ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การจัดส่ง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การจัดส่ง, -การจัดส่ง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจัดส่ง(n) distribution, See also: delivery, Example: การจัดส่งสินค้าสมัยปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Air courier serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ [TU Subject Heading]
Express serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วน [TU Subject Heading]
Shipment of goodsการจัดส่งสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today there is a shipment of shoes.วันนี้มีการจัดส่งของรองเท้า The Russia House (1990)
We had to make tomorrow's shipment.เราต้องทำในวันพรุ่งนี้เว็บไซต์นั้นมีการจัดส่งของ Princess Mononoke (1997)
And now you put my entire shipment at risk.และตอนนี้คุณใส่การจัดส่งทั้งหมดของฉันที่มีความเสี่ยง Showtime (2002)
It's a personal delivery.มันเป็นส่วนบุคคลของการจัดส่ง Cubeº: Cube Zero (2004)
Niners are expecting a huge heroin shipment.คาดว่าพวกไนเนอร์ เป็นการจัดส่งเฮโรอีนทางเรือชุดใหญ่ Pilot (2008)
They have to speak a little English, they have to want to make money, and, above all they have to be disposable.เขาจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้, กระหายเงิน และ, นอกเหนือทุกสิ่ง จะต้องทำการจัดส่งขนย้ายได้ Bangkok Dangerous (2008)
Special delivery.บริการจัดส่งพิเศษ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I can'T... I can't talk to anyone, katie.ถ้ามีบางคนในยูเอ็นอาร์ตั้งใจหยุดการจัดส่ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But MC Pony Express is going to cost you 30%.เเต่ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง แบ่งให้นาย30% Albification (2009)
I'm just transporting it to its rightful owner.ผมแค่ทำการจัดส่งมัน ให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง In Plane Sight (2009)
I'm a Heaven's Postman, not a heaven's delivery servant.ผมเป็นบุรุษไปรษณีย์จากสวรรค์ไม่ใช่พนักงานบริการจัดส่งสินค้าจากสวรรค์นะ Postman to Heaven (2009)
And just so you know, the Castle is outside of Bamboo Dragon's delivery radius.อย่างที่คุณรู้ ปราสาทแห่งนี้อยู่นอกรัศมีการจัดส่ง Chuck Versus the Fake Name (2010)
I took a pic of a distribution schedule.ฉันได้ถ่ายรูป ตารางการจัดส่งยาของพวกมันมาด้วย Turning and Turning (2010)
There's deliveries to Stockton Prison every week.มีการจัดส่งยา ไปยังเรือนจำสต็อคตันทุกๆอาทิตย์ Turning and Turning (2010)
Based on that delivery schedule, that dope shipment's set to leave for Stockton today at 1:00.ตามตารางการจัดส่งสินค้า การขนส่งยาเสพติดพวกนั้น จัดส่งไปยังเรือนจำกลางสต็อคตัน ในเวลาบ่ายโมงของวันนี้ The Push (2010)
You get your groceries delivered? That is so cool, you know?คุณใช้บริการจัดส่งของชำเหรอ? Hot & Bothered (2010)
There is a new shipment of exotic snakes, so just leave them in the travel crates and I'll put them in the exhibit in the morning.มีการจัดส่งใหม่ของงูที่แปลกใหม่คือ ดังนั้นเพียงแค่เก็บไว้ในลังเดินทาง และฉันจะใส่ไว้ในจัดแสดงในตอนเช้า We Bought a Zoo (2011)
We got two shipments. They're right in back.เรามีสองการจัดส่ง พวกเขากำลังกลับ The Beginning of the End (2011)
Heard you guys got a shipment.ได้ยินพวกคุณมีการจัดส่งของ Deadline (2011)
He did send a delivery service.แต่เขาสั่งบริการจัดส่งมา Taking Account (2011)
A delivery service?บริการจัดส่งเหรอ Taking Account (2011)
Except instead of mail, it's hot sex that I deliver.ยกเว้นการส่งจดหมาย มันคือการจัดส่งเซ็กส์ที่เราร้อน Jess & Julia (2012)
This is canary rose florists calling to confirm your delivery to Mrs. Painter this afternoon.นี่ร้านดอกไม้คานารี่ โรส โทรมาเพื่อยืนยัน การจัดส่งให้คุณนายเพนท์เตอร์ ช่วงบ่ายนี้ Whores Don't Make That Much (2012)
We usually don't get our shipment till next month.เราจะไม่ได้รับการจัดส่งของจนกระทั่งเดือนหน้า Blood Is the New Black (2012)
There's a big shipment of herbs at An Shigeng's dock.วันนี้มีการจัดส่งสมุนไพรจำนวนมาก ที่ท่าเรือของอานซื่อกง The Four (2012)
We got two boats waiting to drop off our supply, even though we can't move what we already have.เรามีเรือสองลำจอดรอ การจัดส่งสินค้าของเราอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะขนย้าย สิ่งที่เรามีแล้วไม่ได้ก็ตาม Run (2012)
I'm not just buying this for the supply.ฉันไม่ได้มาซื้อสารเคมีนี้เพื่อการจัดส่ง Buyout (2012)
DELIVERY BOY:การจัดส่ง BOY: Oldboy (2013)
My guess is that they targeted a shipment of freshly minted money headed to the Frenchman's bank on-board an armored truck.ฉันเดาว่าพวกเขามีการกำหนดเป้​​าหมาย การจัดส่งสินค้าของสดใหม่มิ้นต์เงิน มุ่งหน้าไปยังธนาคารของฝรั่งเศส บนกระดานรถบรรทุกหุ้มเกราะ. Now You See Me (2013)
But the gringo has already left with the shipment, señor.แต่ Gringo ที่เหลืออยู่กับการจัดส่ง, Senor สิ่ง Gringo? We're the Millers (2013)
I was wondering when I'd get my first delivery.ฉันสงสัยอยู่เลยว่าจะได้รับ การจัดส่งสินค้าชิ้นแรกเมื่อไหร่ The Teens, They Are a Changin' (2013)
I need a final go-no go for payload delivery.ฉันต้องการที่สุดท้ายไปไม่ไปสำหรับการจัดส่งบรรจุ White House Down (2013)
My client will put up $10 million for immediate delivery, with a hefty transaction fee for yourself, of course.ลูกค้าของฉันยินดีจ่าย 10 ล้านเหรียญ สำหรับการจัดส่งสินค้าในทันที Frederick Barnes (No. 47) (2013)
For every ship I sink... you must sink a hundred.สำหรับการจัดส่งในแต่ละฉันลด ... ... คุณจะต้องลดลงร้อย 300: Rise of an Empire (2014)
I've also had to dispatch from Maxentius.ฉันยังได้มีการจัดส่งจาก Maxentius Decline of an Empire (2014)
A couple times a day, these guys are moving in vehicle shipments into KSI for something called "scanning-"กี่ครั้งต่อวันคนเหล่านี้กำลังจะย้าย ในการจัดส่งรถเข้าไปใน เคเอสไอ สำหรับสิ่งที่เรียกว่า สแกน Transformers: Age of Extinction (2014)
We're stopping at a dealer The delivery of a shipment of bombs Altherometekihเราหยุดที่ตัวแทนจำหน่ายการส่งมอบการจัดส่งของระเบิด Altherometekih The Expendables 3 (2014)
And while we're on the subject of Bryson, once he arrives, if he arrives, that is the last of your father's supply ships we can expect.และในขณะที่พวกเรา อยู่ภายใต้การปกครองของไบรสัน ทันทีที่เขาเดินทางมาถึง หากเขาเดินทางมาถึง นั่นคือการจัดส่งเรือบรรทุกสินค้าครั้งล่าสุดของพ่อเจ้า อย่างที่พวกเราคาดการณ์เอาไว้ III. (2014)
The market for a liquid fossil fuel, petroleum was exploding for shipping, home heating, cars and trucks.ตลาดสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลเหลวปิโตรเลียม ถูกระเบิดสำหรับการจัดส่งสินค้า ความร้อนในบ้านและรถยนต์และรถบรรทุก The World Set Free (2014)
It wasn't long before we found a way to turn those waves... into couriers for our messages.หลังจากนั้นไม่นานก่อนที่เรา จะพบวิธีที่จะเปิดคลื่นเหล่านั้น เป็นบริการจัดส่งสินค้า สำหรับข้อความของเรา The Electric Boy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการจัดส่ง[børikān jat song] (n, exp) EN: delivery service  FR: service de livraison [ m ]
การจัดส่งสินค้า[kān jatsong sinkhā] (n, exp) EN: shipping ; forwarding ; delivery
เส้นทางการจัดส่ง[senthāng kān jatsong] (n, exp) EN: delivery route

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発送[はっそう, hassou] (n) การจัดส่ง, การส่งต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
配達[はいたつ, haitatsu] (n) การจัดส่ง
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top