ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yes,*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yes,, -yes,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Azo Dyes, Solubleสีที่มีหมู่กรดซัลโฟนิก [การแพทย์]
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
Dyes, Absorbedการดูดซึมของสี [การแพทย์]
Dyes, Acidสีที่มีสภาพเป็นกรด,สีกรด [การแพทย์]
Dyes, Addedสีที่เติมลงไป [การแพทย์]
Dyes, Anilineสีอะนีลีน,สีอนิลีน [การแพทย์]
Dyes, Azoสีอะโซ,สีอะโซ,สีประเภทอะโซ [การแพทย์]
Dyes, Azomethineสีจำพวกอะโซ่เมธีน [การแพทย์]
Dyes, Azure Aสีอะซูเรเอ [การแพทย์]
Dyes, Basicสีด่าง,สีเบสิก,สีที่เป็นด่าง [การแพทย์]
Dyes, Dispersedสี [การแพทย์]
Dyes, Lithol Redสีลิธอลเรด [การแพทย์]
Dyes, Naturalสีธรรมชาติ [การแพทย์]
Dyes, Natural Solubleสีจากธรรมชาติชนิดที่ละลาย [การแพทย์]
Dyes, Naturally Occurringสีที่ได้จากธรรมชาติ [การแพทย์]
Dyes, Oil Solubleสีละลายในน้ำมัน [การแพทย์]
Dyes, Phthalocyanineสีธาลโลไซยานีน [การแพทย์]
Dyes, Pyrazoloneสีไพราโซโลน [การแพทย์]
Dyes, Solubleสีที่ละลายในน้ำ [การแพทย์]
Dyes, Specialสีย้อมผ้าพิเศษ [การแพทย์]
Dyes, Stainingสีชนิดติดทนนาน [การแพทย์]
Dyes, Subsidiaryสีอื่น [การแพทย์]
Dyes, Sulfonatedสีที่มีหมู่กรดซัลโฟนิก [การแพทย์]
Dyes, Syntheticสีสังเคราะห์ [การแพทย์]
Dyes, Synthetic Solubleสีสังเคราะห์ชนิดที่ละลาย [การแพทย์]
Dyes, Triarylmethaneสีไตรอริลมีเธน [การแพทย์]
Dyes, Triphenylmethaneสีประเภทไทรเฟนิลเมเธน,สีไตรฟินิลมีเธน [การแพทย์]
Dyes, Unsulfonatedสีที่ไม่มีหมู่กรดซัลโฟนิก [การแพทย์]
Dyes, Vitalสีย้อมไวทัล,สีชีวัตถะ [การแพทย์]
Dyes, Water Solubleสีละลายในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yes,"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."
yes,"Will you have another slice of pie?" "Yes, please."
yes,Yes, I will be able to forget my busy work and relax.
yes,Yes, and here's a photo of the farm where we milked the cows.
yes,Her eyes, a deep blue, were quite impressive.
yes,Yes, I'll come, Bob.
yes,Yes, I like it very much.
yes,Yes, he's almost as tall as I am.
yes,"Oh, yes," he answered.
yes,Yes, I'll have sherry.
yes,"May I use this pencil?" "Yes, you may."
yes,Yes, sorry, I forgot to acknowledge it.
yes,Please wait a moment. Yes, we have a room reserved for you.
yes,"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."
yes,Yes, you must.
yes,"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."
yes,Yes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...
yes,Ah yes, two right.
yes,Yes, it is. You were three months old then.
yes,Come home early, Bill. Yes, mother.
yes,"Is she reading a book?" "Yes, she is."
yes,Yes, you can radiate everything you are.
yes,Close your eyes, please.
yes,"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."
yes,Yes, by all means.
yes,Yes, Bob helped me.
yes,"Is it the first time you've been here?" "Yes, it's my first visit."
yes,"Hello, is this Mrs. Brown?" "Yes, this is Mrs. Brown."
yes,Yes, I know her. I look up to her.
yes,"Is she young?" "Yes, she is."
yes,Yes, I'd like a single room with a private bath, please.
yes,Yes, he has already written it.
yes,I had a nagging feeling that the atmosphere resembled somebody and, now that you mention it, yes, you're right. Certainly ZZ TOP had this kind of feel.
yes,Oh, yes, I remember.
yes,Yes, I'm coming.
yes,Yes, it hurts.
yes,"Yes, I did," he said.
yes,Yes, we have been friends since our childhood.
yes,"Good morning. You're a bit late today aren't you?" "Yes, I ran into a bit of trouble."
yes,Oh yes, you're right. Well, it's the way you shop that's tight-fisted then.
yes,Yes, I have.
yes,Yes, I went yesterday.
yes,"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."
yes,Yes, I do. I answered.
yes,I hope we can get together again. Yes, I'll be looking forward to it.
yes,Yes, orange juice, please.
yes,"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
yes,Time to go beddy-byes, dear.
yes,Yes, I've been there a couple of times.
yes,Dr. Patterson: Yes, it was horrible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ครับ(end) yes, sir, Syn. ครับผม, ขอรับ, Example: รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Thai Definition: คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงด้วย[jing dūay] (xp) EN: that's right ; yes, it is  FR: c'est vrai

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc) #2,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くりくり[kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
そうさ[sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それはどうも[sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
だからって[dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ヤマンバ[yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
[やに;ヤニ, yani ; yani] (n) (1) resin; (2) (tobacco) resin; tar; nicotine; (3) sleep (in one's eyes, i.e. eye mucus) [Add to Longdo]
諾諾;諾々[だくだく, dakudaku] (adj-na,n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]
閉じる[とじる, tojiru] (v1) to close (e.g. book, eyes, meeting, etc.); to shut; (P) [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]
麒麟竭;麒麟血[きりんけつ;キリンケツ, kirinketsu ; kirinketsu] (n) (uk) (See 竜血樹) dragon's blood palm (Daemonorops draco); bright red resin used in medicine, dyes, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top