ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สถานการณ์*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สถานการณ์, -สถานการณ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
สร้างสถานการณ์(v) create a situation, See also: cause a problem, cause difficulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai Definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
สร้างสถานการณ์(v) create a situation, See also: cause a problem, cause dificulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai Definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักษาสถานการณ์ก. ควบคุมและดูแลให้อยู่ในภาวะปรกติ.
สถานการณ์น. เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเป็นปรกติดี.
สถานการณ์ฉุกเฉินน. สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม.
สร้างสถานการณ์ก. สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาโดยไม่มีมูล เพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง.
จุกช่องล้อมวงก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย. <i> (ดู จุกช่อง และ ล้อมวง ประกอบ)</i>.
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.
ตึงเครียดว. ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก เช่น สถานการณ์ตึงเครียด.
ท่าทีน. ความเป็นไปของสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น, ทีท่า ก็ว่า.
ทีท่าน. ความเป็นไปของสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น, ท่าที ก็ว่า.
บริบท(บอริบด) น. คำ ข้อความ หรือสถานการณ์แวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือของถ้อยคำ, ปริบท ก็ว่า.
บังคับก. ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติหรือให้จำต้องทำ เช่น เขาถูกสถานการณ์บังคับ, ให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น บังคับเครื่องบินให้ขึ้นลง
ประคองโดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี.
เรียบร้อยสงบราบคาบ เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อย.
แล้วแต่ว. ตามแต่, สุดแต่, สุดแท้แต่, (ใช้ในลักษณะที่ยกอำนาจการตัดสินขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นต้น) เช่น แล้วแต่บุญกรรม แล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่กรณี แล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่.
วิตก, วิตก-(วิตกกะ-, วิ-ตก-) ก. เป็นทุกข์, ร้อนใจ, กังวล, เช่น วิตกว่าจะเกิดสงคราม, มักใช้เข้าคู่กับคำกังวล เป็น วิตกกังวล เช่น อย่าวิตกกังวลไปนักเลยพรุ่งนี้สถานการณ์คงจะดีขึ้น.
สรุป, สรูป(สะหฺรุบ, สะหฺรูบ) ก. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป เช่น สรุปข่าว สรุปสถานการณ์, โบราณใช้ว่า สรวป ก็มี.
หมิ่นเหม่ว. อาการที่เข้าไปหรืออยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ใกล้อันตรายหรือเสียหายเป็นต้น, ล่อแหลม.
อัศวินม้าขาวน. ผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่คับขันให้กลับดีขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebus sic stantibus (L.)หลักที่ว่าพันธกรณีตามสนธิสัญญายังคงอยู่เมื่อสถานการณ์ยังคงเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state๑. รัฐ, ประเทศ, มลรัฐ (สหรัฐอเมริกา)๒. สถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock situationสถานการณ์เข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comedy of situationสุขนาฏกรรมสถานการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special monitoringการเฝ้าสังเกตพิเศษ, การตรวจติดตามที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานการณ์จำเพาะ ของสถานปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมที่ดี โดยมากจะใช้ในขั้นตอนดำเนินการของสถานปฏิบัติการใหม่ ใช้ในกรณีที่มีการดัดแปลงที่สำคัญของสถานปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ หรือใช้กับปฏิบัติการภายใต้ภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าสังเกตพิเศษนี้ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการเฉพาะแห่ง, Example: [นิวเคลียร์]
Simulationการจำลองแบบเสมือน, เป็นการจำลองสถานการณ์โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ สถิติและแคลคูลัส เพื่อให้การคำนวณในสิ่งที่ศึกษามีผลลัพท์ตรงกับหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง [Assistive Technology]
Contingency theory (Management)ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
comprehensive plan of actionแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ เป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยอย่างสมบูรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศต้นเหตุ ประเทศที่ต้องแบกรับภาระ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการป้องกันปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย โดยจัดที่พักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม การส่งตัวกลับเมื่อสถานการณ์ในประเทศต้นเหตุกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และการหาที่พักพิงให้แก่ผู้หนีภัยในประทศที่สาม [การทูต]
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น คือระหว่างที่สงครามยังดำเนินอยู่ ประเทศคู่สงครามหนึ่งอาจถูกกองทัพของประเทศฝ่ายศัตรูเข้ายึดครอง ในสถานการณ์เช่นนั้น ตัวหัวหน้าของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกยึดครองอำนาจอาจไปตั้ง รรัฐบาลขึ้นชั่วคราวในดินแดนของประเทศพันธมิตรหนึ่ง ซึ่งยินยอมให้ทำเช่นนั้น รัฐบาลที่ตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเรียกว่า รัฐบาลพลัดถิ่น ตราบใดที่รัฐบาลพลัดถิ่นได้รับการรับรองฐานะเป็นตัวแทนของประเทศตน ย่อมดำเนินกิจการหน้าที่ของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ได้ รัฐบาลพลัดถิ่นจะยังคงสถานภาพของตนไว้ตราบเท่าที่ยังไม่มีความพยายามต่อไป ที่จะยึดเอาดินแดนของตนที่ข้าศึกครองอยู่กลับคืนมาให้ได้ ตัวอย่างของรัฐบาลพลัดถิ่นที่เคยมีมาแล้วคือ รัฐบาลของประเทศโปแลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กรีซ และยูโกสลาเวีย ซึ่งได้ไปตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ เมื่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่ดินแดนของประเทศเหล่านี้ได้ถูกกองทัพของเยอรมนีเข้ายึดครอง [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Southeast Asia Collective Defense Treaty (Mahila Pact)สนธิสัญญาซีโต้ สนธิสัญญานี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญามีประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955ในภาคอารัมภบทของสัญญานี้ บรรดาประเทศสมาชิกต่างแสดงความปรารถนาที่จะประสานความพยายามของตนที่จะ ป้องกันร่วมกัน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง โดยเฉพาะข้อ 4 ของสนธิสัญญาเป็นข้อสำคัญที่สุด คือ แต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาตกลงเห็นพ้องกันว่า หากดินแดนของประเทศใดถูกรุกรานจาการโจมตีด้วยกำลังอาวุธ ประเทศภาคีทั้งหมดที่เหลือจะถือว่าเป็นอันตรายร่วมกัน และจะปฏิบัติการเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายร่วมกัน หรือถ้าหากพื้นที่ภายในเขตครอบคลุมของสนธิสัญญาถูกคุกคามด้วยประการใด ๆ ประเทศภาคีทั้งหมดจะปรึกษากันในทันที เพื่อตกลงในมาตรการเพื่อการป้องกันร่วมกันสำนักงานใหญ่ขององค์การซีโต้ตั้ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปลี่ยนไปมากทำให้องค์การซีโต้หมดความ จำเป็น และได้ยุบเลิกไปนานแล้ว [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
Size of Staff of Diplomatic Missionขนาดของคณะผู้แทนทางการทูต โดยพฤตินัย จำนวนคณะผู้แทนทางการทูตจะมีตั้งแต่แห่งละหนึ่งหรือสองคนขึ้นไป จนถึงแห่งละ 100 กว่าคนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ย คณะผู้แทนทางการทูต จะมีจำนวนระหว่าง 12 ถึง 24 คน สำหรับคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวงของประเทศใหญ่ๆ เช่น ที่กรุงวอชิงตันดีซี กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงมอสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียว เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่ทูตมากกว่าปกติอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูตได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ว่า ?1. เมื่อไม่มีความตกลงเฉพาะในเรื่องขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในจำนวนจำกัดตามที่ตนเห็นว่า เหมาะหรือเป็นปกติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์หรือสภาวการณ์ในรัฐผู้รับ และความจำเป็นของคณะผู้แทนเฉพาะราย 2. ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ที่จะยอมรับพนักงานเฉพาะรายประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้? [การทูต]
Size of Consular Staffขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ข้อ 20 ในอนุสัญญากรุงเวียนนาบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ไม่มีความตกลงอย่างชัดเจนในเรื่องขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล รัฐผู้รับอาจกำหนดให้รักษาขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ไว้ภายในขีดจำกัดที่ตน พิจารณาเห็นว่าปกติและสมควรได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และสถานการณ์ในเขตกงสุลนั้น รวมทั้งความต้องการของสถานที่ทำการทางกงสุลแห่งนั้นโดยเฉพาะ [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
Feeding, Simulatedการรับประทานในสถานการณ์จำลอง [การแพทย์]
ความสุขความสุข, สิ่งที่ใช้บ่งบอกระดับสภาวะจิตใจของบุคคล ณ ช่วงเวลา หรือ สถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามที่บุคคลนั้นรู้สึก (ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล) และรับรู้ (ปัจจัยภายในบุคคล) จากสิ่งกระตุ้น โดยที่การรับรู้จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้สึก เพราะใช้สร้างสมดุลของร่างกายแล [สุขภาพจิต]
กลไกป้องกันทางจิตกลไกป้องกันทางจิต, วิธีการปรับตัวและปรับจิตใจเพื่อให้ผ่านพ้นจากผลกระทบที่ก่อให้เกิดความ สับสน ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง จนเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ปรารถนาหรือถูกคุกคามอย่างที่สุด เพื่อป้องกันตนเองในระดับจิตไร้สำนึก ให้ [สุขภาพจิต]
การปรับตัวการปรับตัว, การกระทำหรือจัดการให้สามารถอยู่ในสมดุลย์ตนเอง หรือคงอยู่ในสังคมรอบข้าง หรืออยู่รอดในสภาวะแวดล้อม หรืออยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าทั้งสี่สิ่งจะมีสถานการณ์ที่ปรารถนาหรือทำให้ลำบากใจ อันเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้อง [สุขภาพจิต]
technological situationสถานการณ์เทคโนโลยี, สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inputตัวป้อน, ความต้องการของมนุษย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข เช่น ความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (need) ความต้องการที่จะเพิ่มความสามารถของมนุษย์ (want) รวมถึงสถานการณ์เทคโนโลยีและรายละเอียดของปัญหาหรือความต้องการนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insomnia, Situationalการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่าง [การแพทย์]
Mathemagenicการจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม... Aladdin (1992)
I'll look the situation over.จะไปดูสถานการณ์ก่อน The Bodyguard (1992)
It's raining because my wipers are all fucked up.เค้าเก่งมากเรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและก้อฉอเลาะ Hero (1992)
I couldn't see a foot in front of me. Then suddenly boom! It explodes.พูดตามตรงเลย มันไม่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ สถานการณ์ของดูวุค Hero (1992)
And then after that well, I've been....เจอสถานการณ์แบบนี้ ทำไมไม่เรียกตำรวจล่ะ นายกับนักสืบนาก้อสนิทกันหนิ ทำไมปล่อยให้เรื่องบานปลายขนาดนี้ Hero (1992)
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด Squeeze (1993)
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น Squeeze (1993)
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น Junior (1994)
I don't want to either. But they'll probably put us in a situation where it's us or them.ฉันไม่ต้องการที่จะ แต่พวกเขาอาจจะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเราหรือพวกเขา Pulp Fiction (1994)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
We gotta be real fuckin' delicate with this Jimmie situation.เราต้องเป็น fuckin จริง 'ที่ละเอียดอ่อนกับสถานการณ์จิมมี่ Pulp Fiction (1994)
It's shit like this that's gonna bring this situation to a head, man!มันอึเช่นนี้ที่จะนำสถานการณ์นี้ไปที่หัวของผู้ชายคนหนึ่ง! Pulp Fiction (1994)
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
Well, that seems to be the situation.ดีที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ Pulp Fiction (1994)
Now... here's the situation.ตอนนี้ ... นี่เป็นสถานการณ์ Pulp Fiction (1994)
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น Wild Reeds (1994)
We got a situation here.เรามีสถานการณ์ที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์ Don Juan DeMarco (1994)
I sensed that Dona Julia was having a struggle within her.... and my own situation was becoming no less difficult.ผมรับรู้ได้ว่าดอนน่า จูเลีย กำลังต่อสู้อยู่ภายในใจเธอ ทำให้สถานการณ์ของผมยิ่งยากน้อยลง Don Juan DeMarco (1994)
Suddenly... I was truck by the danger of my situation.ทันใดนั้นผมรู้สึกถึงอันตราย ของสถานการณ์ของผม Don Juan DeMarco (1994)
As fortune would have it... their solution was a brilliant one.ราวกับโชคช่วย สถานการณ์กลับกลายเป็นดี Don Juan DeMarco (1994)
She, uh, familiar with our special situation?เธอเอ่อ\ คุ้นเคยกับสถานการณ์พิเศษของเรารึเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
That's good. Here's the deal.ดี สถานการณ์ทางนี้ Heat (1995)
Our situation is absurd.สถานการณ์ของเราห่วยแตก Heat (1995)
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้ Rebecca (1940)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
Everyone is in a desperate situation.ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก Airplane! (1980)
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
How bad is the situation? Captain, we need some...วิธีการที่ไม่ดีกับสถานการณ์กัปตัน เราต้องการบางอย่าง First Blood (1982)
Defuse the whole situation, defuse him.กลบเกลื่อนสถานการณ์ทั้ง กลบเกลื่อนเขา First Blood (1982)
Are you tellin' me that 200 men against your boy is a no win situation for us?คุณจะบอกผมว่า 200 คนต่อเด็กผู้ชายของคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชนะ First Blood (1982)
If you're listening, Rambo, here's your situation: you are surrounded.หากคุณกำลังฟัง แรมโบ้ นี่คือสถานการณ์ของคุณ คุณถูกล้อมรอบ First Blood (1982)
Mr. Vice-President, circumstances...นายรองประธานสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
Circumstances, circumstances...สถานการณ์สถานการณ์... Idemo dalje (1982)
Forgive me, circumstances...ให้อภัยฉันสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You think I'm not aware of our situation?คิดว่าฉันไม่รู้สถานการณ์ของเรารึไง? Day of the Dead (1985)
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้ Spies Like Us (1985)
I'd throw a drink right in your face... but under the circumstances, it's not such a bad idea. release full pulse.แต่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ไม่เลวเหมือนกัน เตรียมยิงได้ Spies Like Us (1985)
we are prepared for this contingency.- เรามีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แล้ว Spies Like Us (1985)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
both the u. s. and Soviet response chain on full recall.ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน Spies Like Us (1985)
Now, come on. I mean, really, it's a difficult situation for men, it really is.เป็นสถานการณ์ที่ยากของผู้ชายน่ะ Punchline (1988)
I assume that you're out of touch with the current states of the war.ผมว่าคุณอาจไม่ได้ติดตามNข่าวสถานการณ์สงครามนี้สักเท่าไร Rambo III (1988)
They said that we were on alert.เอาแต่สั่งให้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ Casualties of War (1989)
Our situation has not improved.สถานการณ์ของเรา ไม่ดีขึ้น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำลองสถานการณ์[kān jamløng sathānakān] (n, exp) EN: simulation  FR: simulation [ m ]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: computer simulation  FR: simulation par ordinateur [ f ]
การสร้างสถานการณ์จำลอง[kān sāng sathānakān jamløng] (n, exp) EN: simulation
ควบคุมสถานการณ์[khūapkhum sathānakān] (v, exp) FR: contrôler la situation
ควบคุมสถานการณ์ไว้[khūapkhum sathānakān wai dāi] (v, exp) EN: master the situation ; be in control of the situation
ในสถานการณ์เช่นนี้[nai sathānakān chen nī] (x) EN: in the circumstances ; under the circumstances  FR: dans ces circonstances
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [ f ] ; état [ m ] ; circonstances [ fpl ] ; contexte [ m ] ; conditions [ fpl ]
สถานการณ์ฉุกเฉิน[sathānakān chukchoēn] (n, exp) EN: state of emergency  FR: état d'urgence [ m ]
สถานการณ์จำลอง[sathānakān jamløng] (n, exp) EN: simulation ; hypothetical situation
สถานการณ์การเมือง[sathānakān kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [ f ]
สถานการณ์ทางการเมือง[sathānakān thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [ f ]
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ[sathānakān thāng sētthakit] (n, exp) EN: state of economy ; economic situation  FR: situation économique [ f ]
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน[wikhrǿ sathānakān nai patjuban] (v, exp) EN: analyse the present situation

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, Syn. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss(n) สถานการณ์ที่เลวร้าย
acrobat(n) ผู้ซึ่งปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
arena(n) สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
banana skin(n) สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ทำให้อับอายในที่สาธารณะ
brinkmanship(n) สถานการณ์เสี่ยงภัย, Syn. brinksmanship
bummer(n) สถานการณ์ที่น่าผิดหวังหรือไม่พอใจ
between the devil and the deep blue sea(idm) อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่
calm(adj) ที่สงบเงียบ, See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม, Syn. quiet, undisturbed, at peace, Ant. agitated
case(n) เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. situation, circumstance
chameleon(n) คนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
circumstantial(adj) ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, Syn. presumptive, presumed
cold war(n) สงครามเย็น, See also: สถานการณ์ที่ไม่ได้สู้รบกันจริงในสนามรบระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซี
corner(vt) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner(n) สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
cornered(adj) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
desert a sinking ship(idm) ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย
fine kettle of fish(idm) เรื่องยุ่งเหยิง, See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ
Fine words butter no parsnips.(idm) คำพูดไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์
fish in troubled waters(idm) ตกอยู่ในอันตราย, See also: ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก / ยุ่งยาก
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dilemma(n) สภาวะลำบาก, See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ, Syn. problem, crisis, mess
emergency(n) ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
ensnare(vt) หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย, See also: หลอกให้ติดกับ, Syn. entangle, lure, trap
finesse(n) ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
fix(n) สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. predicament, difficulty, dilemma, Ant. facility
flashpoint(n) สถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้
flexibility(n) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
flexible(adj) ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, Syn. adaptable, adjustable, Ant. inflexible, unbending
footwork(n) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
hang in the balance(idm) (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย
gold rush(n) สถานการณ์ตื่นทอง
hole(n) สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน
have the boot on the other foot(idm) สถานการณ์เปลี่ยนไป, Syn. The boot is on the other foot., Ant. The boot is on the other foot.
if the worst comes to the worst(idm) หากสถานการณ์คับขันที่สุด
in a fix(idm) ในสถานการณ์ลำบาก (คำไม่เป็นทางการ)
in a jam(idm) ในสถานการณ์ยุ่งยาก
in Queer Street(idm) ในสถานการณ์ที่ลำบาก, See also: ในสถานการณ์ทยุ่งยาก
in someone else's place(idm) อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in someone else's shoes(idm) อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in the same boat(idm) อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน, See also: มีปัญหาเหมือนกัน, ประสบความยุ่งยากเหมือนกัน
in the soup(idm) ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
Job's comforter(idm) คนที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อต้องการจะปลอบหรือช่วยเหลือคนอื่น
leave a sinking ship(idm) ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย
lucky dip(idm) สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก
on top of(idm) ทันสถานการณ์, See also: ทันเหตุการณ์, Syn. on top, Ant. on top
turn the tide(idm) พลิกสถานการณ์, See also: เปลี่ยนสถานการณ์
under the circumstances(idm) ในสถานการณ์อย่างนี้, See also: ดูจากสถานการณ์
imbroglio(n) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน), See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก, Syn. confusion, crisis, difficulty
impunity(n) การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ, See also: รอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดี, Syn. exemption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ, การค้า, เรื่องที่ยากลำบาก, เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง, ธุระ, สถานการณ์, ภาระหน้าที่, การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม, เจ้าโวหาร, ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา, ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ, ภายใต้สถานการณ์
circumstantialadj. ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, ไม่สำคัญ, บังเอิญ, เป็นรอง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก, ความเหมาะสม, เครื่องอำนวยความสะดวก, สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม, ห้องสุขา
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน, ตรอกตัน, การจนตรอก, ความลำบาก, โพรงหรือท่อที่ปลายต้น, สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, สถานการณ์ที่ลำบาก, ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
hobble(ฮอบ'เบิล) vi., vt. (ทำให้) เดินขาเป๋, เดินกระโผลกกะเผลก, ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น, สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง, สถานการณ์ที่ลำบาก, ความเข้าใจผิด, ความไม่ลงรอยกัน, กองที่ยุ่งเหยิง
it(อิท) pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ, คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
kettle of fishสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ, ข้อได้เปรียบ, สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ, เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน, แผนงาน, การแผ่ออก, การออกแบบ, สถานที่, สถานการณ์, สภาพ, ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out, plan
madhouse(แมด'เฮาซฺ) n. โรงพยาบาลบ้า, สถานที่หรือสถานการณ์ที่บ้าบอ
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา, สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง, วัตถุทางกาย, สารเฉพาะอย่าง, สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย, หนอง, สิ่งตีพิมพ์, สิ่งขีดเขียน, สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, ความสำคัญ, ความลำบาก, เหตุผล, สาเหตุ, สำเนา, แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง, ความสับสน, สถานการณ์ที่ลำบากใจ, บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง, ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร, ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
node(โนด) n. ปุ่ม, ปม, รอยโปน, ตา, ตุ่ม, จุด, จุดที่ลำบาก, สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
on(ออน) prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ, รูปภาพ, ภาพวาด, ภาพถ่าย, แผ่นภาพ, ภาพอันสวย, ภาพยนตร์, ภาพพจน์, ภาพจินตนาการ, จอภาพ, สถานการณ์, ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ, นึกภาพ, จินตนาการ, นึกหลับตา, พรรณา, ถ่ายเป็นภาพยนตร์
place(เพลส) n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง, โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง, วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) , สภาพ, ชะตา, Syn. condition, state
precipice(เพรส'ซะพิส) n. หน้าผา, เงื้อมผาสถานการณ์ที่อันตราย, วิกฤติการณ์., See also: precipiced adj.
predicament(พรีดิค'คะเมินทฺ) n. สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาพหรือฐานะที่ลำบาก, สถานการณ์, สภาพหรือฐานะเฉพาะ, See also: predicamental adj. predicamentally adv.
pussycat(พุส'ซีแคท) n. = pussy (ดู) , (Slang) บุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ที่ดีมาก
quagmire(แควก'ไมเออะ, ควอก'ไมเออะ) n. บึง, หนอง, หล่ม, บ่อเลน, ปลัก, สถานการณ์ที่ลำบากมาก (bog), See also: quagmiry adj.
quicksand(ควิค'แซนดฺ) n. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว, บริเวณทรายดูด, สิ่งที่ทำให้คนถูกหลอกลวงหรือถูกทำลายได้ง่าย., See also: quicksandy adj.
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา, หนทาง, วิธีการ, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังวัตถุ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort, means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี, มีความชำนาญดี, มีสติปัญญาดี, เจ้าความคิด, หัวดี, อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
scrape(สเครพ) vt., vi., n. (การ) ขูด, ขูดออก, ครูด, ถู, เช็ด, เช็ดออก, โกน, เบียด, เฉียด, แฉลบ, รวบรวมด้วยความยากลำบาก, อดออม, กระทำได้อย่างหวุดหวิด, พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง, เสียงกรอบแกรบ, เสียงถู, เสียงเสียดสี, บริเวณขูด (ถลอก, เช็ด, โกน) , สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาพที่ลำบาก, ความ
show(โช) vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว, พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ, ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง, เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์, เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place, condition
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่, สภาพที่อับจน, การยันกัน, สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม, คุมเชิง, ยันกัน, ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw, tie, standstill
state(สเทท) n. สภาพ, สถานการณ์, ฐานะ, ลักษณะ, อาการ, สภาพทางอารมณ์, อารมณ์, มลรัฐ, รัฐ, ประเทศ, กิจการของรัฐ, กิจการปกครอง vt. กล่าว, แถลง, แจ้ง, กำหนด, สาธยาย, สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่, เกี่ยวกับราชการ, เกี่ยวกับพิธี, เกี่ยวกับรัฐ
stimy(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม, สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
stymie(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม, สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
stymy(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม, สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก, เวลาที่ยุ่งยาก
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม, ผน, ฟ้า, อุณหภูมิ, ความชื้น, เมฆ, หมอก, ความกดดันเป็นต้น) , อากาศ, ลมแรง, พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) , ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม, under the weather ไม่สบาย, ป่วย, สถานการณ์, สภาวะ, สภาพ
weathercock(เวธ'เธอะคอค) n. กังหัน, สิ่งที่ลู่ตามลม, บุคคลที่ลู่ตามลม, บุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส, ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, กล่าวโดยละเอียด
layout(n) แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่
picture(n) ภาพวาด, รูปภาพ, ภาพยนตร์, สถานการณ์, ภาพพจน์
plight(n) สภาพ, อาการ, สถานการณ์, ชะตา
predicament(n) สภาพ, ฐานะ, สถานการณ์
reformer(n) ผู้ปฏิรูป, ผู้แก้ไขสถานการณ์, ผู้ปรับปรุง
shape(n) สัณฐาน, รูปร่าง, ทรวดทรง, แบบ, สถานการณ์, วิถีทาง
situation(n) สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง, การงาน, เงื่อนไข, สถานที่
status(n) ฐานะ, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, สถานการณ์, ยศ, ตำแหน่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
diffuse(vt) แก้สถานการณ์หรือความรู้สึกที่เลวร้าย
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)
save situation(vi) กอบกู้สถานการณ์
scrum(n) สกรัม, สถานการณ์ที่กลุ่มคนแต่ละฝ่ายผลักดันอีกฝ่ายเพื่อยึดครองพื้นที่หรือให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง
self-possessed(adj) ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
sit-rep(jargon, slang, abbr) รายงานสถานการณ์ ย่อมาจาก Situation Report
standoff(n) สถานการณ์ที่ไม่มีทางออก
stay on(vt) อยู่ในสถานที่เดิม, อยู่ในตำแหน่งเดิม, อยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิม
To add fuel to the fire(slang) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames(slang) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
妥当[だとう, datou] (n) เหมาะสม(กับสถานการณ์) ชอบด้วยเหตุผล
状勢[じょうせい, jousei] (n) สถานการณ์, Syn. 状況

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
周囲[しゅうい, shuui] 1.รอบ ๆ 2.บริเวณโดยรอบ 3.ขนาดรอบต้นไม้ 4.สถานการณ์โดยรอบ
命綱[いのちづな, inochizuna] (n) 1.เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวลาทำงานในที่สูง หรือบนเรือ <BR>2.ฟางเส้นสุดท้าย (มีความหมายว่า เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้าย ถ้าไม่มีสิ่งที่พูดมาข้างต้น จะไม่สามารถทำให้ลุล่วงสำเร็จไปได้ หรือว่าทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก หรืออันตรายถึงชีวิต)
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่
政情[せいじょう, seijou] (n) สถานการณ์ทางการเมือง
危機的状況[ききてきじょうきょう, kikitekijoukyou] (n) สถานการณ์สุ่มเสี่ยง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, Syn. Tatbestand

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ausnahmezustand { m } | Ausnahmezustände { pl }(n) สถานการณ์ฉุกเฉิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top