ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*utilization*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: utilization, -utilization-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilization(n) การทำให้เป็นประโยชน์, Syn. application, use
utilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์, Syn. use

English-Thai: Nontri Dictionary
utilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underutilizationการใช้ประโยชน์น้อยเกินไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital utilizationการใช้ประโยชน์จากทุน [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Classroom utilizationการใช้ประโยชน์จากห้องเรียน [TU Subject Heading]
Drug utilizationการใช้ยา [TU Subject Heading]
Hospital utilizationการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Power utilizationการใช้ประโยชน์จากพลังงาน [TU Subject Heading]
Utilizationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Sludge Utilizationการใช้ประโยชน์จากสลัดจ์, Example: การใช้กากสลัดจ์จากน้ำเสียเป็นดินถม และเพิ่มปุ๋ยให้ดินรวมทั้งปรับสภาพดิน [สิ่งแวดล้อม]
Oxygen Utilizationการใช้ออกซิเจน, Example: การใช้ออกซิเจนในกระบวนการบำบัดเพื่อให้คงสภาพ แอโรบิกอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drug Utilizationการใช้ยา, ยา, การใช้ [การแพทย์]
Knowledge utilizationการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ [การจัดการความรู้]
Glucose Utilizationการใช้กลูโคส [การแพทย์]
Glucose Utilization, Excessiveการใช้กลูโคสมากเกิน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
อุปโยค(n) utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้ประโยชน์[kān chai prayōt] (n, exp) EN: utilization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
utilization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilization

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] TH: การใช้ประโยชน์  EN: utilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapazitätsausnutzung { f }utilization of capacity [Add to Longdo]
Müllverwertungsanlage { f }waste utilization plant [Add to Longdo]
Nutzbarmachung { f } | Nutzbarmachungen { pl }; Nutzmachungen { pl }; Nutzanwendungen { pl }utilization | utilizations [Add to Longdo]
Nutzung { f }use; utilization; application [Add to Longdo]
Speicherbelegungsfaktor { m } [ comp. ]store utilization factor [Add to Longdo]
Verwertung { f }; Auswertung { f }; Verwendung { f }; Ausnutzung { f } | Verwertungen { pl }utilization | utilizations [Add to Longdo]
Wasserkraftnutzung { f }hydropower utilization [Add to Longdo]
durchschnittliche Auslastungaverage utilization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利用[りよう, riyou] (n, vs) use; utilization; utilisation; application; (P) #20 [Add to Longdo]
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n, vs) full use; extensive use; complete utilization [Add to Longdo]
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index [Add to Longdo]
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] (n) { comp } line utilization rate [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] (n) { comp } utilization rate; activity ratio [Add to Longdo]
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time [Add to Longdo]
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio [Add to Longdo]
利用率[りようりつ, riyouritsu] utilization rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilization \U`til*i*za"tion\, n. [Cf. F. utilization.]
   The act of utilizing, or the state of being utilized.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilization
   n 1: the act of using; "he warned against the use of narcotic
      drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
      {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
      {exercise}]
   2: the state of having been made use of; "the rate of
     utilization"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top