ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กะทัดรัด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กะทัดรัด, -กะทัดรัด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะทัดรัด(adv) concisely, See also: tersely, Syn. กระชับ, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำได้กะทัดรัดดี
กะทัดรัด(adj) fitting, See also: suitable, Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ, Ant. ใหญ่, เทอะทะ, Example: ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะทัดรัดว. สมทรง, สมส่วน, เหมาะเจาะ.
กินความก. หมายความไปถึง, ได้ความครบอย่างกะทัดรัด.
โคร่ง ๒, โคร่งคร่าง, โคร่งเคร่ง(โคฺร่ง, -คฺร่าง, -เคฺร่ง) ว. ใหญ่โต, เร่อร่า, ไม่กะทัดรัด.
จำกัดความก. ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย.
นะแน่งว. แน่งน้อย, ร่างน้อยงามกะทัดรัด.
โป้งโล้งว. โตพองไม่สมส่วน, ไม่กะทัดรัด, โป้งโย้ง ก็ว่า.
เยิ่นเย้อว. ยืดยาด, ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม, (โดยมากใช้แก่คำพูดหรือข้อความ) เช่น พูดจาเยิ่นเย้อ ข้อความเยิ่นเย้อ.
รุจิระ, รุจิรากะทัดรัด.
รุ่มร่ามก. เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น, เช่น หนวดเครารุ่มร่าม, ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม, เช่น แต่งหนังสือสำนวนรุ่มร่าม, ไม่เรียบร้อย เช่น กิริยารุ่มร่าม, ปรกติใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่ยาวหรือใหญ่เกินตัว เช่น แต่งตัวรุ่มร่าม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compactnessความกะทัดรัด [การแพทย์]
microblogไมโครบล็อก, บล็อกที่มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อจากบล็อกอื่นให้มาปรากฏในไมโครบล็อกของตนเอง หรือเลือกตามสมาชิกอื่นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nice little piece.-กะทัดรัด น่ารักดี The Red Violin (1998)
The weapon must be fairly light and compact.อาวุธต้องเบาและกะทัดรัด The American (2010)
How compact?กะทัดรัดยังไง The American (2010)
All right, so what you've got, this is a glock 26, lightweight compact pistol. Weighs less than 16 ounces.เอาล่ะ งั้นนี่คือสิ่งที่คุณมี ปืนกล็อก 26 ปืนน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดน้ำ หนักน้อยกว่า 16 ออนซ์ Episode #1.1 (2010)
I understand. You want to keep it small.ฉันเข้าใจค่ะ คุณอยากให้กะทัดรัด Veiled Threat (2011)
I know. It's tiny, it's a small, lightweight sports car.ผมรู้มันเป็นรถสปอร์ตเล็กกะทัดรัด Episode #18.1 (2012)
Why?เครื่องรีแอคเตอร์ขนาดกะทัดรัด Oblivion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะทัดรัด[kathatrat] (adj) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable  FR: proportionné ; équilibré ; concis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telegraphic(adj) กระชับ, See also: สั้น, กะทัดรัด, Syn. concise, abbreviated
terse(adj) กะทัดรัด, See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, Syn. brief, concise, pointed, exact, Ant. wordy, verbose, prolix
tersely(adv) อย่างกะทัดรัด, Syn. briefly
vest-pocket(adj) ซึ่งมีขนาดเล็กสำหรับใส่กระเป๋าได้, See also: ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด, Syn. small, compact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short, compact, crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
laconic(ละคอน'นิค) adj. ใช้คำน้อย,กะทัดรัด,พูดสั้น ๆ, See also: laconically adv. ดูlaconic, Syn. concise
succinct(ซัค'ซิงคฺทฺ) adj. รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป,ย่อ,ไม่เยินเย้อ,รัดรูป., See also: succinctness n., Syn. terse, concise, Ant. verbose, prolix
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant

English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
epigrammatic(adj) สั้นแต่แหลมคม,สั้นกะทัดรัด
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด
natty(adj) กะทัดรัด,สะอาดสะอ้าน,เรียบร้อย
SHORT-short-winded(adj) กะทัดรัด,สั้น
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋
succinct(adj) กะทัดรัด,สั้น,รวบรัด
terse(adj) สั้น,ห้วน,รวบรัด,กะทัดรัด
unwieldy(adj) จัดการได้ยาก,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่กะทัดรัด

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj, adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top