ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พิจารณา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิจารณา, -พิจารณา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หิ่นพิจารณา เช่น หิ่นตอง แปลว่า พิจารณาไตรตรอง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
โรคประจำตัว(n) ต้องไม่ใช่ underlying disease อยากอธิบายเพิ่ม แต่หากอธิบายแล้ว ใช้เวลาแล้ว ไม่ได้รับรู้ว่าได้ส่งต่อถึงการพิจารณา ก็ไม่อยากเขียนเพิ่มเติม. เคยเขียนแล้ว.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิจารณา(v) consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์, Example: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ผู้พิจารณา(n) one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิจาร, พิจารณ์, พิจารณา(พิจาน, พิจาระนา) ก. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน.
กฎอัยการศึกน. กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความจำเป็น ทั้งให้มีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจำเป็น.
กรมนาน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางข้าวขึ้นฉางหลวง ทำนุบำรุงอาชีพเกษตรกรรมและเก็บค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการนั้น รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่นาและโคกระบือเป็นต้น
กรมพระคลังน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง การต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพย์หลวง และคดีความต่างประเทศ, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก
กรมเมือง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีและปริมณฑล ปราบปรามโจรผู้ร้าย รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความอุกฉกรรจ์และดูแลคุก (เรือนจำ) มหันตโทษ, เวียง หรือ กรมพระนครบาล ก็เรียก
กรมวัง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รักษาพระราชมนเทียร พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน บริหารกิจการในพระราชสำนัก และบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสมใน ได้แก่ ศาลแพ่งวัง ศาลอาชญาวัง และศาลนครบาลวัง รวมทั้งบังคับบัญชาศาลมรดก
กรรมาธิการ(กำ-, กัน-) น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วน ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.
กระทรวง ๒ส่วนราชการที่พอเทียบได้กับกรมหรือกระทรวงในปัจจุบัน เช่น ถ้าเป็นกระทรวงแพ่ง แลฝ่ายจำเลยนั้นเป็นกรม ฝ่ายนอกให้ส่งไปแพ่งกระเสมพิจารณา, ถ้ามีผู้ร้ายลักช้างม้าผู้คนโคกระบือทรัพยสิ่งใด ๆ เปนกระทรวงนครบาลได้ว่า (สามดวง).
กระบวนวิธีการ เช่น จัดกระบวนพิจารณาอรรถคดีในโรงศาล, ใช้เข้าคู่กับคำ กระบิด เป็น กระบิดกระบวน.
กระหมวด ๒น. จอมประสาทหัวช้าง เป็นอวัยวะสำคัญที่เกิดขนช้างฐาน ๑ ใน ๕ ฐาน คือ ขนที่หู หาง บรรทัดหลัง กระหมวดหรือโขมด ราวชัก (คือ สีข้างช้าง แต่โดยนิยมถือเอาเฉพาะแนวที่สายประโคนรัด ซึ่งถัดจากขาหน้าไปหน่อยหนึ่ง), ในการดูลักษณะช้างเผือก ใช้ตรวจขนทั้ง ๕ ฐานนี้ เป็นทางประกอบการพิจารณา.
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.
กินข้าวต้มกระโจมกลางก. ทำอะไรด้วยความใจร้อนไม่พิจารณาให้รอบคอบ มักเป็นผลเสียแก่ตน.
ข้อเสนอน. เรื่องราวที่นำเสนอเพื่อพิจารณา.
ข้อเสนอแนะน. ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณา.
ข่ายขอบเขต เช่น เรื่องนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณา.
ขุนศาลน. ข้าราชการฝ่ายยุติธรรมตำแหน่งปลัดนั่งศาลหรือราชปลัดนั่งศาลต่าง ๆ ในราชธานี อาทิ กรมกลาโหมมีขุนประชาเสพราชปลัดนั่งศาลอาชญานอก กรมวังมีขุนอินอาญาปลัดนั่งศาลอาชญาวัง, ใช้เป็นสำนวนว่า ขุนโรงขุนศาล เช่น กฎให้แก่ขุนโรงขุนศาลผู้พิจารณาเนื้อความทุกหมู่ทุกกรมในกรุงนอกกรุงจงทั่ว (สามดวง), ขุนสาน หรือ ขุนสาร ก็ว่า.
เขตอำนาจศาลน. พื้นที่และอำนาจของศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ.
เขม้น(ขะเม่น) ก. เพ่ง, จ้องดู, มุ่งโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายผู้ได้พิจารณาว่ากล่าวบางคนก็ลำเอียงไปว่าทรัพจะได้เปนหลวง เขม้นว่ากล่าวกันโชกข่มขี่จเอาแต่ทรัพเปนหลวงจงได้ (สามดวง), มักใช้เข้าคู่กับคำ มอง เป็น เขม้นมอง หรือ มองเขม้น, (โบ) เขียนเป็น ขเม่น ก็มี เช่น ขเม่น, คือ คนฤๅสัตวแลดูสิ่งของใด ๆ เพ่งตาดูไม่ใคร่จะกพริบ (ปรัดเล).
คณะกรรมาธิการน. คณะบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่งตั้งเพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา.
คณะกรรมาธิการร่วมกันน. คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเลือกและแต่งตั้งจากผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการเรื่องใดที่รัฐสภามอบหมาย.
คดีเรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง.
คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อก. จะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ.
คำฟ้องน. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ.
คิดตกก. พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพระราชดำริไปพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เดิมเรียกว่า โครงการตามพระราชดำริ มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียกย่อว่า กปร. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการ.
ใคร่ครวญ(ไคฺร่คฺรวน) ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.
จตุปาริสุทธิศีล(-ปาริสุดทิสีน) น. ศีลคือความบริสุทธิ์ หรือ ศีลคือเครื่องให้บริสุทธิ์ ๔ ประการ คือ ๑. สำรวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกฺขสํวร) ๒. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสํวร) ๓. เลี้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) ๔. บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต).
จรวดไจร(จะหฺรวดจะไร) ก. ตรวจดู, พิจารณาดู, เช่น ทังทุ่มทู้ต่างย้าง จรวจไจร (ยวนพ่าย).
จริยศาสตร์น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
จิตตานุปัสสนาน. การพิจารณาจิตเป็นอารมณ์เป็นข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔.
เจว็ดโดยปริยายหมายความว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นประธานหรือเป็นใหญ่ แต่ไม่มีอำนาจ เช่น ประธานไม่ได้เป็นเจว็ด ต้องมีสิทธิ์พิจารณาเรื่องที่เสนอได้
เจ้าพนักงานบังคับคดีน. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
ใจเร็วว. ตกลงใจอย่างรวดเร็วโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ.
ชำระพิจารณาตัดสิน เช่น ชำระความ
ชู้เหนือผัวน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงซึ่งสามียังมีชีวิตอยู่ เช่น หญิงใดทำชู้เหนือผัว ผัวจับชู้ได้มิทันพิจารณาบันดาลโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชู้นั้นตาย (สามดวง ลักษณ-ผัวเมีย).
ฎีกาการคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ดำเนินคดีร้องทุกข์ กล่าวโทษ สอบสวน ฟ้องคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดี ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ.
ดำรวจ(-หฺรวด) ก. ตรวจตรา, พิจารณา, เขียนเป็น ดำรวด ก็มี เช่น ฝ่ายคนผู้ข้าได้ดำรวดดารทาน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ดูก. ใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูละคร, ระวังรักษา เช่น ดูบ้านให้ด้วย ไม่มีคนดูเด็ก, พินิจพิจารณา เช่น ดูให้ดี
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก. ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า.
ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก. ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา, ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า.
ตจปัญจก-กรรมฐาน(ตะจะปันจะกะกำมะถาน) น. กรรมฐานอันบัณฑิตกำหนดด้วยอาการมีหนังเป็นลำดับที่ ๕ เป็นอารมณ์ คือ กรรมฐานที่ท่านสอนให้พิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้แก่ ๑. ผม ๒. ขน ๓. เล็บ ๔. ฟัน และ ๕. หนัง ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง.
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ตรวจข่าวก. พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว.
ตรวจตราก. พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน.
ตัดประเด็นก. ตัดข้อความสำคัญบางเรื่องที่หยิบยกขึ้นพิจารณาออก เช่น คดีนี้ตำรวจตัดประเด็นชู้สาวออก.
ตื่นตูมก. ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา เช่น กระต่ายตื่นตูม.
ตุลาการน. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.
ถกโดยปริยายหมายความว่า ยกเอาขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล เช่น ถกปัญหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedural lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ ดู adjective law ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedural lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedureวิธีพิจารณาความ, วิธีดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ ดู trial in open court ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ ดู open court ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pais, trial per; per pais, trialการพิจารณาคดีในท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendens lis (L.); pending actionsคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending actions; pendens lis (L.)คดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenary actionการพิจารณาเต็มรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory dayวันนัดพิจารณาคดีที่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure, grievanceวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา๒. รายงานการประชุม [ ดู minutes และ verbatim ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา (ก. วิ)๒. รายงานการประชุม (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, interlocutoryกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponement of trialการเลื่อนการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-sentence hearingการนั่งพิจารณาก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, legalกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, rule-making๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per pais, trial; pais, trial perการพิจารณาคดีในท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peers, trial byการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of jurisdictionการไม่มีอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal proceedingsกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex fori (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ศาลซึ่งพิจารณาคดีตั้งอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lis abili pendens (L.)คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lis pendens (L.)คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, proceduralกฎหมายวิธีพิจารณาความ, กฎหมายวิธีสบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lloyd's Underwriterผู้พิจารณารับประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrialการพิจารณาคดีใหม่ [ ดู re-hearing ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of audienceสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-hearingการพิจารณาคดีใหม่ (โดยศาลเดิม) [ ดู retrial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule outไม่พิจารณา, ชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระ (ในการพิจารณาร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reo absente (L.)การพิจารณาลับหลังจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. การมอบคดีให้ทนายความที่ศาลตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ)๒. การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการนั่งพิจารณา (ก. วิ.)๒. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
review, judicalการพิจารณาทบทวนโดยศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconsiderพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsider, motion toญัตติขอให้พิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Rules, Committee onคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อบังคับของสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule-making power๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ ดู remission ความหมายที่ ๓ ]๒. การขังระหว่างพิจารณา (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sittingsการนั่งพิจารณา, ครั้งประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ <ul><li>สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li><li>ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย</li><li>ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น</li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้, Example: การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examinationสำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, Example: เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Administrative procedureวิธีพิจารณาคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Civil procedureวิธีพิจารณาความแพ่ง [TU Subject Heading]
Class actions (Civil procedure)การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Criminal procedureวิธีพิจารณาความอาญา [TU Subject Heading]
Criminal procedure (International law)วิธีพิจารณาความอาญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Defense (Criminal procedure)การป้องกัน (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัด [TU Subject Heading]
New Trialsการพิจารณาและตัดสินคดีใหม่ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Pleas (Criminal procedure)คำให้การแก้ฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Pre-trial procedureวิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Preliminary examinations (Criminal procedure)การไต่สวนมูลฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Psychotherapy, Rational-Emotiveจิตบำบัดตามแนวพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด [TU Subject Heading]
Trial practiceระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Trials (Military offenses)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร) [TU Subject Heading]
Trials (Misconduct in office)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) [TU Subject Heading]
Trials (Murder)การพิจารณาและตัดสินคดี (ฆาตกรรม) [TU Subject Heading]
Trials (Offenses against the enviornment)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) [TU Subject Heading]
Trials (Rape)การพิจารณาและตัดสินคดี (การข่มขืน) [TU Subject Heading]
Trials (Slander)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา) [TU Subject Heading]
Trials, litigation, etc.การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
ASEAN-Canada Business Councilการประชุมสภาธุรกิจอาเซียน-แคนาดา มีการประชุมทุกปีในระหว่างการประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อค้าขาย และการร่วมลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางของความร่วมมือ [การทูต]
Accessionการภาคยานุวัติ คือการที่รัฐหนึ่งเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งรัฐอื่น ๆ ได้วินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับก่อนแล้วด้วย บางที่ใช้คำ ?accession? ซึ่งตรงกับคำในภาษาฝรั่งเศสว่า ?adhésion? รัฐจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม่ได้ นอกจากว่าในสนธิสัญญานั้นมีบทบัญญัติยอมให้รัฐอื่นเข้ามาเป็นภาคีด้วยได้ เช่น มาตรา 4 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติบัญญัติไว้ว่า?(1) สมาชิกภาพในสหประชาชาติ เปิดรับบรรดารัฐอื่นๆ ทั้งหลายที่ยอมรับพันธกรณีที่ระบุไว้ในกฎบัตรปัจจุบันและองค์การสหประชาชาติ พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่า รัฐนั้น ๆ สามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านั้น??(2) การรับรัฐใดๆ ดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกในสหประชาชาติจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อสมัชชาสหประชา ชาติได้ลงมติรับรองตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง? คือ เอกสิทธิ์ทางการทูตในการที่จะได้มีถิ่นพำนัก [การทูต]
Ad hocเพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการการเมืองพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตามที่รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาตินั้น แต่เดิมมีชื่อว่าคณะกรรมการการเมืองเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) [การทูต]
ASEAN Economic Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการ ค้าต่างประ- เทศ ปกติจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคมของทุกปี เพื่อหารือ ทบทวนและพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
ASEAN Regional Forumการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก " เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของอาเซียน ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดย ARF ได้ใช้ ""geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ปัจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม (สหภาพยุโรป) โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ที่มุ่ง ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 นอกจากการประชุม ARF ประจำปีแล้วยังมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี (Inter-sessional Activities) ในสองระดับ คือ กิจกรรมที่เป็นทางการ (Track I) และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ (Track II) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันวิชาการของ ประเทศผู้เข้าร่วม ARF ได้แก่ (1) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนว่าด้วยมาตรการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจของ ARF (ARF Inter-sessional Support Group on Confidence Building Measures - ARF ISG on CBMs) (2) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Disaster Relief - ARF ISM on DR) (3) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการรักษาสันติภาพของ ARF (Inter-sessional Meeting on Peace-keeping Operations - ARF ISM on PKO) และ (4) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการประสานและร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัย ของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Search and Rescue Coordination - ARF ISM on SAR) " [การทูต]
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง The Great Dictator (1940)
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life, ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Please consider them said.โปรดพิจารณามันกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
These two boys were brought to trial.เด็กสองคนนี้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดี The Godfather (1972)
I stood in the courtroom like a fool.ฉันยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดีเหมือนคนโง่ The Godfather (1972)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
Do me a favor. Take this into consideration.ทำฉันหน่อย ใช้เวลานี้ในการพิจารณา The Godfather (1972)
We'll take it under advisement.เราจะรับไว้พิจารณาอยางถี่ถ้วน Jaws (1975)
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้, \ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Considered extremely dangerous.เอลวุด บลูส พิจารณาอย่างสุดขีดซึ่งเป็นอันตราย กระเพนเฟืวเรอ The Blues Brothers (1980)
We're gonna make you look more presentable for your courtroom appearance.เราจะทำให้คุณดูเรียบร้อย สำหรับลักษณะห้องพิจารณาคดี First Blood (1982)
You have our word that your services to your country will be taken into consideration.คุณมีคำพูดของเราที่บริการของคุณต่อ ประเทศจะต้องนำมาพิจารณา First Blood (1982)
Then they might think twice about such laws.มันจะได้พิจารณากฎหมายนั้นใหม่ Gandhi (1982)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
Ask Panditji to consider what we've discussed.บอกให้พันดิตพิจารณา เรื่องที่เราคุยกันด้วยนะ Gandhi (1982)
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha? Idemo dalje (1982)
My brother-in-law was on trial. No favoritism.พี่เขยของฉันถูกพิจารณาคดี ไม่มีความโปรดปราน Idemo dalje (1982)
Has anybody considered his reaction?มีใครพิจารณาปฏิกิริยาของเขา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Let's consider each murder one by one.ลองพิจารณาคดีฆาตกรรมทีละอัน Clue (1985)
Consider our wedding off.พิจารณายกเลิกงานแต่งงั้นเหรอ The Princess Bride (1987)
"Considering Inigo's life-long search,พิจารณาจากการค้นหามาชั่วชีวิตของอินนิโก The Princess Bride (1987)
Military men always consider the risks first.การทหารพิจารณาถึงเรื่องอันตรายมาก่อนเป็นอันดับแรก Akira (1988)
You work for me, don't you?เมื่อคุณพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาด ของโกบ็อทและทรานส์ฟอร์มเมอร์ จะได้ถึง 37 เปอร์เซ็นต์ Big (1988)
And there is no true death for a Mujahedin, because we have taken our last nights, and because we consider us already dead.จะไม่มีความตายที่แท้จริงNสำหรับนักรบมูจาฮิดีน เพราะว่าเราได้เอามันออกไปเมื่อหลายคืนก่อน และเพราะว่าเราพิจารณาว่าเราได้ตายไปแล้ว Rambo III (1988)
I order you to come forward, and you will be given a fair trial.ฉันขอสั่งให้พวกแกก้าวมาข้างหน้าNและพวกแกจะได้รับพิจารณาอย่างเป็นธรรม Rambo III (1988)
- We'll consider it.- เราจะพิจารณามัน The Russia House (1990)
Are you sure you won't reconsider some help?คุณแน่ใจว่าคุณจะไม่พิจารณาความช่วยเหลือบางส่วน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
If he's legitimately bronchial, we'll consider that.ถ้าเขาเป็นจริงๆ เราจะพิจารณาดู Goodfellas (1990)
- Do you see him in the courtroom?- คุณเคยเห็นเค้าในห้องพิจารณาคดีไหม? - ครับ Goodfellas (1990)
I shall be present during the evaluation.ผมจะเสนอระหว่างการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
About the evaluation.เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมิได้พิจารณา[dōi midāi phitjāranā] (adv) EN: without thinking
เอกสารประกอบการพิจารณา[ēkkasān prakøp kān phijāranā] (n, exp) EN: supporting documents ; records ; material
ห้องพิจารณาคดี[hǿng phijāranā khadī] (n, exp) EN: courtroom  FR: salle d'audience [ f ]
การขังระหว่างพิจารณา[kān khang rawāng phitjāranā] (n, exp) EN: remand
การขาดนัดพิจารณา[kān khāt nat phijāranā] (n) EN: default
การพิจารณา[kān phijāranā] (n) EN: meditation
การพิจารณาใหม่[kān phijāranā mai] (n, exp) EN: revision
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[kān phiphāksā nai karanī jamloēi khāt nat phijāranā] (n, exp) EN: judgement by default
การพิจารณา[kān phitjāranā] (n) EN: consideration ; meditation  FR: considération [ f ]
การพิจารณาคดี[kān phitjāranā khadī] (n, exp) EN: hearing
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān] (n, exp) EN: trial by ordeal
การพิจารณาคดีใหม่[kān phitjāranā khadī mai] (n, exp) EN: retrial
การพิจารณาความผิดทางวินัย[kān phitjāranā khwāmphit thāng winai] (n, exp) EN: disciplinary action
การพิจารณาใหม่[kān phitjāranā mai] (n, exp) EN: revision
การตรวจพิจารณาตามวาระ[kān trūat phijāranā tāmwāra] (n, exp) EN: routine inspection [ f ]  FR: examen de routine [ m ]
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[khanakammakān phitjāranā khā tøpthaēn] (n, exp) EN: renumeration committee ; compensation committee
ขาดความพิจารณา[khāt khwām phijāranā] (v, exp) EN: lack judgement
ขาดนัดพิจารณา[khāt nat phijāranā] (x) EN: default
ข้อพิจารณา[khø phitjāranā] (n, exp) EN: point worth considering
ความพิจารณา[khwām phijāranā] (n) EN: consideration ; judgement  FR: jugement [ m ]
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[kotmāi withī phijāranā khwām āyā] (n, exp) EN: criminal procedure code ; criminal procedure law ; criminal procedure
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[kotmāi withī phijāranā khwām phaeng] (n, exp) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures  FR: code de procédure civile [ f ]
กระบวนการพิจารณา[krabūankān phijāranā] (n, exp) EN: proceedings
กระบวนการพิจารณาคดี[krabūankān phijāranā khadī] (n, exp) EN: court proceedings
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย[krabūankān phijāranā tām kotmāi] (n, exp) EN: legal proceedings
น่าพิจารณา[nāphitjāranā] (adj) EN: worth considering  FR: prenable en compte
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาเห็น ว่า...[phijāranā hen wā …] (v, exp) EN: it's considered that ...  FR: on considère que ...
พิจารณาคดี[phijāranā khadī] (v, exp) EN: institute criminal proceedings
พิจารณาคดีใหม่[phijāranā khadī mai] (v, exp) EN: retry  FR: juger à nouveau
พิจารณาข้อเสนอ[phijāranā khøsanōe] (v, exp) EN: consider a proposal  FR: étudier une proposition
พิจารณาใหม่[phijāranā mai] (v, exp) EN: recon sider  FR: reconsidérer
พิจารณารอบคอบ[phijāranā røpkhøp] (v, exp) EN: look at something from every angle  FR: étudier sous tous les angles
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[phijāranā yāng la-īet thīthūan] (v, exp) EN: examine very carefully  FR: examiner minutieusement
พิจารณาอย่างสุขุม[phijāranā yāng sukhum] (v, exp) EN: consider carefully
วิธีพิจารณา[withī phijāranā] (n) EN: procedure  FR: procédure [ f ]
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา[withī phijāranā khadī nai sān sapsin thāng panyā] (n, exp) EN: intellectual property procedure
วิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน[withī phijāranā khadī nai sān raēng-ngān] (n, exp) EN: ?  FR: ?
วิธีพิจารณาความอาญา[withī phijāranā khwām āyā] (n, exp) EN: criminal procedure  FR: procédure criminelle [ f ]
วิธีพิจารณาความแพ่ง[withī phijāranā khwām phaeng] (n, exp) EN: civil procedure  FR: procédure civile [ f ]
อยู่ในระหว่างการพิจารณา[yū nai rawāng kān phitjāranā] (v, exp) EN: be under consideration

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
adjudicate(vt) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate(vi) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
advisedly(adv) อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally
advisement(n) การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
afterthought(n) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
after-thought(n) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
analyse(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analysis(n) การวิเคราะห์, See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. separation, breakdown
analyze(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
angle(n) แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ ความเห็น, มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
apart(adv) โดยไม่พิจารณา
attention(n) การคำนึงถึง, See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
all in all(idm) โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
allow for(phrv) พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
ascribe to(phrv) พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. arbitrate to
at the end of the day(idm) เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ), See also: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว
attribute to(phrv) พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. ascribe to
bar(n) บัลลังก์ศาล, See also: ที่พิจารณาคดี, คอก
bat around(phrv) พิจารณาอย่างถี่ถ้วน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อภิปรายอย่างละเอียด
be out(phrv) ไม่ได้รับการพิจารณา, See also: ไม่ต้องพูดถึง, Syn. be out of
be out of the question(idm) ไม่ต้องพูดถึง, See also: ไม่สามารถพิจารณาได้, Syn. be out
be the last person(idm) คนสุดท้าย (ที่จะให้จัดการกับปัญหา), See also: คนสุดท้ายที่จะพิจารณา
be up for(phrv) ได้รับพิจารณา, Syn. come up for, put up
bear in mind(idm) พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง
believe in(phrv) พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
broach to(phrv) เสนอให้พิจารณา
broach with(phrv) เสนอให้พิจารณา
calculated(adj) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว, Syn. estimated
caveat(n) คำเตือนเพื่อให้พิจารณาก่อนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ไม่ผิดพลาด, Syn. warning, alert, caution
clinch(vt) ตัดสินใจ (หลังจากที่พิจารณาอย่างมาก)
cogitate(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
consider(vt) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด, Syn. think, reconsider, study
consider(vi) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด
consideration(n) การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
considered(adj) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน, Syn. determined, carefully, thought about
contemplate(vt) พิจารณา, See also: คิด, Syn. consider, envision
contemplation(n) การพิจารณาใคร่ครวญ, See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง
count(vi) พิจารณา
count(vt) พิจารณา
count(vi) รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย
count(vt) รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย, Syn. include
courtroom(n) ห้องพิจารณาคดี
cater for(phrv) พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
chew on(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew upon(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
commune with(phrv) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
consider as(phrv) คิดว่าเป็น, See also: พิจารณาว่าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt., vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้, พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว, ตั้งใจ, Syn. deliberately
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
allow(อะเลา') vt., vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย, เพื่อให้, Syn. permit, confess, Ant. refuse, deny, withhold
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์, ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ, ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ, คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้, การไตร่สวน, การนั่งพิจารณาคดี, มาตราการกำหนดราคาสินค้า
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่, ความสนใจ, การเอาอกเอาใจ, การดูแล, การพิจารณา, คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) , การมีคำสั่งดังกล่าว
bat(แบท) 1. { batted, batting, bats } n. กระบองสั้น, ไม้ตีลูกบอล, การตี, แผ่นอิฐ, ก้อนดินเหนียว, ความเร็ว, ก้าว, ค้างคาว, โสเภณี vt. ตีด้วยไม้, ได้คะแนนตีถูกลูก, พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้, ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ, ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา, แผนงาน, โครงการ, การรับรู้, สิ่งที่ถูกรับรู้
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง, ซึ่งพิจารณา, ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้, ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ, การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) , การส่งให้พิจารณา, การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต, การส่งเข้าคุก, การให้คำมั่นสัญญา, คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก, การกระทำความผิด, การพัวพัน, การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive
consider(คันซิด'เดอะ) { considered, considering, considers } vt. พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine, ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่, ค่อนข้างมาก, น่าพิจารณา, น่านับถือ. n.จำนวนมาก, จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ, เห็นอกเห็นใจ, ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา, การครุ่นคิด, สิ่งที่ควรพิจารณา, การชดเชย, ความเห็นใจคนอื่น, ความสำคัญ, ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา, เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
consult(คันซัลทฺ') { consulted, consulting, consults } v. ปรึกษา, หารือ, ขอความเห็น, ปรึกษาหมอ, พิจารณา, ปรึกษากับตรวจ, ค้น n. (คอน'ซัลทฺ, คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง, เครื่องถ่วง, อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ภาวะทรงตัว, คาน, เครื่องคาน, สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก, ถ่วงให้สมดุล, ทำให้ทรงตัว, พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate, offset, equalize
courtroom(คอร์ท'รูม) n. ห้องพิจารณาคดี
debate(ดิเบท') { debated, debating, debates } vt., n. (การ) ถกเถียง, อภิปราย, พิจารณา, ชิงชัย, ต่อสู้, Syn. argue
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม, ความรอบคอบ, เจตนา, การพิจารณาหารือ, การปรึกษา, ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก, เลิก, บอกให้เลิกแถว, ไม่พิจารณา, แย้งกลับ, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก, การบอกให้เลิก, การไม่พิจารณา, การยกฟ้อง, Syn. dismission
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา, ใบเซ็นของสินค้า, ใบปะหน้า, หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร, บัตร, สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล, เขียนใบปะหน้า, สรุปสาระสำคัญ
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก, ไม่เอา, ไม่พิจารณา, ผ่าน, มองข้าม, ยกเลิก, เลิกล้ม, Syn. omit
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน, ต้อนรับ, รับรองแขก, เชิญไปเลี้ยง, ยอมรับ, รับ, รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก, สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน, การแสดง, การยอมรับ, การรับพิจารณา, Syn. amusement
hear(เฮียร์) { heard, hearing, hears } vt. ฟัง, ได้ยิน, สดับ, รับฟัง, ได้ยินมาว่า, พิจารณา. vi. ฟัง, ได้ยิน., See also: hearable adj. hearer n., Syn. heed, listen
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง, การพิจารณา, การได้ยิน, โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
here(เฮียร์) adv. ที่นี่, ตรงนี้, ขณะนี้, ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้, ในชีวิตนี้. -Phr. neither here nor their ไม่สำคัญ, ไร้สาระ n. ที่นี้, โลกนี้, ชีวิตนี้, ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!, เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ, ฟ้องร้อง, ทำคดีชั้นพิจารณา, กล่าวหา, ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง, ตามอำเภอใจ, สุ่มตัวอย่าง, ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี, การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal, inquiry
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt., vi.ใคร่ครวญ, บททวนความคิดของตน, หวนคิด, พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา, การพิจารณาอรรถคดี, การตัดสิน, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย, การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย, วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration, ruling, opinion, wisdom

English-Thai: Nontri Dictionary
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
assize(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี
cogitate(vi) ใคร่ครวญ, คิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา, ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรึกตรอง
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
consider(vt) คิด, คำนึงถึง, นึกถึง, พิจารณา, สนใจ
considerable(adj) มาก, มากมาย, สำคัญ, น่าพิจารณา
consideration(n) การพิจารณา, การครุ่นคิด, การคำนึงถึง, ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง, เกี่ยวกับในด้าน
consult(vt) ปรึกษาหารือ, พิจารณา, ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ, การพิจารณา, การประชุม
deduce(vt) อ้างจาก, อนุมานจาก, ลงความเห็นจาก, พิจารณาเหตุผลจาก
diagnose(vt) พิจารณา, วินิจฉัย, วิเคราะห์, ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา, การวินิจฉัย, การวิเคราะห์, การตรวจโรค
discuss(vt) อภิปราย, สาธยาย, พิจารณา, โต้เถียง, โต้ตอบ, สนทนา
discussion(n) การอภิปราย, การพิจารณา, การสนทนา, การโต้เถียง, การโต้ตอบ
hearing(n) การได้ยิน, การฟัง, การสดับ, โสตประสาท, การพิจารณา
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่พิจารณา, ไม่เจาะจง, ยุ่งเหยิง, ตามอำเภอใจ
inquest(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี, การสอบสวนคดี, การชันสูตรศพ
introspect(vi) พิจารณา, ใคร่ครวญ, คิดหน้าคิดหลัง, หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา, การใคร่ครวญ, การทบทวน, การครุ่นคิด
judge(n) ผู้พิพากษา, ผู้พิจารณา, ผู้ตัดสิน, ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา, ตัดสิน, พิจารณา, วิจารณ์, ลงความเห็น
judgment(n) การตัดสิน, การพิจารณา, คำตัดสิน, คำพิพากษา
judicial(adj) ตามกฎหมาย, ในทางศาล, เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล, ตุลาการ, ผู้พิพากษา, การพิจารณาคดี
misjudge(vt) พิจารณาผิด, ตัดสินใจผิด, วินิจฉัยผิด
perpend(vi) คิด, ครุ่นคิด, พิจารณา, ไตร่ตรอง, ใช้วิจารณญาณ
perusal(n) การอ่าน, การพินิจพิจารณา, การตรวจ
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ
ponder(vt) ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, พิจารณา
pore(vi) พิจารณา, เพ่ง, ง่วน, เอาใจใส่
reckon(vt) นับ, คิด, คาดคะเน, สรุป, คำนวณ, ประเมิน, พิจารณา
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่, พิจารณาอีกครั้ง, คิดใหม่
regard(n) ความเอาใจใส่, การมองดู, ความนับถือ, มิตรภาพ, การพิจารณา
regard(vt) เห็นว่า, มองดู, คำนึงถึง, เกี่ยวกับ, พิจารณา, ฟัง, นับถือ
retrospect(n) การหวนคิด, การพิจารณาย้อนหลัง, การนึกถึงอดีต
retry(vt) พิจารณาใหม่, ทดลองใหม่, ทดสอบใหม่
review(vt) ทบทวน, วิจารณ์, สังเกตการณ์, พิจารณาใหม่
revolve(vt) คิดทบทวน, ตรึกตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด
scan(vt) วิเคราะห์, พิจารณา, ดูผ่านตา
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา
see(vi) สนใจ, เห็น, พบ, สังเกต, พิจารณา, สอบถาม
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง, ด้วยเหตุว่า, ตามความเป็นจริง
shelve(vt) วางบนหิ้ง, วางบนชั้น, ปลดประจำการ, เลื่อนการพิจารณา
sit(vi) นั่ง, นั่งพิจารณาความ, เข้าสอบไล่, ประชุม, พักผ่อน
speculate(vi) เดา, คิด, เก็ง, เสี่ยงโชค, คาดการณ์, พิจารณา
stay(n) การหยุด, การพัก, เครื่องค้ำจุน, การเลื่อนการพิจารณา
study(vt) พิจารณา, เรียน, ศึกษา, ค้นคว้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
Deverbalism (deverbalisme)(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การไม่ยึดติดถ้อยคำในภาษาต้นฉบับ ผู้แปลควรถอยออกห่างจากข้อความแล้วพิจารณาสาระสำคัญของข้อความนั้นๆ ใหม่ ก่อนที่จะแปลให้เป็นธรรมชาติหรือให้เป็นวาทกรรมที่ดีในภาษาปลายทาง
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
holistically(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์, ความบริบูรณ์, สิ่งทั้งหมด, สิ่งทั้งปวง, การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย, Syn. entirety
in camera(พิจารณาคดี)โดยลับ
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี
step backหยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.
testify at hearingsพิจารณาคดี
This matter coming on to be heardศาลได้ออกนั่้งพิจารณาคดี
toss aroundtoss around something 1. คิดหรือพิจารณาเกี่ยวกับ.... (to consider or think about something.) Some of us have been tossing around suggestions for improving the show. The morning newspapers print the news, and then commentators toss it around on the evening TV news shows. 2. ใช้คำพูดโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน (to use words without thinking carefully about them.) The financial press tossed around words like “crash” and “disaster.” Students toss bad words around freely.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ
ศาลล้มละลายกลาง(n, org, uniq) ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ http://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
ศาลล้มละลายกลาง(n, org, uniq) ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ http://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検討[けんとう, kentou] (n) การค้นคว้า พิเคราะห์พิจารณา
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
考慮[こうりょ, kouryo] การพิจารณา, การไตร่ตรอง
審査[しんさ, shinsa] (vi) การพิจารณาตัดสิน หรือการพิจารณาคัดเลือก
再考[さいこう, saikou] การพิจารณาใหม
引き合い[ひきあい, hikiai] (n) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
それを考慮に入れて[それをこうりょに入れて, sorewokouryoni ire te] (exp) เมื่อคิดดูแล้ว......, เมื่อพิจารณาดูแล้ว......

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] TH: การพิจารณา  EN: examination (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation, -en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*nblick { m }; Ansicht { f }; Sicht { f }; Blick { m }; Aus*n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ปัญหา(n) สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top