ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดัดแปลง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดัดแปลง, -ดัดแปลง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลง(v) modify, See also: alter, adapt, Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ, Example: พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ดัดแปลงแก้ไข(v) adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัดแปลง(-แปฺลง) ก. แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย, เช่น ดัดแปลงเรือนชั้นเดียวให้เป็น ๒ ชั้น.
กระบวนจีนน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของจีนมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทย, เรียกลวดลายผ้าแพร โดยมากเป็นรูปประแจ กะแปะ มังกร ว่า ลายกระบวนจีน.
กระบวนฝรั่งน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของตะวันตกมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทยในบางสมัย.
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า
แก้ไขก. ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, แก้ ก็ว่า.
ซ่อมแปลงก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี.
ดำแลง ๑ก. ดัดแปลง, จำแลง, เช่น ก็ดำแลงเพศเป็นดาบส (ม. คำหลวง ชูชก).
นิเวศวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับการดัดแปลงวัฒนธรรมของมนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม.
แปลง ๒(แปฺลง) ก. เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป, เปลี่ยนรูปทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น ยักษ์แปลงเป็นมนุษย์, จำแลง ก็ว่า, เปลี่ยนจากรูปเดิมแต่บางส่วน เช่น คนดีแปลงเป็นคนง่อย, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่น เรือนชั้นเดียวแปลงให้เป็น ๒ ชั้น, ดัดแปลง ก็ว่า
พลิกแพลงดัดแปลง, ยักย้ายถ่ายเท, เช่น ช่างพลิกแพลง.
ยักเยื้องว. เลี่ยงไป, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น ถามเรื่องหนึ่ง แต่พูดยักเยื้องไปตอบอีกเรื่องหนึ่ง, ดัดแปลง เช่น ทำยักเยื้อง, เยื้องยัก ก็ว่า.
เยื้องยักก. เลี่ยงไป, ไม่ตรงไปตรงมา, ดัดแปลง, ยักเยื้อง ก็ว่า.
เรือรบน. เรือที่ต่อหรือดัดแปลงขึ้นเพื่อใช้ในการรบ มีขีดความสามารถต่าง ๆ เช่น ต่อตีเรือข้าศึก คุ้มกันกระบวนเรือลำเลียง และระดมยิงฝั่ง เป็นต้น มีหลายประเภท เรียกชื่อตามลักษณะและหน้าที่ที่สำคัญ เช่น เรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดำน้ำ เรือลาดตระเวน เรือวางทุ่นระเบิด.
ละครพันทางน. ละครแบบหนึ่ง ดัดแปลงมาจากละครรำของเก่า ตัวละครพูดบทของตนเอง มักแสดงเรื่องแต่งจากพงศาวดารชาติต่าง ๆ มีท่ารำ สำเนียงเจรจา และทำนองเพลงตามชาตินั้น ๆ เช่น เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช พระลอ.
ละครเพลงน. ละครเวทีแบบหนึ่ง ผู้แสดงร้องเพลงดำเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง ใช้เพลงและดนตรีสากล ไม่มีลูกคู่ จัดฉากและแต่งกายแบบสมัยนิยมตามเนื้อเรื่อง ต้องการเน้นเพลง เช่น จุฬาตรีคูณ บางครั้งนำบทละครเวที เช่น เรื่องราชินีบอด เรื่องเปลวสุริยา มาดัดแปลงเป็นละครเพลง.
ละเมิดลิขสิทธิ์ก. กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ทำซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
สุกียากี้น. ชื่ออาหารแบบญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ เต้าหู้ และผักบางชนิด, ไทยนำมาดัดแปลงโดยใช้เนื้อสัตว์ ผักต่าง ๆ วุ้นเส้น และไข่ เป็นต้น ลวกในน้ำซุป กินกับน้ำจิ้ม, บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า สุกี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
แตรฝรั่งแตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรั่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified Organismsสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม, Example: <p>สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม <p> <p>กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 <p>- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 <p>- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544 <p>- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 <p>- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ <p>- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) <p> <p>คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <p>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง <p>- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา <p>- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ <p>- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม <p>- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ <p>- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. <br> <br>Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Special monitoringการเฝ้าสังเกตพิเศษ, การตรวจติดตามที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานการณ์จำเพาะ ของสถานปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมที่ดี โดยมากจะใช้ในขั้นตอนดำเนินการของสถานปฏิบัติการใหม่ ใช้ในกรณีที่มีการดัดแปลงที่สำคัญของสถานปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ หรือใช้กับปฏิบัติการภายใต้ภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าสังเกตพิเศษนี้ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการเฉพาะแห่ง, Example: [นิวเคลียร์]
structural programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมโดยใช้เฉพาะโครงสร้างควบมากเกินไปคุมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้โปรแกรมซับซ้อนมากเกินไป วิธีนี้ช่วยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น อันจะทำให้แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นด้วย [คอมพิวเตอร์]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Adaptationsงานดัดแปลง [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Cells, Muscle, Specializedเซลล์ซึ่งมีการดัดแปลงโครงสร้างเป็นพิเศษ [การแพทย์]
Diet, Calorie, Modifiedอาหารดัดแปลงพลังงาน [การแพทย์]
Diet, Fat, Modifiedอาหารดัดแปลงไขมัน [การแพทย์]
Diet, Protein, Modifiedอาหารดัดแปลงโปรตีน [การแพทย์]
Environmental Manipulationการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Formedก้อนแข็ง, สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้ [การแพทย์]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reuseใช้ซ้ำ, นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจใช้งานในรูปแบบเดิม หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น การนำขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มน้ำจนหมดแล้วกลับมาบรรจุน้ำดื่มใหม่ หรือนำไปดัดแปลงใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือกล่องใส่ดินสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mastectomy, Modified Radicalการผ่าตัดเอาเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิงแบบดัดแปลง [การแพทย์]
Membrane Modificationsการดัดแปลงของเยื่อบุเซล [การแพทย์]
Milk for Infants, Modifiedนมผงดัดแปลงสำหรับทารก [การแพทย์]
Milk, Humanizedคล้ายนมแม่, ทำให้คล้ายน้ำนมแม่, นมผงดัดแปลงสำหรับทารก, นมวัวผงคล้ายนมมารดา, น้ำนมที่ทำให้คล้ายน้ำนมแม่ [การแพทย์]
Milk, Modifiedนมผงดัดแปลง [การแพทย์]
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]
Modifyปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์]
Moldedสามารถดัดแปลงให้ดีขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
Looks like it's been percolated.ดูเหมือนจะถูกดัดแปลงไปแล้ว *batteries not included (1987)
I don't want him to think he's in prison, so the house must not be altered.ฉันไม่อยากให้ลูกคิดว่าอยู่ในคุก ห้ามดัดแปลงพื้นที่บ้าน The Bodyguard (1992)
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง Ghost in the Shell (1995)
But she's a mutant! What if she never dates?แต่เค้าเป็นมนุษย์ดัดแปลง แล้วถ้าเค้าไม่เคยมีแฟนเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Custom-made, just like the racers.ดัดแปลงเองเหมือนของพวกนักแข่งเลย Malèna (2000)
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์ The Time Machine (2002)
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ The Corporation (2003)
Corrections et aide: Fabreguesแก้ไขดัดแปลงโดย เฟบรีค Lost Son (2004)
Or— or were the pills converted into the limo that you arrived in?หรือว่ายามันถูกดัดแปลง ไปเป็นรถลีมูซีนที่ท่านนั่งแล้ว? The Constant Gardener (2005)
Good morning to you too, Top. I'd say I'm sitting at advance base camp, which will now be forever known as...สวัสดีตอนเช้าถึงนายด้วย ท็อป ฉันบอกได้เลยว่า กำลังนั่งอยู่บนฐานแคมป์ดัดแปลงที่ ใหญ่สุดๆ The Cave (2005)
Advance base camp should be about 200 yards ahead.ฐานแคมป์ดัดแปลง ควรอยู่ข้างหน้าคุณไป 200 ยาร์ตน่ะ The Cave (2005)
"Barn converted to modern house in the beautiful Cotswolds."บ้านสุดเดิร์น ที่ดัดแปลงมาจากโรงนาแสนสวย The Holiday (2006)
Mrs. Logan, if someone altered the recording, of your conversation with David Palmer, the President needs to know.คุณนายโลแกน ถ้ามีใครดัดแปลงบันทึกโทรศัพท์ ของคุณกับเดวิด พาล์มเมอร์ ท่านปธน.ก็ควรจะรู้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Eun-whan adapted it from a book.อึนวานดัดแปลงมันมาจากหนังสือ A Millionaire's First Love (2006)
My car has been tampered with.รถของฉันก็ถูกดัดแปลงด้วย American Duos (2007)
You're looking for a mutated strain, 138.เธอกำลังตามหา สายพันธุ์ดัดแปลง Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
They're strong enough to defeat the mutated virus now.มันแข็งแรงพอที่จะกำจัด ไวรัสดัดแปลงแล้วตอนนี้ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
A variant of the Shanti virus.ชานติ ไวรัสดัดแปลง Chapter Six 'The Line' (2007)
If the biological structure of the virus has been altered, ถ้าโครงสร้างทางชีวะ ของไวรัสถูกดัดแปลง Chapter Six 'The Line' (2007)
A virus which has been engineered at a genetic level to be helpful rather than harmful.ซึ่งถูกดัดแปลงโครงสร้างของยีนส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางดี มากกว่าร้าย I Am Legend (2007)
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
But you actually said that this wasn't literal translation so that means, Lester's character could have sex with Miri's character.แต่คุณเพิ่งบอกว่า นี่ไม่ได้ดัดแปลงมาตรงๆ เพราะฉะนั้น หมายความว่า ตัวละครของเลสเตอร์ ก็มีอะไรกับตัวละครของมิริได้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Your demon isn't the same kind as your mother's, but it's definitely living in you.ฉันชอบบ้านนี้จังเลย ท่าทางอยู่สบาย ดูรกๆดี นี่บ้านพ่อแม่ผม ไม่ค่อยได้ดัดแปลงอะไร Burning House of Love (2008)
It's the same as tracking down a pirate radio station and then we can also develop a hand-held detector to work within short distances.คล้ายๆ อย่างนั้น ก็แค่แปลงคลื่นสัญญาณนิดหน่อย จากนั้นก็ดัดแปลงให้เป็นแบบพกพาไ้ด้ จะได้ใช้ในระยะทางที่สั้นขึ้น Episode #2.2 (2008)
This ship is too slow. I haven't had time to modify it yet.ยานลำนี้ช้าเกินไป ข้ายังไม่มีเวลาดัดแปลงมันเลย Star Wars: The Clone Wars (2008)
It's just a little adaptation I've made just to make better use of time.ก็เป็นส่วนที่ผมดัดแปลงนิดหน่อย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์น่ะ It Might Get Loud (2008)
I was trying to customize one of these Gretsch guitars for The Raconteurs.ผมพยายามดัดแปลงกีตาร์ "Gretsch" ตัวนึง สำหรับวง "เดอะ ราคันทัวร์ส It Might Get Loud (2008)
I had ideas about modifying or kind of designing my own guitar.ผมมีไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับการดัดแปลง หรือเรียกได้ว่าการออกแบบกีตาร์ของผมเอง It Might Get Loud (2008)
And he made it a double cutaway for me.เขาดัดแปลงมันเป็นกีตาร์ชายเว้าสองข้างให้ผม It Might Get Loud (2008)
We found the cell phone that you converted into a stun gun, and we know that's what started the fire that killed Dan.พวกเราเจอมือถือของคุณที่ดัดแปลงเป็นที่ซ๊อต และเรารู้ว่านั่นเป็นตัวจุดประกายไฟฆ่าแดน Won't Get Fueled Again (2008)
HE BECOMES OBSESSED WITH IMPROVING HIS SKILLS, HONING HIS M.O.ดัดแปลงอาวุธ เพื่อจุดประสงค์ฆ่าอย่างแท้จริง Normal (2008)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Well, you're the best twister I know.แน่ล่ะ คุณคือนักดัดแปลงที่เยี่ยมที่สุดเลยฉันรู้ The House Bunny (2008)
- Well it's mud.- แค่ดัดแปลงนิดหน่อย Gamer (2009)
A mod. That's all it would be.ก็แค่การดัดแปลง แค่นั้นเอง Gamer (2009)
It modifies the actual cell structure of your brain.มันดัดแปลงเซลล์สมองของคุณไป Gamer (2009)
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We paid a little visit down to the vendor, and we made a few adjustments to one of the units before it shipped.เราได้จ่ายเงินให้กับพวกคนจัดหาของ ให้นำมันมาให้เราดัดแปลงเล็กน้อย ก่อนที่จะส่งมอบ Duplicity (2009)
- No structural modifications.- ไม่มีการดัดแปลงโครงสร้าง London. Of Course (2009)
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม The Fourth Kind (2009)
he bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา The Big Wheel (2009)
Most critics consider it a failed adaptation.นักวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่ามันดัดแปลงบทได้แย่มาก The Age of Dissonance (2009)
I bet this is a... what, a submachine gun?ผมพนันได้ว่า มันคือปืนดัดแปลงใช่มั้ย? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า Chuck Versus the Predator (2009)
Tsukumo-san is being taunted by someone...that's what this means, right?นั่นเป็นเพราะสึคุโมะซังสงสัยว่ามีใครบางคน ดัดแปลงวิดีโอนี้ Episode #1.7 (2009)
He thought you wereetrofitting SUVs, huh?เขาคิดว่านายเป็นพวกดัดแปลงรถ SUVs เหรอ? The Bond in the Boot (2009)
The Incan civilazation's modified beingมนุษย์ดัดแปลงจากอารยธรรมอินคา Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดแปลง[datplaēng] (v) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit  FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[datplaēngkaēkhai] (v, exp) EN: adapt ; adjust; modify
การดัดแปลง[kān datplaēng] (n) EN: modification ; adaptation  FR: modification [ f ]
การดัดแปลงเคมี[kān datplaēng khēmī] (n, exp) EN: chemical modification  FR: modification chimique [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alteration(n) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
apply(vt) ใช้, See also: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง, Syn. use, utilize
adapt as(phrv) ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt for(phrv) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adapt from(phrv) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
bastardise(vt) ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve
bastardize(vt) ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve
gear(vt) ปรับ, See also: ดัดแปลง
gentrification(n) การปรับพื้นที่, See also: การดัดแปลงพื้นที่, Syn. innovation
gentrify(vt) ปรับพื้นที่, See also: ดัดแปลงพื้นที่, Syn. improve, renew
gentrify(vt) ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ดัดแปลงให้ดีขึ้น, Syn. improve, renew
keno(n) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง, See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่ล็อตโต้, Syn. betting game
malleability(n) การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
malleableness(n) การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
modifier(n) ผู้แก้ไข, See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง, Syn. limiter, conditioner
modifier(n) สิ่งที่แก้ไข, See also: สิ่งที่ดัดแปลง, Syn. limiter, conditioner
playact(vt) ดัดแปลงเป็นบทละคร, See also: ทำเป็นบทละคร, Syn. dramatise
play-act(vt) ดัดแปลงเป็นบทละคร, See also: ทำเป็นบทละคร, Syn. dramatise
pliant(adj) ที่ดัดแปลงได้ง่าย
qualify(vt) ดัดแปลง, See also: แก้ไข, Syn. modify
retool(vi) ดัดแปลงใหม่, See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
retool(vt) ดัดแปลงใหม่, See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
slash(vt) ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
tractable(adj) ดัดแปลงได้ง่าย
transcribe(vt) แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ
ventriloquial(adv) โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquism(n) การพากย์เสียง, See also: การดัดแปลงเสียง, ศิลปะการดัดแปลงเสียง
ventriloquistically(adv) โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquy(n) การพากย์เสียง, See also: การดัดแปลงเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
alter(ออล' เทอะ) vt., vi. เปลี่ยน , แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3, ตัวเลข100ของโรมัน, สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป, คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
kanji(คาน'จี) n. ระบบการเขียนอักษรญี่ปุ่นที่ใช้อักษรจีนหรืออักษรที่ดัดแปลงมาจากจีน
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
modicatory(มอด'ดิเคทิฟ, -โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข, การดัดแปลง, แบบดัดแปลงมา, การปรับตัว, การลดหย่อน, Syn. change, alteration
modificative(มอด'ดิเคทิฟ, -โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modify(มอด'ดะไฟ) vt., vi. แก้ไข, ดัดแปลง, แปร, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม, ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง, ปรับ, ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง, เครื่องปรับ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง, การแก้ไข
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข, วิธีแก้
malleable(adj) บิดไปมาได้, ดัดแปลงได้ง่าย
modification(n) การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การดัดแปลง, การลดหย่อน
modify(vt) เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ลดหย่อน
reform(vt) แก้ไข, ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, กลับตัว, ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข, การปฏิรูป, การเปลี่ยนรูป, การดัดแปลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
retrofit(vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
工夫[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน, See also: Verbesserung, Syn. Korrektur

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top