ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การพิสูจน์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การพิสูจน์, -การพิสูจน์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิติวิทยาศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
นิติเวชศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
หลักพยานน. เครื่องประกอบการพิสูจน์ ได้แก่ พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof, burden ofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purgationการพิสูจน์ลบล้างความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof by contradictionการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by exhaustionการพิสูจน์โดยแจงกรณี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of ageการพิสูจน์อายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of loss๑. การพิสูจน์ความเสียหาย๒. เอกสารแสดงความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of sexual intercourseการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sexual intercourse, proof ofการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of proofภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ ดู burden of proof ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age, proof ofการพิสูจน์อายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth, proof ofการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burden of proofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [ ดู onus probandi ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, proof ofการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direct proofการพิสูจน์ตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
facsimile probateการพิสูจน์พินัยกรรมจากเอกสารเดิม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
falsification๑. การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ๒. การปลอมแปลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
falsificationการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indirect proofการพิสูจน์อ้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identificationการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification of goodsการพิสูจน์รูปพรรณสิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification paradeการพิสูจน์โดยเรียงแถวเพื่อชี้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity of personการพิสูจน์ว่าเป็นคนเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity, evidence ofหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าจริง, การทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verification of flagการพิสูจน์ธงชาติของเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ <br>E = mc<sup>2</sup></br> <br>เมื่อ E คือ พลังงาน</br> <br>m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน</br> <br>c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ</br> <br>สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation</br> [นิวเคลียร์]
Authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Proof theoryทฤษฎีแห่งการพิสูจน์ [TU Subject Heading]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
analysisการวิเคราะห์, วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [ axiom ]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา? Bloodsport (1988)
Now, look. I understand your need to prove to yourself and to the world.ฟังนะ ฉันเข้าใจคุณต้องการพิสูจน์ ให้ตัวคุณเองและโลกรู้ว่า... Field of Dreams (1989)
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ Basic Instinct (1992)
"Unfit to stand trial. ""ไม่เหมาะจะทนการพิสูจน์" Basic Instinct (1992)
I want to tell them... that until my father is proved innocent... until all the people involved in this case are proved innocent... until the guilty ones are brought to justice...ฉันอยากจะบอกพวกเขา ... ว่าจนกว่าพ่อของฉัน พิสูจน์บริสุทธิ์ ... จนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้มีการพิสูจน์บริสุทธิ? In the Name of the Father (1993)
To prove it, our ancestor planted the seed in her womb.เพื่อเป็นการพิสูจน์ ท่านบรรพบุรุษ ยังฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในท้องเธอแล้วด้วย The Joy Luck Club (1993)
But afterwards she seemed to improve on you.แต่หลังจากนั้น หล่อนดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นจากคุณ Episode #1.5 (1995)
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย eXistenZ (1999)
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด GTO (1999)
My son almost shot me last night because he wanted to prove you were right.ลูกเกือบยิงผมตายเมื่อคืน เพราะต้องการพิสูจน์คำพูดคุณ Unbreakable (2000)
The genie will be out of the bottle, and all the people will know that the new and improved Lex Luthor is nothing but a facade.ยังไงๆ ถ้ายักษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว ทุกคนจะต้องรู้ข่าวแน่นอน นั่นจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเล็กซ์ ลูเธอร์ มันบ่ มิไก๊ว่ะ X-Ray (2001)
This is proof?นี่เหรอการพิสูจน์? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Once the sarcophagus is destroyed, DNA testing will be impossible.เมื่อโลงหินถูกทำลายไปหมดแล้วการพิสูจน์DNAย่อมทำไม่ได้ The Da Vinci Code (2006)
That's all the evidence has ever proved.นั่นคือหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับการพิสูจน์ The Da Vinci Code (2006)
- Well, I guess that proves it.- ดีหละ ฉันเดาว่ามันจะเป็นการพิสูจน์ Ice Age: The Meltdown (2006)
So I went to the library to see if I could find anything on human flight.เออ, มันเป็นการพิสูจน์ว่าหนึ่งในพวกเราต้องมีปัญหา ดังนั้น ฉันเลยไปที่ห้องสมุด Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
You want to testify before the grand jury?คุณต้องการพิสูจน์ตัวเองก่อนคณะลูกขุนสูงสุดหรือไม่? Saw IV (2007)
Uh, yeah.เออ, จะเกิดอะไรถ้าแม่เธอ ต้องการพิสูจน์เรื่องอควอเรี่ยม? Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
odd literary references, mathematical proofs.บทประพันธ์แปลกๆ ที่อ้างถึงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
That was to prove you wouldn't.นั่นมันเป็นการพิสูจน์ แต่นายไม่ใช่ Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
You help him, and you're provingถ้านายช่วยเขา มันก็เป็นการพิสูจน์ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
You help him, you're proving all the worst things I've ever said about you.ถ้าคุณช่วยเขา มันก็จะเป็นการพิสูจน์ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
The Chicky Hines conviction.การพิสูจน์ว่า ชิกกี้ ไฮน์ ไม่ได้กระทำผิด Sí se puede (2008)
But the preliminary m.e.reports suggest the weapon used to kill officer beck was not a .357แต่เบื้องต้น ผลการพิสูจน์หลักฐานบอกว่า อาวุธสังหารไม่ใช่ .357 Brothers in Arms (2008)
- No, no, you seeไม่ เราไม่เคยตกลงการค้า แล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าเธอผิด เบอร์3 Rise Up (2008)
If you want to prove you can do his jobถ้าคุณต้องการพิสูจน์ว่า\ คุณสามารถทำงานของเขา Emancipation (2008)
I need proof now.ผมต้องการพิสูจน์ตอนนี้ Last Resort (2008)
But you make a good point. You need proof now.แต่คุณมีประเด็นที่ดี คุณต้องการพิสูจน์เดี๋ยวนี้ Last Resort (2008)
I need proof it's cancer.ฉันต้องการพิสูจน์ว่า มันเป็นมะเร็ง Last Resort (2008)
If you kill one, you must make amends by proving that you also are pure of heart.หากเจ้าฆ่าไปหนึ่งตัว เจ้าต้องแก้ไข โดยการพิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์เช่นกัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Look, I liked him every bit as much as you did, but we needed to know we can count on him again, before we put him on your detail.ผมก็ชอบเค้าไม่น้อยไปกว่าคุณ แต่เราต้องการพิสูจน์ ว่าพึ่งเค้าได้อีกมั้ย Vantage Point (2008)
Charged is not convicted, uncle. Or is it in this court?ข้อหานั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ ท่านลุง หรือว่าจะพิสูจน์กันตรงนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
I want proof.ฉันต้องการพิสูจน์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Turns out the President didn't really need that much proof after all.กลายเป็นว่า ท่านประธานาธิบดี ที่จริงแล้ว ไม่ต้องการพิสูจน์อะไรเลย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Okay, Tony, the president needs a visual on the weapons before she'll launch an attack.เอาละ, โทนี่ ท่านประธานาธิบดีต้องการพิสูจน์ ว่าอาวุธชีวะภาพอยู่ที่นั่น ก่อนที่ท่านจะสั่งโจมตี Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent.ผมเชื่อว่าการพิสูจน์ความผิด ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก ทุกเพศทุกวัย ผู้คนในประเทศนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ Better Call Saul (2009)
I think he's looking at time served and probation.ผมคิดว่าต้องหาจังหวะ และการพิสูจน์การกระทำผิด Better Call Saul (2009)
My conviction wasn't a point of pride for you?การพิสูจน์ว่าผมทำผิดได้ ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของคุณหรอกเหรอ? Bound (2009)
Porter was accused but not convicted.พอทเตอร์ถูกกล่าวหาแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดจริง Mama Spent Money When She Had None (2009)
Says that proof of its practical application is pretty shaky.พูดกันว่าการพิสูจน์การนำไปใช้งานจริง มันไม่แน่นอน VS. (2009)
- She was not looking at you.และนั่นก็เพิ่งได้รับการพิสูจน์ไป Everyone (2009)
It's proof that you're Orion.มันจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าคุณคือโอไรออน Chuck Versus the Predator (2009)
No flash, no evidence?ไม่แว้บ, ไม่มีการพิสูจน์ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Mathematical proofด้วยการพิสูจน์ตามหลักคณิตศาสตร์ Air: Part 1 (2009)
It has to be your proof.มันผ่าน การพิสูจน์จากคุณแล้ว Air: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การพิสูจน์บุคคล[kān phisūt bukkhon] (n, exp) EN: identification
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[kān phisūt khwām børisut] (n, exp) EN: proof of innocence  FR: preuve d'innocence [ f ]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [ f ]
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit] (n, exp) EN: identification of the criminal
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[kān phisūt wā pen jing] (n, exp) EN: verification
ภาระการพิสูจน์[phāra kān phisūt] (n, exp) EN: burden of proof

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confutation(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
convict(vi) ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
conviction(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
ordeal(n) การพิสูจน์อย่างทารุณ
presuppose(vt) สันนิษฐาน, See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์, Syn. presume, suppose
probation(n) การพิสูจน์, Syn. proof
proof(n) การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
substantiation(n) การพิสูจน์, See also: การยืนยัน, Syn. embodiment, vindication
time-tested(adj) ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามเวลา
tryout(n) การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
verifiability(n) การพิสูจน์ความจริงได้, See also: การตรวจสอบได้, การยืนยันได้
verification(n) การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง, ซึ่งได้รับการพิสูจน์, ซี่งได้รับการค้ำประกัน, ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง, ซึ่งแสดงถึง, ชี้เฉพาะ (proving directly)
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด, การพิสูจน์หักล้าง, การโต้กลับ, การโต้แย้ง
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ, การพิสูจน์ว่าไม่จริง, การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์, การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง, การพิสูจน์, การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว, เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม, ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ, ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ, กำลัง, ความเข้มข้นของแอลกอฮอล, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้, ต้านทาน, กันทะลุ, กันน้ำ, ไม่ซึม, ไม่หวั่นไหว, ป้องกันไฟได้, ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ต้านทาน
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง, การโต้แย้ง, การหักล้าง, การลบล้าง, การปฏิเสธ, , Syn. refutal, disproof
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง, การตรวจสอบความเป็นจริง, การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative, verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง, การพิสูจน์ว่าผิด, การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน
experiment(n) การทดลอง, การทดสอบ, การพิสูจน์
probation(n) การทดลอง, การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, ตัวอย่าง, หลักฐาน, พยาน, การตรวจปรู๊ฟ
refutation(n) การพิสูจน์, การแย้ง, การหักล้าง
test(n) การทดลอง, การสำรวจ, การสอบ, การพิสูจน์
trial(n) การทดลอง, การพิสูจน์, การพิจารณา, การสอบสวน, ความทรมาน
try(n) ความพยายาม, การไต่สวน, การทดลอง, การพิสูจน์, การทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ, การพิสูจน์ความจริง, การยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
実証[じっしょう, jisshou] TH: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง  EN: actual proof

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top