ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*look out*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: look out, -look out-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look out(phrv) มองไปข้างนอก
look out(phrv) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่, Syn. mind out, watch out
look out(phrv) เลือกเฟ้น (เสื้อผ้า), See also: เฟ้นหา, คัด
look out(phrv) มองเห็น, See also: สามารถเห็น, Syn. look onto, look over, open on, open onto
look out(phrv) ระมัดระวัง, See also: เฝ้าระวัง, Syn. be careful, watch out
look out for(phrv) มองหา, See also: ค้นหา, Syn. watch out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out.ระวัง. Ice Age (2002)
Look out, cattle!ดูนั่นสิ Connect! Connect! (2009)
Look out!ระวัง In Extremis (2013)
-Look out.ระวัง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look out, it'll rip. It'll rip!มองออกไปก็จะฉีก มันจะฉีก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look out!ระวัง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look out! Run!ให้ตายสิ เผ่นเร็ว The Great Dictator (1940)
Look out, Pinoke!มองออกไป, ปีโนก! Pinocchio (1940)
Look out below!มองออกไปด้านล่าง! Pinocchio (1940)
Look out!ระวัง! Pinocchio (1940)
Look out!ระวัง! รอเดี๋ยว! Pinocchio (1940)
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street. 12 Angry Men (1957)
Look out!ระวัง พวกเขากำลังที่ผ่านมาทาง ประตู Help! (1965)
No, I haven't. - Look out! - Get away!ระวัง รับไป Help! (1965)
Look out for him please. He's like a brother to me!ดูเขาดีๆ นะขอรับ เขาเปรียบเหมือนน้องชายฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Look out there, and what do you see?มองออกไปที่นั่นและทำในสิ่งที่คุณ เห็น? Yellow Submarine (1968)
Look out.ระวัง Yellow Submarine (1968)
"Well, look outside, he's waiting for you..."ดี, ดูภายนอก, เขา' waiting for ที่คุณ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look out!ระวัง Airplane! (1980)
Look out!ระวัง! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
All right, we gotta find him. Nauls, why don't you come with me and we'll look outside.Who says goin'with me? The Thing (1982)
look out there.มองออกไปที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look out for these stairs.มองหาบันไดเหล่านี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Shorty, look out!ชอร์ตี้มองออก! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Willie, look out!วิลลี่, มองออกไป! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Look out!- ระวัง! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
If there's anybody in here, just look out!ถ้ามีใครอยู่ในนี้ ระวังตัวไว้นะ! Clue (1985)
Look out!ระวัง! Return to Oz (1985)
Look out!ระวัง! Return to Oz (1985)
Dorothy, look out!ดอโรธี ดูนั่น! Return to Oz (1985)
Go to the door and look out for Mombi.ไปที่ประตู คอยดูมอมบี้ไว้ Return to Oz (1985)
- Look out!- ระวัง\ Return to Oz (1985)
look out!ระวัง! Spies Like Us (1985)
Look out below!ข้างล่าง ระวัง ! An American Tail (1986)
Look out!ระวัง ! Labyrinth (1986)
But kids lose everything unless there's someone there to look out for them.แต่เด็กๆ จะสูญเสียทุกอย่าง เว้นเสียแต่ จะมีคนมาหาหนทางให้ Stand by Me (1986)
Look out."เลซี่ พลาซ่า" *batteries not included (1987)
Look out.ระวัง *batteries not included (1987)
They don't have that sign quite right yet. -Look out!ปู่กับพ่อยังไม่เคยมีป้ายแบบนี้เลย. Mannequin (1987)
Look out, Albert, because Hollywood is on your case.ระวังตัวไว้นะ อัลเบิร์ต! เพราะว่าฮอลลีวูดกำลังจะไปงาบตูดนายแล้ว! Mannequin (1987)
Look out!ระวัง! Akira (1988)
Go look out the window.มองออกไปนอกหน้าต่างสิ. Cinema Paradiso (1988)
Look outside.ดูข้างนอกสิ Night of the Living Dead (1990)
Look out!ระวัง Mannequin: On the Move (1991)
Oh, look out!ระวังนะ Mannequin: On the Move (1991)
Look out!ระวัง Mannequin: On the Move (1991)
Look out!ระวัง Mannequin: On the Move (1991)
Keep going! Keep going! Look out!ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องหยุด ระวัง ระวัง Mannequin: On the Move (1991)
Look out for the window!ระวังหน้าต่าง Mannequin: On the Move (1991)
Look out!ดูนั่น Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look outDo not look out of the window.
look outDo not look out the window.
look outDon't look out the window. Concentrate on your work.
look outDrivers must look out for children crossing the road.
look outHe cried, "Look out."
look outIf you don't look out, you will get into trouble.
look outI'll open the curtain for you to look out.
look outLook out!
look outLook out for a passing cars.
look outLook out for bees.
look outLook out for cars in crossing the street.
look outLook out for cars when you cross the road.
look outLook out for pedestrians when you drive a car.
look outLook out for pickpockets.
look outLook out for pickpockets on crowded trains.
look outLook out for the car.
look outLook out for the wild dog!
look outLook out for your step in dark alleys.
look outLook out of the window.
look outLook out that you don't catch cold.
look outLook out! There is a car coming.
look outLook out! There's a hole in the road.
look outLook out. There's a hole in the road.
look outLook out! There's a truck coming!
look outThe sign warns us to look out for traffic.
look outWhen you walk around here, you have to look out for falling rocks.
look outYou have to look out for other cars when you drive.
look outYou should look out for cars when you cross the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวัง(v) be careful, See also: be on the lookout for, watch out for, be vigilant, be cautious, beware of, look out, be on, Syn. คอยดู, Example: ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ, Thai Definition: เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดเสื่อมเสีย
เยี่ยม(v) poke, See also: show, look out, Syn. ชะโงก, โผล่ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรับฟัง[trapfang] (v) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for  FR: écouter attentivement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, ] (interjection) hey!, look out!, why? etc #1,770 [Add to Longdo]
当心[dāng xīn, ㄉㄤ ㄒㄧㄣ,   /  ] to take care; to look out #16,018 [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, tiān zhū dì miè, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄝˋ,          /         ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
狼顾[láng gù, ㄌㄤˊ ㄍㄨˋ,   /  ] to look out for the wolf; taking care to watch one's back [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見渡す[みわたす, miwatasu] TH: มองไปรอบ ๆ  EN: to look out over
臨む[のぞむ, nozomu] TH: บ่ายหน้าสู่  EN: to look out on

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf der Hut seinto look out for squalls [ fig. ] [Add to Longdo]
Acht geben; achtgeben [ alt ]to look out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そら[sora] (conj, exp) look!; look out!; look at me! #6,450 [Add to Longdo]
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m, vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P) #15,427 [Add to Longdo]
ほら[hora] (conj, exp) look!; look out!; look at me!; (P) #19,133 [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s, vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
見張る(P);瞠る[みはる, miharu] (v5r, vt) (1) (見張る only) to stand watch; to stand guard; to look out; (2) (See 目を見張る) to open one's eyes wide; (P) [Add to Longdo]
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s, vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P) [Add to Longdo]
見渡せる[みわたせる, miwataseru] (v1, vt) (See 見渡す) to look out over; to look onto [Add to Longdo]
面する[めんする, mensuru] (vs-s) to face on; to look out on to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look out
   v 1: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out
      for pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]
   2: to protect someone's interests; "A man's gotta look out for
     his family"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top