเวอร์คสเตชัน, Count Unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน.
ถนนส่วนบุคคลน. ถนนที่เจ้าของสงวนสิทธิไว้เป็นส่วนบุคคล แม้จะเปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปหรือเป็นครั้งคราวก็ตาม.
ทรัพย์ส่วนบุคคลน. ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย.
รถส่วนบุคคลน. รถยนต์นั่งที่เอกชนเป็นเจ้าของ.
สอบประวัติส่วนบุคคลก. ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ที่บุคคลซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นต้นอาศัยอยู่ สอบประวัติย่อ ภูมิลำเนาครั้งสุดท้าย และลายพิมพ์นิ้วมือเป็นต้นของบุคคลนั้น.
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
ตะบองแดงน. ตะบองอาญาสิทธิ์ สำหรับแพทย์หลวงถือไปเก็บสมุนไพรได้ในที่เรือกสวนส่วนบุคคล เพื่อทำยาของหลวง.
ธุรกิจหลักทรัพย์น. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
รถบ้านน. รถส่วนบุคคล.
รถแวนน. รถยนต์ส่วนบุคคล มีที่นั่งมากกว่า ๒ ตอน ตอนท้ายมีประตูข้างหลังสำหรับบรรทุกคนหรือของ.
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดน. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง.
อาคารชุดน. อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง.
เอกชน(เอกกะ-) ว. ส่วนบุคคล, ไม่ใช่ของรัฐ, เช่น โรงพยาบาลเอกชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private lineสายส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private nuisanceเหตุรำคาญส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal cordless telephone)พีซีที (โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal propertyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ ดู personalty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal rightสิทธิส่วนบุคคล, บุคคลสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal suretyผู้ค้ำประกันส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, private; private propertyทรัพย์สินส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personaltyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ ดู personal property ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal cordless telephone (PCT)โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal incomeรายได้ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal injuryการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
private data networkเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private houseบ้านส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private property; property, privateทรัพย์สินส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private propertyทรัพย์สินส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private rightสิทธิส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private serviceการงานส่วนบุคคล, บริการเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, privateสิทธิส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, privateร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
individual interests; interests, individualประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interests, individual; individual interestsประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal computerเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Pin phoneโทรศัพท์รหัสส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Private fundกองทุนส่วนบุคคล, Example: การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นโดยการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกค้า ชื่อเจ้าของทรัพย์สินก็ยังคงเป็นชื่อของลูกค้า แต่จะมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่บริหารโดยบริษัทจัดการใด และเนื่องจากกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเป็นของลูกค้า สัญชาติของกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามสัญชาติของลูกค้าด้วย ซึ่งเมื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหลักทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ เช่น หุ้นที่ลงทุนไว้มีการจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือขายหุ้นแล้วได้ส่วนเกินจากมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) ลูกค้าก็จะต้องเสียภาษีในผลประโยชน์ที่ตนได้รับในอัตราภาษีเช่นเดียวกับที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Finance, Personalการเงินส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Loans, Personalเงินกู้ส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal communication service systemsระบบบริการสื่อสารส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal information managementการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personnal propertyทรัพย์สินส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Privacy, Right ofสิทธิส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Private collectionsงานสะสมส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Private roadsถนนส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]
North Atlanitc Treaty Organizationองค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกขณะเริ่มตั้งองค์การครั้งแรก ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศกรีซและตรุกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 และเยอรมนีตะวันตก ( ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ประเทศภาคีได้ยืนยันเจตนาและความปรารถนาของตน ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศและรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะปกป้องคุ้มครองเสรีภาพมรดกร่วม และอารยธรรมของประเทศสมาชิกทั้งมวล ซึ่งต่างยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรม ตลอดจนจะใช้ความพยายามร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าว บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีสนธิสัญญาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากประเทศภาคีหนึ่งใดหรือมากกว่านั้น ในทวีปยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ จักถือว่าเป็นการโจมตีต่อประเทศภาคีทั้งหมด ฉะนั้น ประเทศภาคีจึงตกลงกันว่า หากมีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ประเทศภาคีแต่ละแห่งซึ่งจะใช้สิทธิในการป้องกันตนโดยลำพังหรือร่วมกัน อันเป็นที่รับรองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ จะเข้าช่วยเหลือประเทศภาคีแห่งนั้นหรือหลายประเทศซึ่งถูกโจมตีด้วยกำลัง อาวุธในทันทีองค์กรสำคัญที่สุดในองค์การนาโต้เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญานาโต้ คณะมนตรีนี้จะจัดตั้งองค์กรย่อยอื่น ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นยุโรปและภาคพื้น แอตแลนติก สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
Personal accountบัญชีส่วนบุคคล [การบัญชี]
Behavior, Personal Socialพฤติกรรมด้านนิสัยส่วนบุคคลและสังคม [การแพทย์]
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infrared Data Association( IrDA)ไออาร์ดีเอ, โพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสาร และมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 115 Kbps ถึง 4 Mbps ผ่านพอร์ตไออาร์ดีเอ นิยมใช้โพรโทคอลนี้ในระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Personal Area Network (PAN)เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน, เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB  FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรือ กล้องถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wireless PANระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย, เครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล ที่ใช้การในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายที่อยู่ในระยะใกล้ ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spywareสปายแวร์, โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gymnasiums, Privateสถานกายบริหารส่วนบุคคล [การแพทย์]
Medical Care Servicesบริการสุขภาพส่วนบุคคล [การแพทย์]
Monitoring Instruments, Personnelเครื่องบันทึกรังสีส่วนบุคคล [การแพทย์]
Motives, Personalแรงจูงใจส่วนบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด The Lawnmower Man (1992)
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล The Lawnmower Man (1992)
Get in your car and leave!- คุณบุกรุก พื้นที่ส่วนบุคคลแห่งนี้ - พวกเรา กำลังทำการสืบสวนคดีอยู่ Deep Throat (1993)
Now I'm only gonna say it one more time - get in your car and leave!คุณอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้รับอนุญาติตามกฎหมาย Deep Throat (1993)
- I'd like to ask you a personal question.- ผมอยากจะขอให้คุณเป็นคำถามที่ส่วนบุคคล 12 Angry Men (1957)
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล? How I Won the War (1967)
Can I see you for a moment, personal, sir?ฉันสามารถมองเห็นคุณเป็น ช่วงเวลาที่ส่วนบุคคลครับ? อะไร? How I Won the War (1967)
See you on personal when you have a moment, sir?ส่วนบุคคลเมื่อคุณมีช่วงเวลา ครับ? How I Won the War (1967)
- I'd like to speak to you on personal, sir.ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับคุณ ในส่วนบุคคลครับ ท้าย! How I Won the War (1967)
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
You're taking this very personal.คุณกำลังการนี​​้ส่วนบุคคลมาก The Godfather (1972)
Tom, this is business and he's taking it personal.ทอมนี้เป็นธุรกิจและเขาก็นำมันส่วนบุคคล The Godfather (1972)
It's not personal, Sonny. It's strictly business.มันไม่ใช่ส่วนบุคคลของซันนี่ เป็นธุรกิจอย่างเคร่งครัด The Godfather (1972)
Did you ever hear of private property?นี่คุณ รู้จักคำว่าสมบัติส่วนบุคคลมั้ย *batteries not included (1987)
Such personal questions are not appropriate.คำถามส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เหมาะสม The Russia House (1990)
This is private property! You're trespassing!นี่ที่ส่วนบุคคล นายบุกรุกเข้ามา Rushmore (1998)
I mean, it's about liberation.แต่ก็ช่างเหอะ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล Crazy First Love (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ The Corporation (2003)
Personal power means the ability to act, the ability to take action.พลังส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถที่ใช้แสดงออก The Girl Next Door (2004)
Three steps to personal power are necessary for results.สามขั้นตอน ที่ พลังส่วนบุคคล จำเป็นต้องมี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ The Girl Next Door (2004)
That's personal, bub.เฮ้ เฮ้ เฮ้! นั่นเรื่องส่วนบุคคล James and the Giant Peach (1996)
I'm gonna go down there and give it the personal touch.ผมจะไปลงที่นั่น และให้มันสัมผัสส่วนบุคคล Dante's Peak (1997)
Personal contact. Direct orders from above. They never do that.ติดต่อส่วนบุคคล คำสั่งโดยตรงจากข้างบน พวกเขาไม่เคยทำอย่างนั้น Cubeº: Cube Zero (2004)
It's a personal delivery.มันเป็นส่วนบุคคลของการจัดส่ง Cubeº: Cube Zero (2004)
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน Full House (2004)
It's private.- เป็นเรื่องส่วนบุคคล The Constant Gardener (2005)
Gotta make your personal appearance.ต้องทำให้มีลักษณะส่วนบุคคลของคุณ Cars (2006)
-Afraid not. This is private property.ไม่ถูกที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคล The Wicker Man (2006)
This will violate human rights.นี่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ Death Note: The Last Name (2006)
[ [ Private property No Trespassers ] ][ [ ที่ส่วนบุคคล บุคคลภายนอกห้ามเข้า ] ] Heavenly Forest (2006)
If this gets out, it's the violation of publicity.นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ 200 Pounds Beauty (2006)
See, that's awkward for me. This is about personal freedom.เอ่อ มันน่าลำบากใจอยู่นะ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลน่ะ Art Isn't Easy (2007)
Here's his bio and all his previous advertising layouts.นี่ประวัติเค้าแล้วก็ เลย์เอาท์งานโฆษณาชิ้นก่อนๆของเค้า แล้วก็ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล นัดไว้ตอน 2: Grin and Bear It (2007)
And you do know when I say "personal trainer,"คุณรู้ใช่ไหมเวลาฉันพูด "ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล" รหัสลับสำหรับ... Grin and Bear It (2007)
This is private property.ที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลนะ The Kids Are Alright (2007)
At a privately funded company Whose sole purpose is to help you And others like you.ในองค์กรส่วนบุคคล ที่มีจุดประสงค์เดียว เพื่อช่วยคุณ และ คนที่เหมือนคุณ Chapter Six 'The Line' (2007)
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก Balls of Fury (2007)
I'd Iike you to come and work for me as my personal assistant/hanger-on.ฉันต้องการให้คุณมา และการทำงานสำหรับฉันเป็นของฉัน ส่วนบุคคล assistantlhanger บน Balls of Fury (2007)
Is this private property?นี่มันสถานที่ส่วนบุคคลไม่ใช่เหรอ Teeth (2007)
This is a private road.นี่เป็นถนนส่วนบุคคล Interference (2007)
This is state property! No vehicles allowed!นี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคล Interference (2007)
'Cause it's not. It's my house. It's private property.มันบ้านผม มันเป็นที่ส่วนบุคคล Henry Poole Is Here (2008)
Hey, hey, hey. This is private property.โว้ๆๆเฮ้ๆๆ นี่เป็นบ้านส่วนบุคคลนะ Cat's in the Bag... (2008)
Connor, that's an illegal use of government property!คอนเนอร์, ทำงั้นมันผิดกฎหมาย ด้านสิทธิส่วนบุคคลนะ Episode #2.6 (2008)
"pathway to personal freedom."เส้นทางสู่อิสรภาพส่วนบุคคล The Legend (2008)
To personal freedom.ไปสู่อิสรภาพส่วนบุคคล The Legend (2008)
I appreciate that but it's a private pleasure.ขอบใจนะ แต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลน่ะ To Love Is to Bury (2008)
Got a strip club off out on 95. Huge basement. Private.มีซ่องโสเภณีอยู่นอกทางหมายเลข95 ชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ส่วนบุคคล Patch Over (2008)
- To Discuss Aging, Menopause, Personal Dryness.ที่ให้ความรู้เรื่อง อายุ เรื่องหมดประจำเดือน ของลับส่วนบุคคล The Manhattan Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon] (n, exp) EN: personal data protection  FR: protection des données personnelles [ f ]
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khømphiutoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer  FR: ordinateur individuel [ m ] ; ordinateur personnel [ m ]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khreūang khømphiūtoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer ; PC  FR: ordinateur individuel [ m ] ; PC [ m ]
รายได้ส่วนบุคคล[rāidai suanbukkhon] (n, exp) EN: personal income  FR: revenu individuel [ m ]
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[rotyon nang suanbukkhon] (n, exp) EN: automobile ; passenger car ; sedan  FR: voiture particulière [ f ]
รถยนต์ส่วนบุคคล[rotyon suanbukkhon] (n, exp) EN: private car ; private vehicle ; private automobile  FR: voiture privée [ f ] ; voiture particulière [ f ]
ทรัพย์สินส่วนบุคคล[sapsin suanbukkhon] (n, exp) EN: private property
ทรัพย์ส่วนบุคคล[sap suanbukkhon] (n, exp) EN: private property
เสรีภาพส่วนบุคคล[sērīphāp suanbukkhon] (n, exp) EN: individual liberty  FR: liberté individuelle [ f ]
สิทธิส่วนบุคคล[sitthi suanbukkhon] (n, exp) EN: private right  FR: droit privé [ m ]
สิทธิส่วนบุคคล[sitthi suanbukkhon] (n, exp) EN: personality ; personal identity ; individuality
ส่วนบุคคล[suanbukkhon] (adj) EN: private ; personal ; individual ; peculiar  FR: privé ; particulier ; personnel ; individuel

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driveway(n) ถนนส่วนบุคคล, Syn. gangway, adit
individual(adj) แต่ละบุคคล, See also: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, Syn. personel, private
individual right(n) สิทธิส่วนตัว, See also: สิทธิส่วนบุคคล
personal(adj) ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
personalize(vt) ทำให้เป็นส่วนตัว, See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล, Syn. particularize, personify
personally(adv) โดยส่วนตัว, See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว, Syn. in person
self-interest(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความต้องการส่วนบุคคล
upload(vi) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง, Syn. download
upload(vt) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง, Syn. download

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
home computerคอมพิวเตอร์ระดับบ้านหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพดีพอจะใช้ในบ้านได้ (ใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก) บางทีเรียก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง, Syn. single, unique
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
minicomputerมินิคอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่าง ขนาดใหญ่ (mainframe) และขนาดส่วนบุคคล (micro computer) การที่จะกำหนดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเป็นขนาดใดนั้น ไม่มีตัวกำหนดบ่งบอกไว้แน่นอน ขึ้นกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตจะเรียกเอง
os/2โอเอส/ทูหมายถึง เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟต์ ย่อมาจากคำเต็มว่า operating system II ระบบปฏิบัติการชุดนี้สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯ
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) , เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) , บุคคลในข่าว, Syn. individual, private, bodily, carnal
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว, ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้เป็นของตัว, ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.
ps/1(พีเอส/วัน) ย่อมาจาก personal system 1 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรก ๆ ที่บริษัท ไอบีเอ็มผลิตออกมาสู่ตลาด
ps/2(พีเอส/ทู) ย่อมาจาก personal system 2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่น 2 เตรียมไว้ให้ใช้ตัวประมวลผลชนิด 32 บิตด้วย
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
video adapterตัวปรับต่อภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video card
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter

English-Thai: Nontri Dictionary
byway(n) ตรอก, ซอย, ทางแยก, ถนนส่วนบุคคล
personal(adj) ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, ด้วยตัวเอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
processing of personal data(phrase) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
個人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] TH: แทกซี่ส่วนบุคคล  EN: privately owned taxi

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top