ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รู้เรื่อง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รู้เรื่อง, -รู้เรื่อง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เรื่อง(v) understand, See also: see, know, Syn. เข้าใจ, Ant. ไม่รู้เรื่อง, Example: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน
รู้เรื่องราว(v) know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้เรื่องก. เข้าใจเรื่อง (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พูดเท่าไร ๆ ก็ไม่รู้เรื่อง.
กระดิกหูเข้าใจดี, รู้เรื่องดี, ใช้กับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ภาษาอังกฤษฉันกระดิกหูเสียที่ไหนถึงจะให้ไปทำงานบ้านฝรั่ง.
ข้อมูลข่าวสารน. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ.
ข่าวสารน. ข้อความที่ส่งมาให้รู้เรื่องกัน.
เข่าอ่อนก. อาการที่เข่าหมดกำลังทรุดลง, โดยปริยายหมายถึงอาการหมดแรงเพราะรู้เรื่องที่ทำให้เสียใจเป็นต้นในทันทีทันใด.
เข้าใจก. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย.
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
ความรู้ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เช่น ผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง.
ชาวบ้านน. ผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น ชาวบ้านแถบอัมพวา, ประชาชนทั่วไป เช่น ชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไร, ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบบรรพกาล, ผู้ที่มีชีวิตแบบเรียบง่าย ธรรมดา มักจะด้อยการศึกษา.
ตีลูกซึมก. ทำเฉย ๆ เหมือนไม่รู้เรื่อง, แสร้งทำหน้าซึมเศร้าเพื่อให้สงสารหรือเห็นอกเห็นใจ.
ตีหน้าเซ่อก. ทำหน้าเหมือนไม่รู้เรื่อง.
ตีหน้าตายก. ทำหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้เรื่อง.
เถรส่องบาตรน. คนที่ทำอะไรตามเขาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว.
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็นก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.
บันทึกก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงานการประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม
บันทึกน. ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, ข้อความที่นำมาจดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม.
เป๋อเหลอ(-เหฺลอ) ว. เซ่อ, มีสีหน้าไม่รู้เรื่อง (ใช้แก่หน้า).
ฟังออกก. เข้าใจ, รู้เรื่อง.
โภชนากร(โพชะนา-, โพดชะนา-) น. ผู้ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการแล้วสามารถให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องอาหารแก่บุคคลอื่นต่อไปได้.
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น.
รู้กันอยู่ในทีก. รู้เรื่องดีอยู่แล้วระหว่างกันโดยไม่ต้องพูดออกมา เช่น เขารู้กันอยู่ในทีแล้วว่าจะยกมรดกให้แก่ผู้ใด.
รู้หนเหนือหนใต้ก. รู้ทิศทาง, รู้จักหนทาง, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วไม่รู้หนเหนือหนใต้, โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้เรื่อง เช่น ทำงานใหม่ ๆ ไม่รู้หนเหนือหนใต้, รู้เหนือรู้ใต้ ก็ว่า.
รู้เหนือรู้ใต้ก. รู้ทิศทาง, รู้จักหนทาง, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงมาก ไปแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้, โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้เรื่อง เช่น ทำงานใหม่ ๆ ไม่รู้เหนือรู้ใต้, รู้หนเหนือหนใต้ ก็ว่า.
ลน ๒ว. อาการที่รีบร้อนจนสับสนไม่เป็นระเบียบ เช่น ทำอะไรลนไปหมด พูดลนจนฟังไม่รู้เรื่อง.
ศัพท์แสงน. คำยากที่ต้องแปล เช่น เขาชอบพูดจาเล่นศัพท์แสง ฟังไม่รู้เรื่อง.
ส่งภาษาพูดเป็นภาษาอื่นหรือสำเนียงอื่นที่ตนฟังไม่เข้าใจ เช่น เขาส่งภาษาจีนกัน เขาส่งภาษาถิ่นมาเลยฟังไม่รู้เรื่อง.
สะบัดก้นก. อาการที่ลุกผละไปทันทีด้วยความไม่พอใจเป็นต้น เช่น กินแล้วก็สะบัดก้นไป พูดยังไม่ทันรู้เรื่องก็โกรธสะบัดก้นไปแล้ว.
สังเกตการณ์ก. เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง. น. เรียกผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ว่า ผู้สังเกตการณ์.
สัจญาณ(สัดจะ-) น. ความรู้เรื่องแห่งความจริง, ในพระพุทธศาสนาประสงค์เอาปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ.
สันทัดกรณี(สันทัดกะระนี, สันทัดกอระนี) ว. ที่รู้เรื่องนั้น ๆ ดี เช่น เขาเป็นผู้สันทัดกรณีในด้านการต่างประเทศ.
เสียงแตกพร่า, เสียงพร่าน. น้ำเสียงที่ไม่ชัดเจนแจ่มใส แหบเครือ ไม่สม่ำเสมอ คล้ายมี ๒ เสียงปนกัน เช่น เปิดวิทยุไม่ตรงคลื่น ทำให้เสียงแตกพร่า ฟังไม่รู้เรื่อง.
หน้าเซ่อว. อาการที่วางหน้าไม่รู้ไม่ชี้หรือทำเป็นไม่รู้เรื่อง เช่น ตีหน้าเซ่อ.
หูผีจมูกมดว. รู้เรื่องอะไรได้เร็วทันท่วงที.
หูไวรู้ข่าวคราวเร็ว เช่น เขาเป็นคนหูไว รู้เรื่องอะไร ๆ ก่อนคนอื่นเสมอ.
เหลอ(เหฺลอ) ว. ทำหน้าเซ่อ ๆ ทำนองว่าไม่รู้เรื่อง เช่น ทำหน้าเหลอ.
เหลอหลา(-หฺลา) ว. มีหน้าตาเซ่ออย่างคนงงไม่รู้เรื่อง.
องควิทยา(องคะ-) น. ความรู้เรื่องลักษณะดีชั่วปรากฏตามร่างกาย.
เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนก. แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glossolaliaอาการพูดฟังไม่รู้เรื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aphasia, Jargonพูดบ่อยและคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Deliriumอาการเพ้อคลั่ง, เพ้อ, การเพ้อ, เพ้อคลั่ง, เอะอะโวยวายพูดกันไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Fluent Speechพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then, of course, you know the whole story.เเต่แน่ล่ะ คุณคงรู้เรื่องราวทั้งหมดเเล้ว Rebecca (1940)
- Maxim, does anyone else know of this?เเม็กซิม มีใครรู้เรื่องนี้อีกมั้ยคะ Rebecca (1940)
She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know, Maxim, you and I.มีเเค่ 2 คนในโลกที่รู้เรื่องนี้ คุณกับฉันไง Rebecca (1940)
Couldn't have been no accident, not with her knowledge of boats.ด้วยความรู้เรื่องเรือของหล่อน มันไม่ใช่อุบัติเหตุเเน่ Rebecca (1940)
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด Rebecca (1940)
He pretends to know nothing of the camp.และแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องภายในแคมป์ Night and Fog (1956)
Tell Baker that I told him all that I know already.ฝากบอกเบเกอร์ด้วย ว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I don't know him.ฉันไม่รู้เรื่องของเขา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย Blazing Saddles (1974)
We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you?เรารู้เรื่องคุณดีนะ สารวัตร คุณไม่เคยลงนํ้าเลยสินะ ใช่มั้ย Jaws (1975)
That's what I'm saying. You know their names. Talk to those clowns.นั่นล่ะที่ฉันพูดถึง นายรู้จักพวกนั้นดี ไปคุยให้รู้เรื่องซะ Jaws (1975)
And you knew it.เเละคุณก็รู้เรื่อง Jaws (1975)
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว Jaws (1975)
Marlin, stingray bit through this piano wire? Don't you tell me my business again.มาสินหรือกระเบนกัดสายเปียโนขาดเหรอ อย่ามาทําอวดรู้เรื่องของผม Jaws (1975)
I don't know about that, but I entered an arm-wrestling contest in a bar in San Francisco.ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะ เเต่ผมเคยเเข่งงัดข้อ... Jaws (1975)
You know a lot of things and you've been making things happen but none of it seems....ท่านรู้เรื่องอะไรมากมาย และทำให้หลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น แต่ไม่มีสักอย่างที่ Oh, God! (1977)
Also, I'm very big on what was.ผมรู้เรื่องอดีตเข้าไปใหญ่ Oh, God! (1977)
She was saying things that made no sense.เธอร้อง.. ฟังไม่รู้เรื่อง. Suspiria (1977)
- I guess you knew that?-รู้เรื่องเหล่านี้มั๊ย? -ไม่ด่ะ. Suspiria (1977)
When Kramer hears about this, the shit's going to hit the fan.เมื่อเครมเมอร์รู้เรื่องนี้ มันจะต้องแพร่สะพัดแน่ Airplane! (1980)
I wonder sometimes if you have that clearly in mind.ผมสงสัยว่า บางที คุณน่ารู้เรื่องนั้น ชัดเจนอยู่แล้วในใจ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I have so much to learn about India.ผมยังต้องเรียนรู้เรื่องอินเดียอีกมาก Gandhi (1982)
How come you know this?คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร? Idemo dalje (1982)
Well, who else knew about the secret passage?งั้น ใครรู้เรื่องทางลับอีก? Clue (1985)
Then, having found out the whole story, the murderer went to the cupboard, unlocked it with the key, took out the wrench...จากนั้น หลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ฆาตกรไปที่ตู้ ปลดล็อคด้วยกุญแจเอาประแจออกมา... Clue (1985)
Good evening. Have you ever given any thought to the kingdom of heaven?สวัสดีครับ คุณเคยได้รู้เรื่อง อาณาจักรแห่งสวรรค์รึเปล่า? Clue (1985)
How else could I have known everything about you all?ไม่งั้นผมจะรู้เรื่องทุกอย่าง เกี่ยวกับพวกคุณได้ยังไง? Clue (1985)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
If his brain's ran down, how could he talk?ถ้าสมองเขารวน เขาจะพูดรู้เรื่องเหรอ? Return to Oz (1985)
But if she guesses right and finds out about Ozma...แต่ถ้าเธอเลือกถูกต้อง และรู้เรื่องออสมา... Return to Oz (1985)
But he didn't know anything about aristocrats.แต่เขาไม่มีความรู้เรื่อง ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
The Ancient God?จ้าวบรรพชน? เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไง? Vampire Hunter D (1985)
- I can't understand you. - What were you saying?ไม่รู้เรื่องเลย \ ตะกี้พูดว่าไรนะ Labyrinth (1986)
I don't know. Billy will know I found out.ไม่รู้สิ บิลลี่ก็จะรู้ว่าฉันรู้เรื่องนี้ Stand by Me (1986)
Take it from me. I know about this stuff. He ain't coming back.เชื่อเถอะ ผมรู้เรื่องนี้ดี เขาไม่กลับมาแล้ว *batteries not included (1987)
You're just like your father. I don't know nothing about my father, and I don't want to know.ผมไม่รู้เรื่องของพ่อเลย และไม่อยากรู้ด้วย *batteries not included (1987)
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
I don't know about men's thighs. They look fine to me. They really do.ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นขาของผู้ชายมากนัก แต่ผมว่ามันก็ดูโอเคนะ จริง ๆ Mannequin (1987)
You know this one?ลูกรู้เรื่องนี้บ้างไหม? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
He knows the subject, and I think we can use him as a decoy if necessary.เขารู้เรื่องเป้าหมายและผมคิดว่า เราสามารถใช้เขาได้ถ้าจำเป็น Akira (1988)
What I'm saying is, he doesn't know about us, does he?ฉันกำลังพูดอะไรอยู่ เขาไม่มีทาง รู้เรื่องเกี่ยวกับเราไม่ใช่เหรอ? Akira (1988)
- Gimme the goddamn ball! I never said that!ในบริษัทไม่มีใครรู้เรื่อง ของเล่นดีเท่าคุณนี่นา Big (1988)
And Tommy didn't know shit about New York City.เขาก็ไม่รู้เรื่องนิวยอร์คเลย Punchline (1988)
And you're in a position to know about such things?คุณจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ไง Punchline (1988)
He had no clue what he was doing. He was completely lost.เขาไม่รู้เรื่องเลย Punchline (1988)
I don't know how much you know about Afghanistan.ไม่แน่ใจว่าคุณรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนNเกี่ยวกับอัฟกานิสถาน Rambo III (1988)
He is the one who can help the most, he knows the inside of the fort.เขาเป็นเพียงคนเดียวที่จะช่วยได้มากที่สุดNเขารู้เรื่องภายในป้อม Rambo III (1988)
Every man, woman and child knew about the fucking mortars.ไม่ว่าผู้หญิงหรือเด็กก็รู้เรื่องปืนครกนั่น Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังรู้เรื่อง[fang rū reūang] (v, exp) EN: understand
ไม่รู้เรื่อง[mai rū reūang] (xp) FR: ne pas être au courant
ไม่รู้เรื่องเลย[mai rū reūang loēi] (xp) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all  FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
พูดกันไม่รู้เรื่อง[phūt kan mai rū reūang] (v, exp) EN: be unable to understand each other  FR: parler sans se comprendre
รู้เรื่อง[rū reūang] (v, exp) EN: understand ; see ; know  FR: être au courant
รู้เรื่องราว[rū reūang rāo] (v, exp) EN: know ; realize ; understand

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the dark about(idm) ไม่เข้าใจ, See also: สื่อสารไม่รู้เรื่อง, Syn. keep in
double Dutch(idm) คำพูดไม่รู้เรื่อง, See also: ภาษาที่ไม่เข้าใจ
full of hot air(idm) พูดไร้สาระ (คำสแลง), See also: พูดไม่รู้เรื่อง
gabble away(phrv) พร่ำพูด, See also: พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. gabble on
gabble on(phrv) พูดพร่ำ, See also: พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. gabble away
go far(phrv) พูดไม่รู้เรื่อง, See also: ไม่มีเหตุผล, ทำตัวเหลวไหล
go in(phrv) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา, See also: ไม่รู้เรื่อง, ไม่สนใจ
gibber(vi) พูดไม่รู้เรื่อง, See also: พูดไม่ได้ศัพท์, พูดเหลวใหล
gobbledegook(n) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. gobbledygook
gobbledygook(n) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. gobbledegook
get the picture(idm) เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้เรื่องทั้งหมด
in the know(idm) มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้ดี, รู้เรื่อง
not know where to turn(idm) ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ, Syn. not know which way to turn, Ant. not know which way to turn
not know which way to turn(idm) ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ
take a hint(idm) เข้าใจความหมายแฝงและปฏิบัติตาม, See also: รู้เรื่อง
insider(n) คนภายใน, See also: คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
know of(phrv) รู้เรื่องของ, See also: เคยได้ยินเรื่องของ, เคยรู้เกี่ยวกับ, Syn. know about
know(vt) รู้, See also: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
muddle up(phrv) สับสน, See also: ฟุ้งซ่าน, ไม่รู้เรื่อง, Syn. jumble up, mix up
maunder(vi) พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. digress, depart, Ant. proceed
maunder(vt) พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง
monkeyshine(n) การเล่นคะนอง, See also: การเล่นไม่รู้เรื่อง
nosy parker(n) คนที่สอดรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
talk above(phrv) คุย / พูดในสิ่งที่ไม่รู้เรื่อง, Syn. talk over
understand(vt) เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. comprehend, know, conceive, believe, Ant. misunderstand
understand(vi) เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. know, Ant. misunderstand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
galimatiasn. การพูดสับสน, การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้, ความไม่รู้เรื่องราว, ความโง่
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน, ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know(โน) { knew, known, knowing, knows } vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
memory mapแผนที่แสดงการใช้หน่วยความจำหมายถึงแผนที่หรือแผนผังที่แสดงถึงการใช้หน่วยความจำส่วนที่เรียกว่า แรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้นเอง สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ, ซื่อ, ไร้เดียงสา, ไม่มีมลทิน, ไม่รู้เรื่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clueless(slang) ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
fashtionista(n) เด็กสาวที่รู้เรื่องแฟชั่นตามสมัยอย่างดี
weng[เหวง] (n, modal, verb) พูดไม่รู้เรื่อง, มึนงง, พูดนอกเรื่อง บอกเป็นนัย ๆ ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก มักจะถูกนำมาใช้เมื่อกำลังไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ (เริ่มใช้ครั้งแรกบนโต๊ะเจรจา), Syn. confuse
weng[เหวง] (vt) พูดไม่รู้เรื่อง, มึนงง, พูดนอกเรื่อง บอกเป็นนัย ๆ ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก มักจะถูกนำมาใช้เมื่อกำลังไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ (เริ่มใช้ครั้งแรกบนโต๊ะเจรจา), See also: wenger, Syn. confuse

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ちんぷんかんぷん[เหวง, chinpunkanpun] (n) เรื่องที่ไม่เข้าใจ, ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยซักกะนิืด

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด, See also: angeberisch
verblüffen(vi, vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, Syn. überraschen
durchnehmen(vt) |nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen, etw.| เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชั่วโมงเรียน เช่น Was habt Ihr heute in der Schule durchgenommen? วันนี้พวกเธอเรียนอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้าง, Syn. behandeln

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top