ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ornament*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ornament, -ornament-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornament(n) เครื่องประดับ, See also: เครื่องตกแต่ง, Syn. decoration, accessory
ornament(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง, Syn. decorate, adorn
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา
gold ornament(n) ทองรูปพรรณ
ornament with(phrv) ตกแต่งด้วย, Syn. decorate with
ornamentation(n) การประดับ, See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, Syn. elaboration, embellishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ, ตกแต่ง, Syn. adornment
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ, สิ่งประดับ, Syn. adornment

English-Thai: Nontri Dictionary
ornament(vt) ประดับ, ทำให้สวย, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ
ornamentation(n) การประดับ, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Plants, Ornamentalไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Leg Ornamentationลวดลายของขา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ

WordNet (3.0)
ornament(v) be an ornament to
ornamental(n) any plant grown for its beauty or ornamental value
ornamentalism(n) the practice of ornamental display
ornamentally(adv) in an ornamental, nonfunctional manner
ornamentation(n) the state of being ornamented
ornamentation(n) the act of adding extraneous decorations to something, Syn. embellishment
cosmetic(adj) serving an esthetic rather than a useful purpose, Syn. decorative, ornamental
decorate(v) make more attractive by adding ornament, colour, etc., Syn. embellish, beautify, adorn, grace, ornament
decoration(n) something used to beautify, Syn. ornamentation, ornament
decorator(n) someone who decorates, Syn. ornamentalist
plain(adj) lacking embellishment or ornamentation, Syn. spare, unornamented, bare, unembellished

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
ornament

n. [ OE. ornement, F. ornement, fr. L. ornamentum, fr. ornare to adorn. ] That which embellishes or adorns; that which adds grace or beauty; embellishment; decoration; adornment. [ 1913 Webster ]

The ornament of a meek and quiet spirit. 1 Pet. iii. 4. [ 1913 Webster ]

Like that long-buried body of the king
Found lying with his urns and ornaments. Tennyson. [ 1913 Webster ]

ornament

v. t. [ imp. & p. p. Ornamented; p. pr. & vb. n. Ornamenting. ] To adorn; to deck; to embellish; to beautify; as, to ornament a room, or a city. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Adorn. [ 1913 Webster ]

ornamental

a. [ Cf. F. ornemental. ] Serving to ornament; characterized by ornament; beautifying; embellishing. [ 1913 Webster ]

Some think it most ornamental to wear their bracelets on their wrists; others, about their ankles. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

ornamentally

adv. By way of ornament. [ 1913 Webster ]

Ornamentation

n. 1. The act or art of ornamenting, or the state of being ornamented. [ 1913 Webster ]

2. That which ornaments. C. Kingsley. [ 1913 Webster ]

3. The ornaments embellishing an object, collectively; as, each room of the palace had a strikingly different ornamentation. [ 1913 Webster +PJC ]

Ornamenter

n. One who ornaments; a decorator. [ 1913 Webster ]

Unzealous

See obnoxious.
See observable.
See observant.
See obstructive.
See obvious.
See official.
See officious.
See oppressive.
See ordinary.
See ordinate.
See original.
See ornamental.
See orthodox.
See ostentatious.
See pacifiable.
See pacific.
See painful.
See palatable.
See parallelable.
See pardonable.
See partable.
See participant.
See passionate.
See pastoral.
See pathetic.
See patriotic.
See peaceable.
See peaceful.
See pedantic.
See perceivable.
See perceptible.
See perilous.
See permanent.
See personable.
See perspirable.
See persuadable.
See persuasive.
See philanthropic.
See philosophic.
See philosophical.
See physical.
See picturesque.
See pierceable.
See pitiful.
See plain.
See plausible.
See plausive.
See pleadable.
See pleasurable.
See pliable.
See pliant.
See plumb.
See poetic.
See poetical.
See political.
See popular.
See populous.
See portable.
See potable.
See precarious.
See precise.
See pregnant.
See prejudicate.
See prelatical.
See premeditable.
See presentable.
See preservable.
See presumptuous.
See pretentious.
See pretty.
See prevalent.
See priestly.
See primitive.
See princely.
See procurable.
See producible.
See productive.
See professional.
See profitable.
See prolific.
See pronounceable.
See prophetic.
See propitious.
See proportionable.
See proportionate.
See prosperous.
See provable.
See punctilious.
See punctual.
See punishable.
See pure.
See qualifiable.
See quenchable.
See quiet.
See rational.
See readable.
See reasonable.
See recallable.
See reclaimable.
See recognizable.
See reconcilable.
See recoverable.
See recumbent.
See reformable.
See refusable.
See regardable.
See regardant.
See relative.
See relievable.
See reluctant.
See remarkable.
See remediable.
See rememberable.
See remorseful.
See removable.
See remunerative.
See repairable.
See repealable.
See repentant.
See reprovable.
See repugnant.
See requisite.
See requitable.
See resolvable.
See respectable.
See restful.
See retentive.
See returnable.
See revengeful.
See ridable.
See ridiculous.
See rightful.
See romantic.
See rough.
See royal.
See ruinable.
See ruly.
See sacrificial.
See safe.
See sage.
See sailable.
See salable.
See sane.
See sanguine.
See sanitary.
See satisfactory.
See satisfiable.
See saturable.
See savory.
See scalable.
See scaly.
See scholarly.
See scholastic.
See scientific.
See scornful.
See scriptural.
See sculptural.
See seaworthy.
See sectarian.
See secular.
See sedentary.
See selfish.
See sentient.
See sentimental.
See serviceable.
See severe.
See shamefaced.
See shamefast.
See shapely.
See shy.
See sick.
See sicker.
See sightly.
See simple.
See sinewy.
See sizable.
See sleek.
See slumberous.
See sly.
See smooth.
See smotherable.
See smutty.
See sober.
See sociable.
See social.
See solemn.
See soliciutous.
See solvable.
See speakable.
See speedy.
See spiritual.
See spontaneous.
See sportful.
See sportsmanlike.
See statutable.
See steadfast.
See steady.
See stormy.
See stout.
See strong.
See subduable.
See subject.
See submissive.
See subordinate.
See substantial.
See successive.
See succorable.
See suggestive.
See suitable.
See sunny.
See superfluous.
See supple.
See sure.
See surpassable.
See susceptible.
See suspect.
See suspectable.
See suspicious.
See sustainable.
See sweet.
See syllogistical.
See symbolic.
See sympathetic.
See systematic.
See tamable.
See tame.
See teachable.
See technical.
See tellable.
See tenable.
See tender.
See terrestrial.
See terrific.
See thankful.
See theological.
See thinkable.
See thirsty.
See thorny.
See thoughtful.
See tidy.
See tillable.
See toothsome.
See touchable.
See traceable.
See tractable.
See tragic.
See tranquil.
See transferable.
See translatable.
See transmutable.
See transparent.
See transpassable.
See traversable.
See tremulous.
See trimphant.
See trustworthy.
See trusty.
See tumultous.
See tunable.
See uniform.
See usable.
See useful.
See vanquishable.
See variant.
See venerable.
See venomous.
See veracious.
See verdant.
See veritable.
See vigilant.
See vigorous.
See virtuous.
See vital.
See vitrifiable.
See vocal.
See voidable.
See voluptuous.
See voyageable.
See vulgar.
See walkable.
See warlike.
See watchful.
See watery.
See wealthy.
See wearable.
See weary.
See welcome.
See wet.
See wholesome.
See wieldsome.
See willful.
See wily.
See witty.
See womanly.
See workable.
See workmanlike.
See worldly.
See worshipful.
See wrathful.
See writable.
See zealous.
------ and the like.
[ 1913 Webster ]

Variants: Unwritable, Unwrathful, Unworshipful, Unworldly, Unworkmanlike, Unworkable, Unwomanly, Unwitty, Unwily, Unwillful, Unwieldsome, Unwholesome, Unwet, Unwelcome, Unweary, Unwearable, Unwealthy, Unwatery, Unwatchful, Unwarlike, Unwalkable, Unvulgar, Unvoyageable, Unvoluptuous, Unvoidable, Unvocal, Unvitrifiable, Unvital, Unvirtuous, Unvigorous, Unvigilant, Unveritable, Unverdant, Unveracious, Unvenomous, Unvenerable, Unvariant, Unvanquishable, Unuseful, Unusable, Ununiform, Untunable, Untumultous, Untrusty, Untrustworthy, Untrimphant, Untremulous, Untraversable, Untranspassable, Untransparent, Untransmutable, Untranslatable, Untransferable, Untranquil, Untragic, Untractable, Untraceable, Untouchable, Untoothsome, Untillable, Untidy, Unthoughtful, Unthorny, Unthirsty, Unthinkable, Untheological, Unthankful, Unterrific, Unterrestrial, Untender, Untenable, Untellable, Untechnical, Unteachable, Untame, Untamable, Unsystematic, Unsympathetic, Unsymbolic, Unsyllogistical, Unsweet, Unsustainable, Unsuspicious, Unsuspectable, Unsuspect, Unsusceptible, Unsurpassable, Unsure, Unsupple, Unsuperfluous, Unsunny, Unsuitable, Unsuggestive, Unsuccorable, Unsuccessive, Unsubstantial, Unsubordinate, Unsubmissive, Unsubject, Unsubduable, Unstrong, Unstout, Unstormy, Unsteady, Unsteadfast, Unstatutable, Unsportsmanlike, Unsportful, Unspontaneous, Unspiritual, Unspeedy, Unspeakable, Unsolvable, Unsoliciutous, Unsolemn, Unsocial, Unsociable, Unsober, Unsmutty, Unsmotherable, Unsmooth, Unsly, Unslumberous, Unsleek, Unsizable, Unsinewy, Unsimple, Unsightly, Unsicker, Unsick, Unshy, Unshapely, Unshamefast, Unshamefaced, Unsevere, Unserviceable, Unsentimental, Unsentient, Unselfish, Unsedentary, Unsecular, Unsectarian, Unseaworthy, Unsculptural, Unscriptural, Unscornful, Unscientific, Unscholastic, Unscholarly, Unscaly, Unscalable, Unsavory, Unsaturable, Unsatisfiable, Unsatisfactory, Unsanitary, Unsanguine, Unsane, Unsalable, Unsailable, Unsage, Unsafe, Unsacrificial, Unruly, Unruinable, Unroyal, Unrough, Unromantic, Unrightful, Unridiculous, Unridable, Unrevengeful, Unreturnable, Unretentive, Unrestful, Unrespectable, Unresolvable, Unrequitable, Unrequisite, Unrepugnant, Unreprovable, Unrepentant, Unrepealable, Unrepairable, Unremunerative, Unremovable, Unremorseful, Unrememberable, Unremediable, Unremarkable, Unreluctant, Unrelievable, Unrelative, Unregardant, Unregardable, Unrefusable, Unreformable, Unrecumbent, Unrecoverable, Unreconcilable, Unrecognizable, Unreclaimable, Unrecallable, Unreasonable, Unreadable, Unrational, Unquiet, Unquenchable, Unqualifiable, Unpure, Unpunishable, Unpunctual, Unpunctilious, Unprovable, Unprosperous, Unproportionate, Unproportionable, Unpropitious, Unprophetic, Unpronounceable, Unprolific, Unprofitable, Unprofessional, Unproductive, Unproducible, Unprocurable, Unprincely, Unprimitive, Unpriestly, Unprevalent, Unpretty, Unpretentious, Unpresumptuous, Unpreservable, Unpresentable, Unpremeditable, Unprelatical, Unprejudicate, Unpregnant, Unprecise, Unprecarious, Unpotable, Unportable, Unpopulous, Unpopular, Unpolitical, Unpoetical, Unpoetic, Unplumb, Unpliant, Unpliable, Unpleasurable, Unpleadable, Unplausive, Unplausible, Unplain, Unpitiful, Unpierceable, Unpicturesque, Unphysical, Unphilosophical, Unphilosophic, Unphilanthropic, Unpersuasive, Unpersuadable, Unperspirable, Unpersonable, Unpermanent, Unperilous, Unperceptible, Unperceivable, Unpedantic, Unpeaceful, Unpeaceable, Unpatriotic, Unpathetic, Unpastoral, Unpassionate, Unparticipant, Unpartable, Unpardonable, Unparallelable, Unpalatable, Unpainful, Unpacific, Unpacifiable, Unostentatious, Unorthodox, Unornamental, Unoriginal, Unordinate, Unordinary, Unoppressive, Unofficious, Unofficial, Unobvious, Unobstructive, Unobservant, Unobservable, Unobnoxious

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not a broach. It looks like it's religious relic.Es ist keine Brosche, eher ein religiöses Ornament. Meurtres à Avignon (2016)
An ornament.Ein Ornament. Act of God (2016)
Even if the technique of weaving carpets is primitive, the style and overall look is attractive and delicate.Mag die Technik des Teppichwebens auch noch so primitiv sein, die Form und die Verteilung der Ornamente ist harmonisch und ansprechend. Geheimnis Tibet (1943)
One of the most frequently seen Tibetan images is the age-old Indo-Aryan sign of the swastika which for the Tibetans means imperishable fortune.Eines der häufigen tibetischen Ornamente ist das uralte, indoarische Zeichen des Hakenkreuzes, das den Tibetern als Sinnbild unvergänglichen Glückes gilt. Geheimnis Tibet (1943)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Oh. I transformed him into an ornament.ข้าเปลี่ยนร่างเขา ให้เป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- He's turned into an ornament.- เขากลายเป็นเครื่องประดับแล้ว Return to Oz (1985)
An ornament. A knickknack.เครื่องประดับ ของชิ้นเล็กๆ Return to Oz (1985)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.เธอต้องเลือกอันที่ถูกให้ได้นะ ดอโรธี เมื่อก่อนเธอเคย ให้ฉันกิน ให้นอนและอื่นๆอีก Return to Oz (1985)
Don't talk that way, Jack. We won't become ornaments.อย่าพูดแบบนั้นสิ แจ็ค เราจะไม่กลายเป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- You were a green ornament.- เธอเป็นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Maybe people from Oz turn into green ornaments.บางทีคนที่มาจากออส จะกลายเป้นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Look for green ornaments, quick.หาเครื่องประดับสีเขียว เร็วเข้า Return to Oz (1985)
Oh. That must've come from the ornament collection.น่าจะมาจาก เครื่องประดับพวกนั้นนะ Return to Oz (1985)
You don't like ornament. All right. Step back here and look at those proportions.คุณไม่ชอบของประดับสินะ งั้นถอยแล้วดูสัดส่วนมันสิครับ *batteries not included (1987)
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม The Red Violin (1998)
I gave my life to this selfish bas... so he could be an ornament to you, not a person.เพื่อเขาจะได้เป็น เครื่องประดับของคุณ ไม่ใช่ลูก I Heart Huckabees (2004)
Ratchet will use your head for a hood ornament.รัทเช็ทจะตัดหัวเธอไปทำ ของประดับฝากระโปรงรถเขาน่ะสิ Robots (2005)
Welcome to Radiator Springs, gateway to Ornament Valley.ขอต้อนรับสู่บ่อน้ำพุร้อน ประตูสู่เครื่องประดับวัลเลย์ Cars (2006)
The reason the ornaments are different is that they were copied.The reason the ornaments are different is that they were copied. Apt. (2006)
She collects handsome men like ornaments.Sie sammelt hübsche Männer wie Ornamente. The True Bride (1988)
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์ War (2007)
It was just like a sort of ornament left behind at the house.มันดูเหมือนเป็นของตกแต่ง ที่ถูกทิ้งไว้ในบ้าน It Might Get Loud (2008)
Yeah, it's an ornamental fruit, but you can still eat it if you want to.นั้นมันต่างกัน ตอนนั้นมันยุคปีแปดสิบนะ ทุกคนเสพโคเคนและเต้นดิสโก้ You Are My Everything (2008)
Christmas tree ornaments...ต้นคริสมาสต์ประดับประดาอย่างสวยงาม.. The Grandfather (2009)
And no hood ornament. Nothing like that.ไม่ได้แต่งรถ ไม่มีอะไรเลย Roadkill (2009)
Come on. You don't buy christmas ornamentsเถอะน่า คุณจะไม่มีทางซื้อของมาประดับงานคริสต์มาส The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม I Spit on Your Grave (2010)
Very ornamented.ตกแต่งได้ดี Questions and Antlers (2010)
- It must have fell off some guy's car. - Any ornaments?มันน่าจะตกมาจากรถใครบางคน A Very Glee Christmas (2010)
Without it, there wouldn't be anywhere to hang the ornaments or put the presents under.หรือวางของขวัญไว้ ใช่, ใช่ A Very Glee Christmas (2010)
The ornaments are also very fine interestingเครื่องประดับนี้ดูน่าสนใจดีนะคับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
They had a dead one strung up like an ornament.เค้าแขวนคอคนตาย ยังกะประดับตกแต่งไว้งั้นแหละ Walk with Me (2012)
I saw little Kurt hanging his own special version of a Christmas ornament on his window shade Christmas Eve.ฉันเห็น เคิร์ทน้อย แขวนเครื่องประดับ คริสมาสต์แสนวิเศษของเขา Glee, Actually (2012)
Hey, this is a nice ornament.นั่นสำหรับพ่อ เฮ นี่เป็นเครื่องประดับที่สวยมากเลย Glee, Actually (2012)
But did I really need to cut down a 7, 000-year-old bristlecone pine just to hang ornaments on it?แต่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือ โค่นไม้ตระกูลสนอายุ 7000 ปี เพียงเพื่อแขวนของตกแต่งเท่านั้นเหรอ? Glee, Actually (2012)
That mean old Grinch tossed out all of our ornaments.นั่นหมายความว่ายายแก่หนังเหี่ยว\โยนของตกแต่งวันคริสมาสต์ของเราทิ้งไปหมดแล้ว Unholy Night (2012)
Why didn't the victim's father notice the missing hood ornament?ทำไมพ่อขอเหยื่อถึงไม่เห็น เครื่องประดับบนฝากระโปรงที่หายไป The Ghost in the Machine (2012)
It's the hood ornament from Colin's father's car?นี่มันของประดับบนฝากระโปรงรถของพ่อ The Ghost in the Machine (2012)
His pelvis was fractured, neck was broken when striking the ground... the hood ornament gashes the chest... damage to the hands and clavicle... and injuries to the knees and shins.กระดูกเชิงกรานของเขาแตก คอหักตอนที่กระแทกพื้น เครื่องประดับบนกระโปรงกระแทกที่หน้าอก The Ghost in the Machine (2012)
You know, if you're interested in ornamental techniques, this guy is textbook.รู้มั้ยถ้าสนใจเรื่องล่อลวงละก็ หมอนี่เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยม Kingsman: The Secret Service (2014)
Strip away the gold and the ornaments, knock down the statues and the pillars, and this is what remains.ลอกทอง ลอกสิ่งประดับ พังรูปปั้น พังเสา นี่ไงล่ะ คือสิ่งที่เหลืออยู่ The Gift (2015)
Fine leather, ornamentation, detailing, and time.หนังชั้นดี การประดับตกแต่ง ลงรายละเอียด ใช้เวลา Book of the Stranger (2016)
woodwork, cut-glass mirrors, old-fashioned paintings, stucco garlands with baroque ornaments, trompe-l'œil capitals, false doors, fake columns, painted perspectives, false exits.Es gibt Holzverkleidungen und Spiegel, Bilder, die aus der Mode sind, Stuck mit barocken Ornamenten, Augenwischerei durch verschiedene Simse, falsche Türen, falsche Säulen und trügerische Aussichten. Falsche Ausgänge. Last Year at Marienbad (1961)
Yet you recognize these baroque ornaments, this stucco hand holding a cluster of grapes.Dennoch kennen Sie schon diese barocken Ornamente, diese Hand, die eine Weintraube festhält. Last Year at Marienbad (1961)
- Very well. You will paint the 12 apostles on the ceiling... and decorate the vault with appropriate designs.Ihr werdet die zwölf Apostel an die Decke malen... und die Gewölbe entsprechend ornamentieren. The Agony and the Ecstasy (1965)
More satisfying than 12 draped apostles and appropriate designs... on a curved surface 70 feet in the air.Besser, als zwölf Apostel und die entsprechende Ornamentierung. Auf einer gewölbten Oberfläche, 20 Meter über dem Boden. The Agony and the Ecstasy (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentHe is singing with a lot of ornamentation.
ornamentIt is merely an ornament.
ornamentThe bedroom was laden with beautiful ornaments.
ornamentThe room is richly ornamented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำรูปพรรณ(n) gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6, 000 บาท, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ระบาย(n) ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai Definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
เก็จ(n) ornamental glass, Thai Definition: แก้วประดับ
คชาภรณ์(n) elephant's ornament, Example: พระศรีสุริโยทัยทรงช้างที่ประดับคชาภรณ์ไว้อย่างงดงาม, Thai Definition: เครื่องประดับช้าง
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องทอง(n) gold ornaments, See also: gold plate, Syn. เครื่องทองหยอง, Example: ชาวไฮโซนิยมสะสมเครื่องเพชร เครื่องทองทั้งหลาย, Thai Definition: สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองคำ
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
ปลาตะเพียน(n) fishshaped ornaments made of palm leaf, Example: เฉลียวสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวอย่างสุดฝีมือเพื่อลูกชายคนแรกของเขา, Count Unit: พะวง, Thai Definition: เครื่องแขวนเหนือเปลให้เด็กดู ทำด้วยใบตาลเป็นต้น
ป้านลม(n) gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
พิภูษณะ(n) ornament, Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์, Thai Definition: เครื่องประดับ
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษา(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
สายสร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
ถนิม(n) jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count Unit: ชิ้น
ทองรูปพรรณ(n) gold ornament, See also: gold jewelry, Example: ประมาณปี 2511 ถึง 2513 ผมจำได้ว่าทองรูปพรรณ ราคาบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
ทองหยอง(n) gold ornament, See also: ornament, Syn. ทองรูปพรรณ, ทอง, Example: ยายคิดว่าจันทราเป็นสาวเป็นนาง ควรจะมีทองหยองติดตัวบ้าง, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ, Notes: (ปาก)
ทองต้นแขน(n) ornaments for the arms, Syn. พาหุรัด, Example: นางรำกำลังใส่ทองต้นแขน เพื่อรำถวายพระพร, Count Unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai Definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
ทับทรวง(n) a long necklace for decorate, See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments, Syn. ตาบ, ตาบหน้า, ตาบทับ, Example: ทับทรวงเป็นเครื่องทรงของตัวพระนางในการแสดงละครชาตรี ลิเก, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ประดับเพชรพลอย ติดอยู่ตรงที่ไขว้สังวาลสะพายแล่งทับหน้าอก
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปพรรณ(n) ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai Definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
มณฑนะ(n) decoration, See also: ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณฑนะ(n) ornament, See also: decoration, adornment, Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรอบหน้า(n) forehead's ornament, Count Unit: กรอบ, Thai Definition: เครื่องประดับหน้าผากเป็นรูปกระจัง
กะบังหน้า(n) headdress, See also: forehead's ornament, Syn. กรอบหน้า, Count Unit: กรอบ, อัน, Thai Definition: กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
ขจิต(v) decorate, See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set, Syn. ประดับ, ตกแต่ง
จี้(n) pendant, See also: hanging ornament, locket, Example: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย
จุฑามาศ(n) gold hairpin, See also: hair ornament, Thai Definition: หย่อมผมกลางกระหม่อม, Notes: (สันสกฤต)
โทษาดิลก(n) lamp, See also: night ornament, light, lantern, torch, light bulb, Syn. ตะเกียง, Notes: (สันสกฤต)
หัวเม็ด(n) ornamental knob, Example: คุณกลึงหัวเม็ดได้งดงามจริงๆ, Thai Definition: ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลม
อลงกต(v) decorate, See also: adorn, embellish, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา
อลงกรณ์(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องประดับตกแต่ง, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงกรณ์(n) adornment, See also: decoration, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี)
อลงการ(n) decoration, See also: adornment, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[jī] (n) EN: pendant ; locket ; hanging ornament  FR: médaillon [ m ] ; pendentif [ m ]
ของตบแต่ง[khøng toptaeng] (n, exp) EN: ornament
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องทอง[khreūangthøng] (n) EN: gold ornaments; gold plate
เครื่องทองหยอง[khreūangthøng yøng] (n, exp) EN: gold ornaments
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]
ปลาตะเพียน[plā taphīen] (n, exp) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ระบาย[rabāi] (n) EN: ornamental fringe  FR: frange [ f ] ; liseré [ m ]
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: jewellery ; gold or silver ornaments  FR: joaillerie [ f ]
สายสร้อย[sāisøi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]
ทองคำรูปพรรณ[thøngkham rūppaphan] (n, exp) EN: gold ornament ; gold decoration
ทองรูปพรรณ[thøngrūppaphan] (n) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold
ทองต้นแขน[thøng ton khaēn] (n, exp) EN: ornaments for the arms
ทองหยอง[thøngyøng] (n) EN: gold ornament
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตบแต่ง[toptaeng] (v) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ornament
ornaments
ornamental
ornamented
ornamentally
ornamentation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornament
ornament
ornaments
ornaments
ornamental
ornamented
ornamenting
ornamentation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ,   /  ] to decorate; decoration; decorative; ornamental #3,587 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate #6,604 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] girdle ornaments #7,327 [Add to Longdo]
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] ornament; item of jewelry; accessory #9,448 [Add to Longdo]
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ,   /  ] jewelry; head ornament #10,461 [Add to Longdo]
点缀[diǎn zhuì, ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨㄟˋ,   /  ] to decorate; an ornament; to adorn; only for show #11,397 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ,  ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea) #19,325 [Add to Longdo]
配饰[pèi shì, ㄆㄟˋ ㄕˋ,   /  ] ornament (jewelry, accoutrements etc); decorations #19,350 [Add to Longdo]
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] ornament #22,998 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] semi-circular jade ornament #35,181 [Add to Longdo]
金饰[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ,   /  ] gold ornaments #41,547 [Add to Longdo]
头面[tóu miàn, ㄊㄡˊ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] head ornament (in former times) #41,681 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] neck-ornament #42,929 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] ancient stone ornament #44,452 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
衣饰[yī shì, ㄧ ㄕˋ,   /  ] clothes and ornaments #54,738 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, / ] chain; ornament #54,860 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ,   /  ] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs) #62,524 [Add to Longdo]
雕梁画栋[diāo liáng huà dòng, ㄉㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] richly ornamented (building) #68,227 [Add to Longdo]
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ,   /  ] floral decoration; ornament; floral pattern #78,778 [Add to Longdo]
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ,  ] florid ornamentation in opera; coloratura #86,340 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ,  ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] ornaments on headstall of horse #124,496 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] gem ornaments for belts #185,402 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] a headstall, ornament on a bridle #206,413 [Add to Longdo]
拱璧[gǒng bì, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄧˋ,  ] a flat round jade ornament with a hole at the center; fig. a treasure #244,272 [Add to Longdo]
[běng, ㄅㄥˇ, ] gem ornament of scabbard #391,819 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] ornaments #628,737 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] pendant girdle-ornaments #790,464 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] pendant ornaments #808,795 [Add to Longdo]
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ,   /  ] painted ornament; livery (on airline or company vehicle) [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] ornamental tassel on bridle [Add to Longdo]
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙,    /   ] ornaments; furnishings [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] ornaments on chariot-shaft [Add to Longdo]
步摇[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ,   /  ] dangling ornament worn by women [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] jade ornament in the seams of cap [Add to Longdo]
縿[shān, ㄕㄢ, 縿] fringe; ornament of banner [Add to Longdo]
装饰物[zhuāng shì wù, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄨˋ,    /   ] ornament; ornamentation [Add to Longdo]
饰巾[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ,   /  ] kerchief as head ornament [Add to Longdo]
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ,   /  ] ornamental border [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] head ornaments; pretty hair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschmückung { f }ornamentation [Add to Longdo]
Haarschmuck { m }hair ornaments [Add to Longdo]
Ornament { n }ornament [Add to Longdo]
Sammeltasse { f }ornamental cup, saucer and plate [Add to Longdo]
Verzierung { f } | Verzierungen { pl }ornament | ornaments [Add to Longdo]
Volute { f } (spiralförmiges Bauornament) [ arch. ]volute [Add to Longdo]
Zierde { f }ornament [Add to Longdo]
Zierpflanze { f } | Zierpflanzen { pl }ornamental plant | ornamental plants [Add to Longdo]
Zierstrauch { m } [ bot. ]ornamental bush [Add to Longdo]
dekorativ; ornamental { adj }ornamental [Add to Longdo]
dekorativ { adv }ornamentally [Add to Longdo]
schmucklosunornamental [Add to Longdo]
schmückend { adj }ornamental [Add to Longdo]
schmückend { adv }ornamentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンポイント[wanpointo] (n) (1) (abbr) stitched ornament (wasei #672 [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] (n, vs, adj-no) ornament; (P) #5,516 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
オーナメント[o-namento] (n) ornament [Add to Longdo]
ソトワール[sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
パチン;ぱちん[pachin ; pachin] (adv-to, adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
雲珠[うず, uzu] (n) crupper ornament [Add to Longdo]
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
花形[はながた(P);かけい, hanagata (P); kakei] (n, adj-no) (1) floral pattern; flourish; ornament; (2) (はながた only) star (actor, player, etc.); (P) [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]
回音[かいおん, kaion] (n) turn (melodic ornament); gruppetto [Add to Longdo]
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana) [Add to Longdo]
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go) [Add to Longdo]
車輪石[しゃりんせき, sharinseki] (n) circular stone or jasper ornament from the Kofun era [Add to Longdo]
飾り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate [Add to Longdo]
飾り職;かざり職;錺り職;錺職(io);飾職(io)[かざりしょく, kazarishoku] (n) maker of metallic ornaments [Add to Longdo]
飾り物[かざりもの, kazarimono] (n) ornament; decoration; figurehead [Add to Longdo]
飾緒[しょくしょ;しょくちょ, shokusho ; shokucho] (n) aiguillette (ornamental braided cord) [Add to Longdo]
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.) [Add to Longdo]
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse [Add to Longdo]
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables [Add to Longdo]
挿し物;挿物[さしもの, sashimono] (n) (See 櫛, 簪, 笄) hair ornament; hairpin [Add to Longdo]
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist [Add to Longdo]
装飾品[そうしょくひん, soushokuhin] (n) ornament; decoration [Add to Longdo]
装飾物[そうしょくぶつ, soushokubutsu] (n) (See 装飾品) ornament; decoration [Add to Longdo]
装身具[そうしんぐ, soushingu] (n) (personal) accessories (ornaments, outfit) [Add to Longdo]
帯止め;帯留め;帯留[おびどめ, obidome] (n) sash clip (fastener); ornament worn over an obi [Add to Longdo]
置物(P);置き物(io)[おきもの, okimono] (n) ornament; figurehead; object placed in tokonoma; (P) [Add to Longdo]
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite) [Add to Longdo]
鎮子[ちんし;ちんす;ちんじ, chinshi ; chinsu ; chinji] (n) ornamental weights used to keep curtains and the like from blowing around in the wind [Add to Longdo]
添配[てんぱい, tenpai] (n) ornament, etc. accompanying a bonsai [Add to Longdo]
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like [Add to Longdo]
島台[しまだい, shimadai] (n) ornament representing the Isle of Eternal Youth [Add to Longdo]
馬頭観音[ばとうかんのん, batoukannon] (n) { Buddh } (See 観世音) Hayagriva (manifestation of Avalokitesvara with an ornament in the shape of a horse's head) [Add to Longdo]
髪飾り[かみかざり, kamikazari] (n) hair ornaments [Add to Longdo]
覆輪[ふくりん, fukurin] (n) ornamental border [Add to Longdo]
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers [Add to Longdo]
壁掛け[かべかけ, kabekake] (n) (1) wall-mounted ornament; wall hanging; (adj-f) (2) wall-mounted; wall ... [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top