ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recordings*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recordings, -recordings-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording), Example: <p>แถบบันทึกเสียง <p>หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ <p>1.เทปม้วน (tape open reel-to reel) <p>2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette) <p>3.เทปตลับแบบ cartridge <p>(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว <p>บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sound recordingsวัสดุบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recordings for foreign speakersวัสดุบันทึกเสียงสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Video recordingsวัสดุวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video recordings for foreign speakersวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Alpha-Numeric System for Classification of Recordingsระบบการจัดหมู่ทรัพยากรประเภทสื่อบันทึกเสียง, Example: Alpha-Numeric System for Classification of Recordings หรือ ANSCR (อ่านว่า answer) เป็นระบบการจัดหมู่สื่อบันทึกเสียง เช่น เทปบันทึกเสียง แผ่นเสียง ประกอบด้วย 23 หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวอักษร A-Z ในบางหมวดหมู่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยใช้ตัวอักษร 2 ตัว ได้แก่ หมวด E หมวด G หมวด M และหมวด Z การจัดหมู่ในระบบ ANSCR แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นหมวดใหญ่ แสดงประเภทของสื่อบันทึกเสียง เช่น ใช้อักษร M แทนดนตรีตามสมัยนิยม ในการแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยจะใช้ตัวอักษร 2 ตัว เช่น ใช้ MJ สำหรับดนตรีแจ๊ส ส่วนที่ 2 เป็นตัวอักษร 3-4 ตัวแรกตามชื่อเรื่องของผลงาน ชื่อของนักแต่งเพลง นักแสดง ผู้เขียน ฯลฯ ส่วนที่ 3 ของเลขหมู่หนังสือ (Classification number) ประกอบด้วยอักษร 3 ตัวแรกของคำสำคัญในชื่อเรื่องของผลงานหรืออัลบั้ม หรือใช้ตัวเลข ถ้าผลงานนั้นเป็นที่รู้จักกันตามรูปแบบและผลงานที่ให้หมายเลข ส่วนที่ 4 ประกอบด้วยตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แสดงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการแสดงในการบันทึกเสียง ตามด้วยตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของตัวเลขที่ใช้บันทึกในเชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้<br> <br style="margin-left: 40px">ES <br style="margin-left: 40px">BEET <br style="margin-left: 40px">5 <br style="margin-left: 40px">O 98 <li>ES แสดงว่า ผลงานที่บันทึกเสียงนี้อยู่ในรูปแบบของวงออเคสตร้าหรือวงซิมโฟนี</li> <li>BEET เป็นผลงานที่แต่งโดย ลุดวิก ฟาน เบโธเฟ่น (Ludwig Van Beethoven)</li> <li>เลข 5 คือ วงซิมโฟนีที่ 5</li> <li>O98 เป็นการแสดงที่ควบคุมวงดนตรีโดยยูจีน ออร์มานดี (Eugene Ormandy) และตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขการบันทึกของโคลัมเบีย คือ 98</li><br> ระบบ ANSCR นี้เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากในห้องสมุดที่มีสื่อบันทึกเสียงจำนวนมาก สำหรับห้องสมุดที่มีทรัพยากรประเภทนี้จำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปมักจะใช้เลขทะเบียน (Accession number) หรือระบบการ จัดหมู่ (Classification system) ที่พัฒนาขึ้นเองในห้องสมุดสำหรับใช้จัดระบบทรัพยากรประเภทสื่อบันทึกเสียง<br> โครงสร้างแผนการจัดหมู่ของระบบ ANSCR มีดังนี้<br> A - Music Appreciation: History and Commentary <br> B - Operas<br> C - Choral Music<br> D - Vocal Music<br> E - Orchestral Music:<br> EA-General Orchestral, EB-Ballet, EC-Concertos, ES-Symphonies<br> F - Chamber Music<br> G - Solo Instrumental Music:<br> GG-Guitar, GO-Organ, GP-Piano, GS-Stringed Instruments<br> GV-Violin, GW-Wind Instruments, GX-Percussion Instruments<br> H - Band Music<br> J - Electronic Music<br> K - Musicals<br> L - Soundtrack Music: Movies and Television<br> M - Popular Music:<br> MA-Pop/Rock, MB-Blues, MC-Country, <br> MG-Gospel, MJ-Jazz, MN-New Age<br> P - National Folk and Ethnic Music<br> Q - International Folk and Ethnic Music<br> R - Holiday Music<br> S - Variety and Humor: Comic Monologues, Musical Satire, Radio Shows<br> T - Plays<br> U - Poetry<br> V - Prose<br> W - Documentaries<br> X - Instructional: Dictation, Languages, "How To..."<br> Y - Sound Effects<br> Z - Children's Recordings<br> ZI-Instructional, ZM-Music, ZS-Spoken<br> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tape recordings aren't admissible evidence.การบันทึกเทปเป็นหลักฐานที่ยอมรับไม่ได้ Clue (1985)
Quite handy for on-the-spot recordings, that sort of businessมีประโยชน์เวลาต้องไปอัดสดถึงที่ The Legend of 1900 (1998)
So we checked the phone recordings. The conversations don't match.เราเลยเช็คบันทึกโทรศัพท์ บทสนทนามันไม่ใช่เลย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Where do they keep those recordings?เขาเก็บบันทึกนั่นไว้ที่ไหน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Right - grab the recordings and let's get back in the boat.พอแล้ว เอาเครื่องบันทึกกลับไปที่เรือกันเถอะ Episode #2.4 (2008)
And no matter what you believe, the recordings do not lieและไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ สิ่งที่บันทึกไว้โกหกไม่ได้ The Fourth Kind (2009)
The frequency and vocal patterns are an exact match when compared to unencrypted recordings of her voice.ความถี่และรูปแบบของเสียง เมื่อเทียบกับเสียงของเธอแล้ว ตรงกันกับ เสียงที่ถูกเข้ารหัส ที่มาจากเสียงของเธอ The Boy with the Answer (2010)
I'll see if they have any recordings.ผมจะไปดูว่าเขาบันทึกเสียงไว้รึปล่าว And Lots of Security... (2011)
All right, if he's listening to recordings of himself, he's not only antisocial, he's probably delusional as well.เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย Sense Memory (2011)
Did you hear it, too? Collect those recordings and get them to me by the end of the day, or I swear to God, Michelle, I will not only sue you, ฉันก็ได้ยินเหมือนกัน เธอบังอาจบันทึกมันไว้ Duplicity (2011)
Those patient recordings had nothing to do with you.เทปบันทึกผู้ป่วยนั้นไม่ใช่ฝีมือเธอนิ Guilt (2011)
Based on the behavior of the subject in these holographic recordings we're attempting to identify what caused the head to combust.เรายังพยายามค้นหาสาเหตุ ที่ทำให้หัว Prometheus (2012)
All the recordings are embedded in that device.บันทึกทั้งหมด ถูกฝังอยู่ในเครื่องมือนั่น Duress (2012)
My subject recordings.บันทึกการให้สัมภาษณ์น่ะ Infamy (2012)
She needed me to copy some digital recordings for her from their hard drive, but she didn't know how to rip them.เธอต้องการให้ผมทำสำเนา เสียงอะไรบางอย่าง จากในฮาร์ดไดร์ฟของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่าจะลิปมัน ออกมาได้ยังไง Dial M for Mayor (2012)
And she never asked for copies of recordings?และเธอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่อง การบันทึกเสียงนี่เลยหรือครับ Dial M for Mayor (2012)
She died before I was born, but I still listen to her recordings of The Snow Maiden.เธอตายก่อนที่ฉันจะเกิด แต่ฉันก็ยังฟังเพลงของเธอ จากเรื่อง The Snow Maiden อยู่ Buck the System (2012)
Names, dates, video recordings, bank transactions, the original hard drive from David Clarke's computer...- ใช่ ชื่อ, วันนัด, วีดีโอที่อัดไว้, การเคลื่อนไหวของเงิน ต้นตอมาจากคอมพิวเตอร์ของเดวิด คล๊าก Grief (2012)
I'm gonna need access to all the recordings you made.ฉันต้องการเข้าถึงบันทึกทุกอย่างที่คุณทำ Panama Red (2012)
We're working on getting a warrant to obtain your security recordings.เรากำลังทำการขอหมายศาล เพื่อเอาบันทึกรักษาความปลอดภัยของคุณมา Panama Red (2012)
Let's look at the surveillance camera recordings.เราไปตรวจโทรทัศน์วงจรปิดกัน History of the Salaryman (2012)
But now I think it was to steal the recordings of his calls.แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขามา เพื่อขโมยบันทึกที่ลูกค้าคุยกับเขา Magnificent Light (2012)
His old boss says he came in last night and stole a copy of the recordings.เจ้านายเก่าของเขาบอกว่า เขาไปที่ทำงานเมื่อคืน และขโมยบันทึก การสนทนา Magnificent Light (2012)
That's why I asked for the dispatch recordings from the cab company.นั่นเป็นสาเหตุที่ฉัน\ ต้องขอบันทึก จากบริษัทแท็กซี่น่ะ The Survivor in the Soap (2013)
I want those recordings.ผมอยากได้เทปบันทึกนั่น Victory (2013)
- Voice recordings.-เทปบันทึกเสียง Nameless (2013)
What if they see Nick in the surveillance recordings?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาเห็นนิคในเทปวงจรปิด PTZD (2013)
Recordings, money trails, everything.เทปบันทึก เส้นทางการเงิน ทุกๆอย่าง Endgame (2013)
Photos, recordings, sworn testimony.รูปถ่าย เทปบันทึก พยานหลักฐาน Endgame (2013)
Indeed, and thanks to Galahad recordings we have Valentine's confession.ใช่แล้ว ต้องขอบคุณเครื่องบันทึกเสียงของกาลาฮัด เราถึงได้คำสารภาพของวาเลนไทน์ Kingsman: The Secret Service (2014)
Artwork cash, not without its worth, but the leverage I had on this city, audio recordings, physical evidence, blackmail, it was fucking priceless!ผลงานศิลป่ะ เงินสด มันไม้่เท่าไหร่ แต่อิทธิพลฉันไม่เมืองนี้สิ ถูกดักฟัง หลักฐานคดี หรือถูกแบล๊กเมล์ John Wick (2014)
I fed recordings of Sara's voice through a symbolic algorithm.ฉันบันทึกเสียงของซาร่าไว้ ผ่านอัลกอริทึม Midnight City (2015)
My likeness and voice were based on childhood recordings of Alicia Marcus, made by her father.รูปลักษณ์และเสียงฉัน สร้างจากเทปวัยเด็กของอลิเซีย มาร์คัส ซึ่งพ่อเธอเป็นคนบันทึก Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Now, these pirate recordings do not only feature the lovable alien, there's also a rather bizarre intermission featuring a conventionally pretty young lady.วิดีโอเถื่อนนีไม่ได้มีแค่ภาพ ของมนุษย์ต่างดาวที่น่ารัก แต่ยังมีการคั่นกลางเรื่องที่แปลก คือมีหญิงสาวหน้าตาดีมาแสดง Close Encounters (2017)
"The Berlin... Recordings.""Berlin Recordings". Begin Again (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recordingsWe have a complete set of the recordings of Beethoven's symphonies.
recordingsWe used the transcripts of the recordings of telephone conversations.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECORDINGS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recordings
sound-recordings

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahme { f } | Aufnahmen { pl }recording | recordings [Add to Longdo]
Bandaufnahme { f } | Bandaufnahmen { pl }tape recording | tape recordings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レコードライブラリ[reko-doraiburari] (n) { comp } sound recordings library; record library [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top