ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การพัฒนา*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การพัฒนา, -การพัฒนา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,  ] (vi) พัฒนา, การพัฒนา, ​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต(n, phrase) Work Development with Quality Management System and Productivity

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพัฒนา(n) development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai Definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
การพัฒนาภาษา(n) language development, Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา
กรมการพัฒนาชุมชน(n) Community Development Department, See also: Department of Community Development, Example: กรมการพัฒนาชุมชนมีหน้าที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบท, Count Unit: กรม
การวิจัยและการพัฒนา(n) research and development, Example: สินค้าได้ผ่านการวิจัยและการพัฒนาและเตรียมออกวางตลาดในเร็วๆ นี้
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(n) The Education for Development Foundation, See also: EDF, Example: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการทำงานประจำปีขึ้น ที่สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, Thai Definition: องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ อันเนื่องมาจากความยากจน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(n) Office of the National Economic and Social Development Board

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น. การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ.
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน. การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม.
เกษตรและสหกรณ์น. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การชลประทาน การประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน และการสหกรณ์<i></i>.
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อเสนอและแนวทางให้หน่วยงานเอกชนรับไปดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
ธนาคารโลกน. คำสามัญเรียกธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา ซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ธนาคารนี้ไม่รับฝากเงิน.
พัฒนากรน. ผู้ทำความเจริญ, ผู้ทำการพัฒนา.
มหาดไทยน. ชื่อกรมที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ มีสมุหนายกเป็นประธาน, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์.
ยุทธศาสตร์น. วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม.
รูปธรรมสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น, สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้, เช่น ต้องทำโครงการพัฒนาชนบทให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดให้มีนํ้ากินนํ้าใช้เป็นต้น.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน
แรงงานและสวัสดิการสังคมน. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงาน การจัดหางาน การประชาสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม.
โลกาภิวัตน์การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น.
วางผังเมืองก. ควบคุมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสุข ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความประหยัด และความสวยงามของชุมชนเป็นส่วนรวม.
หัวหอกน. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่นำผู้อื่นไปก่อนในการต่อสู้หรือการพัฒนาสังคมเป็นต้น เช่น ส่งทหารพรานเป็นหัวหอกไปค้นหาผู้ก่อการร้าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political developmentการพัฒนาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retardation๑. การเชื่องช้า๒. การพัฒนาล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization developmentการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, developmentการบริหารการพัฒนา, พัฒนบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank, developmentธนาคารเพื่อการพัฒนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development administrationการบริหารการพัฒนา, พัฒนบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development bankธนาคารเพื่อการพัฒนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
development systemระบบช่วยการพัฒนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
development toolเครื่องมือช่วยการพัฒนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
development, organizationการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development, politicalการพัฒนาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
integrated development environment (IDE)สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (ไอดีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection developmentการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection Development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural developmentการพัฒนาการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export developmentการพัฒนาการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development administrationการบริหารการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development bankธนาคารเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development creditสินเชื่อเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development financeการเงินเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development finance companyบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development indicatorสิ่งชี้การพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development modelแบบจำลองการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development policyนโยบายการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Development potentialศักยภาพในการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Community developmentการพัฒนาชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Urban developmentการพัฒนาเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Human Resources Developmentการพัฒนาบุคลากร [การจัดการความรู้]
Organization Developmentการพัฒนาองค์กร [การจัดการความรู้]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย <p>ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว <p>ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]
Speech recognitionเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด, การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์และสามารถจดจําคําพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง [Assistive Technology]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์) [คอมพิวเตอร์]
โลกาภิวัตน์การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ โลกาภิวัฒน์ [คำที่มักเขียนผิด]
Youth volunteers in community developmentอาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
World Decade for Cultural Development, 1988-1997ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม, ค.ศ.1988-1997 [TU Subject Heading]
Women in rural developmentสตรีในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Agenda 21แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน, Example: เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นแนวทางของนานาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น มีความหนากว่า 300 หน้า ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Agricultural development projectsโครงการพัฒนาการเกษตร [TU Subject Heading]
Artificial satellites in water resources developmentดาวเทียมในการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Buddhism and social problemsพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม [TU Subject Heading]
Career developmentการพัฒนาอาชีพ [TU Subject Heading]
Collection development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [TU Subject Heading]
College student development programsโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา [TU Subject Heading]
Communication in community developmentการสื่อสารในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Communication in economic developmentการสื่อสารทางการพัฒนาเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Communication in rural developmentการสื่อสารในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Communication in water resources developmentการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ [TU Subject Heading]
Community developmentการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Community development credit unionsสถาบันการเงินเครดิตยูเนียนเพื่อการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Community development, Urbanการพัฒนาชุมชนเมือง [TU Subject Heading]
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Developmentการพัฒนา [TU Subject Heading]
Development credit corporationsสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการพัฒนา [TU Subject Heading]
Development Economicsเศรษฐศาสตร์การพัฒนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ; The Ugly American (1963)
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา Oh, God! (1977)
"Tanis development proceeding."ดำเนินการพัฒนาทานิส. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ? Akira (1988)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
When I think of what I might have accomplished... with a human subject.ถ้าเพียงแต่หามันเจอได้สำเร็จล่ะก็ โครงการพัฒนามนุษย์อาจประสบความสำเร็จ The Lawnmower Man (1992)
It works with a human subject, Timms.โครงการพัฒนาศักยภาพมันได้ผล ทิมส์ The Lawnmower Man (1992)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Since then, he kind of developed a speech impediment.ตั้งแต่นั้นมาเขาชนิดของการพัฒนาพูดติดอ่าง Pulp Fiction (1994)
You know, it was kind of progressive, organic, do-it-yourself, private school.เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาอวัยวะ ช่วยตัวเอง เป็นโรงเรียนเอกชน Good Will Hunting (1997)
An entire game system that cost 38 million to develop.ระบบเข้าเกมราคา 38 ล้านดอลล่าร์ในการพัฒนา eXistenZ (1999)
Stop!การพัฒนาตัวตนก็เหมือนการช่วยตัวเอง Fight Club (1999)
That's a charming new development.น่าสนใจนี่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ 10 Things I Hate About You (1999)
I have some ideas on how we can improve the girls' soccer team.หนูมีไอเดียใหม่ๆกับการพัฒนา การแข่งทีมฟุตบอลหญิงน่ะค่ะ ดี! 10 Things I Hate About You (1999)
One has read that there have been NDR upgrades.ตนทราบว่ามีการพัฒนาเอ็น.ดี.อาร์แล้ว Bicentennial Man (1999)
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว Bicentennial Man (1999)
This is another upgrade.นี่คือการพัฒนาอีกขั้น Bicentennial Man (1999)
It's considerably more than an upgrade.นี่มันมากกว่าการพัฒนานะ Bicentennial Man (1999)
So the result is quickly?การฝึกก็จะได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว Sex Is Zero (2002)
That's just one of the many improvements I've made to g2.0.นี่เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ฉันทำ ในจี2.0 Inspector Gadget 2 (2003)
Open the entire West to development. I'm based in El Paso.เปิดเขตตะวันตกเพื่อการพัฒนา ผมประจำอยู่ที่เอล ปาโซ่ Mona Lisa Smile (2003)
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
We do a lot of commercial and residential contracts.ถ้าการพัฒนาหยุดฉันก็ไม่ได้เงินเดือน I Heart Huckabees (2004)
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2, 000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2, 000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)
But as the game goes on, you see how really good they are. - Actually, I'll get this.แต่การเล่นมันต้องมีการพัฒนา คุณก็เห็นว่าพวกเขานั้นเก่งแค่ไหน Match Point (2005)
Urban sophistication is what I'm talking about.ฉันกำลังพูดถึงการพัฒนาผังเมือง Four Brothers (2005)
Government redevelopment loan. Easy to qualify. Low interest rates.เงินกู้เพื่อการพัฒนาของรัฐบาล เงื่อนไขน้อย ดอกเบี้ยต่ำ Four Brothers (2005)
You know, Jerry ain't been straight up with us about that redevelopment project.เจอรี่ไม่ได้ตรงไปตรงมากับเรา เรื่องโครงการพัฒนาอะไรนั่น Four Brothers (2005)
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง V for Vendetta (2005)
Where's marston?คืออาการจิตเสื่อมเกิดจากการพัฒนาระบบประสาทบกพร่อง L.D.S.K. (2005)
you mean lex is trying to develop some sort of weapon ?นายหมายความว่า Lex เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธงั้นเหรอ? Aqua (2005)
We're not seeing well-balanced economic development.เราจึงไม่เคยเห็นความลงตัวที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจ Super Rookie (2005)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
The two of you will assist Mo Pal-Mo in developing stronger iron weaponry.ต่อไปนี้เจ้าทั้งสองจะต้องช่วยโมพัลโม ในการพัฒนาอาวุธของเราให้แข็งแกร่งขึ้น Episode #1.8 (2006)
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม Fearless (2006)
Your tax dollars allow Zomcon new ways to protect our homeland from the zombie threat, giving us more time to relax and be with our families.การพัฒนาซอมคอนด้วยเงินภาษีของคุณ จะช่วยป้องกันเมืองของเราจากมหันตภัยซอมบี้ได้ ให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น Fido (2006)
Agent Yellow, which has been chosen for use here in Korea, is a state-of-the-art chemical and deployment system, recently developed by the U.S. to fight virus outbreaks or biological terror.'เอเจ้นเยลโล่' ถูกเลือกให้นำมาใช้ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใช้ต่อสู้ กับการระบาดของไวรัสหรือภัยทางชีวภาพที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใช้เอเจ้นเยลโล่ The Host (2006)
This is to develop your defensive skills.นี่เป็นการพัฒนาทักษะ การป้องกันตัวของนาย Fly, Daddy, Fly (2006)
Evolution is an imperfect and often violent process.การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ และส่วนมากจะรุนแรง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
- Their full potential!- ในการพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ไง That Night, a Forest Grew (2007)
In working up this cure, I've been pouring over recordsในการพัฒนายาแก้นี้ ผมได้อ่านเอกสารอย่างละเอียด Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Once the initial breakthrough occurred... subject completed all elementary school work in five weeks.เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่เกิดขึ้น เรื่องเสร็จทุกงานโรงเรียน ประถมในห้าสัปดาห์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
It has to keep pace with my program for his emotional development... or the imbalance will become dangerous.มันมีเพื่อให้ทันกับโปรแกรมของฉัน สำหรับการพัฒนาทางอารมณ์ของเขา หรือความไม่สมดุลจะกลายเป็นอันตราย Sex Trek: Charly XXX (2007)
Mr. Gordon... how do you feel at the present moment about your development?นายกอร์ดอน คุณรู้สึกอย่างไรที่ขณะปัจจุบัน เกี่ยวกับการพัฒนาของคุณ Sex Trek: Charly XXX (2007)
New product development, you know. And then some grown up stuff.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะ แล้วก็การขยายกิจการ Operation Proposal (2007)
THERE'S A BOND THAT DEVELOPSความสัมพันธ์ต้องได้รับการพัฒนา Mother Said (2008)
You couldn't convince countries to invest in the development of the insufficiently researched G-virus.คุณไม่สามารถโน้มน้าวนานาประเทศ ให้มาลงทุนเรื่องการพัฒนา G-virus ที่กำลังย่ำแย่ได้ Resident Evil: Degeneration (2008)
In the company's development of synthetic abilities.ในการพัฒนาองค์กร ในด้านการสร้างความสามารถขึ้นเอง Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
New automated technology we've developedขณะนี้เราได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี่อัตโนมัติใหม่ๆขึ้น Automatic for the People (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān] (n, exp) EN: teamwork development psychology
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: promotion of trade
การพัฒนา[kān phatthanā] (n) EN: development ; progress  FR: développement [ m ] ; progression [ f ]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[kān phatthanā bukkhalikkaphāp] (n, exp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [ m ]
การพัฒนาบุคคล[kān phatthanā bukkhon] (n, exp) EN: individual development
การพัฒนาชนบท[kān phatthanā chonnabot] (n, exp) EN: rural development  FR: développement rural
การพัฒนาชุมชน[kān phatthanā chumchon] (n, exp) EN: community development
การพัฒนาเด็ก[kān phatthanā dek] (n, exp) EN: child development
การพัฒนามนุษย์[kān phatthanā manut] (n, exp) EN: human development  FR: développement humain [ m ]
การพัฒนาในด้านบวก[kān phatthanā nai dān būak] (n, exp) EN: positive development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์[kān phatthanā phalittaphan] (n, exp) EN: product development
การพัฒนาภาษา[kān phatthanā phāsā] (n, exp) EN: language development
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[kān phatthanā sakkayaphāp manut] (n, exp) EN: human potential development
การพัฒนาสังคม[kān phatthanā sangkhom] (n, exp) EN: social development  FR: développement social [ m ]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[kān phatthanā sapphayākøn manut] (n, exp) EN: human resource development
การพัฒนาเศรษฐกิจ[kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: economic development  FR: développement économique [ m ]
การพัฒนาตลาด[kān phatthanā talāt] (n, exp) EN: market development
การพัฒนาทางการเมือง[kān phatthanā thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political development
การพัฒนาที่ยั่งยืน[kān phatthanā thī yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]
การพัฒนาตน[kān phatthanā ton] (n, exp) EN: self-development
การพัฒนาอุตสาหกรรม[kān phatthanā utsāhakam] (n, exp) EN: industrial development ; industry development  FR: développement industriel [ m ]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน[kān phatthanā yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]
โครงการพัฒนาแนวราบ[khrōngkān phatthanā naēorāp] (n, exp) EN: horizontal development project
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[Krasūang Kān Phatthanā Sangkhom lae Khwām Mankhong khøng Manut] (org) EN: Ministry of Social Development and Human Security
ธนาคารเพื่อการพัฒนา[thanākhān pheūa kān phatthanā] (n, exp) EN: development bank  FR: banque de développement [ f ]
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย[Thanākhān Pheūa Kān Phatthanā Haeng Ēchīa] (org) EN: Asian Development BAnk (ADB)
ทฤษฎีการพัฒนา[thritsadī kān phatthanā] (n, exp) EN: theory of development
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง[thritsadī kān phatthanā kānmeūang] (n, exp) EN: political development theory
อุปสรรคในการพัฒนา[uppasak nai kān patthanā] (n, exp) EN: barrier to development  FR: obstacle au développement

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX>Wikipedia</a>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisition(n) การพัฒนาทักษะ
adolescence(n) ขั้นกลางของการพัฒนา
advance(n) การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า, Syn. development
advancement(n) การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
age(n) ระดับการพัฒนา
amendment(n) การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
backlash(n) ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง), Syn. revolt
breakthrough(n) การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่, See also: โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์, Syn. discovery
buildup(n) การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
civilise(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilize, cultivate
civilize(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilise, cultivate
crude(adj) ที่ไม่มีการพัฒนา
cultivation(n) การพัฒนา, See also: การให้ความรู้, Syn. improvement
culture(n) การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
development(n) การเจริญเติบโต, See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, Syn. advancement, growth, progress
elephantiasis(n) การเติบโตอย่างมากเกินไป, See also: การพัฒนาอย่างผิดปกติ
epidemiology(n) ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
etymology(n) นิรุกติศาสตร์, See also: วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดและการพัฒนาของคำ
formation(n) การพัฒนา
growth(n) การพัฒนา, See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
historical(adj) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม, Syn. diachronic
industrial arts(n) อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
open up(phrv) ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้
microelectronic(adj) เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก
microelectronics(n) การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก
primordium(n) การพัฒนาของเซลล์ในช่วงเริ่มสร้างอวัยวะ
process(n) การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
progression(n) การก้าวหน้าขึ้น, See also: การพัฒนาขึ้น, Syn. advancement, Ant. regression
redeployment(n) การพัฒนาใหม่
seminal(adj) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ, See also: ซึ่งเป็นต้นแบบ, Syn. generative, originative, lif-giving
thaw(n) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน
upgrade(n) การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน, เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง, การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง, การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
build-upn. การเสริมกำลัง, การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง, การพัฒนา
cat1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า, การพัฒนา, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth, evolution
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
featuritisการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะด้านหมายถึง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า, เสื่อ, ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) , พรมปูพื้น. vt. ปูพรม, ปูเสื่อ, ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน, ไม่เป็นเงา, n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที <คำอ่าน>ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
tronตรอน <คำอ่าน>ย่อมาจาก the real time operating system nucleus หมายถึงระบบปฏิบัติการ ที่เน้นการทำงานแบบทันที (real time) มีผู้นำมาใช้ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ กล่าวคือ นำเอาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบมารวมกัน
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
turing(ทัวริ่ง) เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาจากภาษาปาสกาลที่มหาวิทยาลัย โตรอนโต ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX)
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า
ymodemวายโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบวายโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่าดู XMODEM ประกอบ
z80(ซีเอตตี) ย่อมาจาก Zilog 80 เป็นชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาด 8 บิตรุ่นโบราณ สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการซีพี/เอ็ม (CP/M) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้ตัวใหม่ชื่อ 8080 ซึ่งเร็วกว่าแทน
zmodemแซ็ดโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูล ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM และ YMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบแซ็ดโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่า

English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง, การฝ่าอุปสรรค, การพัฒนา, ความก้าวหน้า
buildup(n) การเตรียมตัว, การสะสม, การรวมพล, การพัฒนา, การเสริม
development(n) การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, วิวัฒนาการ, การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การพัฒนา, พัฒนาการ
improvement(n) การปรับปรุง, การพัฒนา, การส่งเสริม, การแก้ไข

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
*benchmarking*(n, adv, abbrev) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
amblyopia(n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
CDM[ซี ดี เอ็ม] (n) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ CERs ในการบรรลุถึงพันธกรณี่ตามพิธีสารเกียวโตได้
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
Cystic kidneyโรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นเมื่อไตของคนพัฒนาถุงที่เต็มไปด้วยของเหลวที่เรียกว่าซีสต์เมื่อเวลาผ่านไป โรคไตเรื้อรังที่ได้รับไม่เหมือนกับโรคไตกลายเป็นถุงน้ำ, โรคอื่นที่ทําให้เกิดไตในการพัฒนากลายเป็นซีสต์
hard code(vi, slang) เป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยการแนบอินพุทและการตั้งค่าต่างๆเอาไว้ใน source code ของโปรแกรมโดยตรงเลย, See also: hardcode, hardcoding, hard-code, hard-coding
industrialized(adj) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
state of the art(adj) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น, Syn. lastest
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Teratogenic effects(n) ผลต่อการผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ ฤทธิ์การส่งถ่ายสารเคมีสู่ทารก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] TH: การพัฒนารุ่งเรื  EN: advancement

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top