Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ธ้ำ [...] ำพ ฟหหรหะฟืแำ

(0 entries)
(1.8994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ธ้ำ [...] ำพ ฟหหรหะฟืแำ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ธ้ำ [...] ำพ ฟหหรหะฟืแำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 他們徑直朝我們駛來 They're headed straight for us... 但我認為他們不是來尋求援助的 but I don't believe they intend to render assistance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ธ้ำังพำ ้ำฟกำก หะพฟรเ้ะ ดนพ ีหใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ิีะ ณ กนืงะ ิำสรำอำ ะ้ำั รืะำืก ะน พำืกำพ ฟหหรหะฟืแำ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他們 (tā men) (jìng)直朝 (zhí cháo)我們 (wǒ men)駛來 (shǐ lái) They ( DH EY1)'re ( R EY1, R IY1) headed ( HH EH1 D AH0 D) straight ( S T R EY1 T) for ( F AO1 R, F ER0, F R ER0) us ( AH1 S, Y UW1 EH1 S)... (dàn) ()認為 (rèn wèi)他們 (tā men)不是 (bú shì) (lái)尋求 (xún qiú)援助 (yuán zhù) (de) but ( B AH1 T) I ( AY1) don ( D AA1 N)'t ( T IY1) believe ( B AH0 L IY1 V) they ( DH EY1) intend ( IH2 N T EH1 N D) to ( T UW1, T IH0, T AH0) render ( R EH1 N D ER0) assistance ( AH0 S IH1 S T AH0 N S)

 


  

 
他們
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Traditional]
 • (jìng, ㄐㄧㄥˋ) path [CE-DICT-Traditional]
我們
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Traditional]
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (in) // [OALD]
headed
 • ซึ่งกลายเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี[Lex2]
 • ซึ่งมีหัวเรื่อง: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว [Lex2]
 • /HH EH1 D AH0 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [head]
 • ควบคุม: ดูแล, จัดการ [Lex2]
 • จุดวิกฤต[Lex2]
 • มุ่งหน้าไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
 • ศีรษะ: หัว [Lex2]
 • สมอง: ความคิด [Lex2]
 • ส่วนบน: ส่วนยอด [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง [Lex2]
 • หัวหน้า: ผู้นำ [Lex2]
 • (เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one\'s head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า [Nontri]
 • (n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ [Nontri]
 • (vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง [Nontri]
 • (vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า [Nontri]
 • /HH EH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
straight
 • ตรง: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว [Lex2]
 • ถูกต้อง: แม่นยำ [Lex2]
 • ตรงไปตรงมา: ซื่อตรง, เปิดเผย [Lex2]
 • ต่อเนื่อง: ไม่ขาดตอน [Lex2]
 • ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม): ไม่ผสม [Lex2]
 • เรียบร้อย: มีระเบียบ [Lex2]
 • สม่ำเสมอ: คงเส้นคงวา [Lex2]
 • โดยตรง: เป็นแนวตรง [Lex2]
 • ทันทีทันใด: โดยฉับพลัน [Lex2]
 • ซื่อสัตย์: ตรงไปตรงมา [Lex2]
 • (สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง) [Hope]
 • (adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน [Nontri]
 • /S T R EY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (prp) // [OALD]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one\'s own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
認為
 • (rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ) to believe; to think; to consider; to feel [CE-DICT-Traditional]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Traditional]
尋求
 • (xún qiú, ㄒㄩㄣˊ ㄑㄧㄡˊ) to seek; to look for [CE-DICT-Traditional]
援助
 • (えんじょ) (n,vs,adj-no) assistance; aid; support; (P) [EDICT]
 • (yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ) to help; to support; to aid; aid; assistance [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ) to help; to support; to aid; aid; assistance [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
don
 • หัวหน้ามาเฟีย: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์ [Lex2]
 • สวมใส่ (คำทางการ): ใส่เสื้อ [Lex2]
 • (ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ [Hope]
 • (vt) สวม,ใส่ [Nontri]
 • /D AA1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
believe
 • เชื่อ[Lex2]
 • เชื่อว่าพูดจริง: ถือว่า [Lex2]
 • เชื่อถือ: มั่นใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
 • ศรัทธา: เลื่อมใส [Lex2]
 • (บิลิฟว\') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า ###SW. believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve ###S. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt [Hope]
 • (vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน [Nontri]
 • /B AH0 L IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
intend
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ [Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ [Lex2]
 • หมายถึง: แสดงถึง [Lex2]
 • (อินเทนดฺ\') vt.,vi. ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา,มุ่งหมาย,มีความหมาย. ###SW. intender n. ###S. propose [Hope]
 • (vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา [Nontri]
 • /IH2 N T EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
render
 • ให้ความช่วยเหลือ: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้ [Lex2]
 • แปล: ถอดความ [Lex2]
 • แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี)[Lex2]
 • ทำให้เป็น[Lex2]
 • ยอมแพ้: ยอมจำนน [Lex2]
 • ส่งคืน[Lex2]
 • ฉาบปูน[Lex2]
 • (เรน\'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก ###SW. rendesable adj. renderer n. [Hope]
 • (vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ [Nontri]
 • /R EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
assistance
 • ความช่วยเหลือ: การสนับสนุน [Lex2]
 • (อะซิส\'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์ ###S. aid,help) [Hope]
 • (n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์ [Nontri]
 • /AH0 S IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top