ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*paladin*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paladin, -paladin-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paladin(n) อัศวิน, See also: นักรบ, ผู้กล้าหาญ, ขุนพล, Syn. champion, fighter, knight, hero, heroine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ, ขุนพล

WordNet (3.0)
champion(n) someone who fights for a cause, Syn. paladin, fighter, hero

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Paladinn. [ F., fr.It. paladino, fr. L. palatinus an officer of the palace. See Palatine. ] A knight-errant; a distinguished champion; as, the paladins of Charlemagne. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who are these people? Paladins. Paladins kill Jumpers.พาลาดินฆ่าจั้มเปอร์ ฉันฆ่าพาลาดิน\เลิกเรียนได้ Jumper (2008)
- I told you, they're Paladins. Yeah, you told me their name.ใช่นายบอกชื่อมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าต้องการอะไร Jumper (2008)
Paladins have been killing Jumpers for years, way back since medieval times.ย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคกลาง Jumper (2008)
Where'd the Paladin go?เอาพาลาดินไปไหน ว่ายน้ำน่ะ Jumper (2008)
You're a Paladin.ถูกต้อง Jumper (2008)
Rodrigo of Vivar, you are hereby our own champion... and the first Knight of the Realm.Rodrigo de Bivar, Ihr seid von nun an unser Schwertführer. Der Paladin unseres Reiches. El Cid (1961)
Slim, go overto Mr Paladini's.Slim, geh zu Mr. Paladini. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
Miss Lina Paladino.Frau Lina Paladino. Confessions of a Police Captain (1971)
Thanks for coming to speak to us, Mr. Paladin.Vielen Dank, dass Sie sich mit uns treffen, Mr. Paladin. AKA Superman (1997)
- Mr. Paladin the Office of Information seems to have anything but.- Mr. Paladin, das Büro der Information scheint alles, außer Informationen zu haben. AKA Superman (1997)
- Mr. Paladin I'd like you to take a look at something.- Mr. Paladin, sehen Sie sich dies doch bitte mal an. AKA Superman (1997)
Captain McBride was murdered, Mr. Paladin.Captain McBride wurde ermordet, Mr. Paladin. AKA Superman (1997)
My call sign is Paladin.'Mein Rufzeichen ist Paladin. Wing Commander (1999)
Call sign: Paladin. Listen to me, Angel.- 'Rufzeichen Paladin.' - 'Hören Sie mir zu, Angel.' Wing Commander (1999)
Where's Paladin?- 'Wo ist Paladin? ' Wing Commander (1999)
Blair... I'm picking up some sort of transmission aft of you.(Paladin) 'Blair, ich empfange Signale hinter Ihnen! Wing Commander (1999)
Blair.(Paladin) 'Blair! Wing Commander (1999)
Paladin... they have the Charybdis jump coordinates.Paladin! Die haben die Charybdis-Sprungkoordinaten! Wing Commander (1999)
Paladin went to search for her.Paladin sucht sie. Wing Commander (1999)
Farewell, Peregrin, son of Paladin. No!Lebe wohl, Peregrin, Paladins Sohn. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
"A power-mad paladin of destruction.""Ein machthungriger Paladin der Vernichtung." Sword and the City (2003)
"Simon J. Paladino, longtime advocate of superhero rights, is missing"?"Simon J. Paladino... "Simon J. Paladino... VERSCHWUNDEN ...für die Rechte von Superhelden, ist verschwunden." The Incredibles (2004)
"Paladin"."Paladin". The Woman in the Car (2006)
Tell Donovan "paladin".Sagen Sie Donovan: "Paladin". The Woman in the Car (2006)
Donovan... paladin.Paladin. The Woman in the Car (2006)
Paladin. Paladin.Paladin. The Woman in the Car (2006)
- Palades.- Paladins.. Jumper (2008)
Palades kill jumpers.Paladins töten Jumper. Jumper (2008)
I kill Palades. Case dismissed.Ich töte Paladins, Ende der Lektion. Jumper (2008)
- I told you, the palades.- Habe ich doch gesagt, Paladins. Jumper (2008)
Paladins have been killing jumpers for years.Paladins töten schon seit Jahren Jumper. Jumper (2008)
- Where did the paladin go?- Wo ist der Paladin hin? Jumper (2008)
So I am a Jumper, And you are a Paladin.Also bin ich ein Jumper und du ein Paladin. Jumper (2008)
And you, Sir Jolitorax, for your courage, for your valour, and most importantly, for promoting the values of our great land, I name you Peer of the Realm.Sir Teefax, für Ihren Mut, Ihre Tapferkeit und dafür, dass Sie jederzeit hochgehalten haben die Tugenden unseres Landes, erhebe ich Sie in den Rang des Paladins der Nation. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
i'm a paladin.Ich bin ein Paladin. Detention of the Dead (2012)
Ronnie Kwok's paladin demonic syphilis.Ronnie Kwoks Paladin dämonische Syphilis beschert hast. Knights of Badassdom (2013)
I mean, surely, you're not still sore about your syphilitic paladin.Du bist doch sicherlich nicht mehr sauer wegen deines syphilitischen Paladins? Knights of Badassdom (2013)
- The Paladin...- Der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
Only a Paladin can kill a dragon...- Allein Paladine töten Drachen. The Crown and the Dragon (2013)
The sisters are preparing for the Vigil of the Paladin tonight.Die Schwestern bereiten die Nachtwache für den Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
They await the Paladin.Sie erwarten den Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
You are a Paladin.Du bist der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
Paladin.Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
Gods, the Paladin.Es ist der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
The Paladin is here!Der Paladin ist hier! The Crown and the Dragon (2013)
The Paladin.Der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
- She's the Paladin.Sie ist der Paladin! - Was? The Crown and the Dragon (2013)
Baretheon's girl... She's the Paladin.Die junge Barethon ist der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
You're the Paladin.Ihr seid der Paladin. The Crown and the Dragon (2013)
You must take this stone to the Paladin at Sung Hill.Nimm diesen Stein und übergib ihn einem Paladin in Sung Hill. Mythica: A Quest for Heroes (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
paladin
paladino

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paladin
paladins

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschützer { m }paladin [Add to Longdo]
Paladin { m }; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen { pl }paladin | paladins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義侠の士[ぎきょうのし, gikyounoshi] (n) paladin [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top