ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neologism*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neologism, -neologism-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neologism(n) คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ, Syn. coinage, neology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neologismคำสร้างใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a neologism in the third stanza.มีศัพท์เป็น ในบทที่สาม Young & Beautiful (2013)
There's a neologism in the third stanza.In der dritten Strophe gibt es einen Neologismus. Young & Beautiful (2013)
Neologism!Neologismus. The Riot Club (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำใหม่[kham mai] (n, exp) EN: new vocabulary ; neologism  FR: mot nouveau [ m ] ; néologisme [ m ] ; vocabulaire nouveau [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neologism
neologisms

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neologismus { m }; sprachliche Neubildung { f }; neugebildetes Wortneologism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオレジズム[neorejizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ネオロジズム[neorojizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ハングル語[ハングルご, hanguru go] (n) (See 韓国語) Hangul language (improper neologism for the Korean language) [Add to Longdo]
現代用語[げんだいようご, gendaiyougo] (n) (See 新語) word of recent origin; neologism; recent word; modern term [Add to Longdo]
新語[しんご, shingo] (n) new word; neologism; word of recent origin; recent word; modern term; (P) [Add to Longdo]
新造語[しんぞうご, shinzougo] (n) neologism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neologism \Ne*ol"o*gism\, n. [Cf. F. n['e]ologisme.]
   1. The introduction of new words, or the use of old words in
    a new sense. --Mrs. Browning.
    [1913 Webster]
 
   2. A new word, phrase, or expression.
    [1913 Webster]
 
   3. A new doctrine; specifically, rationalism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neologism
   n 1: a newly invented word or phrase [syn: {neologism},
      {neology}, {coinage}]
   2: the act of inventing a word or phrase [syn: {neologism},
     {neology}, {coinage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top