ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*informieren*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: informieren, -informieren-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh?Informieren Sie Frau Vole darüber. Witness for the Prosecution (1957)
Hello? They also asked me to notify Inspector Maigret.Können Sie Kommissar Maigret informieren? Inspector Maigret (1958)
But I thought it my duty to inform you as quickly as possible...- Ich wollte Sie informieren, dass... Inspector Maigret (1958)
Get everybody together for a conference tomorrow afternoon.Informieren Sie alle über eine Konferenz morgen Nachmittag. Another Time, Another Place (1958)
Yes, I will.Gut, ich werde dich informieren. Gigi (1958)
I must tell the elders.Ich muss die Ältesten informieren. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Inform the authorities.Informieren Sie die Behörden. The Crawling Eye (1958)
I've got to call my paper on this, then I'm clear.Hör zu, Janey, ich muss erst meine Zeitung darüber informieren, danach habe ich frei. It Happened to Jane (1959)
You pass the word along.Informieren Sie die anderen. Pork Chop Hill (1959)
You pass the word along.Informieren Sie die anderen. Pork Chop Hill (1959)
Yell to Stumpy you're coming in.Informieren Sie Stumpy. Rio Bravo (1959)
You'd better notify the police right away.Ollie, informieren Sie besser umgehend die Polizei darüber. The Tingler (1959)
I feel I must do some investigation beforeIch wollt mich nur vorsorglich informieren, wie ich das Geld am besten anlegen kann. The Red Circle (1960)
And let me warn you not to contact the policeor you'rea dead man."Ich hab Sie gewarnt. Sie sollten die Polizei nicht informieren..." The Red Circle (1960)
I have to inform the public, it's my job.Ich muss meine Leser eben informieren. Das ist mein Beruf. La Dolce Vita (1960)
I'll find out. Good, find out.Ich werde mich gleich mal informieren. La Dolce Vita (1960)
I sneaked ahead to let you know.Ich sollte euch informieren. Exodus (1960)
Thing to do is let the people over at the church know about you.Ach ja. Wir sollten die Leute in der Kirche über dich informieren. The Young One (1960)
Get information on all the repercussions of the catastrophe... especially whether the secret plans for the rockets were saved. And something else, Michael.Informieren Sie sich über alle Auswirkungen der Katastrophe, insbesondere, ob die Geheimpapiere für Raketen gerettet worden sind. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
THE COURSE WAS PRESET. NOW, THE PILOT WOULDN'T CHANGE ITDer Pilot hätte ihn nicht verändert, ohne uns darüber zu informieren. I Shot an Arrow into the Air (1960)
I HAVE TRI ED DESPERATELY, I REALLY MEAN DESPERATELY TO ACQUAI NT HER WITH THIS FACT BUT SHE STILL I NS ISTS THAT SHE WAS TAKENIch habe es verzweifelt versucht, ich wollte sie wirklich verzweifelt über diese Tatsache informieren, doch sie behauptet weiterhin, sie wurde in den neunten Stock gefahren und da von einer sehr merkwürdigen Frau bedient. The After Hours (1960)
They told me about Mrs. Mendolsohn.Ich fürchte, unter diesen Umständen muss ich als Mannschaftsarzt die Baseball-Kommission informieren. The Mighty Casey (1960)
Good. We'll start breaking you in right away then.Gut, dann werden wir Sie gleich mal über alles informieren. The Devil at 4 O'Clock (1961)
If Mr. Tarling meets a victim again, it would be better, to inform me beforehand.Wenn Mr. Tarling wieder ein Opfer trifft, wär's besser, mich vorher zu informieren. The Devil's Daffodil (1961)
I can only inform you, if I know something myself, I'm sorry.Ich kann Sie immer erst dann informieren, wenn ich selbst etwas weiß, tut mir Leid. The Devil's Daffodil (1961)
I wanted to tell you, because she must have imagined things.Ich wollte Sie informieren, denn sie hat sich etwas eingebildet. Ach was. The Lions Are Loose (1961)
But if my theory is for the birds and those props are real, make sure you notify my wife.Aber wenn meine Theorie nichts taugt und diese Propeller echt sind, dann informieren Sie meine Frau. The Arrival (1961)
I need to inform you about the one unconditional rule:Ich muß dich über eine ungewöhnliche Regel informieren: Le combat dans l'île (1962)
But as a scientist, you are to give us detailed information.Sie müssen mich jedoch genauestens informieren... Nine Days of One Year (1962)
It's my painful duty to inform you that Captain Crowther is guilty of being drunk in charge of a liner.Es schmerzt mich, Sie zu informieren, dass der Captain sich der Trunkenheit am Ruder eines Dampfers schuldig gemacht hat. Carry on Cruising (1962)
I merely wish to inform Your Majesty... that your daughter did not reach the convent as you planned.Ich möchte Eure Majestät nur darüber informieren dass Eure Tochter das Kloster nicht wie geplant erreicht hat. Jack the Giant Killer (1962)
The Japanese government has asked me to inform all people... that they have good reason to believe Godzilla will strike next at Hokkaido.Die japanische Regierung bat mich, die Bevölkerung darüber zu informieren dass Godzilla höchstwahrscheinlich als nächstes in Hokkaido zuschlägt. King Kong vs. Godzilla (1962)
As you know, the UN newsroom and all its facilities... will remain open 24 hours to keep the world completely informed on this crisis.Wie Sie wissen, wird die UN-Nachrichtenzentrale und alle ihre Einrichtungen weiterhin rund um die Uhr im Einsatz sein um die Welt über diese Krise zu informieren. King Kong vs. Godzilla (1962)
I'll put him on to the matter immediately.Ich werde ihn gleich informieren. The Notorious Landlady (1962)
Jump in again We've got to shout Call the police Why?Weitersuchen und die Polizei informieren! Knife in the Water (1962)
Authorities report that many areas are responding to discipline.DieBehördeninformieren, dassinmanchenRegionen die Ordnung schon wiederhergestellt worden ist. Panic in Year Zero (1962)
Gentlemen, the purpose of this meeting is to acquaint you with certain tests made over the past week.Gentlemen, Zweck dieses Treffens ist es, Sie über bestimmte Tests zu informieren, die im Laufe letzter Woche gemacht worden. To Serve Man (1962)
I want this flashed to all sections immediately.Alarmstufe 1. Alle Abteilungen informieren. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
I'll tell you. We'd like to give your A ir Staff a complete rundown on the targets... the flight plans and defensive systems of the planes.Wir möchten euren Luftwaffenstab über die Ziele informieren und über die Flugpläne und Abwehrsysteme. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
At the same time, we've informed those Vindicator bombers that you saw in the air before.Gleichzeitig informieren wir die Vindicator-Bomber, die Sie vorhin in der Luft sahen. Fail-Safe (1964)
Check Omaha.Informieren Sie Omaha. Fail-Safe (1964)
Will you please inform Mr. Heitz?Können Sie bitte Mr. Heitz informieren? The Gorgon (1964)
- Tell me, why are you doing this for us?Und warum informieren Sie uns? A Fistful of Dollars (1964)
No, call the police right now or I will.Nein nein, informieren Sie die Polizei sonst werde ich es tun Blood and Black Lace (1964)
I want you to know that I'm outraged, absolutely outraged by this unwarranted attack upon you in our current issue.Ich möchte Sie darüber informieren, dass mich diese ungerechtfertigte Attacke in unserer neuesten Ausgabe empört, absolut schockiert. Sex and the Single Girl (1964)
Serge, it's my duty to inform you that you will be tried before the Town Council in the open court which is now being erect.Serge, es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihnen vor dem Stadtrat öffentlich der Prozess gemacht wird. The Visit (1964)
Have them keep in constant touch with us.Sie sollen uns ständig informieren. The Hallelujah Trail (1965)
Buell, inform all interested parties a conference will be held hereInformieren Sie alle Parteien, dass wir hier Konferenz halten The Hallelujah Trail (1965)
You need sort of a... a representative in Torrey's camp who can keep you informed about what's happening.Sie brauchen einen Repräsentanten in Torreys Lager, der Sie über die Geschehnisse informieren kann. In Harm's Way (1965)
You secretly came to our planet and hid in the lake without permission.Sie sind auf die Erde gekommen, ohne uns zu informieren, und versteckten sich im See. Invasion of Astro-Monster (1965)

German-Thai: Longdo Dictionary
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
sich informieren über etw.(vt) หาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่ง, ศึกษาบางสิ่ง เช่น Ich möchte mich über das Bildungssystem in Deutschland informieren., Syn. sich erkundigen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
benachrichtigen; informieren; unterrichten (von; über) | benachrichtigend; informierend; unterrichtend | benachrichtigt; informiert; unterrichtet | benachrichtigt; informiert; unterrichtet | benachrichtigte; informierte; unterrichteteto inform (of; about, on) | informing | informed | informs | informed [Add to Longdo]
einseitig; parteiisch { adj } | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information [Add to Longdo]
falsch informierento misinform [Add to Longdo]
informieren; jdn. in Kenntnis setzento brief [Add to Longdo]
informierendinforming [Add to Longdo]
unterweisen; unterrichten; belehren; instruieren; informieren | unterweisend; unterrichtend; belehrend; instruierend; informierend | unterwiesen; unterrichtet; belehrt; instruiert; informiertto instruct | instructing | instructed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  informieren /infɔrmiːrən/
   to inform; to instruct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top