ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การพิจารณา*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การพิจารณา, -การพิจารณา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
โรคประจำตัว(n) ต้องไม่ใช่ underlying disease อยากอธิบายเพิ่ม แต่หากอธิบายแล้ว ใช้เวลาแล้ว ไม่ได้รับรู้ว่าได้ส่งต่อถึงการพิจารณา ก็ไม่อยากเขียนเพิ่มเติม. เคยเขียนแล้ว.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหมวด ๒น. จอมประสาทหัวช้าง เป็นอวัยวะสำคัญที่เกิดขนช้างฐาน ๑ ใน ๕ ฐาน คือ ขนที่หู หาง บรรทัดหลัง กระหมวดหรือโขมด ราวชัก (คือ สีข้างช้าง แต่โดยนิยมถือเอาเฉพาะแนวที่สายประโคนรัด ซึ่งถัดจากขาหน้าไปหน่อยหนึ่ง), ในการดูลักษณะช้างเผือก ใช้ตรวจขนทั้ง ๕ ฐานนี้ เป็นทางประกอบการพิจารณา.
เขตอำนาจศาลน. พื้นที่และอำนาจของศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ.
จตุปาริสุทธิศีล(-ปาริสุดทิสีน) น. ศีลคือความบริสุทธิ์ หรือ ศีลคือเครื่องให้บริสุทธิ์ ๔ ประการ คือ ๑. สำรวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกฺขสํวร) ๒. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสํวร) ๓. เลี้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) ๔. บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต).
จิตตานุปัสสนาน. การพิจารณาจิตเป็นอารมณ์เป็นข้อ ๑ ในสติปัฏฐาน ๔.
เจ้าพนักงานบังคับคดีน. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
ตุลาการน. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.
ธรรมจินดาน. การพิจารณาธรรม.
เบิกความก. ให้ถ้อยคำต่อศาลในการพิจารณาคดี.
ปล่อยชั่วคราวก. ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยจากการควบคุมหรือขังชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาล โดยไม่มีประกัน มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน.
ปัจเวกขณ์(ปัดจะเวก) น. การเห็นลงจำเพาะ, การพิจารณา.
ผู้พิพากษาน. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถ-คดีในศาล.
ผู้พิพากษาสมทบน. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษ ให้เป็นองค์คณะร่วมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติ.
ยุติธรรมชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.
โยนิโสมนสิการ(-มะนะสิกาน) น. การพิจารณาโดยแยบคาย.
รอ ๒ยับยั้ง เช่น รอการพิจารณาไว้ก่อน รอการลงอาญาไว้ก่อน
ลูกขุน ณ ศาลหลวง, ลูกขุนศาลหลวงน. คณะผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดี โดยชี้ขาดข้อกฎหมาย หลังจากที่ตระลาการพิจารณาคดีชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้ว, บางทีเขียนเป็น ลูกขุน ณ สานหลวง หรือ ลูกขุน ณ สารหลวง ก็มี.
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศน. องค์กรใหญ่ฝ่ายตุลาการขององค์การสหประชาชาติ ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอำนาจจำกัดเฉพาะการพิจารณาตัดสินคดีแพ่งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติด้วยกัน ซึ่งประเทศคู่กรณียินยอมให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินเท่านั้น.
เหตุบรรเทาโทษน. เหตุต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ศาลมีอำนาจลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด เช่น ความโฉดเขลาเบาปัญญา การตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา.
อนุปัสนา(อะนุปัดสะนา) น. การพิจารณา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ ดู trial in open court ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ ดู open court ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pais, trial per; per pais, trialการพิจารณาคดีในท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenary actionการพิจารณาเต็มรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponement of trialการเลื่อนการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per pais, trial; pais, trial perการพิจารณาคดีในท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peers, trial byการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lis abili pendens (L.)คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lis pendens (L.)คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrialการพิจารณาคดีใหม่ [ ดู re-hearing ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of audienceสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-hearingการพิจารณาคดีใหม่ (โดยศาลเดิม) [ ดู retrial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระ (ในการพิจารณาร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reo absente (L.)การพิจารณาลับหลังจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. การมอบคดีให้ทนายความที่ศาลตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
review, judicalการพิจารณาทบทวนโดยศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Rules, Committee onคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อบังคับของสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of trialงดการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second readingการพิจารณาในวาระที่ ๒ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด (การพิจารณาคดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordeal, trial byการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open courtการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ ดู public trial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience, right ofสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest of inquestการขอให้ยับยั้งการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial reviewการพิจารณาทบทวนโดยศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicial reviewการพิจารณาทบทวนโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge's minutes; judge's notesรายงานการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge's notes; judge's minutesรายงานการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, committee to consider aคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mistrialการพิจารณาคดีผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion to postpone indefinitelyญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
continuanceการเลื่อนการพิจารณาคดี [ ดู adjournment ความหมายที่ ๑ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Committee of Ways and Meansคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Committee on Rulesคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อบังคับของสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee to consider a billคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil trial; civil hearingการพิจารณาคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee, estimatesคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil hearing; civil trialการพิจารณาคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disposition๑. การโอนการครอบครอง, การสละสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. การชี้ขาดคดีอาญา (เมื่อสิ้นการพิจารณา) (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de novo hearingการพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้, Example: การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examinationสำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, Example: เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัด [TU Subject Heading]
New Trialsการพิจารณาและตัดสินคดีใหม่ [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Trial practiceระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Trials (Military offenses)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร) [TU Subject Heading]
Trials (Misconduct in office)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) [TU Subject Heading]
Trials (Murder)การพิจารณาและตัดสินคดี (ฆาตกรรม) [TU Subject Heading]
Trials (Offenses against the enviornment)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) [TU Subject Heading]
Trials (Rape)การพิจารณาและตัดสินคดี (การข่มขืน) [TU Subject Heading]
Trials (Slander)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา) [TU Subject Heading]
Trials, litigation, etc.การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
ASEAN Regional Forumการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก " เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของอาเซียน ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดย ARF ได้ใช้ ""geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ปัจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม (สหภาพยุโรป) โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ที่มุ่ง ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 นอกจากการประชุม ARF ประจำปีแล้วยังมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี (Inter-sessional Activities) ในสองระดับ คือ กิจกรรมที่เป็นทางการ (Track I) และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ (Track II) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันวิชาการของ ประเทศผู้เข้าร่วม ARF ได้แก่ (1) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนว่าด้วยมาตรการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจของ ARF (ARF Inter-sessional Support Group on Confidence Building Measures - ARF ISG on CBMs) (2) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Disaster Relief - ARF ISM on DR) (3) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการรักษาสันติภาพของ ARF (Inter-sessional Meeting on Peace-keeping Operations - ARF ISM on PKO) และ (4) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการประสานและร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัย ของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Search and Rescue Coordination - ARF ISM on SAR) " [การทูต]
rule of originกฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่า สินค้ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศใด เนื่องจากการผลิตอาจมิได้ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้น แต่มีการนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากนอกประเทศมาใช้ในการผลิต [การทูต]
rule of speciality/specialtyหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง หลักเกณฑ์ไม่ให้ลงโทษผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน [การทูต]
refugeeผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่พึงได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ปี พ.ศ. 2494 อาทิ สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง การได้รับการพิจารณาให้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การทำงานและการได้รับการศึกษา เป็นต้น [การทูต]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
Client Selectionการพิจารณาจากผู้ที่จะใช้ยา [การแพทย์]
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]
Diagnosis, Anatomicalการพิจารณาตำแหน่งของโรค, การวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง [การแพทย์]
Diagnosis, Pathologicalการพิจารณาพยาธิสภาพของโรค [การแพทย์]
Feasibility Determinationการพิจารณาความเป็นไปของแผนงาน [การแพทย์]
relative universe [ universal set ]เอกภพสัมพัทธ์, เซตที่กำหนดขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่กล่าวถึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
processกระบวนการ, กรรมวิธี, การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall be present during the evaluation.ผมจะเสนอระหว่างการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
About the evaluation.เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
Someone says you'd been lying at the Cheslav inquest.มีคนบอกว่าคุณให้คำเท็จตลอด การพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Denise, did you tell T owers that I lied at the Cheslav inquiry?เดนนิส คุณได้บอกทาวเวอร์ว่า ผมให้ความเท็จในการพิจารณาคดีเชสลาฟรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
It's just that I did an evaluation of Miss Tramell....ผมทำแผนประกอบการพิจารณาคดี ของคุณทราเมล... Basic Instinct (1992)
- should be considered independent.- - ควรได้รับการพิจารณาเป็นอิสระ In the Name of the Father (1993)
My Lord, this evidence... was not submitted at the trial that is under appeal.พระเจ้าของฉันหลักฐานนี้ ... ไม่ได้ส่งการพิจารณาคดี ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ In the Name of the Father (1993)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
The parole board got me into this halfway house called The Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway.คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนมีฉันเข้าไปในบ้านครึ่งทางนี้เรียกว่าเหล้า, และงานของถุงร้านขายของชำที่ Foodway The Shawshank Redemption (1994)
That doesn't matter. With Tommy's testimony, I can get a new trial.ที่ไม่ได้เรื่อง กับคำเบิกความของทอมมี่, ฉันจะได้รับการพิจารณาคดีใหม่ The Shawshank Redemption (1994)
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life, ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do me a favor. Take this into consideration.ทำฉันหน่อย ใช้เวลานี้ในการพิจารณา The Godfather (1972)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha? Idemo dalje (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm up in four months for review.ฉันอยู่ในช่วง 4 เดือน/รอการพิจารณา American History X (1998)
7500 to try to get a hearing and 7500 if we do.7500 เพื่อพยายามให้ได้รับการพิจารณาดคี และอีก 7500 ถ้าเราทำสำเร็จ Brokedown Palace (1999)
- It's just a hearing for a retrial.- มันเป็นการพิจารณาเพื่อให้ได้ขึ้นศาลอีกรอบ Brokedown Palace (1999)
He needs his money for the hearing.เขาต้องการเงินของเขา เพื่อการพิจารณาคดี Brokedown Palace (1999)
I hereby bring an end to these proceedings.ข้าพเจ้าขอจบการพิจารณา Bicentennial Man (1999)
Uh, we'd be happy to put her on the list for considerations.เรายินดีที่จะใส่เธอ ในรายชื่อเพื่อการพิจารณา Mulholland Dr. (2001)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)
Shrewd judge of human nature that I am, การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น Hope Springs (2003)
Sessions need to be recorded.การพิจารณาคดีจะถูกบัญทึกไว้ Uninvited (2003)
Currently in critical conditionตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา Uninvited (2003)
Now, perhaps, in view of that consideration, you may feel it would be unwise to stay any longer.ตอนนี้บางทีจากการพิจารณาถึงสิ่งนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ฉลาดเลยที่จะอยู่ต่อไป Episode #1.5 (1995)
If I'd known it took 3 planes, I might've reconsidered. How is that new office?ถ้าฉันเป็นที่รู้จักกันมันต้องใช้เวลา 3 เครื่องบินฉันอาจจะได้รับการพิจารณา Contact (1997)
You might have consulted us.คุณอาจจะได้รับการพิจารณาเรา Contact (1997)
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น Contact (1997)
I need fresh eyes. Review the buy where we lost the Neski files.ฉันต้องการพิจารณาการซื้อขาย ที่เราเสียแฟ้มข้อมูลเนสกี้ไปอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
You skipped out on your assault hearing yesterday.นายพ้นข้อหา จากการพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายเมื่อวานนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Do you want to hear my side of the story or not?นายอยากจะฟังเรื่อง การพิจารณาคดีของฉันไหมล่ะ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Probably, but no judge is going to order one without any evidence.อาจจะเจอ แต่การพิจารณาคดีในชั้นศาล เอาผิดไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบคดี Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The reinstatement hearing.การพิจารณาให้กลับเข้ารับตำแหน่ง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
After consideration...หลังจากการพิจารณา.. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น Match Point (2005)
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall be present during the evaluation.ผมจะเสนอระหว่างการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
About the evaluation.เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
Someone says you'd been lying at the Cheslav inquest.มีคนบอกว่าคุณให้คำเท็จตลอด การพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Denise, did you tell T owers that I lied at the Cheslav inquiry?เดนนิส คุณได้บอกทาวเวอร์ว่า ผมให้ความเท็จในการพิจารณาคดีเชสลาฟรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
It's just that I did an evaluation of Miss Tramell....ผมทำแผนประกอบการพิจารณาคดี ของคุณทราเมล... Basic Instinct (1992)
- should be considered independent.- - ควรได้รับการพิจารณาเป็นอิสระ In the Name of the Father (1993)
My Lord, this evidence... was not submitted at the trial that is under appeal.พระเจ้าของฉันหลักฐานนี้ ... ไม่ได้ส่งการพิจารณาคดี ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ In the Name of the Father (1993)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
The parole board got me into this halfway house called The Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway.คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนมีฉันเข้าไปในบ้านครึ่งทางนี้เรียกว่าเหล้า, และงานของถุงร้านขายของชำที่ Foodway The Shawshank Redemption (1994)
That doesn't matter. With Tommy's testimony, I can get a new trial.ที่ไม่ได้เรื่อง กับคำเบิกความของทอมมี่, ฉันจะได้รับการพิจารณาคดีใหม่ The Shawshank Redemption (1994)
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life, ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do me a favor. Take this into consideration.ทำฉันหน่อย ใช้เวลานี้ในการพิจารณา The Godfather (1972)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha? Idemo dalje (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm up in four months for review.ฉันอยู่ในช่วง 4 เดือน/รอการพิจารณา American History X (1998)
7500 to try to get a hearing and 7500 if we do.7500 เพื่อพยายามให้ได้รับการพิจารณาดคี และอีก 7500 ถ้าเราทำสำเร็จ Brokedown Palace (1999)
- It's just a hearing for a retrial.- มันเป็นการพิจารณาเพื่อให้ได้ขึ้นศาลอีกรอบ Brokedown Palace (1999)
He needs his money for the hearing.เขาต้องการเงินของเขา เพื่อการพิจารณาคดี Brokedown Palace (1999)
I hereby bring an end to these proceedings.ข้าพเจ้าขอจบการพิจารณา Bicentennial Man (1999)
Uh, we'd be happy to put her on the list for considerations.เรายินดีที่จะใส่เธอ ในรายชื่อเพื่อการพิจารณา Mulholland Dr. (2001)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)
Shrewd judge of human nature that I am, การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น Hope Springs (2003)
Sessions need to be recorded.การพิจารณาคดีจะถูกบัญทึกไว้ Uninvited (2003)
Currently in critical conditionตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา Uninvited (2003)
Now, perhaps, in view of that consideration, you may feel it would be unwise to stay any longer.ตอนนี้บางทีจากการพิจารณาถึงสิ่งนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ฉลาดเลยที่จะอยู่ต่อไป Episode #1.5 (1995)
If I'd known it took 3 planes, I might've reconsidered. How is that new office?ถ้าฉันเป็นที่รู้จักกันมันต้องใช้เวลา 3 เครื่องบินฉันอาจจะได้รับการพิจารณา Contact (1997)
You might have consulted us.คุณอาจจะได้รับการพิจารณาเรา Contact (1997)
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น Contact (1997)
I need fresh eyes. Review the buy where we lost the Neski files.ฉันต้องการพิจารณาการซื้อขาย ที่เราเสียแฟ้มข้อมูลเนสกี้ไปอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
You skipped out on your assault hearing yesterday.นายพ้นข้อหา จากการพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายเมื่อวานนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Do you want to hear my side of the story or not?นายอยากจะฟังเรื่อง การพิจารณาคดีของฉันไหมล่ะ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Probably, but no judge is going to order one without any evidence.อาจจะเจอ แต่การพิจารณาคดีในชั้นศาล เอาผิดไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบคดี Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The reinstatement hearing.การพิจารณาให้กลับเข้ารับตำแหน่ง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
After consideration...หลังจากการพิจารณา.. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น Match Point (2005)
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารประกอบการพิจารณา[ēkkasān prakøp kān phijāranā] (n, exp) EN: supporting documents ; records ; material
การพิจารณา[kān phijāranā] (n) EN: meditation
การพิจารณาใหม่[kān phijāranā mai] (n, exp) EN: revision
การพิจารณา[kān phitjāranā] (n) EN: consideration ; meditation  FR: considération [ f ]
การพิจารณาคดี[kān phitjāranā khadī] (n, exp) EN: hearing
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān] (n, exp) EN: trial by ordeal
การพิจารณาคดีใหม่[kān phitjāranā khadī mai] (n, exp) EN: retrial
การพิจารณาความผิดทางวินัย[kān phitjāranā khwāmphit thāng winai] (n, exp) EN: disciplinary action
การพิจารณาใหม่[kān phitjāranā mai] (n, exp) EN: revision
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[khanakammakān phitjāranā khā tøpthaēn] (n, exp) EN: renumeration committee ; compensation committee
กระบวนการพิจารณา[krabūankān phijāranā] (n, exp) EN: proceedings
กระบวนการพิจารณาคดี[krabūankān phijāranā khadī] (n, exp) EN: court proceedings
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย[krabūankān phijāranā tām kotmāi] (n, exp) EN: legal proceedings
อยู่ในระหว่างการพิจารณา[yū nai rawāng kān phitjāranā] (v, exp) EN: be under consideration

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisement(n) การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
afterthought(n) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
after-thought(n) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, Syn. second thought, reconsideration, after-thought
angle(n) แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ ความเห็น, มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
attention(n) การคำนึงถึง, See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
be out(phrv) ไม่ได้รับการพิจารณา, See also: ไม่ต้องพูดถึง, Syn. be out of
contemplation(n) การพิจารณาใคร่ครวญ, See also: การเพ่งพินิจ, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง
debate(n) การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
depend(vi) อยู่ระหว่างการพิจารณา (ทางกฎหมาย)
examination(n) การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
fail(vi) ล้มเหลว, See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล, Syn. unsuccess
go through(phrv) ได้รับอนุมัติ, See also: ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ, Syn. come through, get through
out of the running(idm) ไมได้รับการพิจารณาต่อ
indiscriminate(adj) ซึ่งขาดการพิจารณา, See also: ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น, ซึ่งสุ่มๆ เอามา, Syn. random, unselective, Ant. selective
indiscriminately(adv) อย่างขาดการพิจารณา, See also: อย่างขาดการคัดสรร, อย่างสุ่มๆ เอามา, Syn. randomly, Ant. selectively
inquest(n) การสอบสวนคดี, See also: การพิจารณาคดี, ผู้สอบสวนคดี, Syn. inquiry, investigation
inquisition(n) การสอบสวนหาความผิด, See also: การสืบสวน, การพิจารณาคดี, Syn. investigation, official inquiry, trial
judgement(n) การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgement(n) พิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. verdict, ruling, decree
judgment(n) การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
judgment(n) การพิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. judgement, verdict, ruling
judicial(adj) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, Syn. juridical
judiciary(n) การพิจารณาคดีตามกฎหมาย
juridical(adj) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, Syn. forensic, judicial
justice of the peace(n) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate
justiciary(adj) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
mass trial(n) การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
meditation(n) การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation
mistrial(n) การพิจารณาที่ข้อยุติไม่ได้, See also: การสิ้นสุดโดยไร้ข้อสรุป, Syn. malfeasance, blunder, error
perusal(n) การพินิจพิเคราะห์, See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา, Syn. scrutiny, survey
reconsideration(n) การพิจารณาใหม่, See also: การไตร่ตรองใหม่, Syn. review, revision
rehearing(n) โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคดีใหม่
remand(vt) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย), Syn. incarcerate, send to prison
review(n) การทบทวน, See also: การตรวจสอบอีก, การพิจารณาใหม่, Syn. examination, inspection
railroad through(phrv) กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา (อย่างผิดๆ), Syn. go through, put across
remand in(phrv) ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)
remand to(phrv) ส่งไป (บางที่) เพื่อคอยการพิจารณาคดี)
scrutinization(n) การพิจารณาอย่างละเอียด
short shrift(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ในการพิจารณา
soul-searching(n) การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
speculation(n) การใคร่ครวญ, See also: การพิจารณา, Syn. meditation, consideration
suspension(n) การเลื่อนคำตัดสิน, See also: การเลื่อนการพิจารณาคดี, Syn. postponement, deferment
syllabus(n) บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี
talk(n) การอภิปราย, See also: การพิจารณา, การถกเรื่อง, Syn. discussion
view(n) การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
walk(vi) ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง), See also: ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์
well-weighed(adj) ซึ่งผ่านการพิจารณามาอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว, ตั้งใจ, Syn. deliberately
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่, ความสนใจ, การเอาอกเอาใจ, การดูแล, การพิจารณา, คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) , การมีคำสั่งดังกล่าว
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา, แผนงาน, โครงการ, การรับรู้, สิ่งที่ถูกรับรู้
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้, ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา, การครุ่นคิด, สิ่งที่ควรพิจารณา, การชดเชย, ความเห็นใจคนอื่น, ความสำคัญ, ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา, เป็นที่นับถือ
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม, ความรอบคอบ, เจตนา, การพิจารณาหารือ, การปรึกษา, ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา, ใบเซ็นของสินค้า, ใบปะหน้า, หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร, บัตร, สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล, เขียนใบปะหน้า, สรุปสาระสำคัญ
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง, การพิจารณา, การได้ยิน, โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง, ตามอำเภอใจ, สุ่มตัวอย่าง, ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี, การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal, inquiry
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา, การพิจารณาอรรถคดี, การตัดสิน, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย, การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย, วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration, ruling, opinion, wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา, การพิจารณาอรรถคดี, การตัดสิน, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย, การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย, วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration, ruling, opinion, wisdom
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, สามารถตัดสินได้, ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย, ผู้พิพากษาทั้งหลาย, อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี, ศาลยุติธรรม, กฎหมาย
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม, เกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย, ศาลยุติธรรม, ระบบศาล, การะทรวงยุติธรรม, ผู้พิพากษาทั้ง, หลาย, Syn. legal, discerning
juridical(จูริด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี, เกี่ยวกับกฎหมาย. -S.juridic -S.judicial
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน, การอ่านออกเสียง, การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา, ความรู้, การแปล, จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) , การอ่านบทละคร, การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน, ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal, interpret
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, จิตปกติ, ความพอควร, ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล, คิดคำนวณในใจ, สรุป, ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ, ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา, คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ, การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา, บุคคลที่ถูกส่งกลับ, บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
review(รีวิว') n. การทบทวน, การพิจารณาใหม่, สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, การตรวจพล, การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey, inspection, examination, probing
shelve(เชลฟว) vt. ใส่หิ้ง, วางบนหิ้ง, เลื่อนการพิจารณา, ปลด, ปลดประจำการ, เลิกจ้าง
sight(ไซทฺ) n. สายตา, การเห็น, กำลังสายตา, ความสามารถในการเห็น, ภาพ, ทิวทัศน์, ขอบข่ายในการเห็น, การพิจารณา, การสังเกต, สิ่งที่เห็น, สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด, จำนวนมาก, ปริมาณมาก, vt. เห็น, มองเห็น, สังเกต, ทอด สายตา, ปรับภาพ, เล็ง. vi. ส่อง, เล็ง, เล็งวัด
slate(สเลท) n. กระดานชนวน, หินชนวน, สีหินชนวน, สีเทาอมน้ำเงินเข้ม, รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน, ปูด้วยแผ่นหิน, เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
stay(สเท) vi. อยู่, พักอยู่, คงอยู่, ยืนหยัด. vt. หยุด, ยั้ง, ควบคุม, สกัด, หน่วงเหนี่ยว, คอย, สนับสนุน n. การอยู่, การพักอยู่, การหยุดอยู่, การค้างอยู่, การเลื่อนการพิจารณา, สิ่งค้ำ, เครื่องค้ำ, สิ่งยึด, เครื่องรัดหน้าท้องหญิง, เชือกโยง, เสื้อในรัดรูป, แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร, สาระสำคัญ, บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses, syllabi, Syn. synopsis, abstract, outline
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล, ชอบคิด, ชอบพิจารณา n. ความคิด, การพิจารณา, Syn. thought
thought(ธอท) n. ความคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา, การพิจารณา, ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea, notion
view(วิว) n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี
cogitation(n) การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรึกตรอง
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
consideration(n) การพิจารณา, การครุ่นคิด, การคำนึงถึง, ความเห็นอกเห็นใจ
consultation(n) การปรึกษาหารือ, การพิจารณา, การประชุม
diagnosis(n) การพิจารณา, การวินิจฉัย, การวิเคราะห์, การตรวจโรค
discussion(n) การอภิปราย, การพิจารณา, การสนทนา, การโต้เถียง, การโต้ตอบ
hearing(n) การได้ยิน, การฟัง, การสดับ, โสตประสาท, การพิจารณา
inquest(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี, การสอบสวนคดี, การชันสูตรศพ
introspection(n) การพิจารณา, การใคร่ครวญ, การทบทวน, การครุ่นคิด
judgment(n) การตัดสิน, การพิจารณา, คำตัดสิน, คำพิพากษา
judicial(adj) ตามกฎหมาย, ในทางศาล, เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล, ตุลาการ, ผู้พิพากษา, การพิจารณาคดี
regard(n) ความเอาใจใส่, การมองดู, ความนับถือ, มิตรภาพ, การพิจารณา
retrospect(n) การหวนคิด, การพิจารณาย้อนหลัง, การนึกถึงอดีต
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา
shelve(vt) วางบนหิ้ง, วางบนชั้น, ปลดประจำการ, เลื่อนการพิจารณา
stay(n) การหยุด, การพัก, เครื่องค้ำจุน, การเลื่อนการพิจารณา
trial(n) การทดลอง, การพิสูจน์, การพิจารณา, การสอบสวน, ความทรมาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
holistically(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์, ความบริบูรณ์, สิ่งทั้งหมด, สิ่งทั้งปวง, การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย, Syn. entirety
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี
ศาลล้มละลายกลาง(n, org, uniq) ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ http://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
ศาลล้มละลายกลาง(n, org, uniq) ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ http://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
考慮[こうりょ, kouryo] การพิจารณา, การไตร่ตรอง
審査[しんさ, shinsa] (vi) การพิจารณาตัดสิน หรือการพิจารณาคัดเลือก
再考[さいこう, saikou] การพิจารณาใหม
引き合い[ひきあい, hikiai] (n) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] TH: การพิจารณา  EN: examination (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kontemplation, -en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*nblick { m }; Ansicht { f }; Sicht { f }; Blick { m }; Aus*n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top