ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การคาดการณ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การคาดการณ์, -การคาดการณ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาดการณ์(n) prediction, See also: forecast, expectation, anticipation, Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย, Example: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%, Thai Definition: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crop prospectการคาดการณ์ผลผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Isn't it true these wormholes are merely theoretical predictions?มันจะไม่จริงหนอนเหล่านี้เป็น การคาดการณ์ทางทฤษฎีเพียง? Contact (1997)
MAN: And what are the predictions on how close it will pass?แล้วมีการคาดการณ์กันว่า มันจะใกล้สักแค่ไหน Pilot (2004)
Your estimate is pretty acute, sir.การคาดการณ์คุณแม่นยำนะคะ ท่าน Innocent Steps (2005)
Wanna know the forecast? I'll give you the forecast.อยากรู้ว่าการคาดการณ์หรือไม่ ฉันจะให้คุณคาดการณ์ Cars (2006)
If we have an increase of five degrees, which is on the Iow end of the projections, ถ้ามันเพิ่มขึ้น 5 องศา ซึ่งอยู่ทางค่อนต่ำของการคาดการณ์ An Inconvenient Truth (2006)
There has been speculation that this human harvest might be connected to a case you've recently solved.มีการคาดการณ์ไว้ว่า อาจมีการเกี่ยวข้องกันกับคดีที่พวกคุณเพิ่งคลี่คลายได้ Waiting to Exhale (2007)
My readings say they're heading towards Tartaros.จากการคาดการณ์ พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังทาทาร์รอส Appleseed Ex Machina (2007)
If my predictions are correct, today is the day when the attacker will strike.ถ้าการคาดการณ์ของชั้นถูก วันนี้จะเป็นวันที่คนร้ายลงมือ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You sure it was just a suggestion?คุณแน่ใจนะว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์? The Bourne Ultimatum (2007)
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน Home (2009)
And...make a prediction as to what she may do next.และ... ทำการคาดการณ์ว่าเธอจะทำอะไรต่อไป Episode #1.5 (2009)
How are Akiyoshi Kanako's profile and the prediction of her future movements progressing?ข้อมูลของ อาคิโยชิ คานาโกะ และความคืบหน้า\ การคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต ไปถึงไหนแล้วคะ? Episode #1.6 (2009)
and that he laid in wait at her residence, implying premeditation to said criminal acts.เขาได้ซ่อนตัวและรอ อยู่ในบ้านของเธอ การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า บอกได้เป็นนัยถึง ความตั้งใจกระทำการฆาตกรรม Out of Time (2009)
This was unexpected.นี่มันอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ Children of the Force (2009)
Well, what is the estimated point of impact?น่าประทับใจมาก แล้วการคาดการณ์จุดปะทะล่ะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
She's changed quite a bit recently, so I was expecting her to.ก็ช่วงหลังมานี่หลายอย่างมันอยู่เหนือการคาดการณ์ของเรานี่นะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Yeah. And those expectations are expressed this way.ใช่ แล้วการคาดการณ์เหล่านั้น ก็จะแสดงให้เห็นแบบนี้ The Social Network (2010)
When any two girls are matched up, there's an expectation of which will win based on their current rating, right?พอผู้หญิงสองคนไหนถูกจับมาคู่กัน ก็จะมีการคาดการณ์ว่าใครชนะ ตามเรตติ้งปัจจุบันของพวกเขา ถูกไหม? The Social Network (2010)
- Are those projections his subconscious?- มีการคาดการณ์เหล่านั้นจิตใต้สำนึกของเขา? Inception (2010)
There is an unpredictability --มีบางอย่างเหนือการคาดการณ์... Static (2010)
Objection. This is speculation.ขอคัดค้าน นั่นเป็นแค่ การคาดการณ์ The Boy with the Answer (2010)
Objection. Speculation.ขอคัดค้าน เป็นแค่การคาดการณ์ The Boy with the Answer (2010)
You should have come earlier. My calculations are like a knife.การคาดการณ์ของฉันแม่นยำ Episode #1.11 (2010)
I didn't ask for your projections.- ผมส่งรายงานการคาดการณ์มาให้ Limitless (2011)
- I'm sorry.ที่จริง ผมไล่บางคนออกไป เพราะการคาดการณ์ของคุณ Limitless (2011)
Oh, based on your charts and projections.ดูตามชาร์ท และการคาดการณ์ของคุณเหรอ? Limitless (2011)
Van Loon Associates and Hank Atwood have negotiated a merger...มีการคาดการณ์ว่า จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง. . แฮงค์ แวนลูน กับ แอทวูท Limitless (2011)
MALE REPORTER:จากการคาดการณ์.. 50/50 (2011)
I must commend you on your escape tactics, but in the end, it was easy to predict your every move.ข้าต้องวิจารย์เจ้าเรื่องกลวิธีการหลบหนีของเจ้า แต่ในที่สุด มันง่ายต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเจ้าในทุกฝีก้าว Counter Attack (2011)
Three days isn't a lot and again, that's only a guess.สามวันไม่ใช่จะเยอะเลยนะ เป็นแค่การคาดการณ์ด้วย Death Didn't Become Him (2011)
That was exactly in perfect agreement with the prediction we had made two years ago.นั่นคือว่าในสัญญาที่สมบูรณ์แบบ ที่มีการคาดการณ์ที่เราได้ทำสองปีที่ ผ่านมา Is There an Edge to the Universe? (2011)
I mean, it was predicated on you knowing that Bridget would step into your shoes.ผมหมายถึง มันเป็นแค่การคาดการณ์ ว่าบริดเจทจะสวมรอยเป็นคุณ What We Have Is Worth the Pain (2012)
Since the job that we do is weather forecast, เนื่องจากงานที่เราทำคือการคาดการณ์ล่วงหน้า Episode #1.1 (2012)
- Well, uh that's a problem, then because see, he actually can't give you anything more than a prediction.เค้าคงให้อะไรพวกคุณไม่ได้นอกจากการคาดการณ์ Pacific Rim (2013)
Intermittent heavy rain has been forecast here at Fuji today, along with strong winds and occasional fog rolling in from the mountain.ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องที่ได้รับการคาดการณ์ ที่นี่ที่ฟูจิวันนี้พร้อมกับลมแรง และบางครั้งหมอก Rush (2013)
You now hold power to pierce future's uncertain veil?คุณมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตหรือไม่ Victory (2013)
Almost like it was expected he'd survive.เหมือนกับมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าเขาจะรอดยังไงยังงั้น Visionary (2013)
Well, there's some speculation that it's HR-related.คือว่า มีการคาดการณ์ว่า HR มีส่วนเกี่ยวข้อง Endgame (2013)
Based on scientific projections if we just keep on doing business as usual, our kids are in for a rough ride.จากการคาดการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราเพียงแค่เก็บไว้ใน การทำธุรกิจตามปกติ เด็ก ๆ ของเราอยู่ในการนั่งหยาบ The World Set Free (2014)
Okay, so if we scientists are so good at making these dire long-term predictions about the climate, how come we're so lousy about predicting the weather?ที่เลวร้ายเหล่านี้ทำให้การคาดการณ์ ในระยะยาวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ทำไมเราจึงมีหมัดเกี่ยวกับ การคาดการณ์สภาพอากาศ? The World Set Free (2014)
Well, my guess is there was absolutely nothing in that envelope.เยี่ยม ตามการคาดการณ์ของผม มันแน่นอนว่าในซองว่างเปล่า Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
For all microquake activities Along the entire San Andreas Fault.การคาดการณ์สำหรับไมโครไหวตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลง San Andreas San Andreas Quake (2015)
Into exponentially bigger, more timely predictions. [ Scoffs ] I don't buy it.-to ที่ดีกว่าการคาดการณ์ที่ถูกต้องมากขึ้น San Andreas Quake (2015)
Those green dots, Confirmed predictions.- มันได้รับการยืนยันการคาดการณ์ San Andreas Quake (2015)
That there, that's the 5.0 From 30 minutes ago, right? This is Molly Dunn's prediction data.มันเป็น 5.0 สั่นสะเทือนเพียงแค่ตอนนี้ นี่คือการคาดการณ์มอลลี่ดันน์ San Andreas Quake (2015)
Oh, this can't be right. What? Updated estimate.เป็นไปไม่ได้ การปรับปรุงการคาดการณ์ San Andreas Quake (2015)
I should say your students. A lesson in combat's unpredictability.ฉันควรจะพูดนักเรียนของคุณ บทเรียนในการคาดการณ์ของการต่อสู้ Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดการณ์[kān khātkān] (n) EN: prediction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculation(n) การคาดการณ์, See also: การประมาณการณ์, Syn. estimation, prediction
conjectural(adj) ที่เกี่ยวกับการคาดเดา, See also: ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์
expectation(n) มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
forecast(n) การคาดการณ์, See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย, Syn. prediction, forethought
foretaste(n) สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
guess(n) การคาดการณ์, See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน, Syn. supposition, prediction, estimate, Ant. fact, certainty
guesswork(n) การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation
prevision(n) การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight
prospect(n) การคาดการณ์, See also: การคาดหวัง, Syn. anticipation
vision(n) ทัศนวิสัย, See also: ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
surmise(n) การคะเน, การนึก, การทาย, การเดา, การเก็ง, การคาดการณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
予期[よき, yoki] การคาดการณ์, See also: S. よそく, R. 予測
予測[よそく, yosoku] (n) การคาดคะเน, การคาดการณ์, See also: S. 予期, R. よき

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top