ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประกาศนียบัตร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประกาศนียบัตร, -ประกาศนียบัตร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศนียบัตร(n) certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai Definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง(n) diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศนียบัตร(-กาสะนียะบัด, ปฺระกาดสะนียะบัด) น. เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปรกติตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา.
เนติบัณฑิตน. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชากฎหมายของโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม, ผู้สอบได้ตามหลักสูตรของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา.
มหาวิทยาลัย(มะหาวิดทะยาไล) น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificate๑. ประกาศนียบัตร๒. ใบสำคัญ (การจดทะเบียน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ใบรับรอง๒. ประกาศนียบัตร๓. หนังสือสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Certificationประกาศนียบัตร, การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your diploma and join the police!เอาประกาศนียบัตรแกมา แล้วก็สมัครเป็นตำรวจซะ ! Cinema Paradiso (1988)
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน. Cinema Paradiso (1988)
I even got a certificate in Biarritz, when I was a kid.ฉันได้ประกาศนียบัตร ที่เบียร์ริชซ์ตอนเด็กด้วย Wild Reeds (1994)
I also built that library and used it to help a dozen guys get a high school diploma.ฉันยังสร้างห้องสมุดที่ และใช้มันเพื่อช่วยให้พวกโหลได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสูง The Shawshank Redemption (1994)
ANDY: Dude, we should've sprayed the diplomas.ไอ่สัตว์เราน่าจะได้พ่นสเปร์ยในประกาศนียบัตรหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Now a testimonial will be presented.ตอนนี้ เราจะมอบประกาศนียบัตร A Millionaire's First Love (2006)
My diploma?ประกาศนียบัตรของผม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Well, thanks for my fake diploma.เอาละ ขอบคุณ\สำหรับประกาศนียบัตรปลอมของผม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
You don't exactly need a master's degree.นายไม่จำเป็นต้องได้ประกาศนียบัตรด้วยซ้ำ Bolt (2008)
So I can get a diploma. So I can teach.เพื่อฉันจะได้ประกาศนียบัตร ฉันจะได้สอนไงล่ะ Julie & Julia (2009)
You don't need a diploma to teach.คุณไม่เห็นต้องได้ประกาศนียบัตรเพื่อจะมาสอนเลย Julie & Julia (2009)
But I can't help it. I want a diploma.แต่ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ ฉันต้องได้ใบประกาศนียบัตรนั่น Julie & Julia (2009)
And as for Serena van der Woodsen, after today you are officially irrelevant.และแสดงให้พวกเขาได้เห็น ถึงตัวตนที่พวกเธอเป็น อย่าพึ่งสิ เธอจะยังเรียนไม่จบจนกว่าฉันจะเอาใบประกาศนียบัตรให้เธอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Fargood put these gold seals on our diplomas whenever we passed part of his training.ฟาร์กูดให้ตราประทับทอง บนประกาศนียบัตรของเรา เมื่อไรก็ตามที่เราสอบผ่าน การฝึกของเขา Harbingers in a Fountain (2009)
Avalon's Harbinger certificate.ประกาศนียบัตรฮาบินเกอร์ของอเวลอน Harbingers in a Fountain (2009)
It's time one of us got a diploma.มันถึงเวลาแล้วที่ 1 ในครอบครัวเราต้องได้ใบประกาศนียบัตร The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
And you got yourself a speech.ถ้านี้เป็นคำพูดฉัน ทุกคนคงโยนประกาศนียบัตรใส่ฉันแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
this'll be my speech when I want everyone to throw diplomas at my head.ทุกคนคงโยนประกาศนียบัตรใส่ฉันแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Number two:ข้อที่ 2 ผมได้ประกาศนียบัตร จากการจัดการกับความโกรธ Beautifully Broken (2010)
What are his qualifications?ประกาศนียบัตรของเขาจบสาขาไหนมา Abiquiu (2010)
I suppose you'll want to hear my qualifications.ฉันคิดว่าคุณคงอยากจะเห็น ใบประกาศนียบัตรของผม Sunset (2010)
To get her C.P.A.ประกาศนียบัตรด้านบัญชี Mercury Retrograde (2010)
You've helped... 41 inmates get their G.E.D.คุณช่วย... นักโทษ 41 รายให้ได้รับประกาศนียบัตร (วุฒิเทียบเท่าม. 6) 25 to Life (2010)
and proof of education up to college.ใบประกาศนียบัตรชั้นประถม ม.ต้น ม.ปลาย Episode #1.10 (2010)
It's just I graduated today.ฉันเพิ่งเรียนจบประกาศนียบัตรครูวันนี้ One Day (2011)
Certificate of authenticity...ประกาศนียบัตรรับรอง... Critical Film Studies (2011)
Is that like some honorary degree they give away to princes?นั่นเป็นประกาศนียบัตร ที่พวกเขาออกให้เจ้าชายเหรอ? Coup de Grace (2011)
You're lucky I need my scuba certification. Okay, okay. I'm the one living in your vents.คุณโชคดีที่ผมต้องการ ประกาศนียบัตรประดาน้ำ ผมคือคนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ Biology 101 (2011)
It just means her name goes on some charter and she gets to put it on her resume.มันแค่หมายความว่าชื่อหล่อน จะติดอยู่บนประกาศนียบัตร เพื่อที่หล่อนจะได้เอามันไปใส่ไว้ในเรซูเม่ Geography of Global Conflict (2011)
This has always been my locker and will continue to be until I walk across that stage in my cap and gown and get my diploma.และจะเป็นต่อไปจนกว่าฉันจะก้าวขึ้นไปบนเวทีนั่น ในหมวกคลุมกับชุดยาวและรับใบประกาศนียบัตร Big Brother (2012)
Dad, it's a certificate of participation for Regionals.พ่อครับ นั่นมันประกาศนียบัตร การเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค Dance with Somebody (2012)
All right, to Poe finally getting his diploma.เอาล่ะ สำหรับโพ ที่ในที่สุดก็ได้ประกาศนียบัตร Legacy (2012)
I got my GED, and then I got that promotion, too.ผมได้ประกาศนียบัตรและได้รับ การเลื่อนตำแหน่ง Kite Strings (2012)
This isn't about handing out certificates and sending you on your way.นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการได้ประกาศนียบัตร แล้วก็ส่งพวกคุณไปตามทาง The Safe (2012)
He wanted to know who the valedictorian was.เค้าอยากจะรู้ว่าใครคือผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร Zane vs. Zane (2013)
But no proof on paper?คุณไม่มีประกาศนียบัตร The Hundred-Foot Journey (2014)
- Oh. Participation award.- โอ้ ใบประกาศนียบัตร Inside Out (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกาศนียบัตร[prakātsanīyabat] (n) EN: diploma ; certificate  FR: diplôme [ m ] ; certificat [ m ] ; brevet [ m ]
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[prakātsanīyabat chan sūng] (n, exp) EN: diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ[prakātsanīyabat wichāchīp] (n, exp) EN: vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[prakātsanīyabat wichāchīp chan sūng] (n, exp) EN: high vocational Certificate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate(n) ประกาศนียบัตร, Syn. credential
certificate(vt) ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร
certify(vt) ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร
diploma(n) อนุปริญญา, See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร, Syn. graduation certificate, parchment, honor
diplomate(n) ผู้ได้รับประกาศนียบัตร, Syn. graduate
master mariner(n) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรการเดินเรือ
sheepskin(n) ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)), See also: ใบปริญญาบัตร, Syn. degree, diploma
valedictorian(n) ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร, See also: ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว, ประกาศนียบัตร
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) { certificated, certificating, certificates } n. หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, ในสุทธิ, ใบสำคัญ, ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง, หนังสือรับรอง, หนังสือแนะนำตัว, สาสน์ตราตั้งทูต, ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
diploma(ดิโพล'มะ) n., อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ในอนุญาต, หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร, ผู้ได้รับอนุปริญญา
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว, ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา, เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา, การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, ใบรับรอง, หนังสือรับรอง
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง
diploma(n) ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, หนังสือสำคัญ
qualification(n) คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ข้อจำกัด, ข้อแม้, ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top