ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่วม']

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ij*,-, *ij*,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้าม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Among his clients were second offenders, alibi hunters, newspaper editors, con men, dramatists and bored children.Zu seinen Kunden zählten Rückfalltäter, Alibijäger, Zeitungsredakteure, Betrüger, Dramatiker und gelangweilte Kinder. The Falls (1980)
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent.Hier sind sie, zurück von ihrer exklusiven Dreijahres-Tournee ... durch Europa, Skandinavien und den Subkontinent. The Blues Brothers (1980)
Dimitry, close the doors.Dmitrij, schließ die Tür. Oblomov (1980)
- Eiji! You and Saburo take the Admiral and King to the front cabin.Eiji, du und Saburo, ihr sperrt den Admiral und King in der vorderen Kajüte ein. ffolkes (1980)
And tell Eiji, nobody leaves that mess-room without my permission.Und sag Eiji, ohne meine Erlaubnis verlässt niemand mehr den Speisesaal. ffolkes (1980)
Maria Vasilyevna, how are you?Marija Wassiljewna, guten Tag! Family Relations (1982)
Put Eiji and Saburo on the main deck. You and Webb, keep moving around.Schick Eiji und Saburo aufs Hauptdeck, du und Webb, ihr bleibt hier in Bewegung. ffolkes (1980)
Dmitry, son Varya, daughterDmitrij, der Sohn Warja, die Tochter Rasputin (1981)
Ouija confirms we're still being pursued.Ouija sagt, wir werden noch immer verfolgt. Labor Pains (1983)
was Anatoly Pashvykin, number 7!hat Anatolij Paschwykin, die Nummer sieben, geschossen! Family Relations (1982)
Andrei, get up!Andreij, wann stehst du auf? Nostalgia (1983)
Why did your musician, Sosnovsky, go back to Russia if he knew he'd be a slave again?Entschuldige, aber der Komponist Sasnowskij, warum wollte er nach Russland zurückkehren, wenn er doch gewusst hat, dass er wieder Sklave sein würde. Nostalgia (1983)
Act at once, Yuri VasiIyevich, today, please!Also versuchen Sie es heute, Jurij Wassiljewitsch, bitte. Vassa (1983)
I wanted to ask you, was Sosnovsky successful when he returned to Russia?Ich wollte dich fragen, kannst du mir sagen, ob Sasnowskij Erfolg gehabt hat, als er nach Russland zurück gekehrt ist. Nostalgia (1983)
- Vijay, we have company.- Vijay, wir haben Gesellschaft! Octopussy (1983)
Rebellious troops are approaching the capital of Riyadh where the royal army is preparing itself for the upcoming occupation.Unaufhaltsam nähren sich die aufständischen Truppen die Hauptstadt Rijad, wo sich der Rest der königstreuen Truppen fieberhaft auf die bevostehende Belagerung einrichten. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Larissa Dmitrievna, I couldn't find you.Larissa Dmitrijewna, wo sind Sie? A Cruel Romance (1984)
Larissa Dmitrievna, may I have the honor of the first dance?Larissa Dmitrijewna, gehört der erste Tanz mir? A Cruel Romance (1984)
In honour of this massive overfulfilment of the ninth Three-Year Plan, it has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25g per week.Um diese enorme Übererfüllung des neunten Dreijahresplans zu feiern, wurde die Schokoladenration auf 25g pro Woche erhöht. 1984 (1984)
Larissa Dmitrievna, you must go home now.Larissa Dmitrijewna, Sie müssen nach Hause. A Cruel Romance (1984)
Larissa Dmitrievna, my goddess, I'm waiting!Larissa Dmitrijewna, die göttliche, ich warte! A Cruel Romance (1984)
Shall we catch up with the "Saint Olga", Larissa Dmitrievna?Na, Larissa Dmitrijewna, Überholen wir die "St. Olga"? A Cruel Romance (1984)
That's enough, Larissa Dmitrievna, it's a man's job.Larissa Dmitrijewna, das ist schon Männersache. A Cruel Romance (1984)
Captain, Larissa Dmitrievna's afraid we won't catch up to her.Kapitän, Larissa Dmitrijewna sagt, dass wir's nicht schaffen. A Cruel Romance (1984)
Larissa Dmitrievna, make us happy.Larissa Dmitrijewna, tun Sie uns ein Gefallen. A Cruel Romance (1984)
Sit beside Zijo and talk to him as if nothing happened.Setz dich neben Zijo und rede mit ihm, als ob nichts geschah. When Father Was Away on Business (1985)
Our physical, cultural movement, despite the present anti-Yugoslavian campaign, is growing stronger day by day.Unser körperliche, kulturelle Bewegung, trotz der Gegenwartantijugoslawische Kampagnen, wird stärker Tag für Tag. When Father Was Away on Business (1985)
Boris TSIPURIA Akaky KHIDASHELIBoris ZIPURIJA, Akakij CHIDASCHELI Repentance (1984)
Piper Simon, I'm not Zurikiya, I'm a boy, Zurab.Ich bin nicht Surikija, ich heiße Surab. The Legend of Suram Fortress (1985)
Oh, Zijo, you and your fucking brandy.Oh, Zijo, du und dein verfluchter Weinbrand. When Father Was Away on Business (1985)
Larissa Dmitrievna, we're waiting for you.Larissa Dmitrijewna, kommen Sie. A Cruel Romance (1984)
Okay, Seiji Ozawa, Müller, all those people.Gut, Seiji Ozawa, Müller, all diese Leute. Big Trouble (1986)
He once told a Seattle Times reporter of teaching his daughter, his 3-year-old daughter, how to kill Jews.Er hat mal einem Reporter der Seattle Times erzählt, dass er seiner dreijährigen Tochter beigebracht hat, wie man Juden umbringt. The Torch (1986)
nice kid; handsome, intelligent, great athlete, wonderful sense of humor, ha!Das Publikum wurde langsam sauer. Sie wollten mich schon mit Knabbergebäck bewerfen, als der Typ, der Don Quijote spielte, mich zur Seite nahm und mir diesen Glücksbringer gab. It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
Climb up and turn on the radio.Jiji, schalt das Radio ein. Ich brauch beide Hände zum Steuern. Kiki's Delivery Service (1989)
Hana Madursky from Gomel, White Russia, is searching for her brother Elia, who went to Siberia during the War and has since disappeared.Chana, Tochter von Dov Madursky aus Gomel in Weißrussland, sucht ihren Bruder Elijahu, der während des Krieges nach Sibirien ging, und seitdem verschollen ist. The Summer of Aviya (1988)
Iljuk bashi, take care of the solders.Ijük Baschi, sorge um die Soldaten. Time of Violence (1988)
why not? courage doesn't come from a thing.Brian, egal wie besonders der Zahn von Don Quijote ist, man darf sich nicht darauf verlassen, dass einem so was Mut gibt. It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
Miss Lewis, as the assistant D.A. Who prosecuted Alan Beaks, surely you must admit that his rehabilitation is a model example... of our penal system at its best.Nein. Nur dass eine dreijährige Haft, die auf 20 Monate verkürzt ist, entschieden weniger ist als die sieben bis zehn Jahre, die wir gefordert hatten. Hell Hath No Fury (1988)
In Fiji, they have... iridescent algae that come out once a year in the water.ในฟิจิ ที่นั่นมี... พืชทะเลเรืองแสงลอยน้ำมาปีละครั้ง Heat (1995)
I'm just a worthless gaijin, and everyone knows he killed my partner.Ich bin nur ein wertloser Gaijin, jeder weiß, daß er meinen Partner tötete. Black Rain (1989)
You all right back there?Jiji, alles klar? Kiki's Delivery Service (1989)
Zanijevo and Jaslevic. The pimps.Zanijevo und Jaslevic, notorische Kuppelei. The Loner (1987)
Valeri Petrofsky. How do you do?- Valerije Petrovski, wie geht es Ihnen? The Fourth Protocol (1987)
Abdul Elijah says we're in business.Abdul Elijah sagt, wir sind im Geschäft. Red Heat (1988)
Jiji, I'le decided! I'm gonna do it tonight!Jiji, heute Abend geht's los! Kiki's Delivery Service (1989)
i was playing sancho panza. it was opening night.Don Quijote sagt, dass der Zahn auch bei Gemüse funktioniert. It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
I know who you want to talk to, sir. My father. To have him out of your way, and the Szerns who oppose you.Du willst mit meinem Vater sprechen, weil er dich meidet, und mit dem Schern Awij, weil er sich dir widersetzt. On the Silver Globe (1988)
Molière came under the protection of the Count de Bijoux lieutenant-general for the Haut-Languedoc.Molière gewann den Schutz des Grafen von Bijoux, Generalleutnant des Haut Languedoc. L'étudiante (1988)
- My pleasure. Let's go, Jiji.Jiji, komm! Kiki's Delivery Service (1989)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top