ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lavishly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lavishly, -lavishly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavishly(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shop lavishly like Paris Hilton but you're hopeless at researchเธอมาแล้วเหรอ? แค่นี้เองเหรอ ใช่ Little Black Dress (2011)
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู Black Cherry (2012)
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่ Episode #1.8 (2013)
You always spend lavishly. Why don't you buy me lunch?เธอก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอด ทำไมไม่เลี้ยงมื้อกลางวันฉันล่ะ Episode #1.8 (2013)
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบ(adv) excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai Definition: มากเกินสมควร
ฟูมฟาย(adv) lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai Definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
มือเติบ(adv) lavishly, See also: extravagantly, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: ใช้เงินมือเติบอย่างนี้ เงินเดือนที่ได้มาจะไปเหลืออะไร, Thai Definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
อีหลุยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก(adv) extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850, 000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
ฟุ่มเฟือย(v) be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: หากเธอยังฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานเธอต้องลำบากแน่, Thai Definition: ใช้จ่ายเกินควร
ฟุ้งเฟ้อ(v) be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: ครอบครัวเขาฟุ้งเฟ้อมาก สักวันต้องลำบากแน่ๆ, Thai Definition: ใช้จ่ายเกินควร
ดารดาษ(v) abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
มือเติบ[meūtoēp] (adv) EN: lavishly
เติบ[toēp] (adv) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAVISHLY
SLAVISHLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavishly
slavishly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲从[máng cóng, ㄇㄤˊ ㄘㄨㄥˊ,   /  ] to follow blindly; to conform slavishly; unthinking obediance #34,182 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freigiebig { adv }lavishly [Add to Longdo]
sklavisch { adv }slavishly [Add to Longdo]
verschwenderisch { adv }lavishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly [Add to Longdo]
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise) [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s, vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1, vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavishly \Lav"ish*ly\, adv.
   In a lavish manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavishly
   adv 1: in a wasteful manner; "the United States, up to the
       1920s, used fuel lavishly, mainly because it was so
       cheap" [syn: {extravagantly}, {lavishly}]
   2: in a rich and lavish manner; "lavishly decorated" [syn:
     {lavishly}, {richly}, {extravagantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top