ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประสิทธิผล*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประสิทธิผล, -ประสิทธิผล-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสิทธิผล(n) effect, See also: success, effectiveness, Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น, Example: เขาทำงานเพื่อหวังประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสิทธิผลน. ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น.
ภาพพจน์(พาบพด) น. ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ, ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiological effectivenessประสิทธิผลทางสรีรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
brake mean effective pressure (bmep)ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา (บีเอ็มอีพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraceptive effectivenessประสิทธิผลของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
demographic effectivenessประสิทธิผลทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effectivenessความยังผล, ประสิทธิผล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
effectiveness indexดัชนีประสิทธิผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effectiveness of migration streamsประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effective fertilityภาวะเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effective instructionคำสั่งยังผล, คำสั่งประสิทธิผล [ มีความหมายเหมือนกับ actual instruction ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
effective timeช่วงเวลายังผล, ช่วงเวลาประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
index of migration effectivenessดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
theoretical effectivenessประสิทธิผลทางทฤษฎี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
use effectivenessประสิทธิผลของการใช้ (วิธีการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Credit effectivenessการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล [เศรษฐศาสตร์]
Cost effectivenessต้นทุนและประสิทธิผล [TU Subject Heading]
Effectiveness Indexดัชนีประสิทธิผล, Example: คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency Indexดัชนีประสิทธิผล, Example: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index หมายถึง คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness Index of Migrationดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น, Example: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Efficiency Index of Migrationดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น, Example: ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness of Migration Streamsประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น, Example: การเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ของการย้ายถิ่น สุทธิกับค่าของการย้ายถิ่นรวม [สิ่งแวดล้อม]
Migrantion Stream, Effectiveness ofประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น, Example: การเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ของการย้ายถิ่นสุทธิ กับค่าของการย้ายถิ่นรวม (gross interchange) [สิ่งแวดล้อม]
Demographic Effectivenessประสิทธิผลทางประชากร, Example: นิยมใช้ในความหมายของประสิทธิผลโครงการวางแผน ครอบครัวโดยวัดจากการประมาณจำนวนและสัดส่วนของจำนวนเกิดที่ป้องกันได้หากคุม กำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็มพื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม, Example: ผลคูณของความยาวของเสาเข็มกับความยาวของเส้น ล้อมรูปที่สั้นที่สุดของหน้าตัดปกติของเสาเข็มนั้น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Charterกฎบัตรอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน และวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อทำให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมาก ยิ่งขึ้นต่อกติกาและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนยังมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียน เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามกฎบัตรฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [การทูต]
Look West Policyนโยบายมองตะวันตก (ของไทย) เป็นแนวความคิดที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางการ เมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคหลังสงครามเย็น ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา [การทูต]
Organization of American Statesคือองค์การของรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1947 สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา ยกเว้นประเทศนิคารากัวและอีเควดอร์ ได้ตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐในอเมริกาด้วยกัน ณ กรุงริโอเดจาเนโร เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาริโอ ประเทศเหล่านั้นต่างมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากรัฐในอเมริกาหนึ่งใดถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธหรือถูกคุกคามจาการรุกราน ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1948 ได้มีการจัดตั้งองค์การของรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ขึ้น ณ กรุงโบโกตา ประเทศโบลิเวีย ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ ในอเมริการวม 21 ประเทศ ยกเว้นประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการให้เป็นผลตามสนธิสัญญาริโอ และจัดวางระบบการรักษาความมั่นคงร่วมกันขึ้น กฎบัตร (Charter) ขององค์การได้มีผลบังคับให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1951องค์การโอเอเอสนี้ เป็นองค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ภายในกรอบของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกต่างปฏิญาณร่วมกันที่จะทำการธำรงรักษากระชับสันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงในทวีปอเมริกา เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุแห่งความยุ่งยากใด ๆ และต้องการระงับกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันโดย สันติวิธี อนึ่ง ถ้าหากมีการรุกรานเกิดขึ้นก็จะมีการปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจะหาทางระงับปัญญาหาทางการเมือง ทางการศาล และทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งจะพยายามร่วมกัน ในการหาหนทางส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่ขององค์การโอเอเอสตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตันดีซี นครหลวงของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Team Thailandทีมประเทศไทย หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เป็นเอกภาพของหน่วยราชการไทยในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นให้หมดไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน แนวคิดเรื่องทีมประเทศไทยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานของหน่วยงานไทย ในต่างประเทศ โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของแผน งานรวมที่เป็นเอกภาพ (unified work plan) มีสำนักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) และมีกรอบการประสานงานที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดำเนินความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการประสานงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 [การทูต]
cost-effectiveness analysisการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล, Example: การวิเคราะห์เพื่อจะตอบคำถามว่า ถ้ามีหลายๆ โครงการที่สามารถจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งได้ โครงการใดจะเสียต้นทุนน้อยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หากทุกโครงการได้ผลเท่ากัน โครงการใดใช้ต้นทุนน้อยที่สุด แนววิเคราะห์นี้มีประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกในกรณีที่รัฐบาลหรือหน่วยงานมีทรัพยากรหรืองบประมาณจำกัด [เศรษฐศาสตร์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Cost-Effective Analysisการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล [การแพทย์]
Effectivenessประสิทธิภาพทางทฤษฎี, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล [การแพทย์]
Efficacyใช้ได้ผล, ความสามารถอำนวยผลดีได้, ภาวะที่ดีที่สุด, ประสิทธิผล [การแพทย์]
effective pressureeffective pressure, ความดันประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
effective forceeffective force, แรงประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมีประสิทธิผล[khwām mī prasitthiphon] (n, exp) EN: effectiveness ; efficacy
ประสิทธิผล[prasitthiphon] (n) EN: effect ; success ; effectiveness  FR: effet [ m ] ; résultat [ m ]
ประสิทธิผลเชิงกล[prasitthiphon choēngkøn] (n, exp) EN: mechanical efficiency
อย่างมีประสิทธิผล[yāng mī prasitthiphon] (adv) EN: effectively

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effective(adj) ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectively(adv) อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively
ineffectual(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิผล, ซึ่งไม่มีประโยชน์, Syn. ineffective, unavailing, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficiency(อิฟิช'เชินซี) n. ความได้ผล, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, Syn. efficacy

English-Thai: Nontri Dictionary
efficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความสามารถ, ประสิทธิผล, ความได้ผล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effectiveness(n) ประสิทธิผล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] TH: ประสิทธิผล  EN: efficacy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top