ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*misde*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: misde, -misde-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misdeal(vi) ตกลงผิด
misdeed(n) การประพฤติผิด, See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault, Ant. virtue, morality
misdealer(n) ผู้ตกลงผิด
misdemeanor(n) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanor(n) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality
misdemeanant(n) ผู้ทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้กระทำผิดอาญาประเภทลหุโทษ
misdemeanour(n) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanour(n) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

English-Thai: Nontri Dictionary
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว, ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว, ความผิดทางอาญา, ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misdemeanourความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misdescriptionรายละเอียดคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misdescription๑. คำพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง๒. การพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
misdeal(n) an incorrect deal
misdeal(v) deal cards wrongly
misdeliver(v) deliver to the wrong address
misdemeanor(n) a crime less serious than a felony, Syn. misdemeanour, violation, infraction, infringement
misbehave(v) behave badly, Syn. misdemean, misconduct, Ant. behave
misbehavior(n) improper or wicked or immoral behavior, Syn. misdeed, misbehaviour

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Misdealv. t. & i. [ imp. & p. p. Misdealt p. pr. & vb. n. Misdealing. ] To deal or distribute wrongly, as cards; to make a wrong distribution. [ 1913 Webster ]

Misdealn. The act of misdealing; a wrong distribution of cards to the players. [ 1913 Webster ]

Misdeedn. [ AS. misd&aemacr_;d. See Deed, n. ] An evil deed; a wicked action. [ 1913 Webster ]

Evils which our own misdeeds have wrought. Milton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Misconduct; misdemeanor; fault; offense; trespass; transgression; crime. [ 1913 Webster ]

Misdeemv. t. To misjudge. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Misdemeanv. t. To behave ill; -- with a reflexive pronoun; as, to misdemean one's self. [ 1913 Webster ]

Misdemeanantn. One guilty of a misdemeanor. Sydney Smith. [ 1913 Webster ]

Misdemeanorn. 1. Ill behavior; evil conduct; fault. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A crime less than a felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

☞ As a rule, in the old English law, offenses capitally punishable were felonies; all other indictable offenses were misdemeanors. In common usage, the word crime is employed to denote the offenses of a deeper and more atrocious dye, while small faults and omissions of less consequence are comprised under the gentler name of misdemeanors. Blackstone.

The distinction, however, between felonies and misdemeanors is purely arbitrary, and is in most jurisdictions either abrogated or so far reduced as to be without practical value. Cf. Felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Misdeed; misconduct; misbehavior; fault; trespass; transgression. [ 1913 Webster ]

Misdemptobs. p. p. of Misdeem. Spenser. [ 1913 Webster ]

Misdepartv. t. To distribute wrongly. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He misdeparteth riches temporal. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Misderivev. t. 1. To turn or divert improperly; to misdirect. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

2. To derive erroneously. [ 1913 Webster ]

Misdescribev. t. To describe wrongly. [ 1913 Webster ]

Misdesertn. Ill desert. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Misdevotionn. Mistaken devotion. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It gets knocked back to a misdemeanor, they do six months and they're out. No fucking way.ติดคุกแค่ 6 เดือนก็หลุดแล้ว ไม่มีทาง Heat (1995)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
We're talking, like, misdemeanor kind of trouble or "squeal like a pig" trouble ?เรากำลังคุยถึงเรื่องเบาๆหรือหนักๆล่ะ? Pilot (2005)
- James, you got any misdemeanor A-form?- เจมส์ คุณมีแบบฟอร์มคดีอาญาแบบเอมั้ย It's Alive! (2007)
Can anybody tell me where the goddamn misdemeanor A-forms are kept?มีใครบอกได้บ้างว่าแบบฟอร์มบ้าๆ นั่นอยู่ไหน It's Alive! (2007)
Well, seeing as you've acquired a misdemeanor, we'd better make it 30.งั้นจากความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลูกทำ คงจะดีกว่าถ้าเป็น 30 Charlie Bartlett (2007)
That's a lot more than a misdemeanor these days.รู้มั้ยว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แค่คดีเล็กๆ แล้ว The Brave One (2007)
To a misdemeanor, and if I worked hard enough, และถ้าผมทำงานหนักพอ The Damage a Man Can Do (2008)
Yeah, four misdemeanor explosives charges.ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับระเบิด 4 คดี Bombshell (2008)
Everybody with your misdemeanor experience.ทุกคนรวมทั้งคุณมีความผิดสถานเบา Birthmarks (2008)
Misdemeanors. All for heroin possession.การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ มีเฮโรอินในครอบครอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
OR EVEN A MISDEMEANOR, ESPECIALLY WHEN I DON'T HAVE ANY ACTUAL EVIDENCE.การ์เซีย ไม่เอาน่าคนดี สนใจที่ทอมมี่สิ House on Fire (2009)
Misdemeanors, crazy things I never saw in over 40 years.ทำอนาจาร บ้าๆ บอๆ ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วง 40 ปี I Will Rise Up (2009)
Ah, misdemeanors, that's not so bad.อา อนาจาร ไม่เลวร้ายนี่คะ I Will Rise Up (2009)
A name will keep you out of jail, bump you down to a misdemeanor.บอกชื่อคุณก็ไม่ต้องข้าคุก โทษหนักกลายเป็นเบา Your Secrets Are Safe (2010)
And most of my alleged misdeeds never made the press.และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Sheriff Bon says you've been charged with misdemeanor assault with a firearm about three times.นายอำเภอ บอน บอกว่า คุณเคยถูกจับ ในคดีอาญา ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ตั้ง 3 ครั้ง The X in the File (2010)
James Woods made a list of all his misdeeds so he could make amends.อะฮ่า! เจมส์ วู้ดส์เขียนรายการ ของสิ่งที่เขาเคยทำชั่วไว้ And Then There Were Fewer (2010)
Your misdemeanor aside, my dad is an incredibly paranoid person, and I'm sure that this isn't his real address.นอกเหนือจากความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆ พ่อผมเป็นคนที่ระวังตัวเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่า นี่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาหรอก. Chuck Versus the Living Dead (2010)
This is misdemeanor vandalism.นี่เป็นเรื่องการทำลายทรัพย์สินที่ไม่ร้ายแรงนัก The Science of Illusion (2010)
When I do reflect upon my heinous misdeeds.ที่ข้าสำนึกในสิ่งที่ข้าได้ทำผิดลงไป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Most of them have misdemeanor bar fights on their record.ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)
Soon, your literary misdeeds will be forgotten.เร็ว ๆ นี้ วรรณกรรมของนาย จะถูกลืม The Fasting and the Furious (2011)
Yeah, this is one busy guy-- assault and battery, couple of B and Es, animal cruelty, misdemeanor possession, and half a dozen weapons charges.ใช่ หมอนี่ไม่ใช่เล่น ประทุษร้ายและทำร้ายร่างกาย งัดแงะบุกรุก 2-3 ครั้ง ทารุณสัตว์ ครอบครองยาเสพติด Alaheo Pau'ole (2011)
"of her father's misdeeds."ของการกระทำที่ผิดกฎหมายของพ่อเธอ Infamy (2012)
Three priors for misdemeanor possession, served one year off a cocaine rap, released on probation last month.ถูกจับสามครั้งในคดีอาญา ติดคุกหนึ่งปี โทษฐานมีโคเคนในครอบครอง ถูกปล่อยออกจากคุกเดือนที่แล้ว อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน Last Grimm Standing (2012)
He's got a couple of misdemeanors, and an address in Kailua.พักอยู่ที่ไคลัว Kupale (2012)
And when the works "accidentally" go off when I hit the final note on my awesome keytar solo, they'll burn up the school's records and all evidence of my misdeeds.แล้วดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นมาโดย "อุบัติเหตุ" ตอนที่ฉันเล่นโซโล่คีย์ตาร์โน้ตขั้นเทพตัวสุดท้าย มันจะทำลายเอกสารทั้งหมดของวิทยาลัย The First Chang Dynasty (2012)
All right... misdemeanor possession charge...แคล ลิโทอา ความผิดเล็กน้อย ข้อหาครอบครองยาเสพติด Ha'alele (2012)
Check fraud, misdemeanor battery, a slew of possession charges.เช็คเด้ง ทำร้ายร่างกาย ครอบครองสิ่งผิดกฎหมายเป็นกระตั้ก La O Na Makuahine (2012)
He was only arrested once, for a misdemeanor BE, back in '91, but was wanted for a string of robberies and home invasions.เขาเคยโดนจับครั้งนึง ความผิดอาญาประเภทเบาในปี 91 แต่ถูกประกาศจับข้อหาร่วมกันปล้น The High Road (2012)
There's always a record of misdeed somewhere...มันมักจะบันทึกเรื่องผิดๆไว้ที่ใดที่หนึ่ง Portrait of a Lady Alexander (2012)
Allowing God to punish you for your misdeeds?ยอมให้พระเจ้าลงโทษ ในความผิดที่คุณทำ Broken (2013)
But in the end, a lot of us are rewarded for our misdeeds, which is why God took your wife, เราก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้ พระเจ้า ก็เลยเอาเมียนายไปไง John Wick (2014)
Misdemeanor arrests for lewd and lascivious, เคยถูกจับข้อหาเบาๆเกี่ยวกับเด็กและอนาจาร Spirit of the Goat (2014)
Isaac Proctor was arrested five years ago for aggravated assaults and some misdemeanors too.ไอแซ็ก พร็อกเตอร์ เคยถูกจับเมื่อห้าปีก่อน Maiden Quest (2015)
Lindemulder was named last month in a misdemeanor accusing her of stiffing the IRS for taxes due on more than $350, 000 of income in 2004.เดือนก่อนลินเดอมัลเดอร์ถูกระบุชื่อ ในความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ฟ้องข้อหาแรก ต่อจำเลยเจนีน เมน เจมส์) กล่าวหาว่าเธอ ไม่จ่ายภาษีพึงจ่ายให้ไออาร์เอส After Porn Ends 2 (2017)
Went to prison, misdemeanor, failure to-- or willful failure to pay back taxes.เข้าคุก ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง ล้มเหลวที่จะ หรือล้มเหลวที่จะจ่ายภาษีคืนโดยจงใจ After Porn Ends 2 (2017)
On a misdeal, you bury the card, finish out the hand.Bei einem Misdeal, wird die Karte begraben, mach mit dem Stapel weiter. Bluff (2006)
♪ Man must pay for all his misdeeds ♪# Man must pay for all his misdeeds. # The Late Philip J. Fry (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misdeHe regretted his misdeeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ(v) find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
ลหุโทษ(n) light punishment, See also: light penalty, misdemeanor, Example: โทษลักเล็กขโมยน้อยจัดเป็นลหุโทษอย่างหนึ่ง, Thai Definition: โทษเบา, โทษไม่ร้ายแรง
อาบัติ(n) offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai Definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
ปลงอาบัติ(v) confess one's misdemeanors, See also: avow one's sin, Example: พระสงฆ์จะเข้าพิธีปลงอาบัติในวันโกน, Thai Definition: แสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ลหุโทษ[lahuthōt] (n) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor
มิจฉาจาร[mitchājān] (n) EN: misdemeanor  FR: délit [ m ] ; faute [ f ] ; écart de conduite [ m ] ; mauvaise conduite [ f ] ; déchaînement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misdeed
misdeeds
misdemeanor
misdemeanors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misdeal
misdeed
misdeals
misdealt
misdeeds
misdealing
misdemeanor
misdemeanour
misdemeanours

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行径[xíng jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] bad act; misdeed #15,834 [Add to Longdo]
无恶不作[wú è bù zuò, ㄨˊ ㄜˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ,     /    ] not to stop at any crime; to commit any imaginable misdeed #52,761 [Add to Longdo]
垫背[diàn bèi, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄟˋ,   /  ] funerary mat; fig. to serve as scape-goat; to act as fall guy for sb else's misdemeanors #56,138 [Add to Longdo]
痛改前非[tòng gǎi qián fēi, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ,    ] completely correcting one's former misdeeds (成语 saw); to repent past mistakes and turn over a new leaf; a reformed character #64,263 [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ,    ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones #195,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlverhalten { n }misdemeanour [Add to Longdo]
Missetat { f } | Missetaten { pl }misdeed | misdeeds [Add to Longdo]
Vergehen { n }misdemeanor [ Am. ]; disdemeanour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
誤配[ごはい, gohai] (n, vs) misdelivery [Add to Longdo]
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp, v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top