ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กฎระเบียบ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กฎระเบียบ, -กฎระเบียบ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎระเบียบ(n) set of regulations, See also: rules, discipline, principle, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎเกณฑ์, Example: นักเรียนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่วางไว้, Count Unit: ข้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiation workerผู้ปฏิบัติงานรังสี, ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ <br>ผู้ปฏิบัติงานรังสีอาจรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค แต่มีความจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณรังสีหรือรังสีดังกล่าวเป็นประจำ ทำให้มีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถขนส่งสารกัมมันตรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีจะกำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตามกฎระเบียบ หรือแล้วแต่กรณี</br> <br>ผู้ปฏิบัติงานรังสีดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีโอกาสได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานเป็นปริมาณแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี หรือผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี จะมีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ</br> [นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
Deregulationการผ่อนคลายกฎระเบียบ [TU Subject Heading]
Safety regulationsกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Deregulationการยกเลิกกฎระเบียบ, Example: กระบวนการยกเลิกกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายและมิใช่กฎหมายโดยตรงของรัฐ เพื่อการปล่อยเสรีแก่เอกชนให้ดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจ ที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฏระเบียบต่างๆ ที่ได้ครบคลุมไว้แต่เดิมลง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นให้สาขาเศรษฐกิจนั้นๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การยกเลิกระเบียบการห้ามนำเข้ารถยนต์ของไทย การยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมการนำเงินออกนอกประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว, ปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว โดยประเมินได้อย่างมั่นใจพอควร จากข้อมูลทางธรรีวิทยาและวิศวกรรม ทั้งนี้ การผลิตจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติการและกฎระเบียบของรัฐบาลในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Legalกฎระเบียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have strict rules. No press.พวกเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวด ไม่มีการกด Bloodsport (1988)
We have rules about thisเรามีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
We live together, so we need rulesเราอยู่ด้วยกันจำต้องมีกฎระเบียบ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- It's just against the rules.- มันเป็นเพียงขัดกับกฎระเบียบ Pulp Fiction (1994)
The other rules... you'll figure out as you go along.กฎระเบียบอื่น ๆ ... คุณจะคิดออกที่คุณไปพร้อม The Shawshank Redemption (1994)
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู GTO (1999)
Strict dress code. No jewellery and no open-toed shoes.ที่นี่มีกฎระเบียบในการแต่งตัวน่ะ ห้ามใส่พวกเครื่องประดับหรือรองเท้าไม่มีส้น Hothead (2001)
- There are rules.- มีกฎระเบียบที่มี Showtime (2002)
This revelation is disturbing to an institution that prides itself on propriety.ซึ่งเป็นการสร้าง ความเสื่อมเสียต่อสถาบัน... ที่ภาคภูมิใจในกฎระเบียบ Mona Lisa Smile (2003)
I looked into it, and the reason why the bank refused to pay $270 million isn't because our building has any irregularities, ชั้นดูมันแล้ว แล้วเหตุผลว่าทำไม ทางแบงค์ถึงไม่ยอมรับเงิน $270 ล้าน ไม่ใช่เพราะว่าตึกของเราผิดกฎระเบียบหรือไง Oldboy (2003)
Your father never set much store by the rules either.พ่อของเธอก็ไม่ชอบทำตามกฎระเบียบเหมือนกัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
- It's not against the rules.- มันไม่ขัดกับกฎระเบียบ Cubeº: Cube Zero (2004)
And the rules clearly state that two senior technicians have to be present at all exit procedures.และกฎระเบียบของรัฐอย่างชัดเจน ว่าทั้งสองช่างเทคนิคอาวุโสมีที่จะนำเสนอ ที่ขั้นตอนออกทั้งหมด Cubeº: Cube Zero (2004)
Yeah, that's going to be a problem, because that's against, like, a million federal laws and regulations.ใช่ นั่นแหล่ะที่เป็นปัญหา เพราะเนื่องจากว่า อย่างเช่น กฎหมายของรัฐบาลกลางมีกฎระเบียบบังคับเป็นล้านๆข้อ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
From now on, I'm doing the disciplining around here, end of story.ต่อจากนี้ไป, ผมจะวางกฎระเบียบที่นี้เด็ดขาด The Amityville Horror (2005)
Commander Prothero toured the lab with a priest, Father Lilliman who I was told is here to monitor for Rules and Rights violations.ผู้การโพรเทโร เยี่ยมชมห้องทดลอง พร้อมกับท่านบาทหลวง ลิลลิแมน... ...คนที่บอกให้ฉันมาที่นี่เพื่อคอยดู เรื่องสิทธิ และ กฎระเบียบ V for Vendetta (2005)
Sir, there are ways we have of doing things.คุณ พวกเรามีกฎระเบียบต้องปฎิบัติ Little Miss Sunshine (2006)
If she refuses to take the test, she will be deported.และกฎระเบียบของด่านตรวจคนเข้าเมือง Golden Door (2006)
I'm sorry, but serving three dishes is regulation.ขออภัยครับ .. การเซิร์ฟภาชนะ 3 ที่ เป็นกฎระเบียบครับ Letters from Iwo Jima (2006)
They have rules to follow, codes of conduct.เค้ามีกฎระเบียบ กฏหมาย Scan (2006)
In the future, I hope that every student will follow exactly the school regulations on wardrobe and hairต่อไปนี้ ครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการแต่งกาย และทรงผม Eternal Summer (2006)
You're the best, you break rules, and you don't care about anyone except yourself.คุณเก่งและเหมาะที่สุด คุณไม่สนกฎระเบียบ คุณไม่สนใจใครเลยนอกจากตัวคุณเอง The Right Stuff (2007)
Consider it a free lunch program, farmer boy!กฎระเบียบของชั้นเรียนเรา ห้ามคุยกัน ห้ามกินขนม ห้ามเครื่องใช้ไฟฟ้า Bridge to Terabithia (2007)
I changed the rules a Iittle.ฉันมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเล็กน้อย Balls of Fury (2007)
Goodbye to rules No summer school# บอกลากฎระเบียบ ไม่มีเรียนอีกแล้ว High School Musical 2 (2007)
No, but there's like an ocean of bureaucracy of briefs and appeals between me and that bad guy taking his last breath.ไม่ใช่ แต่มันเหมือนมหาสมุทรแห่ง กฎระเบียบของการเป็นทนาย ผมไม่ใช่คนที่เอาลมหายใจสุดท้ายของเขาไป Sí se puede (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
I forgive your friend to preserve order in the unit.ฉันไม่ลงโทษเพื่อนนาย เพื่อรักษากฎระเบียบนะ The Breath (2009)
And Max is kind of a stickler about the Plumber rulebook.ปู่แมกซ์ก็ยึกติดกับกฎระเบียบมากเกินไป Ben 10: Alien Swarm (2009)
You asked me to teach him ethics, morals, and rules.คุณอยากให้ฉันสอนจริยธรรม คติธรรม และกฎระเบียบ ให้เขา Today Is the Day: Part 1 (2009)
Her decisions weren't made with respect to established protocol.การตัดสินใจของเธอ จะทำให้ ไม่เคารพกฎระเบียบ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Officer delko, have protocols.เจ้าหน้าที่เดลโก เรามีกฎระเบียบ Bad Seed (2009)
So you can elain why your protocol is more important than their kid's life.ดังนั้นคุณควรอธิบายได้ว่าทำไมกฎระเบียบ ของคุณถึงสำคัญกว่าชีวิตเด็ก ๆ พวกนั้น Bad Seed (2009)
And, by the way, he's in violation of Harvard law.แถมยังไงซะ เขาก็ละเมิดกฎระเบียบฮาวเวิร์ดไปแล้ว The Social Network (2010)
No rules, no repercussions.ไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีสิทธิและความฝัน The Witches of Bushwick (2010)
But there's another world and another kind of physics where Einstein's rational rules don't always apply.ที่กฎระเบียบมีเหตุผลของ ไอนสไทน ไม่เคยใช้ Is Time Travel Possible? (2010)
Yeah. Brother and sister. Incharge of discipline.ใช่ พี่ชายกับน้องสาว ดูแลเรื่องกฎระเบียบ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
That's regulation.นั่นเป็นกฎระเบียบ We Bought a Zoo (2011)
The rules of this intervention state that I am not supposed to help you, okay?กฎระเบียบ ของการแทรกแซงพื้นที่นี้ ซึ่งฉันไม่ควรจะช่วยคุณ จริงไหม? Hop (2011)
So, there are rules to being in my car, okay?ดังนั้น มีกฎระเบียบที่จะเป็นรถของฉัน, โอเค? Super 8 (2011)
They don't have discipline. They don't have armor.เขาไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีเกราะ The Wolf and the Lion (2011)
Fuck protocol. I'll go myself.ช่างหัวกฎระเบียบมัน ผมไปคนเดียวก็ได้ Jax, Sonya and Kano: Part 2 (2011)
But we can use the rules like the rules that are used in the "Asteroids" game.แต่เราสามารถใช้กฎ เช่นกฎระเบียบที่ใช้ในการ "ดาว เคราะห์น้อย" เกม Is There an Edge to the Universe? (2011)
I'm not sharing my thoughts with anyone, especially Diana, who keeps all the rules to herself.ฉันไม่แบ่งปันความคิดกับใคร โดยเฉพาะไดอาน่า ที่เอาแต่ คุมกฎระเบียบ Loner (2011)
And Taylor has a good reason for the no-guns rule.ปกติเทย์เลอร์จะมีกฎระเบียบเคร่ง\ในการพกพาอาวุธ Stealing Home (2012)
If I allow your presence, it comes with certain terms and conditions.หากฉันจะอนุญาตให้แกอยู่ จะต้องมีกฎระเบียบและเงื่อไข Captain (2012)
After that, my father shipped me off to a disciplinary school in england.หลังจากนั้นพ่อก็ส่งตัวฉัน ไปอยูาโรงเรียนที่มี กฎระเบียบเคร่งครัดในอังกฤษ Buck the System (2012)
We stop playing by their rules and make our own.เราต้องหยุดเล่นตาม กฎระเบียบพวกเขาและทำให้เป็นของเราเอง High Infidelity (2012)
So you think the rules don't apply to you.เพราะงั้นคุณเลยคิดว่า กฎระเบียบมันใช้กับคุณไม่ได้ Red Dawn (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎระเบียบ[kot rabīep] (n, exp) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle
กฎระเบียบบริษัท[kot rabīep børisat] (n, exp) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations
กฎระเบียบข้อบังคับ[kot rabīep khøbangkhap] (n, exp) EN: rules and regulations

English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
bye-law(n) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท, Syn. by-law
by-law(n) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท, Syn. bye-law
disciplinary(adj) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย, See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
hard-and-fast rule(idm) กฎระเบียบที่เคร่งครัด
inviolable(adj) ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ), See also: ซึ่งได้รับการยอมรับ, Syn. holy, sacred, unalterable
red tape(n) กฎระเบียบที่ยุ่งยากและทำให้ล่าช้า
regimentation(n) การอยู่ในกฎระเบียบ, Syn. strictness, uniformity, regulation
rule(n) หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation
unruly(adj) ซึ่งไม่อยู่ในกฎระเบียบ, See also: ซึ่งไม่มีวินัย, ซึ่งไม่รักษากฏระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorgabe(n) |die, pl. Vorgaben| กฎระเบียบ เช่น Nun wurde eine neue Vorgabe definiert: Bis Ende des Jahres 2010 soll noch einmal rund eine halbe Milliarde Kilogramm elektronischer Geräte und Druckpatronen zurückgenommen und dem Recycling zugeführt werden.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top