ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*valiant*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valiant, -valiant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valiant(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. bold, brave, courageous, Ant. coward, craven, fearful
valiantly(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. boldly, fearlessly, bravely
valiantless(n) ซึ่งไม่กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ, องอาจ, อาจหาญ, เป็นวีรบุรุษ, มีคุณค่า, ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
valiant(adj) กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, องอาจ, ดีเลิศ

WordNet (3.0)
overvaliant(adj) having or showing undue valor or boldness
valiant(adj) having or showing valor, Syn. valorous
valiantly(adv) with valor; in a valiant manner, Syn. valorously

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
overvaliant

adj. Having or showing undue valor or boldness; as, they stepped with overvaliant airs. [ WordNet 1.5 ]

Pot-valiant

a. Having the courage given by drink. Smollett. [ 1913 Webster ]

Valiant

a. [ OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant, valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L. valere to be strong. See Wield, and cf. Avail, Convalesce, Equivalent, Prevail, Valid. ] [ 1913 Webster ]

1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer. [ Obs. ] Walton. [ 1913 Webster ]

2. Intrepid in danger; courageous; brave. [ 1913 Webster ]

A valiant and most expert gentleman. Shak. [ 1913 Webster ]

And Saul said to David . . . be thou valiant for me, and fight the Lord's battles. 1 Sam. xviii. 17. [ 1913 Webster ]

3. Performed with valor or bravery; heroic. “Thou bearest the highest name for valiant acts.” Milton. [ 1913 Webster ]

[ The saints ] have made such valiant confessions. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]

-- Val"iant*ly, adv. -- Val"iant*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The USS Valiant.Die U.S.S. Valiant. A Taste of Armageddon (1967)
Hymn 122: "He Who Would Valiant Be".Choral 122, "He who would valiant be" Clockwise (1986)
"He Who Would Valiant Be"."He who would valiant be". Clockwise (1986)
Mr. Maroon, Mr. Valiant's here to...Mr. Maroon, Mr. Valiant ist hier wegen... Who Framed Roger Rabbit (1988)
So what do you think, Valiant?Was meinen Sie, Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
- Eddie Valiant!- Eddie Valiant! Who Framed Roger Rabbit (1988)
Didn't you used to be Eddie Valiant?Ist das nicht Eddie Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
- Won't he, Mr. Valiant?- Stimmt's, Mr. Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
Mr. Valiant?Mr. Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
You wouldn't have any idea where the rabbit might be, Mr. Valiant?Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte, Mr. Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
- You Valiant?Bist du Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
Everybody knows, when a Toon's in trouble, there's only one place to go, Valiant and Valiant.Wenn ein Toon Ärger hat, gibt es nur ein Ziel: Valiant Valiant. Who Framed Roger Rabbit (1988)
Eddie Valiant, you're under arrest.Eddie Valiant? Sie sind verhaftet! Who Framed Roger Rabbit (1988)
Nah. Valiant's got him stashed somewhere.- Valiant hat ihn irgendwo versteckt. Who Framed Roger Rabbit (1988)
As for you, Valiant, step out of line, and we'll hang you and your laundry out to dry.Was dich betrifft, Valiant, hör auf zu lügen, sonst hängen wir dich mit der Wäsche zum Trocknen auf. Who Framed Roger Rabbit (1988)
Mr. Valiant. Mr. Valiant?Mr. Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
Come on. What are you gonna do to me, Valiant?- Was machen Sie mit mir, Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
Eddie Valiant!- Eddie Valiant. Who Framed Roger Rabbit (1988)
Valiant?Valiant! Who Framed Roger Rabbit (1988)
So, Valiant, you call a cab, or what? Hubba-hubba-hubba.Valiant, haben Sie ein Taxi gerufen? Who Framed Roger Rabbit (1988)
We searched Valiant, boss.Wir haben Valiant durchsucht. Who Framed Roger Rabbit (1988)
Doom grabbed your wife and Valiant and took 'em to the Acme Factory. The Acme Factory?Morton brachte deine Frau und Valiant in die Acme-Fabrik! Who Framed Roger Rabbit (1988)
It's over, Mr. Valiant.Es ist vorbei, Mr. Valiant. Who Framed Roger Rabbit (1988)
You got a problem with that, Valiant?- Gefällt Ihnen das nicht, Valiant? Who Framed Roger Rabbit (1988)
In 1848, the English ship The Valiant reported that these waters contain a mysterious creature almost ten metres in length.1848 berichtete das englische Schiff "Valiant", dass diese Gewässer eine mysteriöse Kreatur von fast zehn Metern Länge behausen. DeepStar Six (1989)
I was driving on Elm Street toward the underpass in a rented car. A light-blue Valiant.Ich fuhr in einem blauen Valiant in Richtung Unterführung. JFK (1991)
U.S.S. Valiant.Die U.S.S. Valiant. Valiant (1998)
Valiant?Valiant? Valiant (1998)
The Valiant is a state-of-the-art warship.Die Valiant ist ein Kriegsschiff auf dem neuesten Stand der Technik. Valiant (1998)
The next day, just before he died, the Captain ordered me to take command of the Valiant.Tags darauf, kurz bevor er starb, übertrug mir der Captain das Kommando über die Valiant. Valiant (1998)
Starfleet knows you're in command of the Valiant.Die Sternenflotte weiß, dass Sie die Valiant kommandieren? Valiant (1998)
To tell people of the Valiant and her crew.Damit alle von der Valiant und ihrer Crew erfahren. Valiant (1998)
The Valiant won't be picked up on their scanners.Die Valiant wird nicht von ihren Scannern registriert. Valiant (1998)
I'm the chief engineer of the Starship Valiant.Ich bin der Chefingenieur des Raumschiffs Valiant. Valiant (1998)
U.S.S. Valiant.Die U.S.S. Valiant. Valiant (1998)
The Valiant was reported missing over eight months ago.Die Valiant wurde vor über acht Monaten als vermisst gemeldet. Valiant (1998)
- What?Den Valiant. 3000 Miles to Graceland (2001)
The Valiant is my grandmother's car, not yours.Der Valiant gehört meiner Großmutter. 3000 Miles to Graceland (2001)
Valiant, Valiant, Valiant.Valiant, Valiant. Bad Boys II (2003)
To that purpose, the aircraft carrier Valiant is en route.Aus diesem Grund ist der Flugzeugträger Valiant unterwegs. The Sound of Drums (2007)
I'll see you on board the Valiant.Ich sehe Sie an Bord der Valiant! The Sound of Drums (2007)
We should reach the Valiant within the hour.Wir sollten die Valiant innerhalb einer Stunde erreichen. The Sound of Drums (2007)
Aircraft carrier Valiant, that's a UNIT ship, at 58.2 North, 10.02 East.Flugzeugträger Valiant. Das ist ein UNIT-Schiff, bei 58.20 Nord, 10.02 Ost. The Sound of Drums (2007)
- Welcome to the Valiant.Willkommen auf der Valiant. The Sound of Drums (2007)
What's it doing on the Valiant?Was macht sie auf der Valiant? The Sound of Drums (2007)
You've been on board the Valiant.Du warst an Bord der "Valiant". The Sontaran Stratagem (2008)
The Valiant's down!Der Valiant am Ende! The Stolen Earth (2008)
It's the Valiant!Es ist die Valiant! The Poison Sky (2008)
UNIT Carrier Ship Valiant reporting for duty, Doctor!UNIT-Flugzeugträger Valiant meldet sich zum Dienst, Doctor! The Poison Sky (2008)
Valiant, fire at will!Valiant, feuern nach eigenem Ermessen! The Poison Sky (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valiantSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.
valiantThe soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย
ฮึกหาญ(adj) brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai Definition: กล้าด้วยความคะนอง
ใจกล้า(adj) fearless, See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน
เหิมหาญ(v) be brave, See also: be valiant, be courageous, Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, Ant. ขลาด, ขลาดกลัว, Example: เขาเหิมหาญมากที่ไปขอแต่งงานกับลูกสาวเจ้าพ่อ
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adj) dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
กล้าหาญ(adj) brave, See also: bold, courageous, valiant, fearless, Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, อ่อนแอ, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
กล้าแกร่ง(adj) bold, See also: daring, brave, valiant, Syn. กล้าแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เขามุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่กล้าแกร่งและทระนง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
องอาจ[ong-āt] (adj) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous  FR: courageux ; brave ; vaillant
ยง[yong] (adj) EN: valiant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
valiant
valiantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valiant
valiantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ,  ] bravery; gallant; valiant #9,483 [Add to Longdo]
强悍[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ,   /  ] valiant #9,684 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent #14,901 [Add to Longdo]
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ,  ] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier #51,343 [Add to Longdo]
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ,   ] valiantly; gallantly #63,002 [Add to Longdo]
气昂昂[qì áng áng, ㄑㄧˋ ㄤˊ ㄤˊ,    /   ] full of vigor; spirited; valiant #69,996 [Add to Longdo]
悍勇[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ,  ] intrepid; valiant; dauntless #85,135 [Add to Longdo]
矮小精悍[ǎi xiǎo jīng hàn, ㄞˇ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄢˋ,    ] small but valiant (成语 saw); #499,742 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant #768,606 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] valiant; wrathful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kräftigkeit { f }valiantness [Add to Longdo]
tapfer { adj }valiant [Add to Longdo]
tapfer { adv }valiantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊羆[ゆうひ, yuuhi] (n) (obsc) bear; valiant person [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
猛勇[もうゆう, mouyuu] (adj-na, n) valiant courage [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇夫[ゆうふ, yuufu] (n) valiant man [Add to Longdo]
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top