ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nötig*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nötig, -nötig-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's not necessary. It's finished.- Nicht nötig, es ist vorbei. The Man Between (1953)
- No need.- Nicht nötig. The Dark Room of Damocles (1963)
No need.- Nicht nötig. Hellboy II: The Golden Army (2008)
No need.Nicht nötig. Episode #1.2 (2012)
No need.Nicht nötig. The Senator in the Street Sweeper (2015)
There's nothing to be confused about.Das ist unnötig. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I received exactly what I deserved.- Nicht nötig. Ich habe es verdient. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I've never been arrested before, not even for walking a dog off a leadLegen Sie mir Handschellen an? Das wird nicht nötig sein. Witness for the Prosecution (1957)
The judge will be asking for a saliva test.Danke, nicht nötig! Witness for the Prosecution (1957)
- Och, is this thing necessary? - An excellent question.Ist das Ding hier nötig? Witness for the Prosecution (1957)
Sir will not risk serious complications.Sie werden keine unnötigen Risiken eingehen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You don't owe anything, sir.Nicht nötig, Monsieur. Montparnasse 19 (1958)
I'm fine.Nicht nötig. Montparnasse 19 (1958)
It's no use, Lamberto.Völlig unnötig. The Night Heaven Fell (1958)
- Do you have everything you need?- Hat Ihre Mutter alles Nötige? Premier mai (1958)
It's a good thing we did!Aber wir haben das Nötige veranlasst. Premier mai (1958)
You always had what you needed.Sie hatten immer alles Nötige. Premier mai (1958)
- We've got to have more power.Wir benötigen mehr Energie. Fiend Without a Face (1958)
The entire apparatus to give it the required boost... is in my laboratory.Die gesamte Apparatur, die dem Ganzen die nötige Verstärkung verleihen sollte befindet sich in meinem Laboratorium. Fiend Without a Face (1958)
The lightning, in striking the house, gave my instruments a sudden violent charge of power.Der Blitz, der ins Haus einschlug, gab den Instrumenten den nötigen Energiestoß. Fiend Without a Face (1958)
- Is it really necessary?- Ist das wirklich nötig? Inspector Maigret (1958)
- That's not necessary.- Nicht nötig. Inspector Maigret (1958)
Otherwise, you wouldn't have sought out a... a Jojo.Sonst wäre das mit Jojo nicht nötig gewesen. Inspector Maigret (1958)
It's useless.- Nicht nötig. Inspector Maigret (1958)
I'll bet that took a lot of graft.Dafür war sicher eine Menge Bestechung nötig. Dip in the Pool (1958)
I found there was no need for lies, no need for anything.Ich wollte sie nicht anlügen. Das war nicht mehr nötig. Little White Frock (1958)
You mustn't do that, it won't be necessary.Das ist nicht nötig. Together (1958)
I shall require a brazier of live coals.Dazu benötige ich ein Becken mit glühenden Kohlen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
We'll need your design for the giant crossbow.Wir benötigen Eure Zeichnung für die Riesenarmbrust. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
I have what we need.Ich habe das Nötige. Elevator to the Gallows (1958)
No need.Nicht nötig. Elevator to the Gallows (1958)
- No need to. You're busy. I'll see you tomorrow.Nicht nötig, Sie haben viel zu tun. Elevator to the Gallows (1958)
Grandfather always gave them both access to it whenever they needed it.Grossvater gewährte beiden Zugang, wann immer es nötig war. The Big Country (1958)
Suppose a fellow like myself were to settle out here... what would he need?Angenommen, jemand wie ich wollte sich hier niederlassen... Was wäre dazu nötig? The Big Country (1958)
- I'm sorry.- Das war unnötig. The Big Country (1958)
We've all lost our determination. We're just fooling around.Wir haben alle den Glauben verloren und tun nur noch das Nötigste. The H-Man (1958)
You didn't need to.Das ist doch nicht nötig. The Blob (1958)
You shouldn't have done it!Das wäre nicht nötig gewesen! The Buccaneer (1958)
General, you shouldn't have!General, das war doch nicht nötig! The Buccaneer (1958)
When I become an American, you can stop running away.Wenn ich Amerikaner werde, ist eine Flucht nicht mehr nötig. The Buccaneer (1958)
He didn't need any team of his own.Brick hatte keine Mannschaft nötig. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
No need to, Ida. We'll be coming up in a minute.Unnötig, wir kommen gleich hinauf. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- It'll be painful. - Painful things can't always be avoided.Es ist schwer, aber nötig. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Whatever you did, don't apologize.Die andern... lass sie nicht nötig werden. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- Boy, do you want liquor that bad?- Junge, hast du den Alkohol so nötig? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- Yes, sir, I want liquor that bad.- Ja, Sir. Ich habe ihn nötig. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
He didn't need any team of his own.Brick hatte keine Mannschaft nötig. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
No need to, Ida. We'll be coming up in a minute.Unnötig, wir kommen gleich hinauf. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- Painful things can't always be avoided.- Es ist schwer, aber nötig. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Just don't do it again.lass sie nicht nötig werden. Cat on a Hot Tin Roof (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwand { m }; Anstrengung { f }; Mühe { f } | unnötiger Aufwand; unnütze Müheeffort | wasteful of effort [Add to Longdo]
Nötigung { f }constraint [Add to Longdo]
Nötigung { f }duress [Add to Longdo]
Nötigung { f }necessitation [Add to Longdo]
Nötigung { f }needfulness [Add to Longdo]
jdm. etw. abnötigen; abpressento extort sth. from sb. [Add to Longdo]
abnötigen | abnötigend | abgenötigtto wring from | wringing from | wrung from [Add to Longdo]
auftreiben | auftreibend | aufgetrieben | das nötige Geld auftreibento raise | raising | raised | to raise the wind [Add to Longdo]
bedeuten; nötig machen; erfordernto involve [Add to Longdo]
benötigen | benötigend | benötigt | benötigt | benötigteto need | needing | needed | needs | needed [Add to Longdo]
benötigen; brauchen; müssento want [Add to Longdo]
erfordern; benötigen | erfordert | erfordert | erforderteto require | required | requires | required [Add to Longdo]
nötigneedful [Add to Longdo]
nötig { adv }needfully [Add to Longdo]
nötig haben; brauchento be in need of [Add to Longdo]
nötigwherewithal [Add to Longdo]
nötigen | nötigend | genötigt | nötigt | nötigteto coerce | coercing | coerced | coerces | coerced [Add to Longdo]
nötigen | jdn. nötigen, etw. zu tun | zum Handeln nötigento impel | to impel someone to do sth. | to impel into action [Add to Longdo]
jdn. zum Trinken nötigento ply someone with drink [Add to Longdo]
nötigeswherewithals [Add to Longdo]
notwendig; nötig; erforderlich { adj } | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary [Add to Longdo]
nötig; notwendig { adj }needful [Add to Longdo]
das Nötigeneedful [Add to Longdo]
getrieben; genötigtimpelled [Add to Longdo]
unnötig { adv }needlessly [Add to Longdo]
unnötig; unnütz; überflüssig { adj } | unnötiger | am unnötigstenunnecessary | more unnecessary | most unnecessary [Add to Longdo]
unnötig { adv }unnecessarily [Add to Longdo]
unnötigeunneeded [Add to Longdo]
unnötigerweise { adv }unnecessarily [Add to Longdo]
unnütz; unnötig { adj }wasteful [Add to Longdo]
sich veranlasst fühlen; sich genötigt fühlen; sich gemüßigt fühlento feel compelled; to feel obliged [Add to Longdo]
verpflichten; zwingen; vorschreiben; nötigen | verpflichtet; genötigtto oblige | obliged [Add to Longdo]
zwingen; nötigen | er/sie zwingt | ich/er/sie zwangto compel | he/she compels | I/he/she compelled [Add to Longdo]
Ich habe Ruhe dringend nötig.I need some rest badly. [Add to Longdo]
Wie viel Zeit wird dazu nötig sein?How much time will that require? [Add to Longdo]
Wir werden das Nötige veranlassen.We will see that the necessary steps are taken. [Add to Longdo]
Antwort nicht nötigNRN : no reply necessary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nötig /nøːtiç/
   necessary; needful

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top