ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ภาคพื้นดิน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภาคพื้นดิน, -ภาคพื้นดิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคพื้นดิน(n) ground, Example: สหรัฐเปิดฉากบุกภาคพื้นดินเพื่อขับไล่กองทหารอิรักออกจากคูเวต, Thai Definition: ส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดิน, ส่วนที่อยู่บนบก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บกน. ส่วนของผิวพื้นโลกที่ไม่ใช่ทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น, ภาคพื้นดิน เช่น ทหารบก ทางบก, ที่ที่แห้ง, ที่ที่พ้นจากนํ้า, เช่น ขึ้นบก บนบก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backhaulช่องสื่อสารภาคพื้นดิน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
earth stationสถานีภาคพื้นดิน, สถานีโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earth stations (Satellite telecommunication)สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน [TU Subject Heading]
The Hague Peace Conferencesการประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การประชุมนี้ได้กระทำกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1899 โดย พระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่สอง ของประเทศรัสเซียเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1899 ที่ประชุมได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ วิธี ได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินประเทศโดยสันติวิธี พร้อมทั้งได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการถาวร และเสนอแนะให้วางประมวลพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ทั้งยังได้ตกลงรับรองอนุสัญญาและปฏิญญาต่าง ๆ หลายฉบับ ในจำนวนนี้ ที่สำคัญที่สุดได้แก่ อนุสัญญาควบคุมกฎหมายและขนบประเพณีว่าด้วยการทำสงครามภาคพื้นดินการประชุม สันติภาพ ณ กรุงเฮกครั้งที่สอง หรือการประชุม ณ กรุงเฮกปี ค.ศ.1907 ตามคำขอร้องของรัฐบาลรัสเซีย ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1907 วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมคือต้องการปรับปรุงและขยายข้อความในอนุสัญญา ต่าง ๆ ที่ทำไว้เมื่อปี ค.ศ. 1899 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี รวมทั้งกฎหมายและขนบประเพณีเกี่ยวกับสงครามภาคพื้นดิน ตลอดจนรับรองอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายและขนมประเพณีของการทำสงครามทางทะเล การประชุม ณ กรุงเฮกครั้งที่สองนี้ยังได้เสนอแนะให้ที่ประชุมกำหนดให้ประเทศผู้ลงนาม รับรองและนำออกใช้ซึ่งร่างอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม เพื่อพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการอีกด้วย [การทูต]
communications satelliteดาวเทียมสื่อสาร, สถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศ ในการส่งสัญญาณต้องมีสถานีภาคพื้นดินคอยทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมที่โคจรอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 35, 600 กิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groundภาคพื้นดิน, [การแพทย์]
Geo-spatialการรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์, Example: เป็นคำที่ใช้อธิบายรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์ มักจะใช้ร่วมกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์และโลก (Geomatics) ได้แก่ (1) เรื่องของแรงโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและระบบโคออร์ดิเนต ที่อ้างอิงบนผิว (Geodesy) (2) วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคการทำพิกัด รวมไปถึงเรื่องของรูปทรง (Geometry) (3) การทำแผนที่ (4) การระบุตำแหน่งพิกัด รวมไปถึง GPS (Global positioning system) (5) การนำทาง (Navigation) (6) การรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) เช่น การใช้สัญญาณวิทยุ การวัดสนามโน้มถ่วง การวัดด้วยคลื่นเสียง (7) ภูมิสารสนเทศ หรือ GIS (Geographic Information System) [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
F-BDXY to Paris. Ground speed: 1 -9-0.เอฟ-บีดีเอ็กซ์วายเรียกปารีส ความเร็วภาคพื้นดิน 190 The Little Prince (1974)
This is ground control. Do you copy?นี่คือการควบคุมภาคพื้นดิน คุณคัดลอก? Bloodsport (1988)
Ground forces!ภาคพื้นดิน! Akira (1988)
Ground forces, come in!ภาคพื้นดิน, ตอบด้วย! Akira (1988)
Ground forces!ภาคพื้นดิน! Akira (1988)
American bomber planes over the area... so they're in the air.เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ บินวนเหนือภาคพื้นดิน ลอยเป็นปุยนุ่นไปเถอะ The Lawnmower Man (1992)
The pilot said he lost communication with the ground?นักบินบอกว่า เขาขาดการติดต่อกับภาคพื้นดินเหรอ Tabula Rasa (2004)
A gate attendant will help you. Thank you for your patience throughout this flight.เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพร้อมให้ข้อมูลแก่ท่านแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับความกรุณา Red Eye (2005)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด Flyboys (2006)
This is floating ice, and there's Iand-based ice on the down slope of those mountains.มันคือน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ และมีน้ำแข็งภาคพื้นดินตามแนวลาดของภูเขาพวกนั้น An Inconvenient Truth (2006)
When the floating sea-based ice cracked up, it no Ionger held back the ice on the land, and the Iand-based ice then started falling into the ocean.เมื่อน้ำแข็งภาคพื้นน้ำแตกออก มันไม่ประคองน้ำแข็งภาคพื้นดินไว้อีกต่อไป น้ำแข็งภาคพื้นดินจึงเริ่มแตกลงสู่มหาสมุทร An Inconvenient Truth (2006)
And there's a difference between floating ice and Iand-based ice.มีความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งภาคพื้นน้ำกับน้ำแข็งภาคพื้นดิน An Inconvenient Truth (2006)
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
We have a unit on the ground, and we're making an on-site assessment.เรามีหน่วยภาคพื้นดิน เราประเมินสถานการณ์นอกพื้นที่ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
All cyborgs have been cleared from the premises, sir.ไซบอร์กทั้งหมดถูกตรวจสอบ จากภาคพื้นดินแล้วครับ Appleseed Ex Machina (2007)
The satellite's down. Get me a landline.ดาวเทียมล่ม / ฉันขอสายโทรศัพท์ที่เป็นภาคพื้นดิน Live Free or Die Hard (2007)
Sir, wireless networks are down they are hitting the landlines too.ท่านครับ ระบบไร้สายล่ม / พวกมันกำลังซ่อนสายภาคพื้นดินด้วยครับ Live Free or Die Hard (2007)
F.B.I. mam, Jersey Field Office.เอฟ บี ไอ / เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน เจอร์ซี่ Live Free or Die Hard (2007)
Be advised, ground team is requesting 105 sabot rounds.บีไฟท์ , ภาคพื้นดินขอยิงถล่มด้วย แซบบ็อท Transformers (2007)
Last night, the FAA was forced to ground all aircraft, leaving thousands stranded when electronic failures and mysterious power outages crippled the western United States.เมื่อคืนนี้ FAA ได้ถูกบังคับให้ลงสู่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสารตกค้างนับพัน เมื่อ ระบบอีเล็คโทรนิคส์ล้มเหลว และพลังงานลึกลับ ได้ตัดกำลังซีกตะวันตกของสหรัฐ แต่ข่าวใหญ่วันนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Sheriff, all ground routes have been compromised.เส้นทางภาคพื้นดินทั้งหมดไม่ปลอดภัย Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Now, listen up, class. GPR, ground-penetrating radar.นักเรียนฟัง นี่คือ GPR เรดาร์ภาคพื้นดิน Return to House on Haunted Hill (2007)
Ground crew who fueled the aircraft, we need names.พนักงานภาคพื้นดิน\ ที่เติมเชื้อเพลิงเครื่องบิน Pilot (2008)
Sixteen mortar teams supported by 20 forward observers.หน่วยปืนครก16ทีม คอยสนับสนุน โดย 20 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 24: Redemption (2008)
Okay, put us down. We'II follow them on foot.โอเค ปล่อยเราลงตรงนี้ เราจะตามมัน ทางภาคพื้นดิน 24: Redemption (2008)
You need to get out of there before they send ground to floorอุโมงค์ใกล้จะปิดแล้ว\ต้องไปให้ถึงก่อนที่เค้าจะส่งหน่วยภาคพื้นดินมา Fast & Furious (2009)
All ground transports, rendezvous at Base Brothers Grimm.หน่วยขนส่งภาคพื้นดินทุกหน่วย ขอให้ไปรวมตัวกันที่ฐาน Brothers Grimm. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Mr. Seaton, it would help to have someone on the ground doing recon.117, 10.42 ตะวันตก คุณคีตัน, ต้องมีคนคอยช่วยเหลือทางภาคพื้นดิน คอยสังเกตุการณ์ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm gonna need your eyes on the ground in case there's any resistance.ผมต้องการให้คุณ ดูภาคพื้นดิน ว่ามีการต่อต้านมั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It's a propellant only used in surface-to-surface missiles.มันเป็นเชื้อเพลงสำหรับจรวดมิสไซน์ภาคพื้นดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Of surface-to-surface missilesมิสไซน์ภาคพื้นดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
All global ground communication has ceased, sir.ระบบคมนาคมภาคพื้นดินทั่วโลก ใช้การไม่ได้แล้วครับ 2012 (2009)
It is up to Anakin Skywalker and his padawan Ahsoka to make way for Obi-Wan's ground assault.ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ที่จะเปิดทางให้โอบีวันทำการโจมตีภาคพื้นดินได้สำเร็จ Storm Over Ryloth (2009)
Yes, Master. You're cleared for ground assault.ได้เลยค่ะอาจารย์ ทางสะดวกเพื่อโจมตีภาคพื้นดินได้ค่ะ Storm Over Ryloth (2009)
All ground crew are to evacuate.ทำการอพยพเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Prepare for ground combat.ทุกหน่วย เตรียมโจมตีภาคพื้นดิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Who's running the ground op? Cole?ใครปฏิบัติการภาคพื้นดินอยู่? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Well, ground assault is standing by.ดี หน่วยจู่โจมภาคพื้นดินกำลังเตรียมพร้อมอยู่ Subversion (2010)
Still searching. Helicopters, ground units, dogs, door to door.- ยังคงค้นหาโดยเฮลิคอปเตอร์ หน่วยภาคพื้นดิน สุนัขดมกลิ่น เคาะประตูบ้านทุกหลัง Episode #1.2 (2010)
It should bypass any outage problems on the ground.มันสามารถตัดปัญหา ไม่มีสัญญาณในภาคพื้นดิน The Longest Night (2010)
Any word from ambassador Talaky's forces on the ground?ได้ข่าวกรองภาคพื้นดินของฑูตทาลากี้มั้ย? Everything Will Change (2010)
- Who's running the ground team?ใครคุมทีมภาคพื้นดิน ไพก์ The A-Team (2010)
Get me somebody on the ground.ติดต่อภาคพื้นดินให้ผมสักคนสิ The Next Seduction (2011)
Right. Which means we'd need our people on the ground.ใช่ เราจึงจำเป็นต้องใช้หน่วยภาคพื้นดิน Beirut Is Back (2012)
The mission against Nazir and the husband is capture or kill, depending on how this goes on the ground.ภารกิจคือจับเป็นหรือจับตาย นาเซอร์และตัวสามี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภาคพื้นดิน Beirut Is Back (2012)
You don't mean on the ground there?ปฏิบัติการภาคพื้นดินเหรอครับ Beirut Is Back (2012)
Now, there could have been other anonymous people on the ground to give them support.ซึ่งอาจจะมีบุคคลนิรนามคนอื่นๆ บนภาคพื้นดินที่คอยให้การสนับสนุน The Patriot in Purgatory (2012)
Are you on a ground unit?คุณอยู่ในหน่วยภาคพื้นดินหรอครับ? Coup de Grâce (2015)
Savior 1-0, this is ground element.เซเวียร์ 1-0 เรียกจากปฏิบัติการภาคพื้นดิน Suicide Squad (2016)
We can't make the helos fly there and ground vehicles were not requested for this mission.เราให้เฮลิคอปเตอร์บินไปที่นั่นไม่ได้ แล้วยานพาหนะภาคพื้นดิน ก็ไม่ได้ขอมาใช้ในภารกิจนี้ Mine (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคพื้นดิน[phākpheūndin] (n) EN: ground  FR: sol [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground crew(n) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน, Syn. ground staff
ground staff(n) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน, Syn. ground crew
territorial(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นดิน
territorial(adj) เกี่ยวกับทหารภาคพื้นดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน, เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ, เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
territorial(adj) เกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับภาคพื้นดิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top