ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปริมาณ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปริมาณ, -ปริมาณ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PET Scan(n, vt) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้
postpartum hemorrhage(n) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ฮี้ด(adj) เล็กน้อย, ปริมาณเล็กน้อย
เอาเหลย(vt) การเพิ่มปริมาณ, เอาอีก/เพิ่มขึ้นอีก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริมาณ(n) quantity, See also: amount, number, Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม, Example: ปริมาณการส่งสินค้าออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว, Thai Definition: กำหนดความมากน้อยของจำนวน
ปริมาณมาก(n) a large amount, See also: a large quantity, Syn. จำนวนมาก, Ant. ปริมาณน้อย, จำนวนน้อย, Example: ปลาสวยงามที่อเมริกานิยมนำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก คุณภาพไม่สูงมากนัก ราคาต่ำ ปริมาณมาก
ปริมาณน้ำฝน(n) rainfall, Example: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่, Count Unit: ลูกบาศก์เมตร, Thai Definition: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
ปริมาณสุทธิ(n) net weight, See also: net amount, net quantity, net volume, Syn. น้ำหนักสุทธิ, Example: เครื่องสำอางทุกชนิดจะบอกปริมาณสุทธิไว้บนฉลาก, Thai Definition: ความมากน้อยของจำนวนที่แท้จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริมาณ(ปะ-) น. กำหนดความมากน้อยของจำนวน.
ปริมาณ(อะปะ-) ว. กำหนดจำนวนไม่ได้.
กอบน. เรียกของที่กอบขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ ว่า กอบหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกปริมาณของของที่กอบขึ้นมาเช่นนั้น เช่น ทรายกอบหนึ่ง ข้าวสาร ๒ กอบ
กะรัต ๒(-หฺรัด) น. ปริมาณทองคำแท้ที่ประสมอยู่กับธาตุอื่น โดยกำหนดทองคำและโลหะที่ประสมกันนั้นรวมเป็น ๒๔ ส่วน เช่น ทองคำ ๑๔ กะรัต หมายความว่า มีเนื้อทองคำ ๑๔ ส่วน นอกนั้นอีก ๑๐ ส่วนเป็นธาตุอื่นประสม.
กักตุนน. มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ส่วนตัว และไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปรกติ.
กำ ๑ปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า
กำมือปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า
กุลี ๓ลักษณนามบอกปริมาณ คือผ้าห่อหนึ่งที่รวมกัน ๒๐ ผืน (ใช้แก่ผ้าลาย ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า และโสร่ง เป็นต้น).
ขยุ้ม(ขะยุ่ม) น. ปริมาณของที่ขยุ้มมาได้ครั้งหนึ่ง ๆ เรียกว่า ขยุ้มหนึ่ง.
ความชื้นน. ปริมาณไอนํ้าที่มีอยู่ในอากาศ.
คอนเดนเซอร์น. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน.
คับก. มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี เช่น จระเข้คับคลอง ลิ้นคับปาก ฝูงคนคับถนน เสียงคับบ้าน ข้าวคับหม้อ.
ค่าจำนวนหรือตัวเลขที่ระบุปริมาณหรือขนาดของตัวแปร
เครื่องควบแน่นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, มักเรียกทับศัพท์ว่า คอนเดนเซอร์.
แคลอรีน. หน่วยวัดปริมาณความร้อน ๑ แคลอรี คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้นํ้าบริสุทธิ์ ๑ กรัม ร้อนขึ้น ๑ °ซ.
งอก ๑เพิ่มปริมาณมากขึ้น (ใช้เฉพาะของบางอย่าง) เช่น เงินงอก แผ่นดินงอก เนื้องอก
เงินฝืดน. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก.
เงินเฟ้อน. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า.
จุ ๑ก. มีขนาด ปริมาณ หรือจำนวนบรรจุ เช่น ขวดใบนี้จุน้ำได้ ๑ ลิตร ลิฟต์นี้จุคนได้ ๑๐ คน.
จุดเหี่ยวเฉาน. ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณนํ้าในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณนํ้าในดินน้อยกว่านั้น พืชจะเหี่ยวเฉาทันที.
เชิง ๒ด้าน เช่น เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ.
ซองหน่วยของปริมาณของแท่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ แบ่งออกได้เป็น ๔ กั๊ก
ฐาน ๔น. เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น ฐานของสามเหลี่ยม ฐานของกรวย, จำนวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจำนวนอื่น ๆ โดยการยกกำลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จำนวน ๓ ใน ๓<sup>๔</sup> (= ๘๑) จำนวน ๗ ใน log<sub>7</sub> 49 (= ๒), จำนวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕<sub>๑๐</sub> ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๑๐) + (๖ x ๑๐<sup>๒</sup>) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕<sub>๗</sub> ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๗) + (๖ x ๗<sup>๒</sup>).
ดุลการชำระเงิน(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้าปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินเกินดุล, ถ้าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่นำเข้าในประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินขาดดุล.
ดุลชำระหนี้(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ.
ตวง ๑ก. ตักด้วยภาชนะต่าง ๆ เพื่อให้รู้จำนวนหรือปริมาณ
ถ้วย ๑ลักษณนามเรียกถ้วยที่ไม่มีอะไรบรรจุว่า ใบ เช่น ถ้วยใบหนึ่ง ถ้วย ๒ ใบ, เรียกปริมาณของสิ่งที่บรรจุอยู่ในถ้วย ว่า ถ้วย เช่น แกงถ้วยหนึ่ง แกง ๒ ถ้วย
นาฬิกาน้ำน. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดเวลาโดยอาศัยการหยดหรือการไหลของนํ้าที่มีปริมาณตามที่กำหนดไว้.
น้ำป่าน. นํ้าที่เกิดท่วมในที่ตํ่าโดยฉับพลันทันทีและไหลลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดจากฝนตกชุกในที่สูงบริเวณเทือกเขาหรือในป่า เมื่อสะสมไว้มีปริมาณมากขึ้นก็จะไหลบ่าสู่ที่ต่ำ.
บ่า ๒ก. อาการที่นํ้าปริมาณมากไหลมาอย่างรวดเร็ว.
ใบขนสินค้าน. เอกสารแสดงรายการสินค้า อันได้แก่ ชนิด คุณภาพ ปริมาณ นํ้าหนัก ราคาศุลกากร ซึ่งผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อนำของใด ๆ เข้ามาในประเทศ หรือส่งของใด ๆ ออกนอกประเทศ.
ประตูระบายน. สิ่งที่สร้างขึ้นในคลองส่งนํ้าเพื่อควบคุมนํ้าในคลองให้มีระดับหรือปริมาณตามที่ต้องการ.
ประมาณการน. ปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายที่กะหรือกำหนดไว้อย่างคร่าว ๆ.
ประมาณการก. กะหรือกำหนดปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายไว้อย่างคร่าว ๆ เช่น ประมาณการในการก่อสร้าง.
ปริมาตร(ปะ-) น. ขนาดของสิ่งใด ๆ ที่มีรูปทรง ๓ มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต.
ฝืดเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก ว่า เงินฝืด.
แฝดน้ำน. ภาวะการตั้งครรภ์ที่มีปริมาณนํ้าครํ่ามากกว่าปรกติ.
ฟุบลักษณะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อย ทำให้สินค้าราคาตก เรียกว่า เงินฟุบ, ตรงข้ามกับ เงินเฟ้อ.
เฟ้อเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า ว่า เงินเฟ้อ.
มาตรฐาน(มาดตฺระ-) น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน.
เมฆคลุ้ม, เมฆมากน. ปริมาณเมฆมากกว่า ๗ ใน ๘ ในท้องฟ้า ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ.
เมตริก(เมดตฺริก) น. ระบบการใช้หน่วยสำหรับวัดปริมาณต่าง ๆ โดยกำหนดใช้กรัมเป็นหน่วยของมวลสาร ใช้เซนติเมตรเป็นหน่วยของระยะห่าง และใช้วินาทีเป็นหน่วยของเวลา.
ยาประสะน. ยาประเภทหนึ่งซึ่งตามปรกติเข้าเครื่องยาสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวหลัก มีปริมาณเท่ากับเครื่องยาอื่น ๆ อีกหลายอย่างรวมกัน เรียกชื่อตามเครื่องยาที่เป็นหลัก เช่น ยาประสะขิง คือ เข้าขิงครึ่งหนึ่งกับเครื่องยาอื่น ๆ อีกครึ่งหนึ่ง แต่มีบางชนิดเครื่องยาที่เป็นตัวหลักมีปริมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเครื่องยาทั้งหมด เช่น ยาประสะกานพลู.
ยืมใช้สิ้นเปลืองน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น.
ลิกไนต์น. ถ่านหินชนิดหนึ่ง สีนํ้าตาลเข้มหรือสีดำแกมนํ้าตาล มีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินธรรมดา ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แต่ให้ปริมาณความร้อนตํ่ากว่าถ่านหินธรรมดา.
วัด ๓ก. สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น วัดส่วนยาว ส่วนกว้าง ส่วนสูง หรือความรู้เป็นต้น.
วิเศษณ-, วิเศษณ์(วิเสสะนะ-, วิเสด) น. คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คน<u>ดี</u> นํ้า<u>มาก</u> ทำ<u>ดี</u> ดี<u>มาก</u>.
สมการเคมีน. สมการที่เขียนขึ้นโดยอาศัยสัญลักษณ์ของธาตุ เพื่อแสดงปฏิกิริยาเคมีและปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีนั้น ๆ.
สวน ๒เทียบสอบขนาดหรือปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัด สวนทะนาน
สังกมทรัพย์(สังกะมะ-) น. สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกติอาจใช้ของอื่นอันเป็นประเภทและชนิดเดียวกันมีปริมาณเท่ากันแทนได้, ตรงข้ามกับ อสังกมทรัพย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peak loadปริมาณการใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerช่องลมปรับปริมาณได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant chargeปริมาณสารทำความเย็นประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
superlactation; hyperlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoichiometric ratioอัตราส่วนปริมาณสัมพันธ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil chargeปริมาณน้ำมันประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxygen sensorตัวรับรู้ปริมาณออกซิเจน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outputปริมาณออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air volume controlการควบคุมปริมาณลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air changesหน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quantityปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantificationการกำหนดปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bioassayการสอบปริมาณโดยชีววิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioassayการหาปริมาณโดยชีววิธี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bioavailabilityชีวปริมาณออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moisture contentปริมาณความชื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
measured reserves; developed reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metering rodก้านควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metering unitชุดควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clarke of concentrationปริมาณคลาร์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
CIPW normปริมาณมาตรฐานซีไอพีดับเบิลยู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
calorimeter roomห้องวัดปริมาณความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
developed reserves; measured reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
volume of migrationปริมาณการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
trace๑. รอย, ร่องรอย๒. ปริมาณน้อยมาก๓. ติดตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trafficปริมาณการใช้ [ วงจรสื่อสาร ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlactation; superlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normปริมาณมาตรฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
universal quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับทุกตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste minimizationการลดปริมาณของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantitative geneticพันธุศาสตร์ปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี, Example: เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Oil Initial in Placeปริมาณของน้ำมันดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, Example: เป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขปริมาณสำรอง (reserves) เพราะปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้หมด [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Dayปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน, Example: เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleum Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม, Example: ปริมาณปิโตรเลียมที่สามารถจะผลิตขึ้นมาได้อย่างคุมค่าต่อการลงทุนจากแหล่งปิโตรเลียม ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่, Example: โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Probable Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี, Example: มีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมสนับสนุนว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ Probable reserves มีความไม่แน่นอนสูงกว่า proved reserves ในด้านขนาดหรือขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง ความสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว, Example: ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม, Example: ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลง, Example: ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ, Example: ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้, Example: ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Initial Reservesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำรวจพบแล้ว โดยรวมถึงปริมาณที่ผลิตไปแล้วทั้งหมดและปริมาณที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Export volumeปริมาณการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Quantity theory of moneyทฤษฎีปริมาณเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Quantitative analysisการวิเคราะห์เชิงปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absorbed doseปริมาณ (รังสี) ดูดกลืน, Absorbed dose, D<sub>T, R</sub> ปริมาณพลังงานที่วัตถุดูดกลืนไว้เมื่อได้รับรังสี มีหน่วยเป็น เกรย์ ปกติจะระบุชนิดของวัตถุและชนิดของรังสี โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ D<sub>material, radiation</sub> เช่น D<sub>lung, alpha </sub>ยกเว้นรังสีแกมมาอาจไม่ต้องระบุชนิดของรังสี เช่น Dwater (ดู gray, Gy ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้น<em>กัมมันตภาพ</em> ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก <em>นิวไคลด์กัมมันตรังสี</em>ที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Acute exposureการรับรังสีเฉียบพลัน, การรับปริมาณรังสีในระยะเวลาสั้นซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นปริมาณรังสีที่ได้รับในคราวเดียว [นิวเคลียร์]
Acute intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเฉียบพลัน, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายภายในระยะเวลาสั้น ซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียว [นิวเคลียร์]
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Annual doseปริมาณรังสีรอบปี, ปริมาณรังสีรวมในรอบปีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย และจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย, Example: [นิวเคลียร์]
Area monitoringการเฝ้าสังเกตพื้นที่, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัดพื้นที่ในสถานปฏิบัติการทางรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ [นิวเคลียร์]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน, Example: [นิวเคลียร์]
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Body burdenปริมาณสะสมในร่างกาย, ปริมาณสารกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ (ดู Background radiation และ Wholebody counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Cerebrovascular syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Chronic intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อเนื่อง, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานาน ดังนั้น ปริมาณรังสีผูกพันจึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียวของแต่ละช่วง [นิวเคลียร์]
Collective doseปริมาณรังสีรายกลุ่ม, ปริมาณรังสีรวมที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณรังสีที่สมาชิกแต่ละคนได้รับ มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต-คน, Example: [นิวเคลียร์]
Committed doseปริมาณ (รังสี) ผูกพัน, ปริมาณรังสียังผลจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางชนิดจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะเฉพาะที่ เรียกว่า อวัยวะวิกฤติ (critical organ) เช่น ไอโอดีนจะสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ รังสีจะมีผลต่อร่างกายจนกว่าสารกัมมันตรังสีนั้นสลายหมดไปหรือถูกขับถ่ายออกจนหมด ปกติจะคำนวณระยะเวลาการรับรังสี 50 ปีสำหรับผู้ใหญ่ และ 70 ปีสำหรับเด็ก มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต [นิวเคลียร์]
Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Deterministic effectผลชัดเจน, ผลที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับปริมาณรังสีเกินขีดเริ่มเปลี่ยน ทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ผลนี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากขึ้น [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dose rateอัตราปริมาณรังสี, ปริมาณรังสีชนิดก่อไอออนต่อหนึ่งหน่วยเวลา เช่น เรมต่อชั่วโมง ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง [นิวเคลียร์]
Environmental monitoringการเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อม, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี และความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสถานปฏิบัติการทางรังสี [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Very high radiation areaบริเวณรังสีสูงมาก, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงมากซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 1 เมตร จากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเกิน 5 เกรย์ ในเวลา 1 ชั่วโมง การรับรังสีปริมาณสูงมากมักจะวัดในหน่วยของปริมาณรังสีดูดกลืน เนื่องจากให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าการวัดปริมาณรังสีสมมูล, Example: [นิวเคลียร์]
Thermoluminescence dosimeterอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ, อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ โดยใช้หลักการเปล่งแสงของสารเมื่อได้รับความร้อน (ดู thermoluminescence ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่ The Lawnmower Man (1992)
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด The Lawnmower Man (1992)
I've been telling all my gobshite fucking life.ฉันได้รับการบอกเล่า ทั้งหมดปริมาณมาก shite ร่วมเพศชีวิต In the Name of the Father (1993)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
This is more like the amount you'd take, say... preparing for a sex change operation.ไม่ใช่ปริมาณของยาค่ะ นี่มันเหมือนกับ ให้ยาเพื่อเตรียมผ่าตัดแปลงเพศ Junior (1994)
When we release the pod, a substantial amount of energy will be generated.เมื่อเราปล่อยฝักเป็นอย่างมาก ปริมาณของพลังงานที่ จะถูกสร้างขึ้น Contact (1997)
Come down to half flow, give me a little volume.ถอยลงมาให้ไหลครึ่งหนึ่ง ให้ปริมาณฉันอีกนิด ถอยลงมาให้ไหลครึ่งหนึ่ง นี่ปริมาณที่คุณต้องการ City of Angels (1998)
If prosecutor and police can lie about the amount of drugs involved how can this sacred court trust anything else they say?ถ้าโจทก์และตำรวจสามารถที่จะโกหก เรื่องปริมาณยาที่เกี่ยวข้อง... ...ศาลที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูดได้อย่างไร? Brokedown Palace (1999)
I can't think of anything.เพราะว่าปริมาณเทสโทสเทอร์โรนเขา เพิ่มขึ้นมาก Fight Club (1999)
Ridiculous amounts of love across this nation worldwide.ปริมาณความรักเยอะอย่างน่าขำ ทั่วประเทศนี้ 10 Things I Hate About You (1999)
We found very high levels of illegal substances in your blood.เราผมว่ามีสารเสพติดที่ผิดกฎหมายปริมาณมากในเลือดคุณ 21 Grams (2003)
He's about quantity. Not quality!เขามุ่งเน้นแต่ปริมาณ ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพเลย Crazy First Love (2003)
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด The Corporation (2003)
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย The Corporation (2003)
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..." The Corporation (2003)
And the somatic cell count they call it the bacteria count inside your milk goes up.ทำให้ในการตรวจวัดจำนวนเซลล์ จำนวนแบคทีเรียในน้ำนม จะมีปริมาณสูงขึ้น The Corporation (2003)
Shell Nigeria can flare unrivalled amounts of gas making it of the worlds single worst sources of pollution.บริษัทเชลล์ไนจีเรียจึงพ่นก๊าซปริมาณมหาศาล จนเป็นแหล่งผลิตมลภาวะที่เลวร้ายที่สุดในโลก The Corporation (2003)
So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ เราก็บอกว่านี่เป็นขีดจำกัด The Corporation (2003)
And well create permits for that amount and give them to the people who've been doing the polluting and now we will permit them to be traded.แล้วก็สร้างใบอนุญาตสำหรับปริมาณนี้ขึ้นมา แล้วให้ใบอนุญาตนี้แก่คนที่กำลังสร้างมลพิษอยู่ และยอมให้ซื้อขายใบอนุญาตนี้ได้ The Corporation (2003)
Please?ผู้พันที่ตายรายนี้รับพิษในปริมาณมากกว่าผู้การ Yankee White (2003)
Up the dosage.เพิ่มปริมาณยา Resident Evil: Apocalypse (2004)
I think we've hit a critical desalinization point.ตอนนี้ปริมาณน้ำเค็มคงน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Yeah. It's quantity, not quality.- มันปริมาณไม่ใช่คุณภาพ I Heart Huckabees (2004)
- What? - She meant quality, not quantity.- เธอหมายถึงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ I Heart Huckabees (2004)
I was only joking. Were you joking...- คุณพูดเล่นมั้ยที่ว่าปริมาณไม่ใช่คุณภาพ I Heart Huckabees (2004)
It's longer than that. Eight minutes of heaven!มันไม่ใช่คุณภาพมันปริมาณ I Heart Huckabees (2004)
-To get the same amount I brought in.- เพื่อให้ได้ปริมาณเท่ากับที่ฉันเอามา Primer (2004)
To get the same amount I brought in.เพื่อให้ได้ปริมาณเท่ากับที่ฉันเอามา Primer (2004)
To get the same amount of protein that we have... the amount that I was wiping off every five days... and five days later it would accumulate... he says it would take about five to six years.เพื่อให้ได้โปรตีนปริมาณเท่ากับที่เรามี ปริมาณที่ฉันเก็บออกมาทุก 5 วัน... แล้ว 5 วันต่อมาก็มากขึ้นอีก... Primer (2004)
The volume is so high that the number of shares we trade won't affect the price.ปริมาณซื้อขายหุ้นก็เยอะมาก หุ้นที่เราซื้อขายคงไม่ไปกระทบกับราคา Primer (2004)
That's why you spoke about a mid-cap fund, so volume is high enough to hide us.เพราะงี้ถึงได้เลือกหุ้นสามัญ ปริมาณซื้อขายมันมากพอที่จะกลบพวกเรา Primer (2004)
-What's the volume? -Five-and-a-half.- ปริมาณซื้อขายเป็นไง Primer (2004)
Sayคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝน มากถึง 200 ม.ม.ในบางพื้นที่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
We can start off with, with half a dose.เรามาเริ่มกันด้วย ปริมาณยาครึ่งหนึ่งก่อน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
This, this is enough for one week, and it's...นี่ นี่ปริมาณยา พอสำหรับ 1 อาทิตย์และก็... Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
This is enough for one week, okay?นี่ปริมาณยาพอสำหรับ 1 อาทิตย์ โอเคไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Adrian, you have got to tell Dr. Kroger to adjust your dosage.เอเดรียน คุณต้องบอกหมอครูเกอร์ ให้ลดปริมาณยาที่คุณทานลง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
My dosage is fine.ปริมาณยาที่ทานของฉันไม่มีอะไร Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I'm going to need a list of your meds and the proper dosages.ฉันต้องการรายการใบสั่งยาของคุณ และการใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Jean.น้ำปริมาณมหาศาลดูดเธอเข้าไปจมอยู่ใต้ทะเลสาบ แต่เธอยังไม่ตาย X-Men: The Last Stand (2006)
The Dow Jones Industrial Average is up 16 points to 10, 255 on a volume of 22 million shares.หุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 1 6 points ถึง 1 0, 255... ...ด้วยปริมาณการซื้อขาย 22 ล้านเหรียญ Firewall (2006)
The NASDAQ Composite is up 11 points to 2, 061 on a volume of 1.6 million shares.หุ้น NA SDA Q คงตัว ที่ 1 1 points... ... ถึง 2, 061 ด้วยปริมาณการซื้อขาย 1. 6 ล้านเหรียญ Firewall (2006)
Did you really inject the proper amount?นี่คุณฉีดตามปริมาณที่กำหนดรึเปล่า? The Host (2006)
- Fuck!นี่ คุณจะต้อง เพิ่มปริมาณ Crank (2006)
One often unnoticed effect of global warming is it causes more precipitation, but more of it coming in one-time big storm events.ผลกระทบของภาวะโลกร้อนอันหนึ่ง ที่ถูกมองข้ามบ่อยๆ คือมันทำให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ส่วนมากแล้วมากับพายุใหญ่เป็นครั้งๆ An Inconvenient Truth (2006)
Thirty-seven inches of rain in 24 hours.ปริมาณน้ำฝน 37 นิ้วใน 24 ชั่วโมง An Inconvenient Truth (2006)
One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation.เหตุผลหนึ่งสำหรับเรื่องนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า ภาวะโลกร้อนไม่เพียงเพิ่มปริมาณน้ำฝนไปทั่วโลก แต่มันยังเปลี่ยนพื้นที่ที่ฝนจะตกด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก An Inconvenient Truth (2006)
In 1992, they measured this amount of melting in greenland.ในปี 1992 พวกเขาตรวจวัดปริมาณการละลายนี้ในกรีนแลนด์ An Inconvenient Truth (2006)
And not hear about body scans and white blood cell counts.และไม่ต้องทนฟังอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแสกนร่างกาย ปริมาณเม็ดเลือดขาว Art Isn't Easy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงปริมาณ[choēng parimān] (adj) EN: quantitative  FR: quantitatif
การลดปริมาณการผลิต[kān lot parimān kān phalit] (n, exp) EN: production cuts
การวิจัยเชิงปริมาณ[kān wijai choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative research
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[kān wikhrǿ choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative analysis  FR: analyse quantitative [ f ]
กินอาหารในปริมาณมาก[kin āhān nai parimān māk] (xp) EN: eat like a horse  FR: manger comme quatre
ในปริมาณมาก[nai parimān māk] (n, exp) FR: en grande quantité
ในปริมาณน้อย[nai parimān nøi] (n, exp) FR: en petite quantité ; en faible quantité
ปริมาณ[parimān] (n) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume  FR: quantité [ f ] ; volume m ] ; niveau [ m ] ; montant [ m ]
ปริมาณการขาย[parimān kān khāi] (n, exp) EN: sales volume  FR: volume des ventes [ m ]
ปริมาณการค้าของโลก[parimān kānkhā khøng lōk] (n, exp) EN: world trade volume  FR: volume du commerce mondial [ m ]
ปริมาณการผลิต[parimān kān phalit] (n, exp) EN: output  FR: volume de production [ m ]
ปริมาณการผลิตรายปี[parimān kān phalit rāipī] (n, exp) EN: annual amount of production  FR: volume annuel de production [ m ]
ปริมาณความจุ[parimān khwām ju] (n) EN: content ; capacity  FR: contenu [ m ]
ปริมาณความร้อน[parimān khwām røn] (n, exp) FR: quantité de chaleur [ f ]
ปริมาณมาก[parimān māk] (n, exp) EN: a large amount ; a large quantity  FR: une grande quantité
ปริมาณน้ำฝน[parimān nām fon] (n, exp) EN: rainfall  FR: pluviosité [ f ] ; quantité des précipitations [ m ]
ปริมาณสุทธิ[parimān sutthi] (n, exp) EN: net weight ; net amount ; net quantity ; net volume
ปริมาณธุรกิจ[parimān thurakit] (n, exp) EN: volume of business  FR: volume d'affaires [ m ]
ปริมาณยาในมื้อหนึ่ง[parimān yā nai meū neung] (n) EN: dose  FR: dose [ f ]
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[phanthusāt choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative genetics
ส่วนลดตามปริมาณ[suanlot tām parimān] (n, exp) EN: quantity discount
ตัวแปรเชิงปริมาณ[tūapraē choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative variable

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve
big data(n) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armful(n) ปริมาณเต็มแขน
atom(n) ปริมาณที่น้อยมาก, Syn. fragment, mite, particle
avalanche(n) ปริมาณมาก, Syn. plenty, flood, deluge
batch(n) ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง
bellyful(n) ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
bounty(n) ปริมาณมาก
breathalyser(n) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
Breathalyzer(n) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
beyond measure(idm) เกินกว่าจะวัดได้, See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
calorimeter(n) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
can(n) ปริมาณหนึ่งกระป๋อง, Syn. canful
capacity(n) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, Syn. limit, contents
carbon dating(n) การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน, Syn. carbon-14 dating, carbon-14 method, radioactive dating
carful(n) ปริมาณเต็มคันรถ
cask(n) ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้, Syn. caskful
consumption(n) ปริมาณการบริโภค
content(n) ปริมาณความจุ, Syn. capacity
cup(n) ปริมาณหนึ่งถ้วย, Syn. cupful
cupful(n) ปริมาณหนึ่งถ้วย, Syn. cup
cut(vt) ลดปริมาณลง, Syn. reduce, lover, lessen
deal(n) ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. a lot, great amount, full amount, whole
decrease(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
deficit(n) ปริมาณที่ขาด, See also: การขาดดุล, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency
delimit(vt) จำกัดจำนวน, See also: จำกัดปริมาณ, Syn. bound, circumsciribe, fix, restrict
delimitation(n) การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ
demand(n) ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
dietetics(n) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด, Syn. sitology
dosage(n) ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology
dose(n) ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
falloff(n) การลดลง, See also: การลดราคา, การลดปริมาณ
feeder(n) อาหาร, See also: ปริมาณอาหารที่ให้
fiche(n) ฟิลม์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลปริมาณมากได้, Syn. microfiche
flurry(n) ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ, Syn. gust, squall
gain(n) จำนวนที่เพิ่มขึ้น, See also: ปริมาณที่ขยายออก, Syn. increase, enlargement, Ant. decrease, reduction
gas meter(n) เครื่องวัดและบันทึกปริมาณการใช้แก๊ซ
glassful(n) ปริมาณเต็มแก้ว, See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glut(n) ปริมาณมากเกินต้องการ, See also: จำนวนเหลือเฟือ, Syn. overabundance, overflow, Ant. deficiency, lack
heap(n) ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก
hefty(adj) มาก (เกินความต้องการ), See also: ที่มีปริมาณมาก เกินความต้องการเกินความต้องการ
helping(n) ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน, Syn. portion
illuminance(n) ปริมาณแสงสว่าง
infinitesimal(n) ปริมาณน้อยมาก, See also: จำนวนน้อยมาก
infinitude(n) ปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ภาวะที่ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. infiniteness, infinity
intake(n) ปริมาณที่บริโภค, See also: ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป, Syn. consumption, input
jug(n) ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก, Syn. jugful
liter(n) ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. litre
litre(n) ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. liter
load(n) ปริมาณงาน, See also: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ
load(n) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
load(n) ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน, สรุปความ. -vi. รวมเป็น, มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3, 600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
aplenty(อะเพลน'ที) adj., adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ, ปริมาณที่มาก (a large quantity)
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม, ปรมาณู, สิ่งที่เล็กมาก ๆ , ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม, ภาวะที่ถูกเพิ่ม, ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase, Ant. decrease
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว, ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
barrage(บะราจฺ') { barraged, barraging, barrages } n. การระดมยิงคุ้มกัน, เครื่องกั้น, ม่านไฟ, การระดมโจมตี, การทะลัก, ปริมาณเหลือล้น, เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก, ปริมาณมาก, ภาชนะรูปทรงกระบอก
batch(แบทชฺ) n. ชุด, หมู่, พวก, ยุก, ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา, ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
bleach(บลีชฺ) { bleached, bleaching, bleaches } vt. ทำให้สีซีด, ฟอกจัด, ขจัดสีออก, ทำให้สีตก vi. สีตก, สีซีด, กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว, ยาฟอกขาว, ปริมาณความซีด
blood sugarn. กลูโคสในเลือด, ปริมาณกลูโคสในเลือด
bottle(บอท'เทิล) { bottled, bottling, bottles } n. ขวด, ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด, การดื่มเหล้า, น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด, บรรจุขวดติดอยู่, ข่ม, ทำให้ติดอยู่, เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
brew(บรู) v. ทำเบียร์, ทำเหล้า, ตั้งเค้า, ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า, เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
calorie(แคล'ละรี) n. ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ1กรัม/มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียส, Syn. calory
calorimeter(แคลละริม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณความร้อน, See also: calorimetric, calorimetrical adj. calorimetry n.
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ, ความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฎิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่, รับเต็มที่, Syn. size, power, position
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้, จำนวนมาก
cask(คาสคฺ) { casked, casking, casks } n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง, ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน, ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน, ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน, หลุมใต้ดิน, ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน, ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ, ประจุ, อัดไฟ, ทำให้เต็ม, วางเงื่อนไข, สั่ง, ตักเตือน, แนะนำ, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, เรียกเก็บเงิน, โจมตี, เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป, พุ่งไปข้างหน้า, โจมตี, เรียกเก็บ, หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า, กระแสไฟที่อัด, ปริมาณดินระเบิด, ภาระ
chaw(ชอ) v., n. เคี้ยว, เคี้ยวเอื้อง, การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก
chew(ชู) { chewed, chewing, chews } vt. เคี้ยว, ขยำ, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว, เคี้ยวใบยาสูบ, ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า, ของใช้ประจำ, ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles, goods
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ, ความสามารถในการจุ, สิ่งที่บรรจุอยู่, ความสำคัญ, ความหมาย, เนื้อหา, สาระ adj. พอใจ, ซึ่งเห็นด้วย, เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ, พอใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
amount(n) ผลรวม, จำนวน, ปริมาณ
least(n) ส่วนน้อยที่สุด, ปริมาณน้อยที่สุด, จำนวนน้อยที่สุด
much(n) จำนวนมาก, ปริมาณมาก
quantitative(adj) เกี่ยวกับขนาด, เกี่ยวกับปริมาณ, เกี่ยวกับจำนวน
quantity(n) จำนวน, ปริมาณ, ขนาด
rainfall(n) ปริมาณน้ำฝน
snowfall(n) ปริมาณหิมะ
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว, การจำกัด, ปริมาณจำกัด, การควบคุม
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
volume(n) หนังสือ, ฉบับ, ปริมาตร, เล่ม, ปริมาณ, ชุดแผ่นเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
absorbed dose(n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Absorptiometryการวัดปริมาณรังสีที่ดูดซึม (ตามเนื้อเยื่อที่มีชีวิต) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบความหนาแน่น
ampacity(n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
casivity[เเคซิฝิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
climate(n) climate = ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ในระยะยาวนานหลายฤดู หรือหลายปี หรือหลายศัตวรรษ ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ ปริมาณฝน ลม ความชื้น ความกดดัน การแผ่รังสืของพระอาทิตย์ whether = ลักษณะอากาศในพื้นที่เป็นหลายๆชั่วโมงหรือหลายๆวัน ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ ปริมาณฝน ลม ความชื้น ความกดดัน การแผ่รังสืของพระอาทิตย์
Downregulation and Upregulationคือกระบวนการที่เซลล์ลดจำนวนปริมาณของส่วนประกอบของในเซลล์เช่น RNA หรือโปรตีน เพื่อตอบกลับให้ตัวแปรภายนอก การเพิ่มขึ้นของส่วนประกอบเซลล์เรียกว่าการควบคุม
exposure(n) ปริมาณแสงที่ฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์ได้รับ โดยการควบคุมรูรับแสงของเลนส์และความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง, รูรับแสง
gray (Gy)(n) หน่วยวัดปริมาณรังสี
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
Hyperaldosteronismเป็นโรคต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือทั้งสองของต่อมหมวกไตของคุณสร้างมากเกินไปของฮอร์โมนที่เรียกว่า (aldosterone ฮอร์โมนในกลุ่มมิเนราโลคอร์ติคอยด์ ซึ่งสร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของโซเดียมในเลือด). ทําให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากเกินไปและรักษาโซเดียมมากเกินไปซึ่งเพิ่มการกักเก็บน้ําปริมาณเลือดและความดันโลหิต
logging steps(n) เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้สำหรับนับจำนวนก้าวที่เดิน หรือวัดปริมาณแคลลอรี่ที่ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เป็น pedometer(เครื่องวัดจำนวนก้าว) สำหรับลดน้ำหนัก และมีวิทยุในตัว หรือมีไฟฉายในตัว เป็นต้น
memristor(n) อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปตามทิศทางและปริมาณกระแสที่เคยได้รับก่อนหน้า
meta-analysis(n) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ
meta-analysis(phrase) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ, การทบทวนหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมขึ้น
Neovascularizationหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ผิดปกติ (เช่นในสภาวะของจอประสาทตา) หรือในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ (เป็นเนื้องอก)
quantities(n, adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ), See also: quality, Syn. magnitude
quantity(n) ปริมาณ, จำนวน
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย
stoichiometry(n) ปริมาณสัมพันธ์
TroponinTroponin เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในกล้ามเนื้อของหัวใจของคุณ. โทรโพนินปกติไม่พบในเลือด. เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจได้รับความเสียหาย troponin จะถูกส่งเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อความเสียหายของหัวใจเพิ่มขึ้นปริมาณของ troponin จะถูกปล่อยออกมาในเลือดมากขึ้น
well over(phrase) มากกว่า (จำนวนหรือปริมาณที่กำหนดไว้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
少し[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
質量[しつりょう, shitsuryou] คุณภาพและปริมาณ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょう, ryou] TH: ปริมาณ  EN: quantity (suf)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
Netto-ปริมาณสุทธิ
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entropie(n) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top