ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lebenslauf*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lebenslauf, -lebenslauf-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, sir. - You've studied his biography?Sie haben seinen Lebenslauf studiert? 36 Hours (1964)
This man has been trained to use his head for something else than a target.Das ist der Lebenslauf von Pike. 36 Hours (1964)
'You made another recovery' 'and were released in April '46.'Sie hat ne Kopie von seinem Lebenslauf und liest es vor. 36 Hours (1964)
Most of my classmates are in. They need an electronic brain for my application.Für meinen Lebenslauf brauchen sie wohl ein Elektronengehirn. The Rabbit Is Me (1965)
Perhaps reading this dossier will be an inducement for you to help put an immediate end to this ridiculous crime spree of his.Lesen Sie seinen Lebenslauf. Vielleicht sehen Sie auch ein, wie dumm seine Hoffnungen auf eine große Verbrecherlaufbahn sind. Gambit (1966)
- It was in Shahbandar's dossier.- Ich bekam deinen Lebenslauf. Gambit (1966)
There's lots more I'd like to know about you Harry Tristan Dean but if you insist on this ridiculous crime spree what's the point?Ich würde deinen Lebenslauf gern weiter verfolgen, aber du willst ja ein Verbrecher werden. Gambit (1966)
- Why do you say that?Mein Lebenslauf zeigt es doch. Triple Cross (1966)
You have a very impressive background, Mr. Smith.Ihr Lebenslauf ist sehr beeindruckend, Mr. Smith. Hot Millions (1968)
Most interesting résumé.Ein sehr interessanter Lebenslauf. The Test Case (1969)
Don't you know him? He made the whole thing up.Das ist eine Filmepisode, die er in seinen Lebenslauf eingeschlossen hat. Wszystko na sprzedaz (1969)
Let's start wth your history.Fangen wr mit deinem Lebenslauf an. Rote Sonne (1970)
Send me your interim report as soon as possible, and the file on Lomunno.Ah, schicken Sie mir so schnell wie möglich Ihren Bericht und einen Lebenslauf von Lomunno. Confessions of a Police Captain (1971)
When old age shall this generation waste Thou shalt remain in midst of other woe"Wenn unseres Menschen Lebenslauf sich dann vollendet... so bleibst du inmitten anderen Leids ganz unser. The Last Picture Show (1971)
A biography, pictures.Lebenslauf, Bilder. Play Misty for Me (1971)
"Received pictures and biography."Erhielt Bilder und Lebenslauf. Play Misty for Me (1971)
That's what happens when you rely on ads.Sie hatten keinen Lebenslauf verlangt. L'aventure, c'est l'aventure (1972)
Colonel Frawley, would you have his complete history?Können wir seinen Lebenslauf bekommen? Act of Duty (1973)
- I've had you looked into.Lassen Sie mich ausreden. Ich kenne Ihren Lebenslauf. The Island at the Top of the World (1974)
But yours, Monsieur Vauthier, has many gaps.Aber Ihr Lebenslauf, Monsieur Vauthier, enthält Lücken, die wir ausfüllen wollen. Incorrigible (1975)
Face your death and start to climbEnde deinen Lebenslauf. The Magic Flute (1975)
- You have the file on him?- Nein. Haben Sie seinen Lebenslauf? Dear Inspector (1977)
Yes, it's my autobiography from the personnel file at the institute.Ja, es ist mein Lebenslauf aus der Personalakte im Institut. Un om în loden (1979)
la detailed history of Chauncey Gardiner.Kontaktieren Sie die nötigen Agenturen, um Gardiners Lebenslauf zu ermitteln. Being There (1979)
About a woman who has made herself, coming all the way from a common worker to a factory director.Auch ihr Lebenslauf ist bemerkenswert. Von einfacher Arbeiterin bis zum Direktor. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Not man enough or too good for a CV and a 500 word vocabulary.Zu eitel oder nicht stark genug für einen Lebenslauf von 500 Worten. Solo Sunny (1980)
won't tell you my life story.Ich erzähle dir nicht meinen ganzen Lebenslauf. Solo Sunny (1980)
Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.Früh nieder, früh auf, das ist der beste Lebenslauf. Airplane! (1980)
And a rйsumй.Und einen Lebenslauf. Stardust Memories (1980)
Let's see. Here's a rйsumй.Und hier ist ein Lebenslauf. Stardust Memories (1980)
Here your Currículum is.Hier ist dein Lebenslauf. The State of Things (1982)
Get a record for himself.Sieht gut aus auf dem Lebenslauf. The Verdict (1982)
According to your official bio, which can mercifully be described as sketchy... you were connected with certain government agencies... and international organizations.Laut Ihres Lebenslaufs, den man schwammig nennen könnte, hatten Sie Verbindungen zu Regierungsbehörden und internationalen Organisationen. Steele in the News (1983)
- Mr. Haver? - Listen, if you're an actor, just give your resume to...- Schauspieler geben den Lebenslauf... Steeling the Show (1983)
Yeah, well, there's nothing in his background history that looks hinky.Es gibt nichts in seinem Lebenslauf, das verdächtig ausschaut. The Artful Dodger (1984)
Breaking and entering looks good on a resume. It could be worse.Einbruch und Diebstahl macht sich immer gut im Lebenslauf. The Initiation (1984)
- You know Bent. The court-martial is a blot on his record.Und das macht sich nicht gut auf Bents Lebenslauf. Episode #1.2 (1985)
If this works, I'm going to put sorcery on my resume.Wenn das hinhaut, ... nehme ich Hexerei in meinen Lebenslauf rein. Many Happy Returns (1985)
You've just added bank robbery to our list of accomplishments.Gerade ist ein Bankraub in unserem Lebenslauf dazugekommen. Steele Searching: Part 2 (1985)
I know I probably should've, but I thought I would just bring my résumé myself to you and deliver it to you except I left the car without my purse...Ich weiß, das hätte ich, aber ich dachte, ich bringe Ihnen meinen Lebenslauf selbst vorbei, leider stieg ich ohne Tasche aus dem Auto Over the Limit (1985)
- He didn't ask for your biography.- Er wollte nicht Ihren Lebenslauf. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
That's what's left of what made this hole.Es ergab einfach keinen Sinn, als ich mir den Lebenslauf angesehen hab. Change of Life (1986)
What about my résumé?Und meinem Lebenslauf? That's Our Dad (1986)
You push a button, they read you their résumé.Man drückt einen Knopf und schon lesen sie ihren Lebenslauf vor. That's Our Dad (1986)
- Well, um... I'm sure you're familiar with my biography.Nun, ich bin sicher, ihr kennt meinen Lebenslauf. Steele Spawning (1986)
Look at this, I've already done his background check.Ich habe schon seinen Lebenslauf überprüft. Wrong Number (1986)
This is the most amazing resume I've ever seen.So einen erstaunlichen Lebenslauf sah ich noch nie. Children of a Lesser God (1986)
Louella, the man wants lemonade, not your résumé.Louella, der Mann will Limonade, keinen Lebenslauf. Jack in the Box (1987)
And then, a forged life story meticulously maintained over the years a legend that fits Valeri Petrofsky like a glove.Und dann, ein perfekt gefälschter Lebenslauf, über die Jahre hinweg sorgfältig aufrecht erhalten. Eine Legende, die Valerije Petrovski wie angegossen gepasst hat. The Fourth Protocol (1987)
This will not look good on a résumé!Sieht nicht gut aus auf einem Lebenslauf. Good Morning, Vietnam (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenslauf { m } | Lebensläufe { pl }curriculum vitae [ Br. ]; resume [ Am. ] | curriculums vitae [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }course of life [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }life career [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }CV, cv : curriculum vitae [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前歴[ぜんれき, zenreki] Vorleben, Lebenslauf [Add to Longdo]
履歴書[りれきしょ, rirekisho] Lebenslauf [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] kurzer_Lebenslauf [Add to Longdo]
経歴[けいれき, keireki] Lebenslauf, Vergangenheit [Add to Longdo]
閲歴[えつれき, etsureki] Lebenslauf, Karriere, Vergangenheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lebenslauf /leːbənslauf/ 
   curriculum vitae; life career

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top