ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*single-minded*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: single-minded, -single-minded-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single-minded(adj) มุ่งมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง, ซึ่งยึดมั่น, เด็ดเดี่ยว, ใจเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ GTO (1999)
So when a position opened in the Art History department she pursued it single-mindedly until she was hired.เมื่อคณะประวัติศาสตร์ศิลป์เปิดรับสมัคร เธอจึงมุ่งมั่นไปสมัครจนได้รับการบรรจุ Mona Lisa Smile (2003)
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง. V for Vendetta (2005)
Single-minded on one goal.ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I mean you're a little single-Minded.หมายถึง นายคงไม่คิดอะไรซับซ้อน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Single-minded pursuit of a goal.พุ่งเป้าหมายไปที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว Self Made Man (2008)
A single-minded, self-righteous pain in the ass.เด็ดเดี่ยว มั่นใจว่าตัวเองสูง จอมแสบ Smite (2009)
Disease itself... very... pure... single-minded.ตัวโรคเอง... บริสุทธิ์มาก... มุ่งมั่น Two Minutes to Midnight (2010)
Oh, says the single-minded career woman.โอ้ว คำพูดจากสาวบ้างานที่มุ่งมั่น Addicted to Love (2012)
To your impressive single-mindedness.แด่ความมุ่งมั่นอันน่าประทับใจของคุณ The Origins of Monstrosity (2012)
Dan made him seem like a superhero single-mindedly fighting evil.แดนเขียนให้ชัคดูเหมือนป็นซูเปอร์ฮีโร่ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับปีศาจ Monstrous Ball (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single-mindedIt's good to be able to concentrate single-mindedly on your work. But you're completely ignoring the people around you.
single-mindedThe single-minded way he gets on with his life is admirable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเดียว(v) be faithful, See also: be constant in love, be single-minded, Ant. หลายใจ, Example: พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก, Thai Definition: ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง
ใจเดียว(adj) constant, See also: steadfast, faithful, single-minded, Ant. หลายใจ, Example: ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว
ใจหนักแน่น(adj) steady, See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ, Thai Definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย
ใจหนักแน่น(v) be constant, See also: be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ, Thai Definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour
ท่าเดียว[thā dīo] (adv) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
single-minded

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ,   /  ] concentrated; single-mindedly devoted to #8,848 [Add to Longdo]
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ,   /  ] single-minded; concentrated #14,992 [Add to Longdo]
潜心[qián xīn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄣ,   /  ] to concentrate fully on sth; single-minded #24,726 [Add to Longdo]
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ,   /  ] steadfast; with single-minded devotion #109,515 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zielstrebigkeit { f }determination; single-mindedness [Add to Longdo]
zielgerichtet; zielstrebig { adj }single-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv, adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na, n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na, n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1, vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
直向き;直向[ひたむき, hitamuki] (adj-na) (uk) earnest; single-minded [Add to Longdo]
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n, adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 single-minded \sin"gle-mind"ed\, a.
   Having a single purpose; concentrating on a single goal;
   hence, artless; guileless; single-hearted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 single-minded
   adj 1: determined; "she was firmly resolved to be a doctor";
       "single-minded in his determination to stop smoking"
       [syn: {single-minded}, {resolved}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top