ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*schifffahrt*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schifffahrt, -schifffahrt-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, it's your first trip by boat.Na gut, es ist ja Ihre erste Schifffahrt. Es funktioniert so: Dip in the Pool (1958)
Well, you know, the lottery they hold in the lounge where they sell chances on the ship's daily run.Das Losverfahren, was in der Lounge abgehalten wird. Die Meilenwette auf mehrtägigen Schifffahrten. Dip in the Pool (1958)
His family owns a whole shipping line.Seiner Familie gehört eine Schifffahrtslinie. The Big Country (1958)
Here, great passenger-and cargo-carrying atomic submarines... glided by the dozens back and forth across the Role... until a series of mysterious undersea disasters... threatened to close the Arctic route forever.Transporter und große, atomar betriebene Unterwasserpassagierschiffe fuhren hier zu Dutzenden zwischen den Polen hin und her bis eine Serie geheimnisvoller Unterwasser-Katastrophen die arktische Schifffahrt für immer lahmzulegen drohte. The Atomic Submarine (1959)
She owns the tracks... or 5.2 % of all the railroad stock in America.- Er gehört ihr sogar! Sagen wir, sie besitzt die Aktienmehrheit sämtlicher Schifffahrtslinien Amerikas. Operation Petticoat (1959)
Unless you get these supplies, you'll never get back to that girl with the railway stock.Schaffen Sie das nicht ran, sehen Sie Ihr Mädchen mit der Schifffahrtslinie nie mehr. Operation Petticoat (1959)
He owned a total of 19 different lines.Er besaß 19 Schifffahrtslinien. Let's Make Love (1960)
The senator handling the inland waterways bill can't be present this afternoon.Der Senator ist nicht da, der sich mit der Schifffahrt befasst. Advise & Consent (1962)
A steanship line.Oder eine Dampfschifffahrtsgesellschaft. How the West Was Won (1962)
You made that possible, Mr. Solo, by arranging through your considerable influence in shipping circles to bring through customs uninspected a consignment labeled "machine parts."Sie machten es möglich, Mr. Solo. Durch Ihren Einfluss in Schifffahrtskreisen brachten Sie eine Fracht von Maschinenteilen ungeprüft durch den Zoll. Goldfinger (1964)
Fifteen million for Oriental Steamship?Damit besitzen Sie die größte Schifffahrtsgesellschaft. Gambit (1966)
How about a boat trip?Wie wäre eine Schifffahrt? A Man and a Woman (1966)
You think it's okay for us to go on a boat?Sollen wir wirklich eine Schifffahrt machen? A Man and a Woman (1966)
Longbarrow, go down to the shipping office and book the passages.Longbarrow. Sir. Gehen Sie zum Schifffahrtsbüro und buchen Sie Plätze für uns. The Mummy's Shroud (1967)
Go down to that shipping office and book me one passage, first boat out.Gehen Sie zum Schifffahrtsbüro und buchen Sie mir einen Platz auf dem nächsten Schiff, das ausläuft. The Mummy's Shroud (1967)
How late does the shipping office stay open?Nein. Wie lange ist das Schifffahrtsbüro geöffnet? The Mummy's Shroud (1967)
Well, it's known that I'm a professional with cards, and the shipping line has made it clear that I can't win too much from the passengers.Nun, man weiß, dass ich ein professioneller Kartenspieler bin und die Schifffahrtslinie hat deutlich gemacht, dass ich nicht zu viel von den Passagieren gewinnen darf. The Emerald (1968)
Have you already got someone who understands navigation?Habt ihr schon einen, der was von der Schifffahrt versteht? The Golden Thing (1972)
That is the symbol of the Stromberg shipping line.Das ist das Logo der Stromberg-Schifffahrtslinie. The Spy Who Loved Me (1977)
Apart from the normal hazards of sea travel there's that hairy great killer shark.Glaub mir. Fern von den Wegen der Schifffahrt da ist ein fürchterlicher, riesiger Killerhai. The Water Babies (1978)
And we're not far from shipping lanes, a freighter could come.Wir sind nahe der Schifffahrtslinie. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
He's in shipping, insurance, oil exploration.Er hat die Finger im Schifffahrts-, Versicherungs- und Erdölgeschäft. For Your Eyes Only (1981)
If we're lucky, we'll drift into those major shipping lanes... we'll probably get picked up in a day or two by a Liberian freighter.Mit etwas Glück treiben wir zu einem der großen Schifffahrtswege... und werden nach ein oder zwei Tagen von einem Frachter aufgenommen. Stripes (1981)
I have diversified into shipping, hotels, carnivals and circuses.Mein Geschäft umfasst auch Schifffahrt, Hotels, Karnevals und Zirkusse. Octopussy (1983)
They must record their instructions and movements.Die Schifffahrtsgesellschaft muss ihn doch haben. Rive droite, rive gauche (1984)
It's your last chance because she's going into dry dock.Schifffahrtssaison ist bald zu Ende. A Cruel Romance (1984)
He's in shipping.Ist in der Schifffahrt. Year of the Dragon (1985)
Bing's company has used the same shipping line for years.Bings Firma nutz seit Jahren dieselbe Schifffahrtslinie. Steele Spawning (1986)
This old lighthouse doesn't see much activity these days.Für die Schifffahrt ist der Leuchtturm völlig unnötig. The Pirate's Promise (1988)
My dear Mademoiselle Cregan, if everyone on board who had said unpleasant things about Madame Clapperton were to make as much noise as your friend, this vessel would become a danger to ship in.Meine liebe Mademoiselle Cregan, würde jeder, der böse Dinge über sie gesagt hat, so viel Aufhebens machen, dann wäre dieses Boot eine Gefahr für die gesamte Schifffahrt. Problem at Sea (1989)
Water works Director and Mrs. Johnston.Mr. Untergang, der Direktor der Schifffahrtsgesellschaft. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
There are many boats sailing pas this river. The Securitate is always watching us. For a better tomorrow for all of us.Der Schiffsverkehr hat zugenommen und man sorgt sich bei Hofe um die Sicherheit der Schifffahrt. The Swordsman (1990)
While it is true our rising costs will be defrayed by the acquisition of Coleman Shipping, we should be clear...Während unsere steigenden Kosten... auf den Erwerb der Coleman Schifffahrt zurückgehen, sollten wir verstehen, dass... Bird on a Wire (1990)
The end of the great steam era and the advent of the railway....das Ende der Dampfschifffahrt und der Aufstieg der Bahn. The Firm (1993)
This is Theodore Joadson of the Anti-Slavery Society and owner of the Forten Shipping Service.Das ist Theodore Joadson von der Anti-Slavery-Society. Ihm gehört eine Schifffahrtslinie. Amistad (1997)
Works for a shipping company.Arbeitet bei so 'ner Schifffahrtsgesellschaft. Bandits (1997)
My company sold it off to almost every shipping line in the world, but when I got sick, they fired me.Meine Firma hat es an Schifffahrtslinien überall auf der Welt verkauft aber als ich krank wurde, haben sie mich gefeuert. Speed 2: Cruise Control (1997)
It's an old naval tradition.Eine alte Schifffahrtstradition. Behind the Lines (1997)
But he's up to his ears with ambassadors who are getting bushwhacked . by unknown parties turning their shipping lanes into killing zones and have started blaming each other.Aber er ist vollauf beschäftigt mit Botschaftern, denen von Unbekannten aufgelauert wird, die aus Schifffahrtswegen Mordzonen machen und sich nun gegenseitig beschuldigen. A Tragedy of Telepaths (1998)
Somebody's been attacking the shipping lines of the Alliance worlds and they're looking for someone to lash out at.Jemand greift die SchifffahrtsgeseIIschaften der allianz an, und sie suchen einen, der herhalten muss. A Tragedy of Telepaths (1998)
Many of the Rangers are patrolling the shipping lines but none of them have the experience with the Centauri that you and I have.viele Ranger patrouiIIieren an den SchifffahrtsIinien, aber keiner hat mehr Erfahrung mit den Centauri als Sie und ich. Meditations on the Abyss (1998)
- Mr. President last night our main shipping lines were attacked again by unknown forces.- Mr. President, letzte Nacht wurde unsere größte SchifffahrtsIinie erneut angegriffen. Meditations on the Abyss (1998)
Perhaps they received an emergency call a distress signal or an attack on one of the nearby shipping lanes.vielleicht haben sie einen Notruf erhalten, einen Hilferuf oder einen Angriff auf eine der Schifffahrtslinien. Meditations on the Abyss (1998)
That's miles from shipping lanes.Da gibt es keine Schifffahrtslinien. Ghost Ship (2002)
Les said we have no futureLes sagt, die Schifffahrt hat keine Zukunft. Young Adam (2003)
Built a shipping empire with cruise liners.Baute ein Schifffahrtsimperium mit Kreuzschiffen auf. Atlantis: Milo's Return (2003)
The shipping lanes into the port of Los Angeles are extremely busy.Die Schifffahrtswege in den Hafen von L.A. sind verkehrsreich. Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2003)
And the pink one, like the can full of dead girls... they're all from the same shipping line, Talco... and on all of them, the same checker, this guy Thomas Pakusa... he goes by Horseface, he's the one working.Und die pinken, wie zum Beispiel der Container mit den toten Mädchen, ... die sind alle von derselben Schifffahrtsgesellschaft, Talco... und bei allen ist es derselbe Prüfer, Thomas Pakusa, ... auch genannt Horseface, der die Fracht bearbeitet. All Prologue (2003)
Better than monitoring ship movements in the Atlantic.Besser, als die Schifffahrt im Atlantik zu überwachen. Eye Spy (2004)
The Coast Guard found their boat drifting out in the shipping lanes.Die Küstenwache fand das treibende Boot in den Schifffahrtsstraßen. Bait (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schifffahrt(n) |die, pl. Schifffahrten| การเดินทางโดยเรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkung { f }; Abtrieb { m }; Abweichung { f } (Schifffahrt; Luftfahrt)deviation [Add to Longdo]
Binnenschifffahrt { f }; Binnenschiffahrt { f } [ alt ]inland navigation [Add to Longdo]
Dampfschifffahrt { f }; Dampfschiffahrt { f } [ alt ]steam navigation [Add to Longdo]
Flussschifffahrt { f }; Flußschiffahrt { f } [ alt ]river navigation [Add to Longdo]
Handelsschifffahrt { f }; Handelsschiffahrt { f } [ alt ]merchant shipping [Add to Longdo]
Kreisel { m } (Luft-; Schifffahrt)gyro stabilizer [Add to Longdo]
Küstenschifffahrt { f }; Küstenschiffahrt { f } [ alt ]coasting; coastal traffic [Add to Longdo]
Nautik { f }; Schifffahrtskunde { f }nautical science; navigation [Add to Longdo]
Schifffahrt { f }; Schiffahrt { f } [ alt ]shipping [Add to Longdo]
Schifffahrt { f }; Schiffahrt { f } [ alt ]navigation; navy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top