ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การสนับสนุน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสนับสนุน, -การสนับสนุน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าหรือดีเด่นกว่าผู้อื่น ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึก แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไขหรือได้รับการสนับสนุน เช่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ก็อาจเก็บสะสมไว้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลนั้นได้
แนวร่วมน. ประชาชนที่มีความคิดคล้อยตามและให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน.
หาเสียงก. แสวงหาการสนับสนุน.
อุปถัมภ์(อุปะถำ, อุบปะถำ) น. การคํ้าจุน, การคํ้าชู, การสนับสนุน, การเลี้ยงดู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndicalism, criminalการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backing๑. การสลักหลัง (ตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [ ดู endorsement และ indorsement ]๒. การสนับสนุน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal syndicalismการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
system supportการสนับสนุนระบบ, Example: งานช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Corporate sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจ [TU Subject Heading]
Performing arts sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแสดง [TU Subject Heading]
Sports sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา [TU Subject Heading]
Support services (Management)บริการสนับสนุนปฏิบัติการ (การจัดการ) [TU Subject Heading]
ASEAN Cultural Fundกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการความ ร่วมมือของอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ โดยในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจำนวน 5, 000 ล้านเยน หรือประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฯ เพื่อนำดอกผลไปใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ [การทูต]
ASEAN Foundationมูลนิธิอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกของความเป็นอาเซียนในหมู่ประชาชน และเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน มีสำนักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา [การทูต]
ASEM Trust Fundกองทุนอาเซม " เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและ การพัฒนา (World Bank) โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียที่ประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ " [การทูต]
ASEAN Industrial Cooperation Schemeโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตในรูปสินค้าสำเร็จ รูป/กึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสนับสนุนการแบ่งกันผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค อุตสาหกรรมในอาเซียน โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน อัตราร้อยละ 0-5 ในทันที โดยไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ [การทูต]
ASEAN Secretariatสำนักเลขาธิการอาเซียน " ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงานการประชุม ประสานงาน และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และมีเลขาธิการอาเซียนเป็น หัวหน้าสำนักงาน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ทั้งนี้ นายแผน วรรณเมธี เป็นคนไทยคนเดียวที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2527-2529 " [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
International Conference on Financing for Developmentการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับการพัฒนา [การทูต]
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Womenสถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชา ชาติ เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก มีเป้าหมายที่จะเร่งรัดและช่วยเหลือให้สตรีสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันและ อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา [การทูต]
The New Partnership for Africa?s Developmentหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกา มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแอฟริกา การขจัดความยากจนและการขจัดความเสียเปรียบของประเทศแอฟริกาในยุคโลกาภิวัตน์ NEPAD พัฒนามาจากการประชุม สุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 ที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในการประชุมนี้ ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีไนจีเรีย และประธานาธิบดี แอลจีเรียได้เสนอต่อที่ประชุม ขอให้กลุ่มประเทศเหนือและประเทศใต้ร่วมกันแก้ปัญหาที่ทั้งสองกลุ่มประเทศ เผชิญอยู่ บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาประเทศที่ยากจน เช่น ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกา ต่อมาบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาแอฟริกาสำหรับ ใช้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า New Africa Initiative (NAI) ที่ประชุมองค์การเอกภาพแอฟริกา หรือ OAU (ซึ่งต่อมากลายเป็น African Union ? AU) ได้เห็นชอบต่อแผน NAI ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2544 ผู้นำของประเทศแอฟริกาได้นำเสนอ NAI ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็น NEPAD ในปัจจุบัน [การทูต]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Encouragementการสนับสนุน, การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Encouraging Yieldingการสนับสนุนให้ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
Now you want my support for the Douglas Chair.ตอนนี้คุณต้องการการสนับสนุนจากผม สำหรับ ดักกลาส แชร์ Basic Instinct (1992)
Daddy favored Key Biscayne, but--พ่อได้รับการสนับสนุน: Key Biscayne but-- The Birdcage (1996)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
This is a privately-funded operation.เดี๋ยวก่อน นี่คือการดำเนินเอกชนที่ ได้รับการสนับสนุน Contact (1997)
But before I do, I wish to make a small contribution.แต่ก่อนที่ฉันทำฉันต้องการที่ จะให้การสนับสนุนที่มีขนาดเล็ก Contact (1997)
Our internal numbers show support for this is incredibly soft.หมายเลขภายในของเรา แสดงการสนับสนุน Contact (1997)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
- Go.การสนับสนุนชีวิต? Contact (1997)
Life support, how is she?การสนับสนุนชีวิตว่า เธอคืออะไร? Contact (1997)
Biz müþterilerimizin baðlýlýklarýný cesaretlendirdik, ve yardýmýnýzý istiyoruz ürün testinde.จากการสนับสนุนจากท่านลูกค้าชั้นดี เราต้องการให้ท่านช่วย eXistenZ (1999)
He will surely gain the favor of the parentsเขาจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ของอาซาโนะ GTO (1999)
Mr. President, why do you think the public supports you during these impeachment proceedings?ท่านประธานาธิปดีครับ ท่านคิดว่าทำไมสังคมยังคงให้การสนับสนุนคุณ ในช่วงกระบวนการซักฟอกต่างๆนี้ครับ? Death Has a Shadow (1999)
I'll be counting on your support.ฉันหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนกับทุกคนนะ Autumn in My Heart (2000)
- What's the Mormon church's stand on black people? - That's a good question.โบสถ์ของพวกคุณให้การสนับสนุนคนดำใหม? Latter Days (2003)
Transnational corporations have a long and dark history of condoning tyrannical governments.บรรษัทข้ามชาติมีประวัติยาวนานและมืดดำ ในด้านการสนับสนุนรัฐบาลทรราช The Corporation (2003)
But how did Sudan happen, ma'am? Could it possibly be related to dictatorships...มันอาจเป็นเพราะเผด็จการ ที่เราให้การสนับสนุนมานาน I Heart Huckabees (2004)
- But it's not encouraged.- แต่มันก็ไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
- It's not encouraged.- มันไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
It's... promoting human warfare... Promoting human warfareมันคือการสนับสนุนการทำสงครามของมนุษย์ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
If you do this, it won't just be me supporting your reinstatement, all right?ถ้าคุณทำตามนี้ มันจะไ่ม่ใช่แค่ได้รับการสนับสนุนจากฉันคนเดียว ถูกไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
It'll be the attorney general.จะได้รับการสนับสนุนจากอัยการสูงสุดด้วย Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
The Fuhrer intends to do things without the Thule organization's support.ท่านนายพลสูงสุดหวังจะตัดการสนับสนุนให้เรา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He used to stay up late reading Hardy Boys stories under the cover.เขาชอบอ่านหนังสือฮาร์ดี บอยซ์จนดึกดื่น จากการสนับสนุน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Um, I'd like to thank the university for its continued support.ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา Eight Below (2006)
- (MUTTERING) - EISENHEIM : Now I appreciate your support.ผมยินดีที่ท่านให้การสนับสนุน The Illusionist (2006)
I think he could use our support.ผมคิดว่าพวกเราควรให้การสนับสนุน Little Miss Sunshine (2006)
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์ An Inconvenient Truth (2006)
I wanna ask you a favor.ฉันอยากถามคุณเรื่องการสนับสนุน Confession of Pain (2006)
Sadly, your father developed a cure months too late.ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
If any of their neighbors would be supportive.ว่าจะมีเพื่อนบ้านคนไหนให้การสนับสนุนบ้าง Art Isn't Easy (2007)
Whatever support they did have...การสนับสนุนที่พวกเขามี Art Isn't Easy (2007)
You and Lila went away together as sponsor and sponsee.คุณกับไลล่า ไปด้วยกันในฐานะ ผู้สนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุน Dex, Lies, and Videotape (2007)
I strong/y advocate a global security network....ดิฉันให้การสนับสนุนเครือข่าย ความมั่นคงโลก 136 00: 16: 23, 230 Appleseed Ex Machina (2007)
My country already has the means to protect itself from terrorism... without having to rely on Olympus' support.ประเทศของผมมีจุดมุ่งหมาย ที่จะป้องกันตัวจากผู้ก่อการร้าย... ...โดยไม่พึ่งการสนับสนุนของโอลิมปัส Appleseed Ex Machina (2007)
Sources indicate that your country supports several regional conflicts...แหล่งข่าวชี้ว่าประเทศของคุณ ให้การสนับสนุนความขัดแย้งในหลายดินแดน Appleseed Ex Machina (2007)
I can't support this.ฉันให้การสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ได้ 65 Million Years Off (2007)
The terrorists have money. They have support.ผู้ก่อการร้ายต้องมีเงิน ต้องมีการสนับสนุน The Visitor (2007)
I spoke to you on the phone.ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Encourages the girls to swim topless. It's good for business.เป็นการสนับสนุนให้พวกสาวๆว่ายน้ำแบบเปลือยท่อนบน มันดีต่อธุรกิจน่ะ Ending Happy (2007)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
The president announced that the Republic of Bajirib led by General Grande, was the latest addition to the list of countries that sponsor terrorism.ประธานาธิบดีแถลงการณ์ถึงสาธารณรัฐบาจีริบ ซึ่งนำโดยนายพลมิเกล กรานเด เป็นรายชื่อล่าสุด ในประเทศที่ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย Resident Evil: Degeneration (2008)
Inflamed by Senator Ron Davis, full support of the new facility...จากชนวนเหตุที่ ส.ว.รอน เดวิส ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
I'm pretty sure he's the guy that Ratner is supposed to connect with to hand off the super-bomber plans.ผมค่อนข้างมั่นใจว่า เขาคือคนที่Ratner ให้การสนับสนุน ให้เชื่อมโยงกับแผนการวางระเบิด Chuck Versus the Cougars (2008)
I'm going to need you to get down to the Sheraton Conference Center for a tech-support call.ฉันกำลังต้องการคุณ ไปที่ศูนย์ประชุม เชอราตัน สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค Chuck Versus the Ex (2008)
We need air support all the way to River Rock.เราต้องการการสนับสนุนทางอากาศตลอดทางสู่ริเวอร์ ร็อค Quiet Riot (2008)
Now more than ever, we need the support of law enforcement.อย่างที่เคยทำปรกติ พวกเราต้องให้การสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย Quiet Riot (2008)
All right, all in favor of changing the regime, say "aye."ดีล่ะ ทั้งหมดอยู่ในการสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง The Sunshine State (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate(n) ผู้ให้การสนับสนุน, See also: ผู้ให้ความช่วยเหลือ, Syn. supporter, backer
assistance(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
backing(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
encouragement(n) การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support
enlist(vt) ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
feminization(n) การสนับสนุนสิทธิสตรี
go on(phrv) ได้รับการสนับสนุนจาก (คำโบราณ)
help(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
have a foot in both camps(idm) ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย
not have a leg to stand on(idm) ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, See also: ไม่ได้รับการสนับสนุน
input(n) การสนับสนุน, See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ, Syn. addition, contribution
justify by(phrv) พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก, See also: แสดงว่าถูกต้องจาก, ได้รับการสนับสนุนจาก
logrolling(n) การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion
lonely(adj) ขาดความเห็นใจ, See also: ขาดการสนับสนุน, ขาดความช่วยเหลือ, ขาดมิตรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
reinforcement(n) การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support
sanction(n) การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ
sedition(n) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล, See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ, Syn. rebellion, revolt, revolution, agitation
straddle(n) การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: การเหยียบเรือสองแคม
support(n) การช่วยเหลือ, See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน, Syn. aid, help, sustenance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, สิ่งหนุน, Syn. support, Ant. ill-will
bolt(โบลทฺ) { bolted, bolting, bolts } n. ลูกกลอน, ลูกศร, ศร, ดาน, สลักประตู, สลักเกลียว, สลัก, พับ, ม้วน, การหนีอย่างรวดเร็ว, ไกปืน, สลักปืน vt. ใส่กลอน, ใส่สลัก, หยุดการสนับสนุน, ยิง (ลูกศร, ขีปนาวุธ) , พูดโพล่งออกมา, กลืนอย่างรีบเร่ง, กินโดยไม่ได้เคี้ยว, ทำให้เป็นม้วน, วิ่งอย่างรวด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน, ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน, การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, การประจวบกัน, การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การให้ความร่วมมือ, การสนับสนุน, จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น, อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, การสนับสนุน, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์, สิ่งที่มอบ, สิ่งที่บริจาค, ภาษีพิเศษ, Syn. grant
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา, สีหน้า, โฉมหน้า, หน้า, การสนับสนุน, การให้กำลังใจ, สีหน้าที่ใจเย็น, ความสุขุม vt. อนุญาต, ยอม, เห็นด้วย, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
crutch(ครัทชฺ) { crutched, crutching, crutches } n. ไม้เท้า, ไม้ยันรักแร้, เสาค้ำ, ง่ามค้ำ, สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้, ค้ำ, พยุง, Syn. stay, prop, aid
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ, การยอมรับ, การสนับสนุน, การยกให้เป็นภรรยา, พิธีสมรส, การหมั้น, พิธีหมั้น
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
keep(คีพ) { kept, kept, keeping, keeps } v. เก็บ, สงวนไว้, กักขัง, ป้องกันรักษา, หน่วงเหนี่ยว, ธำรงไว้, ผดุงไว้, กักตัว, ดำเนินกิจการ, ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้, การสนับสนุน, ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง, ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด, คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) , การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ, การบำรุงเลี้ยง, วิธีการดำรงชีพ, ขบวนการสนับสนุน, การสนับสนุน, การค้ำจุน, การยังชีพ, Syn. food, support

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน
contribution(n) การช่วยเหลือ, การบริจาค, การสนับสนุน, การอุดหนุน, การลงทุน
countenance(n) การเห็นด้วย, ใบหน้า, โฉมหน้า, สีหน้า, การสนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ, ความเร้าใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน
favor(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favourably(adv) อย่างเหมาะ, อย่างชื่นชอบ, โดยการสนับสนุน
impulsion(n) การดัน, การกระตุ้น, การสนับสนุน, การหนุน, การยุ, แรงดลใจ
incitement(n) การยุยง, การส่งเสริม, การสนับสนุน
indorsement(n) การสลักหลัง, การรับรอง, การสนับสนุน
promotion(n) การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อนชั้น, การเลื่อนตำแหน่ง
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง, กำลังหนุน, การเสริมกำลัง, การสนับสนุน
reinforcement(n) กองหนุน, การเพิ่มกำลัง, การเสริมกำลัง, การสนับสนุน
sustenance(n) อาหาร, ความช่วยเหลือ, การยังชีพ, การสนับสนุน, การค้ำจุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
unfunded investmentการลงทุนที่่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
主催[しゅさい, shusai] 1.การอุปถัมภ์ 2.การสนับสนุน 3.การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
維持[いじ, iji] (n) การรักษาสภาพ, การธำรงรักษา, การเกื้อหนุน, การสนับสนุน
本命[ほんめい, honmei] (n) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
戦闘支援[せんとうしえん, sentoushien] (n) การสนับสนุนการรบ
後方支援[こうほうしえん, kouhoushien] การสนับสนุนการช่วยรบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] TH: การให้การสนับสนุน  EN: support
支援[しえん, shien] TH: การสนับสนุน  EN: support (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top