ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดไป

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดไป-, *หมดไป*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินหมดไป (ใช้แก่อาหาร) เช่น ในงานนี้ขนมจีนน้ำยาเดินดีต้องตักมาเติมบ่อย ๆ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.เราจะร่ำรวย ได้อยู่ในพระราชวัง และปัญหาทุกอย่างจะหมดไป Aladdin (1992)
For the next 2 years... my days were spent with the Sultanaสองปีต่อมา ชีวิตของผมหมดไปกับชายาสุลต่าน Don Juan DeMarco (1994)
My nights were spent with the 1500 young women of the Sultan's harem.หมดไปกับนางในฮาเร็ม 1, 500 คนของสุลต่าน Don Juan DeMarco (1994)
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป The Little Prince (1974)
They have all gone to the theatre for the opening of the Bolshoi.ทั้งหมดไปที่โรงละคร เพื่อเปิดงาน บอยชอย. Suspiria (1977)
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
All you have to do is tell the police, he'll be convicted and your troubles will be over.สิ่งที่คุณต้องทำคือบอกตำรวจ เขาจะถูกตัดสินและ ปัญหาของคุณก็จะหมดไป Clue (1985)
I spent all my misery years ago.ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว Field of Dreams (1989)
What a day ...หมดไปอีกวัน... As Good as It Gets (1997)
I spent the summer studying for my entrance exam.ฉันใช้เวลาในฤดูร้อนทั้งหมดไปกับการสอบเอ็นทรานส์ April Story (1998)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.เราจะร่ำรวย ได้อยู่ในพระราชวัง และปัญหาทุกอย่างจะหมดไป Aladdin (1992)
For the next 2 years... my days were spent with the Sultanaสองปีต่อมา ชีวิตของผมหมดไปกับชายาสุลต่าน Don Juan DeMarco (1994)
My nights were spent with the 1500 young women of the Sultan's harem.หมดไปกับนางในฮาเร็ม 1, 500 คนของสุลต่าน Don Juan DeMarco (1994)
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป The Little Prince (1974)
They have all gone to the theatre for the opening of the Bolshoi.ทั้งหมดไปที่โรงละคร เพื่อเปิดงาน บอยชอย. Suspiria (1977)
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
All you have to do is tell the police, he'll be convicted and your troubles will be over.สิ่งที่คุณต้องทำคือบอกตำรวจ เขาจะถูกตัดสินและ ปัญหาของคุณก็จะหมดไป Clue (1985)
I spent all my misery years ago.ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว Field of Dreams (1989)
What a day ...หมดไปอีกวัน... As Good as It Gets (1997)
I spent the summer studying for my entrance exam.ฉันใช้เวลาในฤดูร้อนทั้งหมดไปกับการสอบเอ็นทรานส์ April Story (1998)

English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Syn. removal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away(adv) หมดไป
be bereft of(phrv) สูญเสีย, See also: หมดไป
dead and buried(idm) สูญสิ้น, See also: หมดไป
go out of someone's mind(idm) ลืม, See also: หมดไปจากความทรงจำ
seep(vi) หายไป, See also: หมดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
away(อะเวย์') adj., adv. ไปเสีย, ไป, จากไป, หมดไป, Syn. elsewhere, absent, gone
debugแก้จุดบกพร่องหมายถึง การขจัดปัญหาและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในโปรแกรมให้หมดไป ก่อนที่จะนำโปรแกรมนั้นไปใช้ ที่ใช้ศัพท์คำนี้เพราะนักเขียนโปรแกรมจะเรียก จุดบกพร่องของโปรแกรมว่า bug ดู bug ประกอบ
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก, ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
dispel(ดิสเพล') { dispelled, dispelling, dispels } vt. ทำให้กระจัดกระจาย, ขจัด, ทำให้หมดไป, Syn. disperse, scatter
empty(เอมพฺ'ที) { emptied, emptying, empties } adj. ว่างเปล่า, ไม่มีคนอยู่, ไม่มีอะไร, ไม่มีความหมาย, ไร้สาระ, เปล่าประโยชน์, ไม่มีของบรรทุก, หิว, โง่, ไร้ความรู้, เปลี่ยว, เงียบ, ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า, ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า, เททิ้ง, หมดไป, ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
off(ออฟ) adv. ออก, ห่างออกไป, ห่าง, แยกออกจาก, ไกลออกไป, พ้นไป, ไปเสีย, ไป, หลุด, ขาดออก, ขาด, พ้น, สิ้นเชิง, หมดไป prep. แยกออกจาก, ห่างออกไป, หลุด, ขาดออก, จากไป, ขาด, พ้น, จาก adj. ผิด, ผิดปกติ, ผิดมาตรฐาน, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นผล, อิสระ, ว่าง, พัก, หยุดพัก, หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา, เริ่มไป, ไม่สำคัญ, แยก, ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป, ภาวะที่หยุดพักการทำงาน, ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น, ออกไป, ไปให้พ้น
orphanกำพร้า, บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
phase-out(เฟซ'เอาทฺ) n. การค่อย ๆ หมดไป, การค่อย ๆ สิ้นสุด, Syn. wind up, taper of
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่, ไป, ออกห่าง, พ้นไป, หมดไป
bereave(vt) เสียไป, ทำให้สูญสิ้น, หมดไป, ปลิดชีพ
dispel(vt) ขับไล่, กำจัด, ขจัด, ทำให้กระจาย, ทำให้หมดไป
obsolescent(adj) กำลังจะหมดไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
絶える[たえる, taeru] TH: หมดไป  EN: to become extinct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top