ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*safeguard*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: safeguard, -safeguard-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safeguard(n) สิ่งป้องกัน, See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against(phrv) ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน, สิ่งป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. defense, precaution

English-Thai: Nontri Dictionary
safeguard(n) เครื่องป้องกัน, การพิทักษ์, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน, พิทักษ์, อารักขา, คุ้มกัน, คุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, Example: [นิวเคลียร์]
nuclear safeguardsการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หมายถึง การควบคุมไม่ให้มีการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
safeguard against(vt) อุดช่องว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้ The Corporation (2003)
He safeguarded your life!- เขาเป็นเจ้าของฉันไปแล้วงั้นหรอ? Memoirs of a Geisha (2005)
And we can let their sacrifice remind us that sometimes the very measures we put into place to safeguard our liberty become threats to liberty itself.ต่อความเสียสละของพวกเขา และมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเรา.. ว่าบางครั้ง มาตราการมากมายที่เราวางไว้ Eagle Eye (2008)
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย Resident Evil: Degeneration (2008)
The "light" to safeguard against the darkness."แสงสว่าง" เพื่อปกป้องท่ามกลางความมืด Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ Greatness Achieved (2008)
And I'm responsible for the safeguarding of this prisoner.ผมรับผิดชอบในการควบคุมตัวนักโทษคนนี้ Public Enemies (2009)
We already have safeguards in place to deal with Lincoln.พวกเรามีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะตกลงกับลิงคอร์น The Mother Lode (2009)
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น Watchmen (2009)
With more safeguards than I can count, ของการป้องกันที่เราคำนวณ Sabotage (2010)
This mid-air collision has left many wondering how such an accident could take place in a system with so many safeguards.สาเหตุเครื่องบินการชนกันกลางอากาศ ถูกตั้งข้อสงสัยไว้หลายข้อ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ ด้วยระบบที่มีการป้องกันมาตรฐานสูง No Más (2010)
You think Graham murdered Cole to safeguard some property?คุณคิดว่าแกรแฮมฆ่าโคล เพื่องุบงิบสมบัติบางอย่าง มันอาจเป็นไปได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I think my virginity is pretty well safeguarded.พรหมจรรย์ผม ปลอดภัยสุดๆ There's No Place Like Homecoming (2010)
There are safeguards built inมันมีระบบป้องกันที่สร้างขึ้นไว้ Pathogen (2010)
No reason a truck rental agency would put any serious safeguards on their records.ไม่มีเหตุผลที่ที่นายหน้าให้เช่ารถบรรทุก จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ในบันทึก Hello, Bandit (2010)
be protected and safeguarded in body and soul.จงคุ้มครองและปกป้องร่างกายและดวงวิญญาณ The Rite (2011)
- No, because there are safeguards.แต่หลังจากการขยายตัว. . ทุกอย่างจะหยุดลง ในเวลาแค่สองปี Limitless (2011)
- Against aggressive over-expansion? There aren't. Because there are no safeguards in human nature.ไม่หรอก มันมีหลักประกันอยู่ Limitless (2011)
Yeah, why weren't there any safeguards... double blinds, like on nuclear weapons?ใช่ ทำไมถึงไม่มีผู้คุ้มกัน เหมือนอาวุธนิวเคลีย? Turnabout (2011)
That box and its duplicates are what keep Division where it needs to be safeguarding this nation.กล่องนั้นกับสิ่งที่อยู่ภายในเป็นตัวทำให้ดิวีชั่น อยู่ในที่ที่ควร รักษาประเทศชาตินี้ Covenant (2011)
I see you've safeguarded against sunlight.คุณปิดกั้นแสงแดดหมดเลย Taking Account (2011)
IF THERE'S ANY ATTEMPT TO ACCESS CERTAIN FILES. ONLY SIX PEOPLE IN THE WORLD COULD PROGRAM SAFEGUARDS LIKE THAT.โลกนี้มี 6 คนเท่านั้น ที่ทำคำสั่งแบบนี้ได้ Skyfall (2012)
This is how we safeguard our future.และช่วยปกป้องอนาคตของเรา The Hunger Games (2012)
I had five minutes before the safeguard kicked me out.ผมมี 5 นาทีก่อนที่ระบบป้องกัน จะดีดผมออกมา The Three Bears (2012)
The whole point is safeguarding him.จุดทั้งจะป้องกันเขา Starred Up (2013)
Well, it's used to pay for safeguardsมันคงใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย We Are Family (2013)
There must be some sort of anti-tamper safeguard.จะต้องมีการจัดเรียงบางส่วนเพื่อป้องกันการงัดแงะ Sacrifice (2013)
Safeguards removed.การป้องกันออก Captain America: The Winter Soldier (2014)
I can only safeguard you from them down here.ผมทำได้แค่ กักตัวคุณไว้ข้างล่างนี่ The Signal (2014)
Safeguard me from who?กันผมไว้จากใคร? The Signal (2014)
Doctor, I know you don't agree with this... but my first priority is to safeguard our citizens.ผมรู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพลเรือน Godzilla (2014)
And that's why the Israelis are safeguarding the Dome of the Rock from these extremist minorities.และนั่นทำให้ชาวอิสราเอลมีการคุ้มครอง ด้วยโดมหินจากชนกลุ่มนี้ Prayer of David (2015)
While heroes like the Avengers protect the world from physical dangers, we sorcerers safeguard it against more mystical threats.อเวนเจอร์สพิทักษ์โลก จากภัยที่จับต้องได้ จอมเวทย์ปกป้องโลกจากภัยคุกคามลึกลับ Doctor Strange (2016)
U.S. government programs, insisting that they were conducted with broad safeguards and to protect against abuse.โครงการรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืนยันว่าทำด้วยความปลอดภัย และป้องกันการกระทำความผิด Snowden (2016)
And as you can see, behavioral safeguards are operating exactly as you would expect.อย่าที่คุณเห็น พฤติกรรมของโฮสต์รักษาความปลอดภัย ทำงานอย่างที่คุณคาดการณ์เอาไว้ Trompe L'Oeil (2016)
I was charged with safeguarding the park's intellectual property.ฉันถูกตั้งข้อหากับการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของปาร์กนะ Trompe L'Oeil (2016)
He, too, seeks to safeguard the future.เขาคิดหาทาง พิทักษ์อนาคตเช่นกัน Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มกะลาหัว(v) protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai Definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
การป้องกัน(n) prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai Definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
คุ้มครองรักษา(v) protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai Definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ป้องกันตัว(v) protect oneself, See also: defend oneself, safeguard, Syn. ปกป้อง, Example: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
ปกป้อง(v) protect, See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield, Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง, Example: แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง, Thai Definition: คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
ปกปักรักษา(v) protect, See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain, Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล, Ant. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง, Example: เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย, Thai Definition: ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
พิทักษ์[phithak] (n) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard  FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
ปกป้อง[pokpǿng] (v) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield  FR: protéger ; garder ; défendre ; préserver
ป้องกันตัว[pǿngkan tūa] (v) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard  FR: se défendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
safeguard
safeguards
safeguarded
safeguarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safeguard
safeguards
safeguarded
safeguarding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ,   /  ] to defend; to protect; to safeguard #605 [Add to Longdo]
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ,   /  ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge #727 [Add to Longdo]
保障[bǎo zhàng, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ,  ] to ensure; to guarantee; to safeguard #1,025 [Add to Longdo]
维护[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ,   /  ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain #1,672 [Add to Longdo]
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ,   /  ] defend; safeguard #5,147 [Add to Longdo]
保管[bǎo guǎn, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ,  ] to assure; to guarantee; to take care of; to safeguard; certainly; surely #8,980 [Add to Longdo]
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ,   /  ] defend; uphold; safeguard #11,110 [Add to Longdo]
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ,     /    ] safeguards [Add to Longdo]
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ,         /        ] safeguarded facility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicherung { f }; Sicherung { f }safeguarding [Add to Longdo]
Ausfallsicherheit { f }safeguarding against failure; reliability; failsafe performance [Add to Longdo]
Schutzvorrichtung { f }; Sicherung { f }safeguard [Add to Longdo]
Sicherheitsklauseln { pl }safeguards [Add to Longdo]
Wahrung { f }protection; safeguarding [Add to Longdo]
Zukunftssicherung { f }safeguarding the future [Add to Longdo]
schützendsafeguarding [Add to Longdo]
sichern (gegen; vor) | sichernd | gesichertto safeguard (against) | safeguarding | safeguarded [Add to Longdo]
versichertesafeguarded [Add to Longdo]
(Interessen; Rechte) wahrnehmento protect; to safeguard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n, vs, adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) #4,744 [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
セーフガード[se-fuga-do] (n) safeguard [Add to Longdo]
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] (n) { comp } safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] (n) { comp } safeguard [Add to Longdo]
保障措置[ほしょうそち, hoshousochi] (n) safeguard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, n. [Safe = guard: cf. F. sauvegarde.]
   1. One who, or that which, defends or protects; defense;
    protection. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy sword, the safeguard of thy brother's throne.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
   2. A convoy or guard to protect a traveler or property.
    [1913 Webster]
 
   3. A pass; a passport; a safe-conduct. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, v. t.
   To guard; to protect. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safeguard
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: a document or escort providing safe passage through a region
     especially in time of war [syn: {safe-conduct}, {safeguard}]
   v 1: make safe
   2: escort safely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top