ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สิ่งอำนวยความสะดวก*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ่งอำนวยความสะดวก, -สิ่งอำนวยความสะดวก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งอำนวยความสะดวก(n) facilities, Syn. เครื่องอำนวยความสะดวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดรูปที่ดินน. การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาที่ดินนั้น.
ศูนย์การค้าน. แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facilitiesสิ่งอำนวยความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facilityสิ่งอำนวยความสะดวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marketing facilityสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Tourist facilityสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว [เศรษฐศาสตร์]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
facility agreementความตกลงเกี่ยวกับสถานที่ (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) [การทูต]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, Example: เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้พ้นจากอุปสรรคที่ทำให้คนพิการีสมรรถนะ ที่ด้อยกว่าคนปกติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nyet. Convenient.Nyet สิ่งอำนวยความสะดวก The Russia House (1990)
I think you'll enjoy our facility.ฉันคิดว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา The Russia House (1990)
We've gotten approval to buy the telescope time from the government.กว่าที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เราได้รับความเห็นชอบที่จะซื้อ เวลากล้องโทรทรรศน์จากรัฐบาล Contact (1997)
I even heard there are other facilities.ผมเคยได้ยินมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ Cubeº: Cube Zero (2004)
Can I use the facilities, Sir?ฉันสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเซอร์? Cubeº: Cube Zero (2004)
Is he or not satisfy with the facilities here?เขาไม่พอใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่เหรอ? Sweet Spy (2005)
Olin said hotels are about fertile creature comforts.โอลินบอกว่าโรงแรมต่างๆ กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 1408 (2007)
The underground complex where you will be living has state-of-the-art security and amenities.ที่ซ่อนใต้ดินมีระบบ รปภ. และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย Chuck Versus the Marlin (2008)
Scores of top-notch hotels and entertainment facilities will make it Asia's star resort area.รีสอร์ทระดับสากลซึ่งได้รับการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แบบ \ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดในเอเชีย Episode #1.14 (2009)
To perform, because we're lucky enough To have better facilities than they do.เพราะเราโชคดีที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่า Hairography (2009)
Got a man down on the couch! Got a man down on the couch! Give me one!นอร์ทมอร์ เอาง่ายๆ ทำเกี่ยวกับ การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน Edge of Darkness (2010)
Nate's care facility will be ready for him day after tomorrow, and there's a buyer for the house, the trust has been set up.เนทคอยดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก ของเขาน่าจะพร้อมวันพรุ่งนี้ และคนซื้อบ้าน ที่ได้รับการไว้ใจให้ดูแล Oiled (2010)
We're closing the facility.เรากำลังปิดสิ่งอำนวยความสะดวก I Haven't Told You Everything (2010)
To help crack this mystery in the 1970s, the United States built Fermilab, a high-energy research facility 30 miles outside of Chicago.สหรัฐอเมริกาสร้าง เฟอมีแลบ, สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย พลังงานสูง 30 ไมล์นอกชิคาโก เฟอมีแลบ นั่งอยู่บน ด้านบนของ เทวะทรอน, What Are We Really Made Of? (2010)
Entertainment, right.สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ขวา Chuck Versus the Suitcase (2010)
Environment and whatnot... needs to be good.บรรนากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก หาที่ดีๆหน่อยยะ Episode #1.10 (2010)
If you send her somewhere with good facilities, it's even better for her.ถ้านายส่งเธอไปที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มันจะดีต่อเธอนะ Episode #1.9 (2010)
'Cause that would, yeah, totally be listed in the manufacturer's specs of amenities.ใช่, น่าจะได้ ทั้งหมดได้รับการระบุไว้ในรายละเอียด ของผู้ผลิตของสิ่งอำนวยความสะดวก Big Sea (2011)
Moore also is a partner in the development of a private facility.มูร์เป็นหุ้นในโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนบุคคล. Supply and Demand (2011)
Any other buildings there?มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกไหม Episode #1.20 (2011)
The people will need a place to spend their earnings.ความสุข ระดับ 5 ดาว พร้อมพรั่งสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงแรม ท้ายที่สุด ก็ ชอปปิ้ง Episode #1.20 (2011)
Roy, I have guests.รอยฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวก. The Iceman (2012)
She's got a big house and you know, they're close to everything and they're just kind of better off.เธอมีบ้านหลังใหญ่ อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก แถมยังเจริญกว่าที่นี่เยอะ The Tall Man (2012)
You mean after you lectured him about their lack of spa amenities?คุณหมายถึงหลังจากที่ฉันให้คำโอวาทเขา เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของสปา? The Backup Dan (2012)
Better food, better facilities, and you'll be doing time with a bunch of white-bread tax evaders.อาหารดีขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวก นายจะได้ติดคุกกับ พวกหนีภาษี Pu'olo (2012)
After today's evaluation, they're questioning whether New York has the appropriate facility to meet Jake's needs.หลังการประเมินวันนี้ พวกเขาสงสัยกันว่า ที่นิวยอร์ก จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม Entanglement (2012)
He's gonna have to start looking for another facility.เขาจะต้องเริ่มมองหา กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น Grudge Match (2013)
They want to debrief you at a Yankee White facility.พวกเขาต้องการที่จะสอบถามคุณ ที่สิ่งอำนวยความสะดวก Yankee สีขาว. RED 2 (2013)
That's an MI6 Alpha Level secure facility... buried deep within that building.นั่นคืออัลฟา MI6 ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย ... ฝังลึกภายในอาคารที่. RED 2 (2013)
There's a secret facility there, about a mile underground... where you will spend your remaining years... having evey bit of knowledge plucked from that giant head of yours.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นความลับของ ที่นั่นประมาณหนึ่งไมล์ใต้ดิน ... ที่คุณจะใช้จ่าย ปีที่เหลืออยู่ของคุณ ... มีบิต evey ความรู้! RED 2 (2013)
..and she said that the treatment facility that they found is really nice.และเธอกล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษา ที่พวกเขาพบว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ. The Hangover Part III (2013)
There is no facility that can fix this guy.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถแก้ไขผู้ชายคนนี้ no. The Hangover Part III (2013)
We've got state-of-the-art facilities in Manhattan.เรามีรัฐของศิลปะ สิ่งอำนวยความสะดวกในแมนฮัตตัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's amazing, all these facilities and you make a piece of crap like this.มันน่าพิศวงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทั้งหมด และคุณทำให้ชิ้นส่วนของอึเช่นนี้ Rush (2013)
Because you built that bathroom add-on...เพราะแม่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ... Wonder-ful (2013)
Ever since he assaulted our DOD facility, our source has become compromised.นับตั้งแต่เขาทำลายสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ดีโอดี เรา แหล่งที่มาของเราอยู่ในอันตราย Booked Solid (2013)
I locked him with all the creature comforts he deserves.ฉันขังเขาไว้กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาควรได้รับ A View to a Kill (2013)
They built a facility of some kind coded as Research.พวกเขาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบเดียวกัน รหัสคือการค้นคว้า Relevance (2013)
They have the best physical therapy facility in the country there.พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด การรักษาทางกายภาพ ในเมืองนั่น The Huntress Returns (2013)
You're just banned from certain campus amenities, uh, water fountains, swimming pools... huh.แค่ห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก บางอย่างของวิทยาลัย เช่น น้ำพุ สระว่ายน้ำ ... Alternative History of the German Invasion (2013)
The accommodations are better. And, honey, it's just-- it's safer for you in here.สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่านะ และลูกรัก มันแค่... Don't You Feel Me (2013)
I mean, your facilities are really outstanding.สิ่งอำนวยความสะดวก โดดเด่นมากค่ะ Into the Deep (2013)
Yes, it is "wow." It's got all the amenities.ใช่มันเป็น "ว้าว." ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด The Little Rascals Save the Day (2014)
We've only scratched the surface and already, there are other facilities doing HYDRA's good work around the world.เราได้รอยขีดข่วนเพียงพื้นผิวและแล้ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ทำไฮดราทำงานที่ดีทั่วโลก Captain America: The Winter Soldier (2014)
And in its place, a cutting-edge, state-of-the-art mental health facility.และที่นี่จะเป็นผลงานชิ้นเอก สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพจิต Arkham (2014)
Gotham deserves... a world-class treatment facility... for the mentally ill.ชาวก็อตแธมต้องได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาระดับโลก สำหรับการป่วยทางจิต Arkham (2014)
And I assure you, in my country, we have all modern conveniences.และฉันขอยืนยัน ในประเทศฉัน เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย Viper (2014)
But you are more than welcome to examine our facilities.แต่คุณเป็นมากกว่าการต้อนรับ เพื่อจะตรวจสอบ สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา Viper (2014)
The facility and the real estate are scheduled to go into receivership at the end of this week unless... you watch this.สิ่งอำนวยความสะดวกและอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดที่จะส่งไป เป็นของเจ้ากรม ปลายสัปดาห์นี้ เว้นแต่... คุณดูนี่ The Man Who Saved Central City (2015)
A city destroyed... an Imperial facility openly attacked.เมืองถูกทำลาย สิ่งอำนวยความสะดวกอิมพีเรียล อย่างเปิดเผยโจมตี Rogue One: A Star Wars Story (2016)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nyet. Convenient.Nyet สิ่งอำนวยความสะดวก The Russia House (1990)
I think you'll enjoy our facility.ฉันคิดว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา The Russia House (1990)
We've gotten approval to buy the telescope time from the government.กว่าที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เราได้รับความเห็นชอบที่จะซื้อ เวลากล้องโทรทรรศน์จากรัฐบาล Contact (1997)
I even heard there are other facilities.ผมเคยได้ยินมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ Cubeº: Cube Zero (2004)
Can I use the facilities, Sir?ฉันสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเซอร์? Cubeº: Cube Zero (2004)
Is he or not satisfy with the facilities here?เขาไม่พอใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่เหรอ? Sweet Spy (2005)
Olin said hotels are about fertile creature comforts.โอลินบอกว่าโรงแรมต่างๆ กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 1408 (2007)
The underground complex where you will be living has state-of-the-art security and amenities.ที่ซ่อนใต้ดินมีระบบ รปภ. และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย Chuck Versus the Marlin (2008)
Scores of top-notch hotels and entertainment facilities will make it Asia's star resort area.รีสอร์ทระดับสากลซึ่งได้รับการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แบบ \ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดในเอเชีย Episode #1.14 (2009)
To perform, because we're lucky enough To have better facilities than they do.เพราะเราโชคดีที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่า Hairography (2009)
Got a man down on the couch! Got a man down on the couch! Give me one!นอร์ทมอร์ เอาง่ายๆ ทำเกี่ยวกับ การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน Edge of Darkness (2010)
Nate's care facility will be ready for him day after tomorrow, and there's a buyer for the house, the trust has been set up.เนทคอยดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก ของเขาน่าจะพร้อมวันพรุ่งนี้ และคนซื้อบ้าน ที่ได้รับการไว้ใจให้ดูแล Oiled (2010)
We're closing the facility.เรากำลังปิดสิ่งอำนวยความสะดวก I Haven't Told You Everything (2010)
To help crack this mystery in the 1970s, the United States built Fermilab, a high-energy research facility 30 miles outside of Chicago.สหรัฐอเมริกาสร้าง เฟอมีแลบ, สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย พลังงานสูง 30 ไมล์นอกชิคาโก เฟอมีแลบ นั่งอยู่บน ด้านบนของ เทวะทรอน, What Are We Really Made Of? (2010)
Entertainment, right.สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ขวา Chuck Versus the Suitcase (2010)
Environment and whatnot... needs to be good.บรรนากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก หาที่ดีๆหน่อยยะ Episode #1.10 (2010)
If you send her somewhere with good facilities, it's even better for her.ถ้านายส่งเธอไปที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มันจะดีต่อเธอนะ Episode #1.9 (2010)
'Cause that would, yeah, totally be listed in the manufacturer's specs of amenities.ใช่, น่าจะได้ ทั้งหมดได้รับการระบุไว้ในรายละเอียด ของผู้ผลิตของสิ่งอำนวยความสะดวก Big Sea (2011)
Moore also is a partner in the development of a private facility.มูร์เป็นหุ้นในโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนบุคคล. Supply and Demand (2011)
Any other buildings there?มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกไหม Episode #1.20 (2011)
The people will need a place to spend their earnings.ความสุข ระดับ 5 ดาว พร้อมพรั่งสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงแรม ท้ายที่สุด ก็ ชอปปิ้ง Episode #1.20 (2011)
Roy, I have guests.รอยฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวก. The Iceman (2012)
She's got a big house and you know, they're close to everything and they're just kind of better off.เธอมีบ้านหลังใหญ่ อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก แถมยังเจริญกว่าที่นี่เยอะ The Tall Man (2012)
You mean after you lectured him about their lack of spa amenities?คุณหมายถึงหลังจากที่ฉันให้คำโอวาทเขา เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของสปา? The Backup Dan (2012)
Better food, better facilities, and you'll be doing time with a bunch of white-bread tax evaders.อาหารดีขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวก นายจะได้ติดคุกกับ พวกหนีภาษี Pu'olo (2012)
After today's evaluation, they're questioning whether New York has the appropriate facility to meet Jake's needs.หลังการประเมินวันนี้ พวกเขาสงสัยกันว่า ที่นิวยอร์ก จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม Entanglement (2012)
He's gonna have to start looking for another facility.เขาจะต้องเริ่มมองหา กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น Grudge Match (2013)
They want to debrief you at a Yankee White facility.พวกเขาต้องการที่จะสอบถามคุณ ที่สิ่งอำนวยความสะดวก Yankee สีขาว. RED 2 (2013)
That's an MI6 Alpha Level secure facility... buried deep within that building.นั่นคืออัลฟา MI6 ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย ... ฝังลึกภายในอาคารที่. RED 2 (2013)
There's a secret facility there, about a mile underground... where you will spend your remaining years... having evey bit of knowledge plucked from that giant head of yours.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นความลับของ ที่นั่นประมาณหนึ่งไมล์ใต้ดิน ... ที่คุณจะใช้จ่าย ปีที่เหลืออยู่ของคุณ ... มีบิต evey ความรู้! RED 2 (2013)
..and she said that the treatment facility that they found is really nice.และเธอกล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษา ที่พวกเขาพบว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ. The Hangover Part III (2013)
There is no facility that can fix this guy.มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถแก้ไขผู้ชายคนนี้ no. The Hangover Part III (2013)
We've got state-of-the-art facilities in Manhattan.เรามีรัฐของศิลปะ สิ่งอำนวยความสะดวกในแมนฮัตตัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's amazing, all these facilities and you make a piece of crap like this.มันน่าพิศวงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทั้งหมด และคุณทำให้ชิ้นส่วนของอึเช่นนี้ Rush (2013)
Because you built that bathroom add-on...เพราะแม่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ... Wonder-ful (2013)
Ever since he assaulted our DOD facility, our source has become compromised.นับตั้งแต่เขาทำลายสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ดีโอดี เรา แหล่งที่มาของเราอยู่ในอันตราย Booked Solid (2013)
I locked him with all the creature comforts he deserves.ฉันขังเขาไว้กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาควรได้รับ A View to a Kill (2013)
They built a facility of some kind coded as Research.พวกเขาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบเดียวกัน รหัสคือการค้นคว้า Relevance (2013)
They have the best physical therapy facility in the country there.พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด การรักษาทางกายภาพ ในเมืองนั่น The Huntress Returns (2013)
You're just banned from certain campus amenities, uh, water fountains, swimming pools... huh.แค่ห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก บางอย่างของวิทยาลัย เช่น น้ำพุ สระว่ายน้ำ ... Alternative History of the German Invasion (2013)
The accommodations are better. And, honey, it's just-- it's safer for you in here.สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่านะ และลูกรัก มันแค่... Don't You Feel Me (2013)
I mean, your facilities are really outstanding.สิ่งอำนวยความสะดวก โดดเด่นมากค่ะ Into the Deep (2013)
Yes, it is "wow." It's got all the amenities.ใช่มันเป็น "ว้าว." ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด The Little Rascals Save the Day (2014)
We've only scratched the surface and already, there are other facilities doing HYDRA's good work around the world.เราได้รอยขีดข่วนเพียงพื้นผิวและแล้ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ทำไฮดราทำงานที่ดีทั่วโลก Captain America: The Winter Soldier (2014)
And in its place, a cutting-edge, state-of-the-art mental health facility.และที่นี่จะเป็นผลงานชิ้นเอก สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพจิต Arkham (2014)
Gotham deserves... a world-class treatment facility... for the mentally ill.ชาวก็อตแธมต้องได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาระดับโลก สำหรับการป่วยทางจิต Arkham (2014)
And I assure you, in my country, we have all modern conveniences.และฉันขอยืนยัน ในประเทศฉัน เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย Viper (2014)
But you are more than welcome to examine our facilities.แต่คุณเป็นมากกว่าการต้อนรับ เพื่อจะตรวจสอบ สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา Viper (2014)
The facility and the real estate are scheduled to go into receivership at the end of this week unless... you watch this.สิ่งอำนวยความสะดวกและอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดที่จะส่งไป เป็นของเจ้ากรม ปลายสัปดาห์นี้ เว้นแต่... คุณดูนี่ The Man Who Saved Central City (2015)
A city destroyed... an Imperial facility openly attacked.เมืองถูกทำลาย สิ่งอำนวยความสะดวกอิมพีเรียล อย่างเปิดเผยโจมตี Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งอำนวยความสะดวก[sing amnūay khwām sadūak] (n, prop) EN: facilities

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amenity(n) สิ่งอำนวยความสะดวก, Syn. convenience, accommodation, Ant. inconvenience
comfort(n) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, See also: เครื่องบรรเทาทุกข์, Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
facility(n) สิ่งอำนวยความสะดวก
host(vt) ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก, ความง่าย, ความคล่องแคล่ว, สิ่งอำนวยความสะดวก, กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity, skill

English-Thai: Nontri Dictionary
facility(n) ความสะดวก, ความง่าย, ความแคล่วคล่อง, สิ่งอำนวยความสะดวก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all mod cons(adj) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
mod consสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
recreational facility(n, phrase) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสันทนาการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
設備[せつび, setsubi] (n) สิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์, เครื่องมือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top