ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

状況

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -状況-, *状況*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สภาพการณ์  EN: circumstances
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation

Japanese-English: EDICT Dictionary
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
状況によって[じょうきょうによって, joukyouniyotte] (exp) depending on the situation; depending on circumstances [Add to Longdo]
状況による;状況に依る[じょうきょうによる, joukyouniyoru] (exp, v5r) depending on the situation; depending on the circumstances [Add to Longdo]
状況意味論[じょうきょういみろん, joukyouimiron] (n) { ling } situation semantics [Add to Longdo]
状況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence [Add to Longdo]
状況把握[じょうきょうはあく, joukyouhaaku] (n) one's grasp of the situation; knowing how matters stand [Add to Longdo]
状況判断[じょうきょうはんだん, joukyouhandan] (n) one's assessment of the situation [Add to Longdo]
状況報告[じょうきょうほうこく, joukyouhoukoku] (n) situation report; (P) [Add to Longdo]
状況倫理[じょうきょうりんり, joukyourinri] (n) situation ethics; situational ethics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you describe the situation you were in?あなたがいたときの状況を説明してくれませんか。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい状況説明で、私は正しく、理解できた。
Your analysis of the situation is accurate.あなたの状況分析は正確なものである。
Was that word appropriate in that situation?あの単語は状況にふさわしかったですか。
Under no circumstances must you leave the room.いかなる状況でも部屋を離れてはならない。
Under no circumstances will the princess succeed to the throne.いかなる状況のもとでも、王女が王位を継承することはあるまい。
The Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.インターネットは世界各地の状況を知るのに、とても役に立ちます。
Please tell me what I should do in this situation.こういった状況ではどうしたらいいのか教えてください。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、周囲の環境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
It was a poor choice of words under the circumstances.こう言う状況ではうまく言葉がでなかった。
What should they do in this situation?このような状況の中で、医者はどうすべきなのでしょうか。
I wish you would tell me what I ought to do in this difficult situation.この困難な状況で私が何をすべきかあなたが教えてくれればよいのだが。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No no no. Never touch it. No.[JP] いやいや、止しておこう しかしこの状況では And Then There Were None (1945)
-Circumstances?[JP] - 状況 Forbidden Planet (1956)
Do you think he will spare you?[JP] 今の状況が分かってるのか? Tikhiy Don (1957)
The tests were only incidental.[JP] 状況証拠しか なかったからな Scarlet Street (1945)
Do you think he will spare you?[JP] 今の状況が分かってるのか? Tikhiy Don II (1958)
You're still getting yourself into hopeless situations.[JP] 君自身、絶望的な状況に いるようだな Grand Prix (1966)
Rumours suggest her condition may be serious, causing alarm and anxiety among the people in her country.[JP] 深刻な状況だというウワサも出ており 母国の国民にも心配と不安が 広がっています Roman Holiday (1953)
Thank you, sir, but unfortunately... . ..circumstances may keep us here for a while.[JP] ありがとうございます 博士 しかし、残念ながら・・ 我々は、しばらく滞在しなければ 為らない状況のようです Forbidden Planet (1956)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.[JP] 後は物音を聞いた証人と 多くの状況証拠だ 12 Angry Men (1957)
Considering the circumstantial evidence, if you were my attorney, how would you advise me to answer?[JP] 状況証拠から判断して... もし君が僕の弁護士なら 僕にどう答えるようアドバイスする? Kansas City Confidential (1952)
- Oh, really?[JP] つまり露日戦争の時にも 同じ状況が生じた Tikhiy Don (1957)
Do you think you could remember details? - I do. - Under great emotional stress?[JP] その状況で思い出せる? 12 Angry Men (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Zustand, Sachlage [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top