ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sanctify*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sanctify, -sanctify-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanctify(vt) ทำให้พ้นบาป, See also: ทำให้บริสุทธิ์
sanctify(vt) อวยพร
sanctify(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify(vt) ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ทำให้พ้นบาป, อวยพร, ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctify(vt) ล้างบาป, ทำให้ศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's not for me, it's for you. -Sanctify my body.ไม่ใช่เพื่อผม เพื่อตัวคุณครับ Oh, God! (1977)
Almighty God we ask you to bless and sanctify this house.พระผู้ยิ่งใหญ่... ...ขอทรงอำนวยพร... ...ให้บ้านหลังนี้หลุดพ้น... The Amityville Horror (2005)
Father, we ask you to send your blessings on this water and sanctify it for our use this day.พระบิดา ข้าพระองค์ขอการอวยพร ของพระองค์มาเหนือน้ำนี้ เพื่อให้ข้าพระองค์ใช้ในวันนี้ The Six Thatchers (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SANCTIFY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctify
sanctifying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣化[shèng huà, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] sanctify; sanctification; consecrate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heiligen | heiligend | geheiligt | heiligtto sanctify | sanctifying | sanctified | sanctifies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanctify \Sanc"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Sanctified}; p. pr.
   & vb. n. {Sanctifying}.] [F. sanctifier, L. sanctificare;
   sanctus holy + -ficare (in comp.) to make. See {Saint}, and
   {-fy}.]
   1. To make sacred or holy; to set apart to a holy or
    religious use; to consecrate by appropriate rites; to
    hallow.
    [1913 Webster]
 
       God blessed the seventh day and sanctified it.
                          --Gen. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . sanctified Aaron and his garments.
                          --Lev. viii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   2. To make free from sin; to cleanse from moral corruption
    and pollution; to purify.
    [1913 Webster]
 
       Sanctify them through thy truth.   --John xvii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To make efficient as the means of holiness; to render
    productive of holiness or piety.
    [1913 Webster]
 
       A means which his mercy hath sanctified so to me as
       to make me repent of that unjust act. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   4. To impart or impute sacredness, venerableness,
    inviolability, title to reverence and respect, or the
    like, to; to secure from violation; to give sanction to.
    [1913 Webster]
 
       The holy man, amazed at what he saw,
       Made haste to sanctify the bliss by law. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Truth guards the poet, sanctifies the line. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctify
   v 1: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
      {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
      {desecrate}, {unhallow}]
   2: make pure or free from sin or guilt; "he left the monastery
     purified" [syn: {purify}, {purge}, {sanctify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top