ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lightened*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lightened, -lightened-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unenlightened(adj) ซึ่งไม่รู้แจ้ง, See also: ซึ่งไม่มีความรู้, เขลา, Syn. ignorant, unlearned, Ant. enlightened
enlightened person(n) ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้ Idemo dalje (1982)
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม Seven Years in Tibet (1997)
"l am enlightened."หมายความว่ามันเป็นของ"ทำมือ"น่ะครับ Fight Club (1999)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน. Anna and the King (1999)
You were enlightened?คุณตรัสรู้แล้วหรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้ Milarepa (2006)
Enlightened. We were friends, okay? all of us.อย่าทำให้พ่อต้องอยู่ในฐานะที่ต้องตัดสินใจแทนลูก You Are My Everything (2008)
The church must first interpret the markings if we are to be enlightened by their words.ถ้าอยากเข้าใจความหมายก็ต้องให้โบสถ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ก่อน Dead Space: Downfall (2008)
That sounded almost enlightened.เหมือนจะรู้ซึ้งถึงแก่นเลยนะ The Ugly Truth (2009)
It's, uh, lightened the work detail.มันเอ่อ เวลาทำงานมันเห็นได้ไม่ชัดเจน Na Triobloidi (2009)
Maybe six months from now, we'll all be more enlightened.อีกหกเดือนหน้าจากนี้ไป เราคงมีอะไรสนุกๆ ให้ทำอีกเยอะ Gimme Some Truth (2009)
Their name means 'The Enlightened Ones'.ชื่อหมายความว่า "แสงสว่าง". Angels & Demons (2009)
I have emerged, enlightened.แต่ผมก็พบกับ การหยั่งรู้ Sherlock Holmes (2009)
But there are a few enlightened young menแต่ ก็มีผู้ชายบางคน ที่เป็นผู้รู้ Sabotage (2010)
I can't tell if your approach is enlightened or chauvinistic.ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการของคุณ เป็นหลักพุทธะหรือเชื่อมั่นตัวเองสูง Belles de Jour (2010)
Wow, that's very enlightened.ว้าว แสงสว่างบังเกิดแล้ว Empire of the Son (2011)
I lightened my hair in your honor Mom.หนูย้อมผมให้ดูสว่างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติกับแม่นะ Proof (2011)
I wish the city council was as enlightened as you.ผมหวังให้สภาของเมือง มีความคิดแบบคุณ The Art of Making Art (2011)
If you're trying to shock me, or show me how enlightened you are about my perfect life, you're a little late.ถ้าคุณพยายามจะทำให้ฉันตกใจ หรือแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับชีวิตที่แสนจะสมบูรณ์ของฉันแล้วละก็ คุณช้าไปหน่อยนะ Halloween: Part 2 (2011)
You could unshackle yourselves, take that rifle, put a bullet in his head, bury the two of them deep, and then make your way to a more enlightened area of this country.แกปลดโซ่ตัวเอง เอากระสุนใส่หัวเขา และเผามันทั้ง2คน จากนั้นก็หาทางกลับบ้านไปจากประเทศนี้ซะ Django Unchained (2012)
It's a Buddhist expression meaning you have been enlightened.เป็นคำที่พุทธศาสนิกชนใช้แสดงความรู้สึก เวลาที่พบทางสว่างด้วยตนเอง A Muse (2012)
Why? Have you been enlightened?อะไรนะ คุณตาพบทางสว่างแล้วเหรอคะ A Muse (2012)
Okay, so you're like Buddha, if he wasn't so enlightened.เอาล่ะเพื่อให้คุณเป็นเหมือนเช่นพระพุทธรูป ถ้าเขาไม่ได้รู้แจ้งดังนั้น. Now You See Me (2013)
I cropped and lightened the image.แล้วซูมภาพปรับให้สว่างขึ้น Insidious: Chapter 2 (2013)
Let us be thankful we live in more enlightened times, don't you agree, doctor...?ทำให้เรารู้สึกขอบคุณที่อยู่ในยุคมีปัญญามากขึ้น เห็นด้วยไหม คุณหมอ... Stonehearst Asylum (2014)
And that's your plan, is it, to create an enlightened society?นั่นเป็นแผนคุณรึ สร้างสังคมแห่งการรู้แจ้ง Stonehearst Asylum (2014)
He's not as enlightened as your hip Daddy.ปู่ไม่ได้หัวใหม่ใจกว้างอย่างป๊า Hotel Transylvania 2 (2015)
Enlightened friendship.มิตรภาพไง Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
An enlightened man. and a kind one who just wanted the very best for his congregation.ผู้รอบรู้และมีใจเมตตา ปรารถนาดีต่อเหล่าศาสนิกชน A Monster Calls (2016)
You may simply be more enlightened than we are.นายอาจรู้แจ้งซะยิ่งกว่าเราทุกคน Urge (2016)
That was actually enlightened.เธอมีดวงตาเห็นธรรม Collateral Beauty (2016)
Do you think you enlightened the Administrator?คุณคิดว่าคุณรู้แจ้งผู้ดูแลระบบ? Hidden Figures (2016)
No, he didn't look enlightened to me.ไม่ เขาไม่ดูพุทธะกับฉัน Hidden Figures (2016)
- He look enlightened to you, Sam?เขามองไปพุทธะคุณแซม? Hidden Figures (2016)
Perhaps your parents need to be enlightened.งั้นพ่อแม่เธอก็ควรจะตาสว่าง The Boss Baby (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightenedHe enlightened me on how I should attack the subject.
lightenedHe holds a very enlightened attitude toward working women.
lightenedThe government lightened taxes.
lightenedThe sky lightened as it stopped raining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้แจ้ง(n) enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
พุทธะ(n) enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai Definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)
โพธิบัลลังก์(n) throne that the Buddha sit when he became enlightened, Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์, Example: พระองค์ประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ, Thai Definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
มุติ(n) intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
วรัญญู(n) Lord Buddha, See also: the enlightened one, Syn. พระพุทธเจ้า, Thai Definition: ผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (บาลี)
โสดาบัน(n) the first one who is enlightened, Syn. พระโสดาบัน, Example: อริยบุคคลซึ่งยังมีกิเลส คือ โสดาบัน สกิทาคามี และอนาคามี, Thai Definition: ผู้แรกถึงกระแสธรรม เป็น ชื่อพระอริยบุคคลชั้นต้น, Notes: (บาลี)
ตรัสรู้(v) become enlightened, See also: understand, foresee, intuit, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: ใครจะไปตรัสรู้ได้ทุกเรื่อง, Thai Definition: รู้เอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
หูตาสว่าง(v) be well-informed, See also: be wide-awake, become enlightened, Syn. ตาสว่าง, Example: การอภิปรายครั้งนี้คงจะทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว, Thai Definition: รู้เหตุการณ์ดีขึ้น, เข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้แจ้ง[phūrū jaēng] (n, exp) EN: enlightened person
ศาสดา[Sātsadā] (n, prop) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha
ตรัสรู้[tratsarū] (v) EN: be enlightened  FR: atteindre l'éveil

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIGHTENED
ENLIGHTENED
UNENLIGHTENED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightened
enlightened
unenlightened

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] piston; unenlightened #2,726 [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ,   /  ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing #15,821 [Add to Longdo]
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ,   /  ] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking #18,474 [Add to Longdo]
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] enlightened; open-minded; enlightenment #25,775 [Add to Longdo]
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ,     /    ] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive #25,940 [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ,  ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one #31,648 [Add to Longdo]
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler) #54,171 [Add to Longdo]
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ,  ] obscure; remaining unenlightened [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entladen; löschen; ausschiffen; ablassen; leichtern | entladend; löschend; ausschiffend; ablassend; leichternd | entladen; gelöscht; ausgeschifft; abgelassen; geleichtert | entlädtto discharge; to lighten; to unload | discharging; lightening; unloading | discharged; lightened; unloaded | discharges [Add to Longdo]
erleichtertelightened [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtet | erleuchteteto enlighten | enlightening | enlightened | enlightens | enlightened [Add to Longdo]
erleuchtet; aufgeklärt; vorurteilsfreienlightened [Add to Longdo]
unerleuchtetunenlightened [Add to Longdo]
Sie erleichterte ihr Herz.She lightened her heart. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person [Add to Longdo]
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
三聖[さんせい, sansei] (n) (1) any of a number of lists of three enlightened men, including (but not limited to) [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n, vs, adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge [Add to Longdo]
知者;智者[ちしゃ;ちさ(ok), chisha ; chisa (ok)] (n) (1) sage; wise man; wise person; man of wisdom; (2) { Buddh } (esp. 智者) buddha; bodhisattva; enlightened priest [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) [Add to Longdo]
仏種;佛種[ぶっしゅ, busshu] (n) (1) { Buddh } seed of Buddhahood; (2) something that makes it possible to attain Buddhahood; (3) teaching of Buddha which make it possible to be enlightened [Add to Longdo]
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) { Buddh } prthag-jana (unenlightened person) [Add to Longdo]
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities) [Add to Longdo]
無知愚昧[むちぐまい, muchigumai] (n, adj-na) unenlightened; in the darkest ignorance; not knowing from A to B [Add to Longdo]
無知蒙昧[むちもうまい, muchimoumai] (adj-na, n) unenlightened; in the darkest ignorance [Add to Longdo]
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord [Add to Longdo]
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na, n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised [Add to Longdo]
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp, v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened [Add to Longdo]
曼荼羅;曼陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top