ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

太可恶了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -太可恶了-, *太可恶了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit ! That stinking bitch ![CN] 太可恶了,臭女人 The Ballad of Narayama (1983)
What're you thinking?[CN] 你这个臭三八 好了,别吵啦 太可恶了 Ocean Waves (1993)
It was horrible![CN] 太可恶了... The One with the East German Laundry Detergent (1994)
She's never been sneaky.[CN] 实在是太可恶了 Giant (1956)
Look at this guy, this guy, he's so serious.[CN] 看看这家伙,这家伙 他太可恶了 The Untouchables (1987)
You horse son of a bitch where are you going?[CN] 这狗娘养的太可恶了 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Yoon![CN] 太可恶了 Episode #1.5 (2004)
They have no mercy.[CN] 他们太可恶了 Pink Flamingos (1972)
Good. Nasty beast. Did it confess?[CN] 他太可恶了 你不觉得 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
That's villainous, and shows a most pitiful ambition in the fool that uses it.[CN] 这太可恶了 同时也说明这些傻瓜可鄙的用意 Hamlet (1948)
You're mean! When we're playing...[CN] 太可恶了 为什么在这时候... Dôtonborigawa (1982)
That awful devil.[CN] 这个臭丫头,太可恶了 Yan gui fa kuang (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top