ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*savant*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: savant, -savant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savant(n) นักปราชญ์, See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต, Syn. philosopher, authority, intellectual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง, นักปราชญ์, เมธี, ผู้คงแก่เรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
savant[แซ๊ฟ เฝิ่น] (n) ผู้ทรงคุณวุฒิ, See also: A. sage

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's not a retard, she's an idiot savant.เธอไม่ได้เอ๋อนะ เธอแค่รู้มากเกินไป Trick 'r Treat (2007)
Yeah, in 2nd grade. What, are you like a savant for people's addresses?ช่าย ตอนเกรด 2 แล้วเธอเป็น ประมาณสมุดโทรศัพท์จำบ้านคนอื่นหรือไง? Easy A (2010)
I'm thinking our John Doe could have been some kind of savant.ผมคิดว่าจอห์น โดห์ ของเราคงเป็น พวกคงแก่้เรียนคนหนึ่ง The Garden of Forking Paths (2010)
Savants can develop an enlarged hippocampus related to their incredible memory capacity.คนคงแก่เรียนจะพัฒนาสมองในส่วน ฮิปโปแคมปัสได้ใหญ่กว่าคนทั่วไป สัมพัทธ์กับความทรงจำที่เก็บข้อมูล ได้มากอย่างเหลือเชื่อ The Garden of Forking Paths (2010)
Well, we think the guy may have been a savant.อืม เราคิดว่าชายคนนี้เป็นคน คงแก่เรียนคนหนึ่ง The Garden of Forking Paths (2010)
Savants are referred to me from all over the country, and any number of them have eidetic skills..คนคงแก่เรียนถูกส่งต่อมาให้ผม จากทั่วทั้งประเทศ และจำนวนหนึ่งของพวกเขามีทักษะ จดจำได้อย่างแม่นยำ The Garden of Forking Paths (2010)
Savants--not your usual terrain, are they?คนคงแก่เรียน ไม่ได้เป็น คนไข้ปกติของคุณหรอกน่ะ? The Garden of Forking Paths (2010)
W-what about savants?แล้วคนพิเศษพวกนั้นล่ะ ? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Well, so this McDow is a savant?งั้นนี่เป็นของแมคโดว์ คนที่เป็นคนคงแก่เรียนนั่นรึ? Course Correction (2010)
Yeah, she's kind of a Wheel savant.นั่นสิ แม่ไปเป็นนักปราชญ์ด้านนี้ได้เลย The Zarnecki Incursion (2011)
It's like you're an alias savant.มันเหมือนนายเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ด้านการแฝงตัวเลย Upper West Side Story (2012)
a shopping savant, and every day, women come in here with all the money in the world and no clue what to spend it on.นักปราชญของการช้อปปิ้ง และทุกวัน ผู้หญิงที่เข้ามาที่นี้ ด้วยเงินทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้ และไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาจะใช้มัน Any Moment (2012)
Claudia, she... she was a savant, she was a genius.ท่านปราดเปรื่อง ท่านเป็นอัจฉริยะ Enemy of My Enemy (2013)
H-How do you mean "savant"?หมายความว่าไงคะ ปราดเปรื่อง? Enemy of My Enemy (2013)
Is he, like, a savant, or something?เขาเป็นอัจฉริยะหรือว่าไง? Pilot (2013)
Uh, "genius" and "savant." Maybe they appear"คนฉลาด" และ "ผู้รอบรู้" Perfect Storm (2013)
He was gifted, a savant of government-sanctioned mass killing.เขาเคยได้รับ สิทธิพิเศษ ในการสังหารหมู่จากภาครัฐ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
She down at Passavant, working in the laundry.เธอทำที่พาซาวอนท์ ซักผ้า Fences (2016)
Passavant Hospital, just 5 minutes from here.Passavant Hospital, nur 5 Minuten von hier. The Front Page (1974)
Dr. Eggelhofer is on his way to Passavant Hospital, to operate on himself.Dr. Eggelhofer ist auf dem Weg ins Passavant Krankenhaus um sich selbst zu operieren. The Front Page (1974)
Passavant Hospital, where he joins Dr. Eggelhofer and the 6 deputies injured by tear gas.Passavant Krankenhaus gebracht, wo er sich Dr. Eggelhofer anschließt, sowie den 6 Deputies, die durch das Gas verletzt wurden. The Front Page (1974)
- They take her to Passavant Hospital.- Sie bringen sie ins Passavant Krankenhaus. The Front Page (1974)
...Cutting edge project by researchers in particle physics... has been shut down by Government order.DasAvantgardeprojektderWissenschasftler über der Physik der Elementarteilchen wurdeabgebrochennachAnordnung der Regierung. 12:01 (1993)
...This cutting edge project by researchers in particle physics has been shut down by Goverment order.DasAvantgardeprojektderWissenschasftler überderPhysikder Elementarteilchen wurdenachAnordnung der Regierung abgebrochen. 12:01 (1993)
This cutting edge project by researchers in particle physics has been shut down by Goverment order. Hosea?DasAvantgardeprojekt der Wissenschasftler überderPhysikder Elementarteilchen wurdeabgebrochennachAnordnung der Regierung. 12:01 (1993)
There-there are savants who have painted flawless copies of Rembrandt, who couldn't.. who couldn't remember their own names.Vielleicht ist er bloß Autist. Eine Art Idiot savant. Er kann einen Rembrandt perfekt kopieren, aber seinen Namen weiß er nicht. K-PAX (2001)
Before becoming 21 24, he was known as Bastoche and was hooked on a pretty redhead, a certain Véronique Passavant.Vor seinem Leben als 2124 war Bastoche, wie man ihn nannte, in eine hübsche Rothaarige verschossen, die Véronique Passavant hiess. A Very Long Engagement (2004)
Véronique Passavant.Véronique Passavant. A Very Long Engagement (2004)
Véronique Passavant, 1 7th of July, 1920.Véronique Passavant, 17. Juli 1920. A Very Long Engagement (2004)
Véronique Passavant finished with Bastoche in June '16.Véronique Passavant hat mit Bastoche im Juni 1916 Schluss gemacht. A Very Long Engagement (2004)
She's not a retard, she's an idiot savant.Sie ist nicht bekloppt, sie ist ein idiotischer Savant. Trick 'r Treat (2007)
35-year-old savant, dystonia in his left hand.35 Jahre alter Mann mit dem Savant-Syndrom, Dystonie in seiner linken Hand. Half-Wit (2007)
35-year-old savant, dystonia.35 Jahre alter Mann mit dem Savant-Syndrom, Dystonie. Half-Wit (2007)
Savantism is just one of those things.Die Savantismus ist nur eine Sache. Half-Wit (2007)
You think FMRI's gonna show a big arrow pointing to a flashing sign saying "savantism"?Denken Sie das fMRT mit einem großen Pfeil auf eine Leuchtschrift zeigt auf der "Savant-Syndrom" steht? Half-Wit (2007)
Not with a savant to obsess about.Nicht wenn er von einem Savant-Syndrom besessen ist. Half-Wit (2007)
I'm thinking our John Doe could have been some kind of savant.Ich denke, unser John Doe war möglicherweise eine Art... - Savant. The Garden of Forking Paths (2010)
Savant.- Savant. The Garden of Forking Paths (2010)
Savants can develop an enlarged hippocampus related to their incredible memory capacity.Savants können einen vergrößerten Hippokampus entwickeln, ... aufgrund ihrer unglaublichen Merkfähigkeit. The Garden of Forking Paths (2010)
Well, we think the guy may have been a savant.Nun, wir denken, der Kerl muss ein Savant gewesen sein. The Garden of Forking Paths (2010)
Savants are referred to me from all over the country, and any number of them have eidetic skills..Savanten werden aus dem ganzen Land an mich überwiesen, und beliebig viele haben fotografische Fähigkeiten. The Garden of Forking Paths (2010)
Savants--not your usual terrain, are they?- Savanten... ist nicht Ihr übliches Terrain, oder? The Garden of Forking Paths (2010)
W-what about savants?Autismus? Was ist mit Savanten? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
you're a savant. You all were.Sie sind ein Savant. Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Well, tell them I'm an idiot savant or something.Sagen Sie einfach, ich sei ein verdammter Savant. Hurricane Monica (2012)
A second act, if you will, known as acquired savant syndrome.Ein zweiter Akt, wenn man so will, bekannt als erworbenes Savant-Syndrom. Warrior (2013)
He lives in Brooklyn.- Cyril Nauer ein totaler Savant. Er lebte in Brooklyn. Solve for X (2013)
my name is savant.Mein Name ist Savant. Sal's Pizza (2013)
his web handle is "savant."Sein Internetname ist "Savant". Sal's Pizza (2013)
savant.Savant. Sal's Pizza (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสดา(n) prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count Unit: ท่าน, องค์, Thai Definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้รอบรู้(n) scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
พิชญ์(n) scholar, See also: savant, wise person, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
วิญญู(n) sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทวัส(n) savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
วิทิต(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
ปราชญ์(n) philosopher, See also: sage, learned man, savant, scholar, Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีปัญญารอบรู้
เธียร(n) sage, See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow, Syn. เมธี, นักปราชญ์, Notes: (บาลี)
นักคิด(n) thinker, See also: mastermind, sage, savant, Syn. นักคิดค้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ชอบคิดและวางแผนสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
ข้อดีและข้อเสีย[khødī lae khøsīa] (n, exp) EN: pros and cons  FR: avantages et désavantages [ mpl ]
ความเสียเปรียบ[khwām sīaprīep] (n) EN: disadvantage ; handicap  FR: désavantage [ m ] ; handicap [ m ]
นักคิด[nakkhit] (n) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant  FR: penseur [ m ] ; maître à penser [ m ]
นักปราชญ์[nakprāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man  FR: sage [ m ] ; philosophe [ m ] ; homme de savoir [ m ] ; savant [ m ]
ปราชญ์[prāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow  FR: philosophe [ m ] ; sage [ m ] ; érudit [ m ] ; savant [ m ] ; intellectuel [ m ]
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAVANT
SAVANTS
CASAVANT

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savant
savants

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte { m, f }; Gelehrter | Gelehrten { pl }savant | savants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学者[だいがくしゃ, daigakusha] (n) great scholar; savant; polymath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savant \Sa`vant"\, n.; pl. {Savants} (F. ?; E. ?). [F., fr.
   savoir to know, L. sapere. See {Sage}, a.]
   A man of learning; one versed in literature or science; a
   person eminent for acquirements.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savant
   n 1: someone who has been admitted to membership in a scholarly
      field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit},
      {savant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 savant /savɑ̃/ 
  scholar; scientist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top