ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มาตรฐาน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มาตรฐาน, -มาตรฐาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rule of lawการบังคับใช้กฏหมายต้องมาตรฐานเดียวกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐาน(n) standard, See also: criterion, Example: ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ, Thai Definition: สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด
ค่ามาตรฐาน(n) standard score, See also: default value, Example: ในการใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้เพียงแต่ตอบคำถามง่ายๆ เพียงไม่กี่คำถาม นอกนั้นวินโดวส์จะกำหนดค่ามาตรฐานให้หมดอย่างอัตโนมัติ
วางมาตรฐาน(v) standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai Definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ตั้งมาตรฐาน(v) set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai Definition: กำหนดมาตรฐาน
ภาษามาตรฐาน(n) standard language, Example: ภาษาของชาวกรุงชาวเมืองซึ่งถือว่าเป็นภาษามาตรฐานของส่วนรวม ถือว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ
มาตรฐานสากล(n) universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวลามาตรฐาน(n) standard time, Example: พระอาทิตย์จะตกประมาณ 18.30 นาที ตามเวลามาตรฐานของประเทศไทย
มาตรฐานแรงงาน(n) labour standards, Example: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ
มาตรฐานแรงงาน(n) labour standards, Example: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ
รูปแบบมาตรฐาน(n) standard form, See also: standard pattern
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
มาตรฐานอุตสาหกรรม(n) industrial standard, Example: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล
มาตรฐานอุตสาหกรรม(n) industrial standard, Example: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(n) Thai Industrial Standards Institute, Syn. มอก.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรฐาน(มาดตฺระ-) น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน.
ความถ่วงจำเพาะน. อัตราส่วนของนํ้าหนักของเทหวัตถุกับนํ้าหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้นํ้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ ๔ ํซ. เป็นสารมาตรฐาน.
จุดเยือกแข็งน. อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน ๑ บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ ความกดมาตรฐาน ๑ บรรยากาศ, (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของสารเดียวกัน).
จุดหลอมเหลวน. อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน ๑ บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน ๑ บรรยากาศ, (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็งของสารเดียวกัน).
ช่องย่านความถี่ที่ใช้สัญญาณภาพและเสียงที่กำหนดไว้ต่าง ๆ กัน ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์, (ปาก) คำเรียกสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี เช่น ดูละครช่อง ๗
เซลเซียสน. ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณหภูมิ แบ่งออกเป็น ๑๐๐ องศา เรียกว่า องศาเซลเซียส เดิมเรียกว่า องศาเซนติเกรด กำหนดเป็นมาตรฐานว่า จุดเยือกแข็งของนํ้าบริสุทธิ์เป็น ๐ องศา (เขียนย่อว่า ๐ <sup>º</sup>ซ.) และจุดเดือดของนํ้าบริสุทธิ์เป็น ๑๐๐ องศา (เขียนย่อว่า ๑๐๐ <sup>º</sup>ซ.), อักษรย่อว่า ซ.
ตราชู(ตฺรา-) น. เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ ๒ ข้างคันชั่งหรืออยู่ที่ปลายคาน ๒ ข้างของคันชั่ง ถาดหนึ่งสำหรับใส่ของที่จะชั่ง อีกถาดหนึ่งใส่ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน จนตุ้มน้ำหนักสมดุลกับของที่ชั่ง และคานอยู่ในระนาบ.
ทองแดง ๓น. สำเนียงของคนภาคใต้ที่พูดภาษากลางเพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐาน.
เภสัชเคมี(เพสัด-) น. วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียม การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการทำสารเคมีที่ใช้เป็นยาให้ได้มาตรฐาน.
เมริเดียนแรกน. เมริเดียนที่ลากผ่านหอตรวจดาว เมืองกรีนิช เป็นเมริเดียนที่ใช้กำหนดเวลามาตรฐานกรีนิช และใช้เป็นเมริเดียนแรกหรือเมริเดียน ๐ องศาเพื่อกำหนดเมริเดียนอื่น ๆ โดยใช้วัดจากเมริเดียนกรีนิชเป็นหลัก.
ระดับน. ลักษณะของพื้นผิวตามแนวนอนระหว่างจุด ๒ จุดที่มีความสูงเสมอกัน โดยปรกติใช้ระดับนํ้าทะเลเป็นมาตรฐานในการวัด, เรียกเครื่องวัดความเสมอของพื้นผิวว่า เครื่องวัดระดับ.
โรเมอร์น. ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณหภูมิ เรียกว่า องศาโรเมอร์ กำหนดเป็นมาตรฐานว่า จุดเยือกแข็งของนํ้าบริสุทธิ์เป็น ๐ องศา และจุดเดือดของนํ้าบริสุทธิ์เป็น ๘๐ องศา.
เลวว. มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น กระดาษเลวเขียนหมึกแล้วซึม
วิ่งทนก. วิ่งแข่งระยะทางไกล กำหนดระยะทางตามมาตรฐานการแข่งขันโอลิมปิก คือ ๒๖ ไมล์ ๓๘๕ หลา หรือ ๔๑.๘ กิโลเมตร, วิ่งมาราธอน ก็ว่า.
วิ่งมาราธอนก. วิ่งแข่งระยะทางไกล กำหนดระยะทางตามมาตรฐานการแข่งขันโอลิมปิก คือ ๒๖ ไมล์ ๓๘๕ หลา หรือ ๔๑.๘ กิโลเมตร, วิ่งทน ก็ว่า.
สอบ ๑ก. ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพื่อหาข้อเท็จจริง หรือวัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน เช่น สอบตาชั่งให้ได้มาตรฐาน สอบราคาสินค้า สอบปากคำผู้ต้องหา สอบพิมพ์ดีด.
สอบเทียบ, สอบเทียบความรู้ก. สอบเพื่อเทียบว่ามีความรู้เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดหรือไม่.
สอบไล่ก. สอบความรู้ที่เล่าเรียนมาว่าได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแต่ละขั้นหรือทั้งหมด.
สะเก็ดโดยปริยายหมายความว่า เศษเล็กเศษน้อยซึ่งมีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน, เลว, เช่น คนสะเก็ดอย่างนั้น ใครจะคบด้วย.
เสียงเหน่อน. เสียงพูดที่เพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐาน.
เหน่อ(เหฺน่อ) ว. มีเสียงพูดที่เพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐาน.
อุดมคติ(อุดมมะ-, อุดม-) น. จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน.
อุตสาหกรรมชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดหลัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour standardมาตรฐานแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
longitudinal bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
R/I treaty standard slipใบคำขอมาตรฐานสัญญาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard errorความเคลื่อนคลาดมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน [ มีความหมายเหมือนกับ z score ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard treatment; treatment, conventionalการรักษาแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard turnoverยอดขายมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard versionแบบมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard, labourมาตรฐานแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, living; standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardisation; standardizationการจัดเข้ามาตรฐาน, การเทียบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardise; standardize๑. ทำให้เป็นมาตรฐาน๒. สร้างมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
substandard lifeชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shear test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
seminormal๑. กึ่งนอร์แมล๒. กึ่งปรกติ๓. กึ่งมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardized birth rateอัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardized mortality rateอัตราภาวะการตายปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardized mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardized random variableตัวแปรสุ่มมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standardized rateอัตราปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard of living; standard, livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard populationประชากรมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard ratingค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard rating conditionsภาวะค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard formแบบมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard formรูปแบบมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard form contractสัญญาตามแบบมาตรฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard marine clauseข้อกำหนดการประกันภัยทางทะเลมาตรฐาน มีความหมายเหมือนกับ Institute Clauses [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard medication; medication, conventionalโอสถบำบัดแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard metropolitan statistical areaพื้นที่ทางสถิติของเมืองมาตรฐาน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard mortality rateอัตราภาวะการตายมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard of constructionมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardise; standardizeจัดเข้ามาตรฐาน, เทียบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardise; standardize๑. ทำให้เป็นมาตรฐาน๒. สร้างมาตรฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardization; standardisationการจัดเข้ามาตรฐาน, การเทียบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardizationการวางมาตรฐาน, การปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardizationการวางมาตรฐาน, การปรับเข้ามาตรฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล, Example: <p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/isbn_0.jpg" alt="ISBN"> [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ, Example: <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/isbn.jpg" alt="International Standard Book Number"> <p>เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN <p>ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number) <p>สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา <p>โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X <p>ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว <p>การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : [email protected] 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด <p>สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร, อัดสำเนา, โรเนียว, copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้ <p>ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ : <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20090303-isbn-2.jpg" alt="International Standard Book Number">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20090303-isbn-4.jpg" alt="International Standard Book Number"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร, Example: <p>เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว <p>การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ <p>สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน <p>การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้ <p>1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน <p>2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ <p>3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน) <p>4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง <p>สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ <p>การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง <p>ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flow cytometryวิธีโฟลว์ ไซโตเมทรี คือ วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American Society for Testing and Materialsสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน, Example: สถาบันที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI จะมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน จะสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ยอมรับภาษานั้น [คอมพิวเตอร์]
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Standard intemational trsde classificationการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ, Example: รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล, Example: [นิวเคลียร์]
Personal Computer Memory Card International Associationสมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น <br><sup>99m</sup>Tc-MDP ใช้ตรวจกระดูก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAA ใช้ตรวจปอด</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAG3 ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-Hippuran ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต</br> <br>Na13<sup>1</sup>I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์</br> <br><sup>153</sup>Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น <br><sup>99m</sup>Tc-MDP ใช้ตรวจกระดูก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAA ใช้ตรวจปอด</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี</br> <br><sup>99m</sup>Tc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง</br> <br><sup>99m</sup>Tc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต</br> <br><sup>99m</sup>Tc-MAG3 ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-Hippuran ใช้ตรวจไต</br> <br><sup>131</sup>I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต</br> <br>Na13<sup>1</sup>I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์</br> <br><sup>153</sup>Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด <br>ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (<sup>131I</sup>) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na<sup>131</sup>I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5</br> [นิวเคลียร์]
Radioactive standardสารมาตรฐานกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสี ที่รู้จำนวนและชนิดของอะตอมกัมมันตรังสี ณ เวลาอ้างอิงใดๆ ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับปรับเทียบอุปกรณ์วัดรังสี หรือใช้ในการวัดเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ปกติใช้สารกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวเป็นสารมาตรฐานกัมมันตรังสี, Example: [นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
TRIPsความตกลงเพื่อกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองขั้นต่ำ สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก WTO [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Specific fundกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, Example: กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดสำหรับกองทุนรวมทั่วไป [ตลาดทุน]
Digital Accessible Information System Bookหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี, สื่อข้อมูลดิจิทัล เช่น แผ่นซีดี หรือ หน่วยความจำ ที่สามารถนำมาเล่นด้วยเครื่อเล่นหรือคอมพิวเตอร์แล้วได้เป็นเสียงอ่านที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยใช้วิธีการกำหนดตำแหน่ง (mark up) ระหว่างเสียง กับข้อความ (ป้ายกำกับข้อมูลเสียง) ตามมาตรฐานเปิด ของสมาคมเดซี (Daisy Consortium) [Assistive Technology]
มาตรฐานสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ มาตราฐาน [คำที่มักเขียนผิด]
Emission Standardมาตรฐานการระบายสารมลพิษ, Example: มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental quality standardsมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, Example: ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียงและสภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, Example: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Basis (Futures trading)ราคามาตรฐาน (การซื้อขายล่วงหน้า) [TU Subject Heading]
Computer hardware description languagesภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง [TU Subject Heading]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]
Gold standardมาตรฐานทอง [TU Subject Heading]
IEEE 802.16 (Standard)ไออีอีอี 802.16 (มาตรฐาน) [TU Subject Heading]
International Stamdard Book Numbersเลขมาตรฐานหนังสือสากล [TU Subject Heading]
MIDI (Standard)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
MP 3 (Audio coding standard)เอ็มพี 3 (มาตรฐานรหัสเสียง) [TU Subject Heading]
Unit of accountหน่วยมาตรฐานทางการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Performance standardsมาตรฐานการทำงาน [TU Subject Heading]
Predetermined motion time systemsระบบเวลามาตรฐานที่ได้จากการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ทราบล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Production standardsมาตรฐานการผลิต [TU Subject Heading]
Six sigma (Quality control standard)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]
Standardizationการมาตรฐาน [TU Subject Heading]
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]
Standardsมาตรฐาน [TU Subject Heading]
Standards, Engineeringมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
VHDL (Computer hardware description languageวีเอชดีแอล (ภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน Yellow Submarine (1968)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้ *batteries not included (1987)
But by Moscow standards...แต่ตามมาตรฐานของกรุงมอสโก ... The Russia House (1990)
They're experts.มาตรฐานบ้านของเค้าเนี่ย Hero (1992)
There is no standard. There are no naturals.มันไม่มีมาตรฐาน มันไม่ใช่ธรรมชาติ Junior (1994)
I'd imagined 5, 000 was the standard.ผมนึกว่ามาตรฐานอยู่ที่ห้าพันฟุตนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Your standard issue big gun.ตามมาตรฐาน.. , ปืนใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
Your robot is just a standard NDR, isn't she?หุ่นนี้เป็น เอ็นดีอาร์มาตรฐาน ใช่มั้ย Bicentennial Man (1999)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
The city council has stepped up plans to pass a bill... requiring higher standards for inspection and maintenance... of all rail transportation for Philadelphia... and its outlying districts.สภาเมืองเตรียมผ่านร่างกฎหมายใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบขนส่งรถไฟฟิลาเดลเฟีย และปริมณฑล Unbreakable (2000)
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ หม้อใหญ่มาตรฐานเบอร์สองหนึ่งใบ และจัดหาสัตว์หนึ่งชนิด อาจจะเป็นนกฮุก หรือแมว หรือคางคก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Standard Book of Spells, chapter seven.อยู่ในคาถามาตรฐาน บทที่เจ็ด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-Aren't there standards?- มันมีมาตรฐานมั้ยเนี่ย Mona Lisa Smile (2003)
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ Mona Lisa Smile (2003)
But then, people had standards of service in those days.แต่คนสมัยโน้นเขามีมาตรฐานการบริการ Bringing Down the House (2003)
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย The Corporation (2003)
- Well, immediately following, the standard competition, - Well, ตามติดด้วย การแข่งขันจังหวะมาตรฐาน Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen, the Chicago Taittinger Trophy standard competition will now begin, ท่านผู้มีเกียรติครับ การแข่งขัน chicago Taittinger Trophy ในจังหวะมาตรฐานจะเริ่มแล้วครับ Shall We Dance (2004)
"Commence standard series of needle tests on Rains group. ""เริ่มชุดมาตรฐานของการทดสอบเข็มกลุ่มฝน". Cubeº: Cube Zero (2004)
It's all standard procedure.มันเป็นขั้นตอนมาตรฐานทั้งหมด Cubeº: Cube Zero (2004)
Better than your girl Your standards are too lowสวยกว่าแฟนแกแหละ มาตรฐานแกมันต่ำ Windstruck (2004)
The girls here got such high standards they can't get enough of me.พวกผู้หญิงที่นี่เค้ามาตรฐานสูง ไม่เพียงพอหรอก Romance of Their Own (2004)
No. Standard black.ไม่ครับ สีดำมาตรฐานละกัน Pilot: Part 1 (2004)
Now, I just called a really good friend of mine who's a registered nurse, and she's going to fill in for me.ตอนนี้ ฉันเพิ่งจะโทรหาเพื่อนที่ดีมากของฉัน คนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน และเธอจะทำงานแทนฉันสักพัก Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
That's not a crime. In her world, it's standard operating procedure.นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นอาชญากร มันโลกส่วนตัวของเธอ มันเป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Rui keeps praising me I really like this kind of Rui.รูอิ, มาตรฐานของชิซึกะสูงมากนะ นายไหวเหรอ? The Worst First Kiss! (2005)
It's got cup-holders, standard.มีที่วางแก้วน้ำ ได้มาตรฐานด้วยนะ Robots (2005)
It means she has no standards. Bet she'd do it with me too.มันก็แปลว่าเธอไม่มีมาตรฐาน พนันได้ว่าเธอก็นอนกับฉันได้เหมือนกัน Lonesome Jim (2005)
Well, you're gonna have to lower your standards on the beautiful part and on the woman part.แกก็ต้องลดมาตรฐานความงามซักนิด... ลดความเป็นหญิงซักหน่อย The Longest Yard (2005)
"17' is the standard specification for monitor nowadays.""17' นิ้ว คือขนาดมาตรฐานของ จอในปจจุบัน" Train Man (2005)
It's fully accredited.ได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I believe they're fully accredited too.ฉันเชื่อว่าพวกเขา ได้มาตรฐานการรับรองเช่นกัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Yeah. Yeah, they're fully accredited.ใช่ๆ พวกเขาได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
It's an insulin blocker. Standard over-the-counter variety.ชนิดมาตรฐาน มีขายตามร้านขายยาทั่วไป Pilot (2005)
On what basis do you say these are of inferior quality?ท่านเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าหนังเสือพวกนี้คุณภาพไม่ดี? Episode #1.9 (2006)
That is the most effective basis by which one determines inferior goods.นี่คือมาตรฐานที่ได้ผลที่สุดในการตัดสินคุณภาพของสินค้า Episode #1.9 (2006)
'Cause even in hillbilly hell we have standards.เพราะแม้จะอยู่ในนรก บ้านนอกเรามีมาตรฐาน Cars (2006)
That's kind of the way it works, you know. I was below average.ลูกไม้มักหล่นไม่ไกลต้น พ่อไม่ได้มาตรฐาน The Pursuit of Happyness (2006)
Is that standard?ทำเป็นมาตรฐานรึเปล่า Hollow Man II (2006)
well, here is where China's auto mileage standards are now.ตรงนี้คือระดับมาตรฐานการประหยัดน้ำมันของจีนในขณะนี้ An Inconvenient Truth (2006)
We can't sell our cars in China today because we don't meet the Chinese environmental standards.วันนี้เราไม่สามารถขายรถยนต์ของเราในจีนได้ เพราะรถของเราไม่ถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของจีน An Inconvenient Truth (2006)
Something outside the norm, perhaps?อาจจะเป็นบางอย่างที่เกินมาตรฐาน Chapter Four 'Collision' (2006)
- I have standards.- ฉันมีมาตรฐาน It's Alive! (2007)
My code requires a higher standard of proof Than your city's laws.กฎของฉันมีมาตรฐานสูงกว่ากฎเมืองซะอีก There's Something About Harry (2007)
Maybe Lila's right. It's time for a new set of standards.ไลล่าอาจพูดถูก อาจถึงเวลาที่ต้องตั้งมาตรฐานใหม่แล้ว Dex, Lies, and Videotape (2007)
Judging by your own standards, his personnality or his interestsตัดสินใจจากมาตรฐานของเรา บุคคลิก และทัศนคติของเขา Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้มาตรฐาน[dāi māttrathān] (v, exp) EN: be standardized ; be up to standard
การกำหนดมาตรฐาน[kān kamnot māttrathān] (n, exp) EN: standardization
การปรับเข้ามาตรฐาน[kān prap khao māttrathān] (n, exp) EN: standardization
การรับรองระบบมาตรฐาน[kān raprøng rabop māttrathān] (n, exp) FR: certification standard [ f ]
การทำให้เป็นมาตรฐาน[kān thamhai pen māttrathān] (n, exp) EN: standardization
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
เข้ามาตรฐาน[khao māttrathān] (v, exp) EN: appropriate ; conform to the standard
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā suan bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[krabūankān patibat ngān māttrathān] (n, exp) EN: standard operating procedure (SOP)
มาตรฐาน[māttrathān] (n) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick  FR: standard [ m ] ; étalon [ m ] ; norme [ f ] ; niveau [ m ] ; échelon [ m ] ; référence [ f ] ; critère [ m ] ; normale [ f ]
มาตรฐานการบริการ[māttrathān kān børikān] (n, exp) FR: qualité de service [ f ] ; niveau de service [ m ]
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[māttrathān thī khāt wangwai] (n, exp) EN: expectation
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[māttrathān withī patibat] (n, exp) EN: standard practice ; standard operating procedure
ภาษามาตรฐาน[phāsā māttrathān] (n, exp) EN: standard language
โรงแรมที่มีมาตรฐานการบริการระดับนานาชาติ[rōngraēm thī mī māttrathān kān børikān radap nānāchāt] (n, exp) FR: hôtel de classe internationale [ f ]
รูปแบบมาตรฐาน[rūpbaēp māttrathān] (n, exp) EN: standard form ; standard pattern
สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก[sawāinām khanāt māttrathān ōlimpik] (n, exp) FR: piscine olympique [ f ] ; bassin olympique [ m ]
สีมาตรฐาน[sī māttrathān] (n, exp) FR: couleur de référence [ f ]
ตามมาตรฐาน[tām māttrathān] (adj) EN: standardized  FR: standard
แถบเครื่องมือมาตรฐาน[thaēp khreūangmeū māttrathān] (n, exp) EN: standard toolbar
ทำให้เป็นมาตรฐาน[thamhai pen māttrathān] (v, exp) EN: normalize  FR: normaliser
ถึงระดับมาตรฐาน[theung radap māttrathān] (v, exp) EN: be up to the standard ; reach the norm  FR: répondre au standard ; atteindre la norme
ต้นทุนมาตรฐาน[tonthun māttrathān] (n, exp) EN: standard cost
ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน[tū khønthēnnoē māttrathān] (n, exp) EN: standard container
เวลามาตรฐาน[wēlā māttrathān] (n, exp) EN: standard time
เวลามาตรฐานกรีนิช[wēlā māttrathān Krīnit] (n, exp) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, See also: BIC code, Syn. ISO9362
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accepted(adj) ได้มาตรฐาน
airworthy(adj) ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
bad(adj) ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
benchmark(n) เกณฑ์มาตรฐาน
better(adv) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
be above(phrv) มีมาตรฐานสูงกว่า, See also: ประพฤติตัวดีกว่า
be below(phrv) ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. fall below, get below
be up to(phrv) ทำให้ได้มาตรฐาน, See also: ทำให้เทียบเท่ามาตรฐาน, Syn. bring up to, come up to, get up to
bring up to scratch(idm) ทำให้ได้มาตรฐาน, See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ, Syn. be up to, come up to, get up to
bring up to standard(idm) ทำให้ได้มาตรฐาน, See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ, Syn. be up to, come up to, get up to
bring up to the mark(idm) ทำให้ได้มาตรฐาน, See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ, Syn. be up to, come up to, get up to
commensurable(adj) ที่วัดจากมาตรฐานเดียวกัน
control(n) มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
drop below(phrv) ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, fall below, get below
fall behind(phrv) อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. drop away, drop off, fall away, fall off
fall below(phrv) ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, drop below, get below
find wanting(phrv) ไม่ได้ดังใจ, See also: ไม่เป็นอย่างที่คาด, น่าผิดหวัง, ล้มเหลว, ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
demonetise(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonetize(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
Euclid(n) นักคณิศาสตร์ชาวกรีก ผู้สร้างแบบเรียนมาตรฐานทางเรขาคณิตซึ่งใช้มาจนถึงศตวรรษที่ 19
expectation(n) มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
factor(n) ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
get below(phrv) ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, drop below
get up to(phrv) เพิ่มหรือปรับปรุงเพื่อไปถึง (มาตรฐาน), Syn. be up to, bring up to
go down(phrv) ตกต่ำลง (ระดับสังคม, มาตรฐานการดำรงชีวิต), Syn. come down: come up
go up in the world(idm) เพิ่มมาตรฐานชีวิต
Greenwich mean time(n) เวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ในอังกฤษ (คำย่อคือ GMT)
Greenwich time(n) เวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ประเทศอังกฤษ
hallmark(n) ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง, See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง, Syn. mark, trademark
High German(n) ภาษาเยอรมันแบบมาตรฐาน (ซึ่งเริ่มใช้กันในภาคใต้และภาคกลางของเยอรมัน)
pass muster(idm) เข้าเกณฑ์มาตรฐาน, See also: ได้มาตรฐาน
up to par(idm) มีมาตรฐาน, See also: ได้มาตรฐาน, ดีได้มาตรฐาน
industrial standard(n) มาตรฐานอุตสาหกรรม
inferior(adj) ด้อยกว่า, See also: หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา, Syn. subordinate, insufficient, lower, minor, Ant. superior
keep someone up to scratch(idm) ได้มาตรฐาน, See also: มีมาตรฐานสูง, Syn. keep someone up to the mark
keep someone up to the mark(idm) ได้มาตรฐาน, See also: มีมาตรฐานสูง, Syn. keep someone up to scratch
let down(phrv) ทำให้ต่ำลง (คุณภาพ, มาตรฐาน)
live up to(phrv) ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
King's English(idm) ภาษาอังกฤษมาตรฐาน, Syn. Queen's English, standard English
level(n) ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
mark(n) ระดับ, See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
medium-sized(adj) ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน
module(n) เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
monism(n) ความเชื่อในเรื่องของการมีมาตรฐานเดียว
monist(n) ผู้เชื่อในเรื่องของการมีมาตรฐานเดียว
monistic(adj) เกี่ยวกับการมีมาตรฐานเดียว
monistical(adj) เกี่ยวกับการมีมาตรฐานเดียว
monistically(adv) อย่างมีมาตรฐานเดียว
motif(n) บรรทัดฐาน, See also: มาตรฐาน, ลักษณะเด่น, Syn. subject, topic, theme
nonstandard(adj) ซึ่งไม่มาตรฐาน, See also: ซึ่งไม่ปกติ, Syn. unusual, uncommon, different, Ant. ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
bench-markn. จุดสูง, จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
calibrate(แคล'ลีเบรท) { calibrated, calibrating, calibrates } vt. ตรวจตา, วัด, หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ , ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator, calibrater n.
canonic(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
cheesy(ชี'ซี) adj. เกี่ยวกับเนย, คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน, ชี้นต่ำ, หยาบ
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน <คำแปล>โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
esdi(อีเอสดีไอ) ย่อมาจากคำว่า enhanced small device interface ใช้เป็นมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวประสานที่ใช้กับจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas, formulae, Syn. trusim, format
gauge(เกจ) vt. วัด, ประเมิน, ประมาณ, รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน, วงเวียน, มิเตอร์วัด, อุปกรณ์วัดขนาด, วิธีการประเมินค่า, ขนาด, เกณฑ์
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
half-quiren. กระดาษ 12 แผ่นมาตรฐาน
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
international organizatioISO <คำย่อ>องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
isoInternational Organization for Standardizationองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
k&r(เคแอนด์อาร์) เป็นชื่อย่อของสองนักเขียนชื่อดัง คือ Brian Kernighan กับ Dennis Ritchie ที่เขียนหนังสือเรื่อง " การเขียนโปรแกรมภาษาซี " (The C Programming Language) หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นมาตรฐานของภาษาซีตลอดมาจนกระทั่งแอนซี (ANSI) ได้กำหนดมาตราฐานของภาษาซีขึ้นใหม่ ดู ANSI และ C ประกอบ
library(ไล'บรารี) n. ห้องสมุด, หอเก็บหนังสือ, การเก็บรวมโปรแกรมมาตรฐานของคอมพิวเตอร์
living standardมาตรฐานการครองชีพ
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ
mark(มาร์ค) n. คะแนน, เครื่องหมาย, หมาย, แกงได, รอย, จุด, แต้ม, เป้า, เป้าหมาย, สัญลักษณ์, มาตรฐาน, ความสำคัญ, ชื่อเสียง, เส้นเริ่มออกวิ่ง, พรมแดน, หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย, ทำรอย, ทำให้เป็นแผลเป็น, เป็นมลทิน, ทำให้เป็นจุด, ชัด, กะ, แสดงให้ปรากฎชัด, เพ่งเล็ง, มุ่งหมาย, บันทึก, ระวัง, สังเกต
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี <คำอ่าน>ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
criterion(n) มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, เกณฑ์, มาตรา
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
gauge(n) เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ, วงเวียน, เกณฑ์มาตรฐาน
motif(n) ใจความสำคัญ, ลักษณะสำคัญ, บรรทัดฐาน, มาตรฐาน
norm(n) มาตรฐาน, แบบฉบับ, แบบแผน, รูปแบบ, ค่าเฉลี่ย
normal(adj) โดยธรรมชาติ, ธรรมดา, ปกติ, เป็นมาตรฐาน, เป็นประจำ
par(n) ความเสมอกัน, เกณฑ์, รายเฉลี่ย, ราคาที่ปรากฏ, ระดับมาตรฐาน
reputable(adj) น่านับถือ, มีชื่อเสียง, น่าเคารพ, ได้มาตรฐาน
standard(adj) ตามกำหนด, ตามมาตรฐาน, ตามเกณฑ์, เป็นสากล
standard(n) ระดับ, มาตรฐาน, อัตรา, เกณฑ์, ฐาน, ชั้นนักเรียน, ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน, การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์, จัดมาตรฐาน, ทำให้ได้มาตรฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abysmal(adj) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
consignee[คันไซ้นี่] (n) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
FIN 48(n) อาพันธภาพในการตีความของคณะกรรมการมาตรฐานทางบัญชีการเงิน
firewireFireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
IAS(n, name) International Accounting Standard มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning, See also: tracking, Syn. kern
Image:
polymath[โพลีแม็ธ] (n) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)
Sims positionตําแหน่งซิมส์เป็นตําแหน่งมาตรฐานที่ผู้ป่วยอยู่ทางด้านซ้ายของพวกเขาด้วยสะโพกขวาและหัวเข่างอ แขนส่วนล่างอยู่ด้านหลังต้นขางอ หัวเข่าซ้ายเอียงเล็กน้อย แขนขวาอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกสบายต่อหน้าร่างกายแขนขวาวางอยู่ด้านหลังร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าตําแหน่ง "ด้าน"
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
table wine(n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย, See also: wine, Syn. light wine
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ
มอก.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj, adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
水準[すいじゅん, suijun] (n) ระดับน้ำ, ระดับมาตรฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ
定番[ていばん, teiban] (n, adj) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: มาตรฐาน  EN: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基準[きじゅん, kijun] TH: มาตรฐาน  EN: standard

German-Thai: Longdo Dictionary
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน, See also: Norm, Syn. Maßstab

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top