ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปลีกย่อย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลีกย่อย, -ปลีกย่อย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
ข้อปลีกย่อย(n) detail, See also: particular, item, Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด, Example: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อปลีกย่อยน. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด.
ปลีกย่อยว. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย.
รองจ่ายก. ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อย, เรียกเงินที่ใช้เช่นนั้น ว่า เงินรองจ่าย.
เศษส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย เช่น เศษสตางค์ เศษเนื้อ เศษผ้า
สตางค์(สะตาง) น. เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย ๑๐๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท, อักษรย่อว่า สต., โดยปริยายหมายถึงเงินที่ใช้สอย เช่น วันนี้ไม่มีสตางค์ติดตัวมาเลย เขาเป็นคนมีสตางค์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
I think you may have overlooked one minor detail.ฉันคิดว่าคุณมองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปหนึ่งข้อ The Notebook (2004)
- Semantics. - No, it's not semantics.ข้อปลีกย่อย/เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้น The Da Vinci Code (2006)
We're missing the forest for the trees here.อย่ามัวแต่มองรายละเอียดปลีกย่อยจนลืมมองภาพรวมสิ 52 Pickup (2008)
You're wanted for murder, fraud, arson, a whole bunch of other stuff I can't remember.วางเพลิง นั่นหลักๆ เรื่องปลีกย่อยผมจำไม่ได้ Eggtown (2008)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
PROPOSED. MINOR DETAIL IN A PROPOSAL.\ ขอเธอแต่งงาน ก็รายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยในแผนการขอ Valley Girls (2009)
I've only managed to get through a fraction of it, but...ผมแค่จัดการส่วนปลีกย่อยของมัน แต่... Life (2009)
I design components for the International Space Station, which is in space.ผมออกแบบส่วนประกอบปลีกย่อย ซึ่งอยู่ในอวกาศ The Gothowitz Deviation (2009)
Cell phone records, credit card purchases.เรื่องปลีกย่อยน่ะ บันทึกการโทร, รายการซื้อของ Bone Voyage (2009)
Two-oh-two and change.2.2 และปลีกย่อย Fly (2010)
The tiniest detail could really help.รายละเอียดปลีกย่อย จะช่วยได้มากครับ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Have you thought about your subtext, your hopes, your wishes, your family history, anything?เคยคิดเรื่องปลีกย่อยบ้างไหม, ความหวัง ความฝัน หรือความเป็นมาของครอบครัว, อะไรก็ได้? Bears Undercover (2012)
I'm hoping Neal left something useful in the details of one of these.หวังว่านีลจะทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้บ้าง ในรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งเหล่านี้ Nasty Habits (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อปลีกย่อย[khøplīkyøi] (n, exp) EN: detail ; subtleties  FR: détail [ m ] ; subtilité [ f ]
ปลีกย่อย[plīkyøi] (n) EN: odds and ends ; details ; minor matters  FR: détail [ m ]
ปลีกย่อย[plīkyøi] (adj) FR: secondaire ; accessoire
รายละเอียดปลีกย่อย[rāila-īet plīkyøi] (n, exp) EN: unimportant matter
เรื่องปลีกย่อย[reūang plīkyøi] (n, exp) EN: trivial matter ; triviality ; minor consideration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detail(n) รายละเอียด, See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. item, article, particulars
fraction(n) จำนวนเล็กน้อย, See also: ส่วนน้อย, ส่วนปลีกย่อย, จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
qursh(n) หน่วยเงินเคิร์ช (ของประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง), See also: หน่วยเงินตราปลีกย่อยแถบอัฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
trifle(n) รายละเอียด, See also: รายละเอียดปลีกย่อย
trivial(adj) เล็กๆ น้อยๆ, See also: เล็กน้อย, ปลีกย่อย, กระจ้อยร่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ, กฎเทศบาล, กฎหมายท้องถิ่น, ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด, แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
digressionn. การวกวนนอกประเด็น, คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น, ข้อปลีกย่อย
embellish { embellishedvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes }vt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
job(จอบ) { jobbed, jobbing, jobs } n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา, งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำง
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย, งานเหมา, งานรับจ้าง
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก, น้อย, ไม่มาก, จ้อย, หน่อย, สักหน่อย, ปลีกย่อย, หยุมหยิม, (ใจ) แคบ, คับแคบ. adv. ไม่เลย, แทบจะไม่, ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย, ระยะสั้น, ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน, สาขา, แขนงหน่อ, เชื้อสายที่ห่างออกไป, ผลปลีกย่อย, ควันหลง
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง, เส้นข้างสนาม, เส้นริม, งานปลีกย่อย, งานอดิเรก, สินค้าประกอบ, งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ, สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะสาขา, เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ, เรื่องใหม่, สิ่งใหม่, เรื่องเฉพาะกิจ, นิติกรรม, สัญญาที่ประทับตรา, ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ, เอกเทศ, Syn. specialty
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย, การแบ่งอีก, ส่วนแบ่งย่อย, ส่วนแบ่งละเอียด, ข้อปลีกย่อย, การปลีกตัวออกไป, ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว, เรื่องไม่สำคัญ, เรื่องจุกจิก, สิ่งปลีกย่อย, ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ, ล้อเล่น, หยอกล้อ, เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with, play, triviality, toy
uncircumstantial(อันเซอคัมสแทน'เชิล) adj. ไม่ใช่ข้อปลีกย่อย, ไม่ละเอียดลออ

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้, สาขา, แขนง, แถว, ปลีกย่อย, แผนก, ทางแยก, วิชาย่อย
detail(n) รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
digression(n) ความวกวน, ข้อปลีกย่อย, การพูดนอกประเด็น
fraction(n) เศษส่วน, เศษ, ปลีกย่อย, ส่วนหนึ่ง, ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน, เป็นเศษ, เป็นส่วนน้อย, ปลีกย่อย
odd(adj) ชอบกล, แปลก, ประหลาด, เศษเกิน, ปลีกย่อย, คี่
offshoot(n) หน่อ, แขนง, สาขา, กิ่งก้าน, ผลปลีกย่อย, ควันหลง
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ, มารยาท, ข้อปลีกย่อย, เรื่องหยุมหยิม
SIDE side effect(n) งานอดิเรก, เส้นข้างสนาม, งานปลีกย่อย
subdivision(n) ภาคย่อย, การแบ่งย่อย, ข้อปลีกย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
細かい[こまかい, komakai] (adj) เล็กๆ, ย่อย, ปลีกย่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top