ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุณลักษณะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุณลักษณะ, -คุณลักษณะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณลักษณะ(คุนนะ-) น. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ.
แก้วเสียงน. คุณลักษณะพิเศษของเสียงผู้ขับร้องบางคน ที่เมื่อเสียงขับร้องสูงถึงระดับหนึ่งจะมีเสียงที่ไพเราะกังวานใส เรียกว่า มีแก้วเสียงดี.
คุณสมบัติ(คุนนะสมบัด, คุนสมบัด) น. คุณงามความดี, คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ลักษณะประจำของสิ่งนั้น ๆ เช่น สมุนไพรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค.
สมบูรณ์ว. มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะครบถ้วน เช่น มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามที่กำหนด
สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น. ชื่อสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว.
สื่อผสมน. วัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น สีน้ำที่มีคุณลักษณะบางสดใสกับสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติหนาทึบ ดินสอกับหมึก.
เสียผู้ใหญ่ก. เสียคุณลักษณะของผู้ใหญ่ ทำให้ไม่เป็นที่เคารพเชื่อถือของผู้อื่น เช่น เธอมาขอให้ฉันไปตกลงหมั้นกับฝ่ายโน้นเรียบร้อยแล้ว มาเปลี่ยนใจเสียเช่นนี้ ฉันก็เสียผู้ใหญ่.
อุทกวิทยาน. วิชาว่าด้วยนํ้าที่มีอยู่ในโลก เช่น ศึกษาถึงสาเหตุการเกิด การหมุนเวียน ตลอดจนคุณลักษณะของนํ้า รวมทั้งการนำนํ้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system specificationข้อกำหนดคุณลักษณะระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attributeคุณลักษณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะต่างแบบกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parameter of Populationค่าตัวเลขทางประชากรที่แยกตามคุณลักษณะ, Example: ค่าตัวเลขของประชากรที่ศึกษาโดยการแยกประชากร ออกตามลักษณะต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
จุดไหลเทจุดไหลเท อุณหภูมิต่ำสุดที่น้ำมันยังเป็นขชองเหลวพอที่จะไหลได้ การทดสอบทำตามวิธี ASTM D97 จุดไหลเทจะต่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณลักษณะของไขที่อยู่ในน้ำมัน น้ำมันที่มีปริมาณไขสูงก็จะมีจุดไหลเทสูง [ปิโตรเลี่ยม]
Characterอุปนิสัย, ลักษณะ, ลักษณะพิเศษ, คุณลักษณะ [การแพทย์]
Characteristicคุณลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristicsคุณลักษณะ, ทักษะ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Characteristics of Studentsคุณลักษณะของนักเรียน [การแพทย์]
Characteristics, Classคุณลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Characterization by a Valueสร้างคุณลักษณะตามค่านิยม [การแพทย์]
Consequencesคุณลักษณะของผลที่ได้ [การแพทย์]
specificationspecification, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dataข้อมูล, สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม โดยบันทึกจากการสังเกต การทดลอง หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น บันทึกไว้เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interaction, Aptitude-Treatmentความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและวิธี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What was the second feature?- อะไรคือคุณลักษณะที่สอง? 12 Angry Men (1957)
It was a very inexpensive second feature, with unknown...มันเป็นคุณลักษณะที่สองราคาไม่แพงมากด้วยความที่ไม่รู้จัก ... 12 Angry Men (1957)
Mr Blair, you have all the attributes.นายแบลร์, คุณมีคุณลักษณะทั้งหมด The Russia House (1990)
It amplifies characteristics of its host.มันจะขยายคุณลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่มันไปเกาะอยู่ Spider-Man 3 (2007)
If they had MCS, it should show up fairly obviously in their bones.ถ้าพวกเขาเป็นโรค MCS มันก็จะแสดงคุณลักษณะออกมาชัด ในโครงกระดูกพวกเขา Harbingers in a Fountain (2009)
Amazing, but many of these characters are incomplete.น่าตื่นใจมาก แต่คุณลักษณะ ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย A Night at the Bones Museum (2009)
You described your experience as "impressionistic flashes of reality."คุณอธิบาย ประสบการณ์ของคุณ มีคุณลักษณะอย่างน่าประทับใจ อย่างเหนือความเป็นจริง Gimme Some Truth (2009)
If that doesn't qualify us for Godhood, tell me what does.นั่นไม่ใช่้คุณลักษณะของเรา ที่เทียบเท่าพระเ้จ้าแล้วล่ะก็ บอกผมมาสิ มันคืออะไรกันล่ะ? Playing Cards with Coyote (2009)
Look, you have many fine qualities, Vincent.ดูนะ คุณมีคุณลักษณะ ที่ดีหลายอย่าง วินเซนท์ Burlesque (2010)
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ Burlesque (2010)
It took a man of his charisma and passion to achieve that.คนมาใหม่ต้องเป็นคนที่มี คุณลักษณะผู้นำอย่างสูงส่ง และต้องมีความปรารถนา บรรลุข้อตกลงนี้ด้วย Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ The X in the File (2010)
Do share certain traits. Uh...มีคุณลักษณะเหมื่อน ๆ กัน เอ่อ... The Uncanny Valley (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
It shows novel characteristics and appears to be chimeric in origin.มันมีคุณลักษณะแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน/N และไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากที่ใด Contagion (2011)
Here's a crib sheet.นี่คือใบคุณลักษณะ ผมชอบกังฟู The Devil You Know (2011)
It involves other personalities, other attitudes.ของทัศนะคติและ คุณลักษณะของคนในวงเวทย์ Wake (2011)
It's more of a feature than what you're used to.มันมากขึ้นของคุณลักษณะกว่าสิ่งท คุณใช้. Disconnect (2012)
Oh, well, it is Valentine's Day, and you have been uncharacteristically helpful today.โอ้, ดี, มันคือวันวาเลนไทน์ และคุณได้รับ คุณลักษณะพิเศษเมื่อก่อนช่วยได้มากเลยสำหรับวันนี้ Crazy, Cupid, Love (2012)
I knew no one was gonna vote for you unless we gave you some kind of extraordinary quality.ฉันรู้ว่าไม่มีใครจะโหวตให้คุณ นอกจากว่าคุณจะมี คุณลักษณะพิเศษ Desperate Souls (2012)
It represents only those qualities of speech that are in spoken language.มันแสดงถึงเฉพาะ คุณลักษณะของคำพูด ที่อยู่ในภาษาพูด The Silencer (2012)
Well, I mean, selflessness isn't exactly one of your most obvious character traits, Damon.โอเค ฉันหมายถึง ความไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ หนึ่งในคุณลักษณะเด่นที่เห็น ได้ชัดของนายไง เดม่อน We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Not by its hide, but by its character.ไม่ใช่จากหนังของมัน, \เเต่เป็นคุณลักษณะของมัน One Angry Fuchsbau (2013)
But then a splendid new feature of the eye evolved a lens that provided both brightness and sharp focus.แต่แล้วคุณลักษณะ ใหม่ที่สวยงามของตาพัฒนา เลนส์ที่ให้ทั้งความสว่าง และความคมชัด Some of the Things That Molecules Do (2014)
You look just like your mother.คุณลักษณะเช่นเดียวกับแม่ของคุณ Maleficent (2014)
A necessary feature for all royal weddings.คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับงานแต่งงานพระราชทั้งหมด Jupiter Ascending (2015)
Truth is that your innermost fear is in fact your most striking attribute.ความจริงก็คือค​​วามกลัวสุดของคุณ ในความเป็นจริงคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของคุณ Last Knights (2015)
Of course, I'm hopeful you're as interested in the character of The Cortez as we are.แน่นอนล่ะ ฉันหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะสนใจ ในคุณลักษณะของโรงแรมคอเทซมากพอๆกับเรา Checking In (2015)
We need to find commonality and I.D. this guy before he strikes again.เราต้องหาคุณลักษณะร่วม และระบุตัวตนให้ได้ก่อนก่อเหตุอีกครั้ง Blood and Fear (2015)
?กา่รแสดงคุณลักษณะจำนวนนับ ของคุณ The Robotic Manipulation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณลักษณะ[khunnalaksana] (n) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute  FR: qualité [ f ] ; aptitude [ f ] ; caractéristique [ f ]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[khunnalaksana khøng phalittaphan] (n, exp) EN: product characteristic
คุณลักษณะของตลาด[khunnalaksana khøng talāt] (n, exp) EN: market characteristic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attribute(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
characteristical(adj) มีลักษณะพิเศษ, See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย, Syn. specifically, especially
characterize(vt) แสดงลักษณะพิเศษ, See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ, Syn. qualify, indentify, mark
color(n) ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
colour(n) ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
endue(vt) ให้ความสามารถ, See also: ให้คุณลักษณะ, Syn. indue
foil(n) คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
peculiarity(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
property(n) คุณสมบัติ, See also: คุณลักษณะ, Syn. attribute, feature
quality(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. attribute, character, feature
ery(suf) ธุรกิจ, See also: สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
comparison(คัมแพ'ริเซิน) n. การเปรียบเทียบ ภาวะที่ถูกเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง. -Phr. (degree of comparison การเปรียบเทียบคุณลักษณะในไวยากรณ์), Syn. equation, matching, similarity, correlation
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า, สีผิว, คุณลักษณะ, เค้า, ความคิดเห็น, ความเชื่อ
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence, attendance
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน, คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป, หลักกว้างๆ, กฎเกณฑ์ทั่วไป, ส่วนใหญ่
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณสมบัติ, เกี่ยวกับคุณลักษณะ, เกี่ยวกับคุณภาพ
trait(n) คุณลักษณะ, สันดาน, อุปนิสัย, ลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
characterise(vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top