ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตรวจสอบ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตรวจสอบ, -ตรวจสอบ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจสอบ(v) check, See also: verify, investigate, examine, Syn. ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
ผู้ตรวจสอบ(n) examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้ตรวจสอบบัญชี(n) auditor, Example: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ผู้ตรวจสอบภายในน. เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการเป็นการภายในขององค์กร เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย การปฏิบัติตามคำสั่ง.
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปน. มาตรการสำคัญอย่างหนึ่งของระบบรัฐสภาที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากฝ่ายนิติบัญญัติในการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ.
ดิ่งน. โลหะรูปทรงกรวยหงาย มีห่วงผูกเชือก ใช้วัดความลึกของน้ำ ตรวจสอบเสาหรือกำแพงเป็นต้นว่าตั้งตรงหรือไม่ เช่น ทิ้งดิ่งวัดความลึกของแม่น้ำ, ลูกดิ่ง ก็เรียก
ดึงหน่วงเหนี่ยวไว้ เช่น ดึงเรื่องไว้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน อย่าเพิ่งปล่อยผ่านออกไป
ทดสอบก. ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน เช่น ทดสอบเครื่องยนต์
ใบแดงแจ้งโทษน. เอกสารที่กรมตำรวจแจ้งผลการตรวจสอบทะเบียนประวัติของบุคคล โดยในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าบุคคลผู้ถูกตรวจสอบนั้นเคยต้องโทษในคดีอาญามาแล้ว เดิมกรมตำรวจใช้กระดาษสีแดง ปัจจุบันเลิกใช้กระดาษสีแดง<i> </i>.
ปรู๊ฟงานพิมพ์เป็นต้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติ.
รุดก. กิริยาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบความเสียหาย.
ลูกดิ่งน. โลหะรูปทรงกรวยหงาย มีห่วงผูกเชือก ใช้วัดความลึกของนํ้า ตรวจสอบเสาหรือกำแพงเป็นต้นว่าตั้งตรงหรือไม่, ดิ่ง ก็เรียก
สอบเขตที่ดินก. ตรวจสอบที่ดินโดยพนักงานที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบเนื้อที่และแนวเขตที่แน่นอน.
สอบทานก. ตรวจสอบหนังสือ ข้อความ หรือตัวเลข ให้ตรงกับต้นฉบับหรือถ้อยคำที่บอกเป็นต้น.
สอบราคาก. สอบดูราคาสิ่งของตามร้านค้าต่าง ๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร, ตรวจสอบราคาที่ขายว่าถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดไว้หรือไม่, สอบถามราคาในการพิมพ์หรือการซื้อเป็นต้นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาราคาต่ำสุด.
สายดิ่งน. เชือกที่ปลายด้านหนึ่งผูกติดกับลูกดิ่งสำหรับใช้วัดความลึกของน้ำ ตรวจสอบเสาหรือกำแพงเป็นต้นว่าตั้งตรงหรือไม่, เชือกที่ผูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้นเป็นคู่สกัดหัวท้ายดอกจำปาของว่าวจุฬา.
สำรวจ(สำหฺรวด) ก. ตรวจสอบ เช่น สำรวจสำมะโนครัว สำรวจพฤติกรรม, ตรวจหา เช่น สำรวจแหล่งแร่.
เสนา ๒(เส-นา) น. วัดนา, ตรวจสอบที่นา, แสนา ก็ว่า.
แสนาก. วัดนา, ตรวจสอบที่นา, เสนา ก็ว่า.
แสนา(แส-นา) น. เสนา, วัดนา, ตรวจสอบที่นา, (เทียบ ข. แสฺร ว่า นา).
หน่วยรับตรวจน. หน่วยงานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจและหน้าที่เข้าตรวจสอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmed checkการตรวจสอบด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
LRC (longitudinal redundancy check)แอลอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
longitudinal redundancy check (LRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว (แอลอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
law, inspectionกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redundancy check; redundant checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant check; redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequence checkการตรวจสอบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequence checking routineรูทีนตรวจสอบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-checking codeรหัสตรวจสอบตัวเอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic checkการตรวจสอบอัตโนมัติ [ มีความหมายเหมือนกับ built-in check และ hardware check ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounts, committee onคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audit of computer systemsการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audit trailหลักฐานการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quality checkการตรวจสอบคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
built-in checkการตรวจสอบในตัว [ มีความหมายเหมือนกับ automatic check และ hardware check ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modular check characterอักขระตรวจสอบมอดูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
committee on accounts (A.); committee of public account (E.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consistency checkการตรวจสอบความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency checkการตรวจสอบความเข้ากันได้, การตรวจสอบความไม่ขัดแย้งกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
check digitเลขโดดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check numberจำนวนตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check problemปัญหาตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check registerเรจิสเตอร์ตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check solutionผลเฉลยตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check sumผลรวมตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check symbolสัญลักษณ์ตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic redundancy check (CRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน (ซีอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card verifierเครื่องตรวจสอบบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Comptroller General๑. ผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) (อเมริกัน)๒. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bite๑. ตรวจสอบรอยกัด๒. รอยกัดเพื่อตรวจสอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
check characterอักขระตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ redundant character ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check characterอักขระตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ redundant character ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Charlier checkการตรวจสอบแบบชาร์เลียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
check wordคำตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking programโปรแกรมตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ checking routine ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking routineรูทีนตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ checking program ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkpointจุดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CRC (cyclic redundancy check)ซีอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kokaiเอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kokokuเอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการตรวจสอบแล้วและยอมรับให้เป็นเอกสารขอรับสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Search Reportรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, Example: แสดงรายชื่อบทความวิชาการ ทั้งสิทธิบัตรและบทความวารสาร มักมีประโยชน์เข้าเรื่องกับการประดิษฐ์นั้น ๆ โดยตรวจทั้งความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of request for examinationวันที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, Example: [นิวเคลียร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ, Example: การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด, Example: การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ, Example: ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน [ตลาดทุน]
Monitoring wellsบ่อติดตามตรวจสอบ, Example: บ่อน้ำที่ได้มีการออกแบบและก่อสร้างเป็นการเฉพาะและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยต่อแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Auditing, Internalการตรวจสอบภายใน [TU Subject Heading]
Bank examinationการตรวจสอบธนาคาร [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]
Customs inspectionการตรวจสอบทางศุลกากร [TU Subject Heading]
Engineering inspectionการตรวจสอบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Environmental auditingการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Management auditการตรวจสอบด้านการบริหาร [TU Subject Heading]
Marketing auditsการตรวจสอบทางการตลาด [TU Subject Heading]
Preshipment inspection of exportsการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก [TU Subject Heading]
State supervisionการตรวจสอบโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Waste Auditingการตรวจสอบของเสีย, Example: ดูการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมว่ามีของเสียมาก น้อยเท่าใด และ มีวิธีบำบัดหรือกำจัดอย่างไร [สิ่งแวดล้อม]
MONITORINGการติดตามตรวจสอบ [สิ่งแวดล้อม]
Environmental monitoringการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Monitoring Wellบ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน, Example: บ่อที่ขุดเพื่อเก็บน้ำในการตรวจสอบการปนเปื้อน ของแหล่งน้ำใต้ดินจากการแพร่กระจายของสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ เช่น ใกล้กับแหลางฝังกลบขยะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentariaสำนักงานตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ของ อาร์เจนตินา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรและสัตว์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการผลิตของอาร์เจนตินา โรงงานผลิตสัตว์น้ำของไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังอาร์เจนตินาจะต้องได้รับใบ รับรองมาตรฐานการผลิตจาก SENASA ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้าสู่อาร์เจนตินา [การทูต]
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]
nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ หรือนิวเคลียร์เกจ, เป็นเครื่องวัดและควบคุมที่ทำงานโดยการกระตุ้นด้วยรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เครื่องวัดชนิดนี้ประกอบด้วยต้นกำเนิด และหัววัดรังสี บรรจุอยู่ในภาชนะที่แยกจากกัน หรือบรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยให้ลำรังสีผ่านออกมาทางช่องทางผ่าน หรืออุปกรณ์ควบคุมรังสีไปยังวัสดุที่ต้องการวัด ขณะเดียวกันหัววัดรังสีจะทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของปริมาณรังสี หรือจำแนกชนิด และขนาดพลังงานของรังสี ซึ่งเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบที่จะใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์นี้ มีหลักการทำงานตามลักษณะการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ เครื่องวัดแบบส่งผ่าน (Transmission gauge) และเครื่องวัดแบบกระตุ้นให้เกิดการแผ่รังสี (Reactive gauge) [พลังงาน]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Monitoring Planแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ปิโตรเลี่ยม]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Administrative auditการตรวจสอบด้านบริหาร [การบัญชี]
Analytical reviewการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ [การบัญชี]
Annual auditการตรวจสอบบัญชีประจำปี [การบัญชี]
Auditการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit adjustmentรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit around the computerการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ [การบัญชี]
Audit guideแนวทางการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit memorandumบันทึกงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit notebookสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
- Sure.- ตรวจสอบว่า 12 Angry Men (1957)
- Facts determine the case.- ข้อเท็จจริงตรวจสอบกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
Well I must be sure and thank him.ก็ ฉันจะต้องตรวจสอบและ ขอขอบคุณเขา The Old Man and the Sea (1958)
- I will have. He's a bit soft that Inspector, isn't he?เขาคือบิตอ่อนที่ตรวจสอบไม่ได้คือ เขา? Help! (1965)
- Parade ready for your inspection, sir.ขบวนพาเหรดพร้อมสำหรับ การตรวจสอบของคุณครับ ขอบคุณโทของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
You two check for damage.คุณทั้งสองตรวจสอบความ เสียหายใน frigin อุปกรณ์ จูนิเปอร์ใส่ น้ำมันว่า How I Won the War (1967)
Present and ready for your inspection, sir.ปัจจุบันและพร้อมสำหรับการ ตรวจสอบของคุณครับ How I Won the War (1967)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
-Sure. You want to meet him?- ตรวจสอบว่า คุณต้องการที่จะพบกับเขา? The Godfather (1972)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1, 000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1, 000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
Check him out.ตรวจสอบเขาออก The Godfather (1972)
Make sure they're clean, because the guys will be there a long time.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำความสะอาดเพราะคนจะมีเวลานาน The Godfather (1972)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Aw, check out those shorts.อ๊ะ ตรวจสอบ กางเกงขาสั้น ที่ วู I Spit on Your Grave (1978)
Sorry for the delay, ma'am. I'll check on it.ขออภัยใน ความล่าช้า แหม่ม I'II ตรวจสอบได้ I Spit on Your Grave (1978)
Walking back and forth real slow, making sure I see 'em good.เดิน ไปมา ช้า จริง ตรวจสอบให้แน่ใจ ฉัน เห็นมันดี I Spit on Your Grave (1978)
I just came down here to check it out, and this guy, he's already snuffed it.ฉันเพียงแค่ลงมาที่นี่เพื่อ ตรวจสอบออก และผู้ชายคนนี้เขาก็ดับแล้ว Mad Max (1979)
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง Airplane! (1980)
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)
- Shall I check the weather?- ให้ผมตรวจสอบสภาพอากาศมั้ย Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
How many times have I warned about food inspection?เตือนเรื่องการตรวจสอบอาหาร ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว Airplane! (1980)
- We'll need a free-landing flight check.- เราต้องการตรวจสอบการบินลงอิสระ Airplane! (1980)
Gunderson, check the radar range. Anything yet?กันเดอร์สัน ตรวจสอบรัศมีเรดาร์ซิ พบอะไรหรือยัง Airplane! (1980)
I'm gonna run a make on him.ผมจะดำเนินการตรวจสอบกับเขา First Blood (1982)
I double checked it, Will. What do you want me to do?การตรวจสอบมันสองครั้ง วิล คุณต้องการผมทำอะไร First Blood (1982)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
- Check it.ตรวจสอบ. Idemo dalje (1982)
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Have you checked the orbit?คุณได้ตรวจสอบวง โคจร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Also to examine the large monolith.นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ เสาขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You never let us examine it.คุณไม่เคยให้เราตรวจสอบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know damn well we've been checking it.คุณจะรู้ว่าคำด่าที่ดีที่เราได้รับ การตรวจสอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You've double-checked this?คุณสองตรวจสอบนี้หรือไม่? กรุณาบอกว่าคุณไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Captain Blumburtt and his troops are on a routine inspection tour.กัปตัน Blumburtt และกองกำลังของเขา อยู่ในทัวร์การตรวจสอบเป็นประจำ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Uh, I think I'll just check on Willie.เอ่อผมคิดว่าผมก็จะตรวจสอบในวิลลี่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
Just checking.ขอตรวจสอบหน่อย Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
Yvette hid in the study to check that Mr. Boddy was dead.อีเว็ตต์ซ่อนตัวอยู่ในห้องหนังสือ เพื่อตรวจสอบว่าคุณบ๊อดดี้ตายแน่นอน Clue (1985)
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจสอบ[kān trūatsøp] (n) EN: audit ; inspection  FR: examen [ m ] ; vérification [ f ] ; contrôle [ m ] ; audit [ m ]
การตรวจสอบบัญชี[kān trūatsøp banchī] (n, exp) EN: audit
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng] (n, exp) EN: random inspection
การตรวจสอบด้วยตา[kān trūatsøp dūay tā] (n, exp) EN: visual inspection  FR: contrôle visuel [ m ]
การตรวจสอบเป็นวาระ[kān trūatsøp pen wāra] (n, exp) EN: periodic inspection
การตรวจสอบภายใน[kān trūatsøp phāinai] (n, exp) EN: internal audit  FR: audit interne [ m ]
การตรวจสอบภายนอก[kān trūatsøp phāinøk] (n, exp) EN: external audit  FR: audit externe [ m ]
การตรวจสอบพิธีการทางศุลกากร[kān trūatsøp phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs inspection
การตรวจสอบประจำปี[kān trūatsøp prajampī] (n, exp) EN: annual audit  FR: audit anuel [ m ]
การตรวจสอบตามวาระ[kān trūatsøp tāmwāra] (n, exp) EN: periodic inspection
คนตรวจสอบ[khon trūatsøp] (n, exp) EN: examiner  FR: examinateur [ m ] ; examinatrice [ f ]
กลไกการตรวจสอบอิสระ[konkai kān trūatsøp itsara] (n, exp) EN: independant auditing mechanism
ก่อนตรวจสอบ[køn trūatsøp] (adj) EN: prima facie
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[phūchūay phūjatkān dān trūatsøp] (n, exp) EN: assistant audit manager
ผู้ตรวจสอบ[phū trūatsøp] (n, exp) EN: examiner
ผู้ตรวจสอบบัญชี[phū trūatsøp banchī] (n, exp) EN: auditor
รายการตรวจสอบ[rāikān trūatsøp] (n, exp) EN: checklist  FR: check-list [ f ] (anglic.)
ตรวจสอบ[trūatsøp] (v) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve  FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester
ตรวจสอบบัญชี[trūatsøp banchī] (v, exp) EN: audit accounts
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า[trūatsøp hai naējai wā] (v, exp) FR: s'assurer que
ตรวจสอบภายใน[trūatsøp phāinai] (v, exp) EN: carry out an internal audit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyse(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyze(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
assay(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
auditor(n) ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
autopsy(n) การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy(n) การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
buy a pig in a poke(idm) ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
case(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(n) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censorial(adj) ที่ตรวจสอบ
censorship(n) การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing
certified milk(n) นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย
check(n) การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
check(vt) ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check out(vi) ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into
check over(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย, Syn. check, check up on, look into
checker(n) ผู้ที่ตรวจสอบ, Syn. checkout person, examiner
checkout(n) การทดสอบความพร้อม, See also: การตรวจสอบก่อนออก
checkpoint(n) ด่านตรวจ, See also: จุดตรวจสอบ
control(vt) ตรวจสอบ, Syn. check, insure, see
countercheck(n) การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน
countercheck(vt) ตรวจสอบอีกครั้ง, See also: ตรวจทาน
chech back(phrv) พูดถึง, See also: ตัดสินใจอีกครั้ง, ตรวจสอบอีก
check back(phrv) ตรวจสอบ
check off(phrv) ทำเครื่องหมายแสดงว่าตรวจสอบแล้ว, Syn. tick off
check on(phrv) ตรวจสอบ
check over(phrv) ตรวจสอบ
check through(phrv) ตรวจสอบ (โดยเฉพาะข้อเขียน), See also: ตรวจ
detect in(phrv) จับได้, See also: ตรวจสอบได้, สังเกตได้
dig into(phrv) ตรวจสอบอย่างละเอียด
enter into(phrv) เริ่มตรวจสอบ, See also: เริ่มเข้าสู่รายละเอียด
detect(vt) ค้นหา, See also: ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น, Syn. ascertain, find out, hear, learn
detective(n) นับสืบ, See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ, Syn. inspector, investigator
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
examination(n) การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
fieldstrip(vt) แยกชิ้นส่วนอาวุธเพื่อทำความสะอาด ซ่อมหรือตรวจสอบ
find out(phrv) หาความจริง, See also: ตรวจสอบ, Syn. discover
fine-tooth comb(n) การตรวจสอบอย่างละเอียด
go into(phrv) ตรวจสอบ
go over(phrv) ตรวจสอบความถูกต้อง, Syn. go through, look over
go through(phrv) ตรวจสอบ
going-over(n) การตรวจสอบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การสืบสวน, การวิเคราะห์, Syn. inspection, examination, overhaul
inquire(vi) สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
bottom(บอท'เทิม) { bottomed, bottoming, bottoms } n., adj. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ, ตอนท้ายสุด, ปลาย, ท้องเรือ, ปลายตรอก vt., vi. ใส่พื้นให้แก่, พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
canvass(แคน'เวิส) { canvassed, canvassing, canvasses } vt., vi., n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด, หาเสียง, ออกเที่ยวชักชวน, อภิปรายอย่างละเอียด, วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด, เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย, พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ, เซนเซอร์, ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์, การตรวจสอบ, อำนาจการตรวจสอบ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง, พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม, การตรวจสอบ
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
checkupn. การตรวจสอบ, การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
con(คอน) 1. { conned, conning, cons } v. ต่อต้าน, แย้ง, เรียนรู้, ศึกษา, ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, จำไว้, นำเรือ, ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน, การโต้เถียง, ผู้คัดค้าน, ผู้ลงบัตรคัดค้าน, นักโทษ, วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
confront(คันฟรันทฺ') { confronted, confronting, confronts } vt. เผชิญหน้ากับ, พบกับ, นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose, face, meet, Ant. avoid, shun
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ, ผู้ควบคุม, ผู้ยับยั้ง, เครื่องควบคุม, เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt., n. (การ) หยุดยั้ง, ยับยั้ง, ตรวจสอบซ้ำ, ตรวจทบทวน, Syn. blank check
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม, ตรวจสอบโดยการถาม, ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
debuggerโปรแกรมตรวจสอบจุดบกพร่องหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะ
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
double-checkvt. , vi. ตรวจสอบ2ครั้ง
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ, การทดสอบ, การตรวจสอบ, Syn. inspection
examine(อิกแซม'มิน) { examined, examining, examines } vt. สอบ, ทดสอบ, ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทดสอบ,
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา, สิ่งที่ใช้ค้นหา, กล้องโทรทรรศน์, กล้องส่องทางไกล, กล้องดูภาพ, เครื่องวัด, เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา, การตรวจสอบ, การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ, คำพิพากษา, คำวินิจฉัย, See also: findings n., pl. เครื่องมือช่าง, เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result, answer, verdict
halt(ฮอลทฺ) vi., n.adj. (การ) หยุด, ชะงัก, เป็นง่อย, ขาเป๋, ลังเล, สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand, check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง operator กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด, การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ, จราจร, ผู้ตรวจสอบ, ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral, inspectorial adj. inspectorship n.
look(ลุค) { looked, looking, looks } vi. ดู, มอง, เห็น, เพ่ง, สนใจ, ชำเลือง, โน้มเอียง, ปรากฎ, ดูเหมือน, เผชิญหน้า vt. ดู, มอง, ปรากฎ, แสดงออก, ระวัง, พิจารณา, ตรวจสอบ. n. การดู, การมอง, การเห็น, การชำเลือง, การค้นหา, ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู, ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น, เครื่องเตือน, เครื่องบอกเหตุ, เหี้ยหรือจะกวด, เครื่องรับการส่งวิทยุ, พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม, สังเกต, ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน, เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่หมายถึง บิตที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ถ้าเป็น 1 ก็เรียกว่า ภาวะคี่ ถ้าเป็น 0 ก็เป็น ภาวะคู่
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj., adv. ตั้งฉาก, เป็นแนวดิ่ง, แท้จริง, โดยตรง, แม่นยำ, อย่างสมบูรณ์, อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง, ทิ้งดิ่ง, ทำให้ตั้งฉาก, หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง, ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด, ปิดด้วยตะกั่ว, ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก, ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี
censor(vt) ติชม, ตรวจหนังสือพิมพ์, จับผิด, ตรวจสอบ, เซนเซอร์
censorship(n) การติชม, การตรวจหนังสือพิมพ์, การตรวจตรา, การตรวจสอบ, การเซนเซอร์
check(n) การตรวจสอบ, เครื่องหมายถูก, เช็ค, ใบเบิกเงิน, ใบสั่งจ่าย
check(vt) ทำให้ชะงัก, ดึง, ทำให้หยุด, ทัดทาน, ว่ากล่าว, ตรวจสอบ
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา, ผู้ตรวจตรา, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องควบคุม
copyreader(n) คนตรวจสอบ, บรรณาธิการ, คนพิสูจน์อักษร
disquisition(n) การถกเถียง, การตรวจสอบ, การค้นคว้า, การบรรยาย, ปาฐกถา
examination(n) การตรวจสอบ, การทดสอบ, ข้อสอบ, การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ, ทดสอบ, ไต่ถาม, สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ, ผู้สอบ, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทดสอบ, ผู้เข้าสอบ
explorer(n) นักสำรวจ, ผู้สอบสวน, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องตรวจ
inspect(vt) ตรวจ, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจสอบ
probe(vt) ตรวจสอบ, ไต่ถาม, สอบสวน, ทดสอบ
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน, ตรวจตรา, สำรวจ, ตรวจสอบ, สอดแนม
riddle(vi) ทำให้พิศวง, พูดเป็นปริศนา, ตรวจสอบ, วิเคราะห์, เลือกสรร
sound(vt) ออกเสียง, เป่าแตร, หยั่งดู, ตรวจสอบ, วัด
survey(n) การสำรวจ, การตรวจ, การรังวัด, แผนที่สำรวจ, การตรวจสอบ
test(vt) ทดลอง, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ, การพิสูจน์ความจริง, การยืนยัน
verify(vt) ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ, ค้นหาความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absorptiometryการวัดปริมาณรังสีที่ดูดซึม (ตามเนื้อเยื่อที่มีชีวิต) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบความหนาแน่น
accountability(n) ตรวจสอบได้
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
dispatcher[ดิสแพตเชอร์] (n) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
excuss[Ex`cuss´] (vt) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย), See also: to discard, 2To inspect; to investigate, to decipher, 3To seize a, Syn. 1To shake off
forensic accountant(n) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี, Syn. auditor
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้การถ่ายภาพสะท้อนแบบแม่เหล็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำดีและท่อตับอ่อนในลักษณะที่ไม่รุกราน ขั้นตอนนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบว่านิ่วในท่อที่อยู่รอบถุงน้ำดีหรือไม่
micromanageการบริหารงานแบบจู้จี้จุกจีกจับผิดและตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอน
Papanicolaou (Pap)ขั้นตอนที่แปรงขนาดเล็กหรือไม้พายที่ใช้ในการกำจัดเซลล์จากปากมดลูกอย่างเบาๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับมะเร็งปากมดลูกหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n, pharm) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม
verify(vt) ตรวจสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ, มองเช็คดูให้แน่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
検具 する[けんぐ, kengu] (n, vt) การตรวจสอบงานด้วยจิ๊ก
検具[検具, ken gu] (n, vt) การตรวจสอบชิ้นงานด้วยจิ๊ก
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] TH: การตรวจสอบ  EN: examination
確認[かくにん, kakunin] TH: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ  EN: affirmation
検査[けんさ, kensa] TH: การตรวจสอบ  EN: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
抑える[おさえる, osaeru] TH: ตรวจสอบให้แน่ชัด  EN: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*nblick { m }; Ansicht { f }; Sicht { f }; Blick { m }; Aus*n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top